BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

Mục lục [Ẩn]

 • I. Lý thuyết về thì quá khứ đơn
  • 1. Công thức
  • 2. Cách dùng
  • 3. Dấu hiệu nhận biết
 • II. Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
  • 1. Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản
  • 2. Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

Langmaster gửi đến cho bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao để bạn có thể nắm rõ kiến thức này cũng như áp dụng vào giao tiếp hằng ngày. Hãy theo dõi phần tổng hợp lý thuyết và thực hành đầy đủ các bài tập từ dễ đến khó mà Langmaster đã tổng hợp ở dưới đây hơn nhé!

(DOWNLOAD FREE PDF kiến thức và bài tập thì quá khứ đơn có đáp án chi tiết ở cuối bài viết) 

I. Lý thuyết về thì quá khứ đơn

Để thực hành tốt bài tập về thì quá khứ đơn trước tiên hãy điểm qua phần lý thuyết. Điều này sẽ giúp bạn hiểu kỹ tránh mắc sai lầm khi làm bài.

1. Công thức

1.1. Thì quá khứ đơn với Tobe

1.1.1. Câu khẳng định 

Cấu trúc: S+ were/was+....

Ví dụ: 

 • She was at company last night. (Cô ấy đã ở công ty vào tối qua).
 • He was a teacher. (Ông ấy đã từng là 1 giáo viên)

1.1.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + weren’t/wasn't + ….

Ví dụ: 

 • She wasn’t absent from the class yesterday. (Cô ấy vắng mặt ở lớp ngày hôm qua)
 • He wasn't at the office yesterday. (Anh ấy không có ở văn phòng ngày hôm qua)

1.1.3. Câu nghi vấn dạng câu hỏi Yes/No

Cấu trúc: Was/ Were (not) + S + …?

Ví dụ: 

 • Was you at home last Friday? (Bạn có ở nhà vào tối thứ 6 hôm trước không?)
 • Was she at company last night? (Cô ấy có ở công ty vào tối qua không?)

1.1.4. Câu nghi vấn dạng câu hỏi Wh

Cấu trúc: Wh +  was/were (not) + S + …? 

Ví dụ: 

 • Where were you last night? (Bạn đã ở đâu vào tối hôm qua vậy?)
 • When were you at home? (Bạn đã ở nhà khi nào vậy?)

TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

1.2. Thì quá khứ đơn với động từ thường

1.2.1. Câu khẳng định

Cấu trúc: S + V2/Ved (+ O)

Trong đó: V2 là động từ bất quy tắc cột 2, Ved là động từ có quy tắc thêm ed.

Ví dụ: 

 • Jack went to Paris last year. (Jack đã đi đến Paris vào năm ngoái).
 • I came back home yesterday. (Tôi đã trở về nhà vào ngày hôm qua)

1.2.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + did not/didn't + V (+ O)

Ví dụ: 

 • She didn’t go out last night. (Tối qua cô ấy đã không ra ngoài)
 • I didn’t go to class yesterday. (Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua)

1.2.3. Câu nghi vấn dạng câu hỏi Yes/No

Cấu trúc: Did (not) + S + V(bare inf) + (O)? 

Ví dụ: 

 • Did you go to the market yesterday? ( Hôm qua bạn có đi chợ không?)
 • Did you go to school last week? (Tuần trước bạn có đến trường không?)

1.2.4. Câu nghi vấn dạng câu hỏi Wh

  Cấu trúc: WH + did (not) + S + V Inf + (O)…?

  Ví dụ:  

  • What did you eat last night? (Tối hôm qua bạn đã ăn gì?)
  • Where did you go yesterday? (Ngày hôm qua bạn đã đi đâu?)

  bai-tap-thi-qua-khu-don

  Công thức thì quá khứ đơn

  Xem thêm bài viết về bài tập thì:

  => TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

  => 50+ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

  2. Cách dùng

  Nắm chắc các cách dùng của thì quá khứ đơn giúp bạn dễ dàng chinh phục các bài tập thì quá khứ đơn từ dễ đến khó

  2.1. Diễn tả sự việc xảy ra ở 1 thời điểm trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại.

  Ví dụ: We met her last Monday. (Chúng tôi đã gặp cô ấy vào thứ 2 tuần trước).

  2.2. Diễn tả hành động ở quá khứ lặp đi lặp lại

  Ví dụ: When I was a child, I used to go to school by bike every day. ( Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng đi học bằng xe đạp mỗi ngày)

  2.3. Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động khác đang diễn ra trong quá khứ.

  Ví dụ: When I was sleeping, the phone suddenly rang. (Khi tôi đang ngủ thì đột nhiên điện thoại reo)

  2.4. Diễn tả hành động đã xảy ra trong 1 khoảng thời gian xuyên suốt trong quá khứ nhưng đến nay đã hoàn toàn chấm dứt

  Ví dụ: He worked as an English teacher for 5 years before he retired. (Anh ấy đã làm giáo viên tiếng Anh 3 năm trước khi nghỉ hưu.)

  bài tập thì quá khứ đơn

  Cách sử dụng thì quá khứ đơn

  3. Dấu hiệu nhận biết

  Dấu hiệu nhận biết chính là cách dễ dàng để nhận biết thì của câu, giúp bạn đạt điểm cao khi làm các bài tập thì quá khứ đơn. 

  Thì quá khứ đơn thường được nhận biết qua các trạng từ chỉ thời gian sau trong câu như sau: Yesterday, ago, last, in (2000, july), from….to, in the (1990s), in the last, in the past…

  Để tìm hiểu thêm các thì trong Tiếng Anh, xem tại link:

  => TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

  => TỔNG HỢP CÁCH DÙNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH AI CŨNG PHẢI NẮM RÕ

  II. Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

  1. Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản

  1.1. Bài tập

  Bài 1: Chuyển động từ nguyên thể sang dạng quá khứ. 

  1. live →

  2. come →

  3. arrive→

  4. leave →

  5. do →

  Bài 2: Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản với chia động từ

  1. When I (arrive)......, she (go)..... 

  2. Yesterday, we (see)....her at the restaurant. 

  3. My family (buy)............a new house last month.

  4. I (hear).........her crying in the room last night. 

  5. I used to (like).....ice cream but no more. 

  6. Yesterday, I (go)......to school at 6 a.m. 

  7. Last summer, my family (travel)..........in Da Nang. 

  8. I (buy).........him a new wallet. 

  9. My friends and I (stay)...........at home all the weekend.

  10. They (get).........married last year? 

  bai-tap-thi-qua-khu-don-co-ban

  Bài 3: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn cơ bản 

  1. I………the bus yesterday.

  A. can’t catch         B. didn’t catch            C. not catch         D. weren’t catch

  2. Where……….you……….on the Tet holiday last year?

  A. do - go              B. did - gon            C. did - go         D. did - went 

  3. Linda…..anything because she was full.

  A. weren’t eat             B. wasn’t eat            C. didn’t eat            D. doesn’t eat 

  4. What…..do last night, you….. so tired. 

  A. did you - looks      B. did you - looked       C. were you - looks      D. were you - looked

  5. Mary……….with her mother to go to the mall 1 hour ago.

  A. goes out              B. gone out              C. went out              D. was gone

  Bài 4: Chọn was hoặc were để điền vào chỗ trống.

  1. She………very intelligent.

  2. I………at home yesterday.

  3. The dog………in the garden.

  4. They………in Da Nang last month. 

  5. He………at school yesterday. 

  Bài 5: Chia động từ sao cho phù hợp

  1. What he ………(do) last night? – He……… (do) his homework.

  2. My elder brother………(not/use) the computer yesterday.

  3. He……… (live) in Da Nang.

  4. Jim ……… (read) the magazine last month.

  5. She ……… (forget) something?

  1.2. Đáp án:

  Bài 1:

  1. lived

  2. came

  3. arrived

  4. left

  5. did

  Bài 2:

  1- arrived/ had gone.

  2 - saw

  3 - bought

  4 - heard

  5 - liked

  6 - went

  7 - travelled

  8 - bought

  9 - stayed

  10 - got 

  Bài 3:

  1- B, 2-C, 3- C, 4-B, 5-C

  Bài 4:

  1. was

  2. were

  3. was

  4. were

  5. was

  Bài 5:

  1. Came

  2. went

  3. read

  4. stayed

  5. prepared

  Xem thêm bài viết về bài tập thì:

  => TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  => BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

  2. Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

  2.1. Bài tập

  Bài 1: Viết lại câu quá khứ đơn với các từ cho trước 

  1. It/ be/ rainy/ last night.

  2. In 1999/ they/ move/ to another city.

  3. My mother/ not/ go/ to the pagoda/ a month ago.

  4. How/ your father/ get there?

  5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

  Bài 2: Điền dạng đúng của động từ thích hợp vào câu cho trước

  1. My elder sister (get) married last year.

  2. Dan (come) to his grandfather’s house 3 days ago.

  3. My PC (be ) broken last night.

  4. My boyfriend (buy) me a big teddy bear on my birthday last month.

  5. We (not be) interested in the film yesterday.

  Bài 3: Viết lại câu quá khứ đơn sang dạng nghi vấn

  1. Hoa went to the cinema with her boyfriend last night.

  2. My grandmother went to the market last week.

  3. Ten sent his boss a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

  4. Sammy bought a new computer last month.

  5. She walked to school.

  6. My boyfriend gave me a bouquet of roses.

  Bài 4: Chuyển câu từ thì hiện tại sang thì quá khứ đơn

  1. My mother has breakfast at 6 o’clock.

  2. Tim buys a lot of books.

  3. We get up at 8 o’clock.

  4. Jean closes the door.

  5. My sister spends two hours making a pizza every day.

  Bài 5: Lựa chọn từ thích hợp với câu cho sẵn

  cook     sleep     teach     want     spend     study     go

  1. He…..out with his girlfriend last week.

  2. Lisa…..a meal yesterday morning.

  3. She…..tired when she came home.

  4. Jammie passed the exam because she…..very hard.

  5. My grandfather…..the teenagers to drive when he was young.

  6. The little girl…..hours in her room making her toys.

  bai-tap-thi-qua-khu-don-nang-cao

  2.2. Đáp án

  Bài 1:

  1. It was rainy last night.

  2. In 1990, they moved to another city.

  3. My mother did not go to the pagoda a month ago./ She didn’t go to the church five days ago.

  4. How did your father get there?

  5. My grandmother made three cakes a day ago.

  Bài 2:

  1. got

  2. came

  3. was

  4. bought

  5. weren’t

  Bài 3:

  1. Did Hoa go to the cinema with her boyfriend last night?

  2. Did your grandmother go to the market last week?

  3. Did Ten send his boss a letter apologizing for being late to his appointment yesterday?

  4. Did Sammy buy a new computer last month?

  5. Did she walk to school?

  6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

  Bài 4:

  1. My mother had breakfast at 6 o’clock.

  2. Tim bought a lot of books.

  3. We got up at 8 o’clock.

  4. Jean closed the door.

  5. My sister spent two hours making a pizza.

  Bài 5:

  1. went

  2. cooked

  3. was tired

  4. slept

  5. studied

  6. taught

  7. spent

  ĐĂNG KÝ NGAY:

  Bài viết trên, Langmaster đã cung cấp cho bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn hay nhất. Hy vọng bạn sẽ có được những kiến thức vững chắc nhất sau khi đọc bài viết này. Nếu có mong muốn học tập Tiếng Anh thì nhanh tay đăng ký ngay khóa học cùng Langmaster nhé!

  Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
  Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
  • Chứng chỉ IELTS 7.5
  • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
  • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

  Nội Dung Hot

  KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

  Khoá học trực tuyến
  1 kèm 1

  • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
  • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
  • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
  • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
  • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

  • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
  • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
  • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
  • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

  Chi tiết

  null

  KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

  • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
  • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
  • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
  • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

  Chi tiết


  Bài viết khác

  Các khóa học tại langmaster