100+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (CÓ ĐÁP ÁN)

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Tóm tắt kiến thức về câu điều kiện loại 3
  • 1.1 Cấu trúc
  • 1.2 Cách dùng
  • 1.3 Biến thể câu điều kiện loại 3
  • 1.4 Đảo ngữ của câu điều kiện loại 3
 • 2. Bài tập câu điều kiện loại 3 kèm đáp án
  • Bài tập 1. Chia dạng đúng cho động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 3
  • Bài tập 2. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 3
  • Bài tập 3. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
  • Bài tập 4. Hoàn thành các câu sau với gợi ý cho sẵn (sử dụng câu điều kiện loại 3)
  • Bài tập 5. Sử dụng câu điều kiện loại 3 viết lại các câu sau
  • Bài tập 6. Tìm lỗi sai trong các câu sau

Tiếp nối câu điều kiện 1, 2, câu điều kiện loại 3 là phần ngữ pháp cũng rất thông dụng trong tiếng Anh. Trong bài viết này, Langmaster sẽ giúp bạn tìm hiểu từ A đến Z cấu trúc, cách dùng cũng như cung cấp một số dạng bài tập câu điều kiện loại 3 để luyện tập và thành thạo kiến thức nhé!

1. Tóm tắt kiến thức về câu điều kiện loại 3

1.1 Cấu trúc

Câu điều kiện loại 3 hay câu điều kiện giả định trong quá khứ, diễn tả hành động, sự việc được tưởng tượng ra và không đúng với thực tế ở quá khứ. Câu điều kiện loại 3 luôn gồm 2 mệnh đề: mệnh đề if và mệnh đề chính (có thể đổi vị trí cho nhau). 

Cấu trúc: If + S + past perfect, S + would have + past participle

Ví dụ:

 • If Cindy hadn’t been sick last Friday, she would have joined your party. (Nếu Cindy không bị ốm vào thứ sáu tuần trước, cô ấy đã đến dự buổi tiệc của bạn.)
 • If Sarah had reminded me, I wouldn’t have forgotten the umbrella. (Nếu Sarah nhắc tôi thì tôi đã không quên mất cái ô.)

1.2 Cách dùng

 • Dùng để diễn tả giả thiết hành động, sự việc nào đó không hề xảy ra trong quá khứ. 

Ví dụ: If I had met David yesterday, I would have asked him about the project. (Nếu có gặp David hôm qua thì tôi đã hỏi anh ấy về dự án rồi.) (Thực tế hôm qua không gặp David nên hành động “hỏi về dự án” không hề xảy ra.)

 • Cấu trúc: What would you have done if…? để hỏi ý kiến, suy nghĩ của ai đó về một tình huống giả tưởng trong quá khứ.

Ví dụ: “What would you have done if you hadn’t passed the exam?” (Bạn sẽ làm gì nếu bản thân không đậu kỳ thi?)

 • Thể hiện sự hối hận về hành động/ sự việc đã diễn ra trong quá khứ với cấu trúc: If I had known…

Ví dụ: If I had known that book is boring, I wouldn’t have bought it to give you. (Nếu biết quyển sách đó không hay, tôi đã không mua nó để tặng cậu.)

 • Diễn tả sự việc có thể xảy ra trong quá khứ dù không chắc chắn với “might” ở mệnh đề chính. 

Ví dụ: If I had called her, she might have gave me a second chance. (Nếu tôi gọi điện, biết đâu cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội làm lại.)

 • Diễn tả một ý muốn, dự định có khả năng thực hiện với “could” nếu điều kiện nói tới xảy ra. 

Ví dụ: If I had enough time, I could have finished this project perfectly. (Nếu tôi có đủ thời gian, tôi đã có thể hoàn thành dự án này một cách tốt nhất.)

1.3 Biến thể câu điều kiện loại 3

a. Biến thể mệnh đề if

 • Dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn trong mệnh đề điều kiện if khi muốn nhấn mạnh tính liên tục của hành động.

Cấu trúc: If + S + had + been + V-ing, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If John hadn’t been looking for his dog, he wouldn’t have been late for school. (Nếu John không mải kiếm con chó thì anh ấy đã không muộn học.)

 • Có thể thay mệnh đề IF bằng cụm từ BUT FOR/ WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR, với nghĩa là “nếu không vì”.

Cấu trúc: But for/ Without/ Had not it been for + N, S + would  + have + V-ed/V3

Ví dụ: If Jack hadn’t helped us with this job, we couldn’t have finished it by tomorrow. 

=> Had it not been for Jack’s help, we couldn’t have finished this job by tomorrow. (Nếu Jack không giúp, chúng ta không thể hoàn thành xong việc này trước ngày mai.)

b. Biến thể mệnh đề chính

Dùng thì tiếp diễn trong mệnh đề chính:

Cấu trúc:  If + S + had + V-ed/V3, S + would + have + been + V-ing

Ví dụ: If Linh had been there, we would have been dancing together. (Nếu Linh ở đó, có lẽ chúng tôi đã cùng nhau khiêu vũ.)

1.4 Đảo ngữ của câu điều kiện loại 3

Cấu trúc đảo ngữ: Had  + S + V-ed/V3, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If he had gone to the bar last night, he would have seen Lily. (Nếu tối hôm qua anh ta đến quán bar thì đã gặp được Lily)

=> Had he gone to the bar last night, he would have seen Lily.

Xem thêm:

>>> CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

>>> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

2. Bài tập câu điều kiện loại 3 kèm đáp án

Bài tập 1. Chia dạng đúng cho động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 3

 1. If I had known Jack was in the hospital, I ________(go) to see him.
 2. I didn’t see Anna in the park yesterday. If I had seen her, I ________(come) to talk to her. 
 3. My mother didn’t go to the supermarket last night. She ________(buy) food if she had not been so tired.
 4. She ________(not close) the door if her brother had not disturbed her.
 5. The river’s view was wonderful. If I had bought a camera, I ________(take) some pictures of it.
 6. She was not hungry. If she had been hungry, she ________(eat) some bananas.
 7. If Linda had gone to the university, she ________(be) happy to join the art club.
 8. If you had given a correct number to me, I ________(find) her much easier.
 9. If I had saved enough money, I ________(buy) a big boat to travel. 
 10. We ________(go) for the picnic yesterday if the weather had been sunny.
 11. If my grandmother had gone to the university, she (study) _______ science. She likes science a lot.
 12. She was not thirsty. If she had been thirsty, she (drink) _______ some water.
 13. I did not see you in the pool yesterday. If I had seen you, I (swim) _______ with you.
 14. If you had caught the bus, you ________ (not be) late for school.
 15. If Mel had asked her teacher, he ________ (answer) her questions.
 16. If you had done your homework, you _________ (have) no trouble at school.
 17. If she had done as I told her, she ___________ (not have) many mistakes.
 18. If we had stopped at the filling station, we _________ (not run) out of petrol.
 19. If I had been hungry, I ________ (buy) a sandwich in the buffet car.
 20. We ________ (book) a cabin if they hadn’t been so expensive.

Đáp án:

 1. would have gone
 2. would have come
 3. would have bought
 4. wouldn’t have closed
 5. would have taken
 6. would have eaten
 7. would have been
 8. would have found
 9. would have bought
 10. would have gone
 11. would have studied
 12. would have drunk
 13. would have swum
 14. wouldn’t have been
 15. would have answered
 16. would have had 
 17. wouldn’t have had
 18. wouldn’t have run 
 19. would have bought
 20. would have booked

Bài tập 2. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, sử dụng câu điều kiện loại 3

 1. If you ________(study) hard for the test, you ________(pass) it with flying colors.
 2. If you ________(ask) me from the very start, I ________(help) you immediately.
 3. If they ________(go) to the bar, they ________(see) my friend Lily.
 4. If you ________(speak) English, she ________(understand) your feeling. 
 5. If they ________(listen) to me, they ________(be) home earlier.
 6. I ________(write) you a letter if I ________(know) your address.
 7. If I ________(not break) my arm, I ________(take part) in the contest.
 8. If it ________(not start) to rain, we ________(walk) to the church.
 9. We ________(swim) in the sea if ________there (not/ be) so many dangers there.
 10. If she ________(take) the train, she ________(arrive) on time.
 11. If you ________ (look) at the departures board, you _______ (know) which gate to go to.
 12. What you ________ (do) if the airline ________ (lose) your luggage?
 13. We ________ (not go) out on deck if the weather ________ (not be) so lovely.
 14. If I ________ (find) a bag on a train, I ________ (take) it to the lost property office.
 15. I ________ (not use) the car park if I ________ (can) park on the street.
 16. If I ________ (need) a taxi, I ________ (wait) at the taxi rank.
 17. If I ________ (know) that you were in town, I ___________ (invite) you to my party.
 18. If she _________ (finish) her homework, she __________ (go) to the movies.
 19. If he __________ (not drive) drunk, he ____________ (not cause) the accident.
 20. If I _________ (win) the lottery, I __________ (retire) early.
 21. If I ________ (know) that the program was canceled, I _________(not come) to the event.
 22. If he __________ (not follow) my instructions, the project ____________ (not succeed).
 23. If they __________ (win) the lottery, they ____________ (buy) a new house.
 24. If she _________ (have) more time, she ___________ (travel) around the world.
 25. If she __________(not miss) her flight, she _____________(arrive) at the conference on time.
 26. If you __________(not help) me with this project , I __________ (not finish) it on time.
 27. If I _________ (save) more money, I ___________ (go) on that vacation.
 28. If I _________ (know) how difficult the exam was going to be, I ___________ (study) harder.
 29. If she ___________(prepare) more thoroughly, she __________(pass) the interview.
 30. If they _________ (win) the championship, they __________ (celebrate) all night.

Đáp án:

 1. had studied - would have passed
 2. had asked - would have helped
 3. had gone - would have seen
 4. had spoken - could have understood
 5. had listened - would have been
 6. would have written - had known
 7. hadn't broken - would have taken part
 8. hadn't started - would have walked
 9. would have swum - hadn't been
 10. had taken - would have arrived
 11. had looked – would have known
 12. would you have done – had lost
 13. wouldn’t have gone – hadn’t been
 14. had found – would have taken
 15. wouldn’t have used – could have parked
 16. had needed – would have waited
 17. had known – would have invited
 18. had finished – would have gone
 19. had not driven – would not have caused
 20. had won – would have retired
 21. had known – would not have come
 22. had not followed – would not have succeeded
 23. had won – would have bought
 24. had had – would have traveled
 25. hadn’t missed – would have arrived
 26. hadn’t helped – wouldn’t have finished
 27. had saved – could have gone
 28. had known – would have studied
 29. had prepared – would have passed
 30. had won – would have celebrated

Xem thêm: 

>>> BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

>>> BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập 3. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

 1. I wasn't thirsty. I didn't drink grape juice.
 2. If I was thirsty, I would drink grape juice.
 3. If I had been thirsty, I would've drunk grape juice.
 4. If I would have been thirsty, I drank grape juice.
 5. I didn't know Kai was in town. I didn't call him for dinner.
 6. If I had known Kai was in town, I would have called him for dinner.
 7. I had called Kai for dinner if I had know he was in town.
 8. I would have called Kai for dinner if I have known he was in town.
 9. I didn't know watching this material was useful for our exam, so I didn't watch it.
 10. If I knew this material was useful, I had watched it.
 11. If I would have known this material was useful, I had watched it.
 12. If I had known this material was useful, I would've watched it
 13. I used to walk home from the bar. My boyfriend was too drunk to drive at that time.
 14. I hadn't walked home from the bar if my boyfriend wasn't too drunk to drive.
 15. I wouldn't have walked home from the bar if my boyfriend hadn't been too drunk to drive.
 16. I wouldn't have walked home from the bar if my boyfriend had been too drunk to drive.
 17. I didn't go to the mall. I thought it closed at 5pm. In fact, it closed at 7pm.
 18. If I had known the mall closed at 7pm, I would've gone.
 19. If I knew the mall would have closed at 7pm, I would've gone.
 20. I would've gone to the mall if I know it had closed at 7pm.
 21. I ate the cake in the fridge. I thought it was mine, not yours.
 22. If I would have known the cake was yours, I wouldn't have eaten it.
 23. If I had known the cake was yours, I wouldn't have eaten it.
 24. I hadn't eaten the cake if I knew it was yours.
 25. I am really hungry now. I didn't have any breakfast.
 26. If I had some breakfast, I wouldn't be hungry now.
 27. If I would had had some breakfast, I wouldn't be hungry now.
 28. If I had had some breakfast, I wouldn't be hungry now.
 29. I didn't see Sana at the party. I wanted to talk to her about the vacation in Japan.
 30. If I saw Sana at the party, I would've spoken to her about the vacation in Japan.
 31. If I had seen Sana at the party, I would've spoken to her about the vacation in Japan.
 32. If I would have seen Sana at the party, I would've spoken to her about the vacation in Japan.
 33. I didn’t forget Ren’s birthday because Anna reminded me about Ren’s birthday. 
 34. If Anna hadn’t reminded me about Ren’s birthday, I would have forgotten his birthday.
 35. If Anna reminded me about Ren’s birthday, I wouldn’t have forgotten his birthday.
 36. If Anna wouldn’t have reminded me about Ren’s birthday, I would have forgotten his birthday.
 37. Irene didn’t buy the blue skirt because she didn’t have enough money.
 38. If Irene had enough money, she would have bought the blue skirt.
 39. If Irene would have had enough money, she would have bought the blue skirt.
 40. If Irene had had enough money, she would have bought the blue skirt.

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. A
 6. B
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C

Bài tập 4. Hoàn thành các câu sau với gợi ý cho sẵn (sử dụng câu điều kiện loại 3)

 1. Where / you / go / on holiday / last summer / if / you / have / the choice?

→ _________________________________________

 1. What / you / do / if / you / feel ill / this morning?

→ _________________________________________

 1. What / you / buy / last weekend / if / you / have / lots of money?

→ _________________________________________

 1. What / you / do / if / today / be / a public holiday?

→ _________________________________________

 1. What film / you / see / if / go / to the cinema / last night?

→ _________________________________________

 1. If I / not / forget / my keys / I / be / able / to / get /  into / my apartment.

→ _________________________________________

 1. If we / have / more time / we / explore / the / city / in / more detail.

→ _________________________________________

 1. If she / not / miss / her flight / she / not / have / to / pay / for / another ticket.

→ _________________________________________

 1. If they / not / cancel / the / concert / we / have / a / great / time.

→ _________________________________________

 1. If he / not / forget / to / set / his / alarm / he / not / oversleep.

→ _________________________________________

 1. If I / study / harder / for / the exam, I / not / fail / it.

→ _________________________________________

 1. If Tom / save / some / money, he / be / able / afford / buy / a car.

→ _________________________________________

 1. If they / leave / early, they / not / get / stuck / in traffic.

→ _________________________________________

 1. If I / take / the / job / offer, I / not / be struggling / financially.

→ _________________________________________

 1. If they / hire / more / staff, they / not / be / so / busy.

→ _________________________________________

 1. If I / pass / driving test / last month, I / buy / a car.

→ _________________________________________

 1. The job / be done / much faster / if / there / be / more / people / helping.

→ _________________________________________

 1. If they / go / to / bed / early, they / not / wake / up / late.

→ _________________________________________

 1. If she / go / to / art / school, she / become / a painter.

→ _________________________________________

 1. She / not / leave / you / alone / if she / know / you / were / ill.

→ _________________________________________

Đáp án:

 1. Where would you have gone on holiday last summer if you had had the choice?
 2. What would you have done if you had felt ill this morning?
 3. What would you have bought last weekend if you had had lots of money?
 4. What would you have done if today had been a public holiday?
 5. What film would you have seen if you had gone to the cinema last night?
 6. If I hadn’t forgotten my keys, I would have been able to  get  into my apartment.
 7. If we had had more time, we would have explored the city in more detail.
 8. If she had not missed her flight, she would not have had to pay for another ticket.
 9. If they had not canceled the concert, we would have had a great time.
 10. If he had not forgotten to set his alarm, he would not have overslept.
 11. If I had studied harder for the exam, I wouldn't have failed it.
 12. If Tom had saved some money, he would be able to afford to buy a car.
 13. If they had left early, they wouldn’t have gotten stuck in traffic.
 14. If I had taken the job offer, I wouldn't be struggling financially.
 15. If they had hired more staff, they wouldn't have been so busy.
 16. If I had passed my driving test last month, I would have bought a car.
 17. The job would have been done much faster if there’d been more people helping.
 18. If they had gone to bed early, they wouldn’t have woken up late.
 19. If she had gone to art school, she would have become a painter.
 20. She wouldn’t have left you alone if she had known you were ill.

Bài tập 5. Sử dụng câu điều kiện loại 3 viết lại các câu sau

 1. I wasn't hungry, so I didn't eat anything.
 2. The accident happened because the road was icy.
 3. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up.
 4. I was able to buy the car only because Jane lent me the money.
 5. Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt.
 6. You didn't have any breakfast – that's why you're hungry now.
 7. I didn't get a taxi because I didn't have any money.
 8. You've eaten too much and now you feel sick.
 9. I didn’t see Tony at the party. I wanted to speak to him about his vacation in France.
 10. I didn’t know watching this movie was important for our project. I didn’t watch it.

Đáp án:

 1. If I had been hungry, I would have eaten something.
 2. If the road hadn't been icy, the accident wouldn't have happened.
 3. If I had known that Joe had to get up early, I would have woken him up.
 4. If Jane hadn't lent me the money, I wouldn't have been able to buy the car.
 5. If Karen hadn't been wearing a seat belt, she would have been injured.
 6. If you had had breakfast, you wouldn't be hungry now.
 7. If I had had money, I would have got a taxi.
 8. If you hadn’t eaten too much, you wouldn't feel sick now.
 9. If I would have seen Tony at the party, I would’ve spoken to him about his vacation in France.
 10. If I had known watching this movie was important for our project, I would have watched it. 

Bài tập 6. Tìm lỗi sai trong các câu sau

 1. If I would have known you were coming, I would have baked a cake.
 2. If they wouldn't have missed the train, they would have arrived on time.
 3. If I had had more money, I would had bought a new car.
 4. If we wouldn't have been stuck in traffic, we would have made it to the concert on time.
 5. If he called me back, we would have discussed the matter further.
 6. If I had known more languages, I will have more job opportunities.
 7. If he checks his phone, he would have received your message.
 8. If the weather would be better, we would have gone camping this weekend.
 9. Has she not been lazy, she would finish the exercises.
 10. Have I known about the traffic, I would have left earlier.

Đáp án:

 1. If I had known you were coming, I would have baked a cake.
 2. If they hadn't missed the train, they would have arrived on time.
 3. If I had had more money, I would have bought a new car.
 4. If we hadn't been stuck in traffic, we would have made it to the concert on time.
 5. If he had called me back, we would have discussed the matter further.
 6. If I had known more languages, I would have had more job opportunities.
 7. If he had checked his phone, he would have received your message.
 8. If the weather had been better, we would have gone camping this weekend.
 9. Had she not been lazy, she would have finished the exercises.
 10. Had I known about the traffic, I would have left earlier.

Hy vọng với phần kiến thức được tổng hợp trên đây, các bạn đã nắm bắt được cấu trúc, cách dùng phù hợp của câu điều kiện loại 3. Hãy rèn luyện thêm phần ngữ pháp này qua các bài tập câu điều kiện loại 3 sẵn có trong bài viết nhé! 

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác