INCREASE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

Mục lục [Ẩn]

 • I. Increase là gì?
 • II. Các dạng khác của Increase
 • III. Increase đi với giới từ gì?
  • 1. An increase + in
  • 2. An increase + of
  • 3. Increase + by
  • 4. Increase + from/to
  • 5. Increase + with
 • IV. Các cấu trúc khác với Increase
  • 1. Increase by leaps and bounds
  • 2. A rate of increase
  • 3. On the increase
 • V. Bài tập vận dụng
 • Kết luận

Increase là một từ rất quen thuộc trong tiếng Anh, vừa là danh từ có nghĩa là sự tăng lên, vừa là động có nghĩa là gia tăng. Tuy nhiên, bạn đã nắm được Increase đi với giới từ gì mới chính xác và các cấu trúc với Increase chưa? Cùng Langmaster dành ngay 5 phút đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu sâu hơn nhé!

Xem thêm: GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH: PREPOSITIONS MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

I. Increase là gì?

null

Phiên âm: Increase UK: /ɪnˈkriːs/ US: /ɪnˈkriːs/ (v, n)

Nghĩa: 

1. Khi là động từ, Increase có nghĩa là hành động làm cho cái gì đó tăng lên, làm cho cái gì đó lớn hơn, hoặc làm cho cái gì đó gia tăng về mức độ, số lượng, hoặc giá trị.

Ví dụ:

 • The company plans to increase production to meet growing demand. (Công ty định kế hoạch tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng lên.)
 • The government decided to increase taxes on luxury goods. (Chính phủ quyết định tăng thuế đối với hàng xa xỉ.)

2. Khi là danh từ, Increase thể hiện một sự tăng lên trong mức độ, số lượng hoặc giá trị của một thứ gì đó. Đây là một khái niệm cụ thể đề cập đến sự gia tăng hay sự mở rộng trong một khía cạnh nào đó.

Ví dụ:

 • The increase in population has put a strain on the city's resources. (Sự gia tăng dân số đã tạo áp lực lên các nguồn tài nguyên của thành phố.)
 • We've noticed a significant increase in sales this year. (Chúng tôi nhận thấy có một sự gia tăng đáng kể trong doanh số bán hàng trong năm nay.)

II. Các dạng khác của Increase

Bên cạnh dạng danh/động từ Increase, cũng có một số dạng từ khác của từ này như trạng từ, tính từ,... để sử dụng vào nhiều ngữ cảnh khác nhau sao cho phù hợp:

1. Increment (Danh từ): Chỉ sự tăng thêm, nhưng thường được sử dụng trong ngữ cảnh kỹ thuật hoặc hành chính.
Ví dụ: The salary increment will be applied from the beginning of next month. (Sự tăng lương sẽ được áp dụng từ đầu tháng tới.)

2. Increasingly (Trạng từ): Mô tả việc cái gì đó đang ngày càng tăng lên hoặc trở nên phổ biến hơn theo thời gian.
Ví dụ: The company is increasingly focusing on renewable energy solutions. (Công ty ngày càng tập trung vào các giải pháp năng lượng tái tạo.)

3. Increaser (Danh từ): Chỉ người hoặc vật làm cho cái gì đó tăng lên, làm tăng cường mức độ, số lượng hoặc giá trị của một thứ gì đó.
Ví dụ: He was a significant increaser of the company's productivity. (Anh ấy là người đóng góp đáng kể vào sự sản xuất của công ty.)

4. Increaseable (Tính từ): Miêu tả tính chất của một cái gì đó có khả năng tăng lên hoặc mở rộng.
Ví dụ: The storage capacity of the device is increaseable through additional memory cards. (Khả năng lưu trữ của thiết bị có thể được tăng thông qua thẻ nhớ bổ sung.)

III. Increase đi với giới từ gì?

null

Increase đi với giới từ IN và OF khi ở dạng danh từ; thường đi với các giới từ BY, FROM/TO và WITH khi là động từ và mỗi cấu trúc này sẽ thể hiện một nghĩa khác nhau như loại, phạm vi, mức độ hay tỷ lệ,... của sự gia tăng. Ở phần này, cùng tìm lời giải đáp và hiểu sâu hơn về các cụm từ này nhé!

1. An increase + in

Cấu trúc "An increase + in + sth" thường được sử dụng để chỉ ra loại hoặc phạm vi của sự tăng lên. 

Ví dụ: 

 • There has been an increase in crime rates in the city. (Có một sự tăng về tỷ lệ tội phạm trong thành phố.)
 • The recent policies have led to an increase in taxes for businesses. (Các chính sách gần đây đã dẫn đến việc tăng thuế cho doanh nghiệp.)

2. An increase + of

Cấu trúc "An increase + of + …" dùng để chỉ ra mức độ hoặc tỷ lệ tăng lên của một thứ gì đó. Cụm từ "increase of" thường được sử dụng để diễn tả sự gia tăng cụ thể của một giá trị hoặc hiện tượng nào đó.

Ví dụ: 

 • There was a significant increase of 10% in sales compared to last year. (Có một sự tăng đáng kể là 10% về doanh số bán hàng so với năm ngoái.)
 • The report shows an increase of 20 points in the company's customer satisfaction rating. (Báo cáo cho thấy một sự tăng là 20 điểm về đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công ty.)

3. Increase + by

"Increase + (sth) + by + số lượng/phần trăm/…" là một cụm giới từ phổ biến khác khi sử dụng "increase" trong tiếng Anh. Cụm từ này diễn đạt mức độ hoặc số lượng mà cái gì đó đã tăng thêm hoặc tăng lên so với một giá trị trước đó.

Ví dụ: 

 • The company's profits increased by 20% compared to last year. (Lợi nhuận của công ty đã tăng lên 20% so với năm ngoái.)
 • The population of the city has increased by over 50,000 in the past decade. (Dân số của thành phố đã tăng hơn 50.000 trong thập kỷ qua.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

4. Increase + from/to

Cấu trúc “Increase + sth + from … to …” dùng để chỉ ra điểm xuất phát và điểm đến của sự tăng lên hoặc sự thay đổi. 

Ví dụ: 

 • The temperature increased from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. (Nhiệt độ đã tăng từ 25 độ Celsius lên 30 độ Celsius.)
 • The company's revenue increased from $1 million to $2 million in just one year. (Doanh thu của công ty đã tăng từ 1 triệu đô la lên 2 triệu đô la trong vòng một năm.)

5. Increase + with

Cấu trúc “Increase + with + sth" dùng để chỉ ra yếu tố hoặc nguyên nhân gây ra sự tăng lên hoặc sự gia tăng của một thứ gì đó. Cụm từ "increase with" thường được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa sự tăng lên và một yếu tố khác.

Ví dụ: 

 • The team's performance improved, and their success increased with better training. (Hiệu suất của đội đã cải thiện và thành công của họ đã tăng lên với việc đào tạo tốt hơn.)
 • The restaurant's popularity has increased with the positive reviews from food critics. (Sự phổ biến của nhà hàng đã tăng lên cùng với những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình ẩm thực.)

IV. Các cấu trúc khác với Increase

1. Increase by leaps and bounds

"Increase by leaps and bounds" là một cụm từ thường được sử dụng để miêu tả sự tăng lên hoặc sự phát triển nhanh chóng và đáng kể. Cụm từ này diễn tả việc cái gì đó tăng lên một cách vượt bậc và nhanh chóng, thường là vượt xa những dự đoán hoặc kỳ vọng ban đầu.

Ví dụ:

 • Since the new product launch, the company's sales have increased by leaps and bounds. (Từ khi ra mắt sản phẩm mới, doanh số bán hàng của công ty đã tăng lên một cách vượt bậc.)
 • After implementing the new marketing strategy, website traffic increased by leaps and bounds. (Sau khi triển khai chiến lược marketing mới, lưu lượng truy cập trang web đã tăng lên một cách đáng kể.)

2. A rate of increase

"A rate of increase" (tỷ lệ tăng) là cụm từ mô tả tốc độ hoặc mức độ tăng lên của một giá trị hoặc hiện tượng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ:

 • The company experienced a high rate of increase in sales, with a growth of 15% in the last quarter. (Công ty đã trải qua một tỷ lệ tăng cao về doanh số bán hàng, với tăng trưởng là 15% trong quý vừa qua.)
 • The rate of increase in healthcare costs has been a burden on many families. (Tỷ lệ tăng chi phí chăm sóc sức khỏe đã là gánh nặng cho nhiều gia đình.)

3. On the increase

"On the increase" là một cụm từ diễn tả sự gia tăng hoặc sự tăng lên của một hiện tượng, một sự kiện hoặc một tình huống cụ thể. Cụm từ này cũng có nghĩa là một điều gì đó đang trở nên phổ biến hoặc ngày càng gia tăng.

Ví dụ:

 • Crime rates are on the increase in the city. (Tỷ lệ tội phạm đang gia tăng trong thành phố.)
 • In recent years, awareness about environmental issues has been on the increase. (Trong những năm gần đây, nhận thức về các vấn đề môi trường đang ngày càng tăng lên.)

null

V. Bài tập vận dụng

Sử dụng các cụm từ: “a rate of increase, on the increase, increase of, increase in, increased by, increased with, increased from/to, increased by leaps and bounds” để hoàn thành các câu dưới đây:

1. The company's profits __________ 20% last year.

2. In recent years, the use of renewable energy has been __________.

3. The demand for the product has been __________ the launch of the new marketing campaign.

4. There has been a significant __________ crime rates in the past month.

5. The study shows an __________ 10% in the number of students enrolling in higher education.

6. The temperature __________ 25 degrees Celsius __________ 35 degrees Celsius during the heatwave.

7. The population of the city is growing at __________ 2% per year.

8. The company's market share __________ 5% compared to last year.

9. The technology sector has experienced __________ growth in the past few years.

10. There has been an __________ 20% in the number of students attending online courses.

Đáp án: 

1. increased by

2. on the increase

3. increased with

4. increase in

5. increase of

6. increased from - to

7. a rate of increase

8. increased by

9. increased by leaps and bounds

10. increase of

Đăng ký ngay: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ kiến thức cần lưu ý về chủ đề “Increase đi với giới từ gì?” và các cấu trúc với Increase. Đừng quên áp dụng vào các hội thoại thực tế để sử dụng thành thạo những cấu trúc này nhé! Bên cạnh đó, hãy đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác