Từ vựng tiếng Anh giao tiếp

90 TRẠNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

 
Sau đây là 90 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng anh được chia ra thành các chủ đề rất dễ theo dõi.
Học ngay các bạn nhé!
 

TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT 

 
1. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
2. usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
3. frequently  /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
4. often  /ˈɒf(ə)n/ thường
5. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
6. occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
7. seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
8. rarely /ˈreəli/ hiếm khi
9. hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
10. never /ˈnɛvə/ không bao giờ
 

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN 

 
1. already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
2. lately /ˈleɪtli/ gần đây
3. still /stɪl/ vẫn
4. tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
5. early /ˈɜːli/ sớm
6. now  /naʊ/ ngay bây giờ
7. soon  /suːn/ sớm thôi
8. yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
9. finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
10. recently /ˈriːsntli/ gần đây
 

TRẠNG TỪ LIÊN KẾT

 
1. besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
2. however /haʊˈɛvə/ mặc dù
3. then /ðɛn/ sau đó
4. instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
5. moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
6. as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
7. unlike /ʌnˈlaɪk/ không giống như
8. furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
9. on the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
10. in fact /ɪn fækt/ trên thực tế
 
 

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM

 
1. here /hɪə/ ở đây
2. there /ðeə/ ở kia
3. everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp mọi nơi
4. somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
5. anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
6. nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
7. nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
8. inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
9. outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
10. away /əˈweɪ/ đi khỏi
 

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

 
1. hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
2. little /ˈlɪtl/ một ít
3. fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
4. rather /ˈrɑːðə/ khá là
5. very /ˈvɛri/ rất
6. strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
7. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
8. enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
9. highly /ˈhaɪli/ hết sức
10. almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
11. absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
12. enough /ɪˈnʌf/ đủ
13. perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
14. entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
15. pretty /ˈprɪti/ khá là
16. terribly /ˈtɛrəbli/ cực kì
17. a lot /ə lɒt/ rất nhiều
18. remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
19. quite /kwaɪt/ khá là
20. slightly /ˈslaɪtli/ một chút
 

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

 
1. angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
2. bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
3. politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
4. carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
5. easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
6. happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
7. hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
8. lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
9. loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
10. recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
11. accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
12. beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
13. expertly/ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
14. professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
15. anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
16. carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
17. greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
18. quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
19. badly /ˈbædli/ cực kì
20. cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng
 

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH

 
1. just /ʤʌst/ chỉ
2. only /ˈəʊnli/ duy nhất
3. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản là
4. mainly ˈ/ˈmeɪnli/ chủ yếu là
5. largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
6. generally /ˈʤɛnərəli/ nói chung
7. especially /ɪsˈpɛʃəli/ đặc biệt là
8. particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
9. specifically /spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là
 
Đăng ký test trình độ MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác