BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN, NẮM CHẮC SAU 10 PHÚT

Tiếng Anh không còn là ác mộng nếu bạn kiên trì vận dụng làm bài tập Tiếng Anh. Để nắm rõ thì quá khứ đơn cũng như vậy, việc luyện tập thật cần thiết cho người học. Biết được điều đó, Langmaster gửi đến cho bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó giúp bạn thành thạo kỹ năng giải bài tập đồng thời hiểu được bản chất kiến thức. Hãy theo dõi phần lý thuyết và bài tập dưới đây để học tập trở nên dễ dàng hơn nhé!

XEM THÊM:

I. Tổng hợp lý thuyết về thì quá khứ đơn

Để thực hành tốt bài tập về thì quá khứ đơn trước tiên hãy điểm qua phần lý thuyết. Điều này sẽ giúp bạn hiểu kỹ tránh mắc sai lầm khi làm bài.

1. Công thức

1.1. Thì quá khứ đơn với Tobe

1.1.1. Câu khẳng định 
 • Cấu trúc: S+ were/was+....

Ví dụ: 

 • She was at company last night. (Cô ấy đã ở công ty vào tối qua).
 • He was a teacher. (Ông ấy đã từng là 1 giáo viên)
1.1.2. Câu phủ định
 • Cấu trúc: S + weren’t/wasn't + ….

Ví dụ: 

 • She wasn’t absent from the class yesterday. (Cô ấy vắng mặt ở lớp ngày hôm qua)
 • He wasn't at the office yesterday. (Anh ấy không có ở văn phòng ngày hôm qua)
1.1.3. Câu nghi vấn 
 • Dạng câu hỏi Yes/No
 • Cấu trúc: Was/ Were (not) + S + …?

Ví dụ: 

 • Was you at home last Friday? (Bạn có ở nhà vào tối thứ 6 hôm trước không?)
 • Was she at company last night? (Cô ấy có ở công ty vào tối qua không?)

 • Dạng câu hỏi WH
 • Cấu trúc: Wh +  was/were (not) + S + …? 

Ví dụ: 

 • Where were you last night? (Bạn đã ở đâu vào tối hôm qua vậy?)
 • When were you at home? (Bạn đã ở nhà khi nào vậy?)

null

Công thức thì quá khứ đơn

1.2. Thì quá khứ đơn với động từ thường

1.2.1. Câu khẳng định
 • Cấu trúc: S + V2/Ved (+ O)

Trong đó: V2 là động từ bất quy tắc cột 2, Ved là động từ có quy tắc thêm ed.

Ví dụ: 

 • Jack went to Paris last year. (Jack đã đi đến Paris vào năm ngoái).
 • I came back home yesterday. (Tôi đã trở về nhà vào ngày hôm qua)
1.2.2. Câu phủ định
 • Cấu trúc: S + did not/didn't + V (+ O)

Ví dụ: 

 • She didn’t go out last night. (Tối qua cô ấy đã không ra ngoài)
 • I didn’t go to class yesterday. (Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua)
1.2.3. Câu nghi vấn
 1. Dạng câu hỏi Yes/No
 • Cấu trúc: Did (not) + S + V(bare inf) + (O)? 

Ví dụ: 

 • Did you go to the market yesterday? ( Hôm qua bạn có đi chợ không?)
 • Did you go to school last week? (Tuần trước bạn có đến trường không?)
 1. Dạng câu hỏi WH
 • Cấu trúc: WH + did (not) + S + V Inf + (O)…?

Ví dụ:  

 • What did you eat last night? (Tối hôm qua bạn đã ăn gì?)
 • Where did you go yesterday? (Ngày hôm qua bạn đã đi đâu?)

null

Công thức thì quá khứ đơn

Xem thêm bài viết về bài tập thì:

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2. Cách dùng

Nắm chắc các cách dùng của thì quá khứ đơn giúp bạn dễ dàng chinh phục các bài tập thì quá khứ đơn từ dễ đến khó

2.1. Diễn tả sự việc xảy ra ở 1 thời điểm trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại.

Ví dụ: We met her last Monday. (Chúng tôi đã gặp cô ấy vào thứ 2 tuần trước).

2.2. Diễn tả hành động ở quá khứ lặp đi lặp lại

Ví dụ: When I was a child, I used to go to school by bike every day. ( Khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng đi học bằng xe đạp mỗi ngày)

2.3. Diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động khác đang diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ: When I was sleeping, the phone suddenly rang. (Khi tôi đang ngủ thì đột nhiên điện thoại reo)

2.4. Diễn tả hành động đã xảy ra trong 1 khoảng thời gian xuyên suốt trong quá khứ nhưng đến nay đã hoàn toàn chấm dứt

Ví dụ: He worked as an English teacher for 5 years before he retired. (Anh ấy đã làm giáo viên tiếng Anh 3 năm trước khi nghỉ hưu.)

null

Cách sử dụng thì quá khứ đơn

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết chính là cách dễ dàng để nhận biết thì của câu, giúp bạn đạt điểm cao khi làm các bài tập thì quá khứ đơn. 

Thì quá khứ đơn thường được nhận biết qua các trạng từ chỉ thời gian sau trong câu như sau: Yesterday, ago, last, in (2000, july), from….to, in the (1990s), in the last, in the past…

Để tìm hiểu thêm các thì trong Tiếng Anh, xem tại link:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> TỔNG HỢP CÁCH DÙNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH AI CŨNG PHẢI NẮM RÕ

II. Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao

(có đáp án)

1. Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản

1.1. Bài tập

Bài 1: Chuyển động từ nguyên thể sang dạng quá khứ. 

1. live →

2. come →

3. arrive→

4. leave →

5. do →

Bài 2: Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản với chia động từ

1. When I (arrive)......, she (go)..... 

2. Yesterday, we (see)....her at the restaurant. 

3. My family (buy)............a new house last month.

4. I (hear).........her crying in the room last night. 

5. I used to (like).....ice cream but no more. 

6. Yesterday, I (go)......to school at 6 a.m. 

7. Last summer, my family (travel)..........in Da Nang. 

8. I (buy).........him a new wallet. 

9. My friends and I (stay)...........at home all the weekend.

10. They (get).........married last year? 

Bài 3: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn cơ bản 

1. I………the bus yesterday.

A. can’t catch         B. didn’t catch            C. not catch         D. weren’t catch

2. Where……….you……….on the Tet holiday last year?

A. do - go              B. did - gon            C. did - go         D. did - went 

3. Linda…..anything because she was full.

A. weren’t eat             B. wasn’t eat            C. didn’t eat            D. doesn’t eat 

4. What…..do last night, you….. so tired. 

A. did you - looks      B. did you - looked       C. were you - looks      D. were you - looked

5. Mary……….with her mother to go to the mall 1 hour ago.

A. goes out              B. gone out              C. went out              D. was gone

Bài 4: Chọn was hoặc were để điền vào chỗ trống.

1. She………very intelligent.

2. I………at home yesterday.

3. The dog………in the garden.

4. They………in Da Nang last month. 

5. He………at school yesterday. 

Bài 5: Chia động từ sao cho phù hợp

1. What he ………(do) last night? – He……… (do) his homework.

2. My elder brother………(not/use) the computer yesterday.

3. He……… (live) in Da Nang.

4. Jim ……… (read) the magazine last month.

5. She ……… (forget) something?

1.2. Đáp án:

Bài 1:

1. lived

2. came

3. arrived

4. left

5. did

Bài 2:

1- arrived/ had gone.

2 - saw

3 - bought

4 - heard

5 - liked

6 - went

7 - travelled

8 - bought

9 - stayed

10 - got 

Bài 3:

1- B, 2-C, 3- C, 4-B, 5-C

Bài 4:

1. was

2. were

3. was

4. were

5. was

Bài 5:

1. Came

2. went

3. read

4. stayed

5. prepared

null

Tổng hợp bài tập thì quá khứ đơn có đáp án từ cơ bản đến nâng cao

Xem thêm bài viết về bài tập thì:

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

=> BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

2. Bài tập thì quá khứ đơn nâng cao

2.1. Bài tập

Bài 1: Viết lại câu quá khứ đơn với các từ cho trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

2. In 1999/ they/ move/ to another city.

3. My mother/ not/ go/ to the pagoda/ a month ago.

4. How/ your father/ get there?

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

Bài 2: Điền dạng đúng của động từ thích hợp vào câu cho trước

1. My elder sister (get) married last year.

2. Dan (come) to his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC (be ) broken last night.

4. My boyfriend (buy) me a big teddy bear on my birthday last month.

5. We (not be) interested in the film yesterday.

Bài 3: Viết lại câu quá khứ đơn sang dạng nghi vấn

1. Hoa went to the cinema with her boyfriend last night.

2. My grandmother went to the market last week.

3. Ten sent his boss a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

4. Sammy bought a new computer last month.

5. She walked to school.

6. My boyfriend gave me a bouquet of roses.

Bài 4: Chuyển câu từ thì hiện tại sang thì quá khứ đơn

1. My mother has breakfast at 6 o’clock.

2. Tim buys a lot of books.

3. We get up at 8 o’clock.

4. Jean closes the door.

5. My sister spends two hours making a pizza every day.

Bài 5: Lựa chọn từ thích hợp với câu cho sẵn

cook     sleep     teach     want     spend     study     go

1. He…..out with his girlfriend last week.

2. Lisa…..a meal yesterday morning.

3. She…..tired when she came home.

4. Jammie passed the exam because she…..very hard.

5. My grandfather…..the teenagers to drive when he was young.

6. The little girl…..hours in her room making her toys.

2.2. Đáp án

Bài 1:

1. It was rainy last night.

2. In 1990, they moved to another city.

3. My mother did not go to the pagoda a month ago./ She didn’t go to the church five days ago.

4. How did your father get there?

5. My grandmother made three cakes a day ago.

Bài 2:

1. got

2. came

3. was

4. bought

5. weren’t

Bài 3:

1. Did Hoa go to the cinema with her boyfriend last night?

2. Did your grandmother go to the market last week?

3. Did Ten send his boss a letter apologizing for being late to his appointment yesterday?

4. Did Sammy buy a new computer last month?

5. Did she walk to school?

6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

Bài 4:

1. My mother had breakfast at 6 o’clock.

2. Tim bought a lot of books.

3. We got up at 8 o’clock.

4. Jean closed the door.

5. My sister spent two hours making a pizza.

Bài 5:

1. went

2. cooked

3. was tired

4. slept

5. studied

6. taught

7. spent

Xem thêm các bài giảng về thì tại link:

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Bài viết trên, Langmaster đã cung cấp cho bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn hay nhất. Hy vọng bạn sẽ có được những kiến thức vững chắc nhất sau khi đọc bài viết này. Nếu có mong muốn học tập Tiếng Anh thì nhanh tay đăng ký ngay khóa học cùng Langmaster nhé!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Các khóa học tại langmaster

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)