TỔNG HỢP TRẠNG TỪ TIẾNG ANH KHÔNG CÓ ĐUÔI -LY

Thực ra còn có những trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY được nhiều người sử dụng hàng ngày. Nếu bạn chưa biết đến những loại trạng từ vô cùng phổ biến này. Hãy cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này nhé

1. Những trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY chỉ tần suất

- Sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng

- Seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi

- Never /ˈnɛvə/ không bao giờ

- Always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn

- Often /ˈɒf(ə)n/ thường xuyên

- Once /wʌns/ 1 lần

- Twice /twaɪs/ 2 lần

- Ever /ˈɛvə/ chẳng bao giờ

- Just /ʤʌst/ vừa mới

- Almost /ˈɔːlməʊst/ hầu hết

- Half /hɑːf/ 1 nửa

- Halfway /ˌhɑːfˈweɪ/ nửa đường

null

Những trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY chỉ tần suất

2. Những trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY chỉ về thời gian

- Overnight /ˌəʊvəˈnaɪt/ qua đêm

- Now /naʊ/ bây giờ

- Today /təˈdeɪ/ hôm nay

- Yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua

- Tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai

- Tonight /təˈnaɪt/ tối nay

- Nowadays /ˈnaʊədeɪz/ ngày nay

- Hence /hɛns/ từ đây, kể từ hôm nay

- Someday /ˈsʌmˌdeɪ/ 1 ngày nào đó

- Whenever /wɛnˈɛvə/ bất cứ khi nào

- Throughout /θru(ː)ˈaʊt/ trong suốt (thời gian)

- Still /stɪl/ vẫn

- Soon /suːn/ sớm

Nếu như bạn vẫn chưa biết cách sử dụng trạng từ cùng với vị trí khi đặt trạng từ trong câu. Bạn có thể tìm hiểu thêm một số các thông tin bổ ích sau đây:

3. Những trạng từ không có đuôi -LY chỉ nơi chốn

- Onwards /ˈɒnwədz/ xa hơn, phía trước

- Anywhere ˈɛnɪweə/ bất cứ nơi nào

- There /ðeə/ ở đây

- Here /hɪə/ ở đây

- Around /əˈraʊnd/ xung quanh

- Round /raʊnd/ xung quanh

- Forward /ˈfɔːwəd/ phía trước

- Away /əˈweɪ/ xa, ra xa

- Off /ɒf/ ở xa, từ

- Home /həʊm/ ở nhà

- Above /əˈbʌv/ bên trên

- Ahead /əˈhɛd/ đằng trước

- Below /bɪˈləʊ/ dưới, phía dưới

- Far /fɑː/ xa

- Everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp nơi

- Somewhere /ˈsʌmweə/ đâu đó

- Outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ ngoài trời

- Elsewhere /ˈɛlsˈweə/ nơi khác

- Under /'ʌndə/ phía dưới

- Abroad /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài

- Overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ ở nước ngoài

- In /ɪn/ trong

- Down /daʊn/ dưới, xuống

- On /ɒn/ trên

- Back /bæk/ quay lại, ở sau

- Right /raɪt/ bên phải, đúng

- By /baɪ/ bên cạnh

- Across /əˈkrɒs/ ở bên kia

- Behind /bɪˈhaɪnd/ phía sau

- Outside ˌ/aʊtˈsaɪd/ bên ngoài

- Aside /əˈsaɪd/ 1 bên

- Upwards /ˈʌpwədz/ đi lên, về phía trên

- Besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh

- Near /nɪə/ gần

- Beneath /bɪˈniːθ/ ở dưới

- Alongside /əˈlɒŋˈsaɪd/ bên cạnh

- Downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ dưới lầu

- Opposite /ˈɒpəzɪt/ đối diện

- Ashore /əˈʃɔː/ trên bờ, vào bờ

- Nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đó

- Wherever /weərˈɛvə/ bất cứ đâu

- Indoors /ˌɪnˈdɔːz/ trong nhà

- Left /lɛft/ bên trái

- Inland /ˈɪnlənd/ trong đất liền

- Upstairs /ˌʌpˈsteəz/ trên lầu

- Nowhere /ˈnəʊweə/ không nơi nào

- Past /pɑːst/ đi qua, băng qua

- Underneath /ˌʌndəˈniːθ/ bên dưới

- Sideways /ˈsaɪdweɪz/ phía bên đường

- Downwards /ˈdaʊnwədz/ trở xuống

- Beforehand /bɪˈfɔːhænd/ trước

- Inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong

- Underwater /ˈʌndəˈwɔːtə/ dưới nước

null

Những trạng từ không có đuôi -LY chỉ nơi chốn

Xem thêm:

=> TRẠNG TỪ LÀ GÌ? PHÂN LOẠI VÀ VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ TRONG CÂU

=> Vị trí trạng từ trong tiếng Anh - VỊ TRÍ, PHÂN LOẠI, CÁCH DÙNG

4. Những trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY chỉ về mức độ

- Most /məʊst/ gần như

- Again /əˈgɛn/ lặp lại

- Well /wɛl/ tốt

- Very /ˈvɛri/ rất

- Also /ˈɔːlsəʊ/ cũng

- Too /tuː/ quá

- Rather /ˈrɑːðə/ hơn

- Quite /kwaɪt/ khá

- Much /mʌʧ/ nhiều

- Less /lɛs/ ít hơn

- All /ɔːl/ tất cả

- Enough /ɪˈnʌf/ đủ

- Further /ˈfɜːðə/ thêm

- Better /ˈbɛtə/ tốt hơn

- Long /lɒŋ/ dài

- Short /ʃɔːt/ ngắn

- Little /ˈlɪtl/ ít

- Best /bɛst/ tốt nhất

- Hard /hɑːd/ khó nhọc

- Straight /streɪt/ thẳng

- Pretty /ˈprɪti/ khá

- Higher /ˈhaɪə/ cao hơn

- Fast /fɑːst/ nhanh

- Late /leɪt/ muộn

- Deep /diːp/ sâu

- Faster /ˈfɑːstə/ nhanh hơn

- Alike /əˈlaɪk/ giống

- High /haɪ/ cao

- Tight /taɪt/ chặt

- Thick /θɪk/ dày, khít

- Wild /waɪld/ cuồng nhiệt

- More or less /mɔːr ɔː lɛs/ xấp xỉ

- Nonstop /ˈnɒnˈstɒp/ không ngừng

- Freelance /ˈfriːˌlɑːns/ tự do

- Wide /waɪd/ rộng

- Upright /ˈʌpraɪt/ thẳng đứng

- Loud /laʊd/ ồn ào

- Worse /wɜːs/ tệ hơn

- Worst /wɜːst/ tệ nhất

- Fair /feə/ công bằng, thành thật

- Freaking /ˈfriːkɪŋ/ cực kì

- Sure /ʃʊə/ chắc chắn

- Quick /kwɪk/ nhanh

- Extra /ˈɛkstrə/ quá, cực kì

- Forever /fəˈrɛvə/ mãi mãi

5. Những trạng từ chỉ liên hệ không có đuôi -LY (Relation)

- Furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ thêm nữa, hơn thế nữa

- Since /sɪns/ kể từ khi, vì

- Whereby /weəˈbaɪ/ nhờ đó, qua đó

- Nevertheless /ˌnɛvəðəˈlɛs/ ấy thế mà, tuy nhiên

- Nonetheless /ˌnʌnðəˈlɛs/ mặc dù, tuy nhiên

- Hereafter /hɪərˈɑːftə/ sau này, dưới đây

- Likewise /ˈlaɪkwaɪz/ tương tự như, cũng

- Notwithstanding /nɒtwɪθˈstændɪŋ/ tuy nhiên

- Vice-versa /vaɪs-ˈvɜːsə/ ngược lại

- Afterward /ˈɑːftəwəd/ về sau

- However /haʊˈɛvə/ tuy nhiên

- Therefore /ˈðeəfɔː/ bởi vậy

- Either /ˈaɪðə/ cũng

- Thus /ðʌs/ như thế, do đó

- Indeed /ɪnˈdiːd/ thật, quả nhiên

- Instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó

- Before /bɪˈfɔː/ trước đó

- Though /ðəʊ/ mặc dù

- Through /θruː/ thông qua

- Like /laɪk/ giống như

- Otherwise /ˈʌðəwaɪz/ trái lại, nếu không thì

- Meanwhile /ˈmiːnˈwaɪl/ trong khi

- Afterwards /ˈɑːftəwədz/ sau cùng

- Moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa

- As /æz/ như là

- Even /ˈiːvən/ ngay cả

null

Những trạng từ chỉ liên hệ không có đuôi -LY (Relation)

Xem thêm: 

=> 1000 CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A-Z ĐỦ DÙNG CẢ ĐỜI

=> TẤT CẢ CÁC CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT!

6. Một số các trạng từ không đuôi -LY thông dụng hiện nay

- About /əˈbaʊt/ về

- Yet /jɛt/ chưa

- Perhaps /pəˈhæps/ có lẽ

- Already /ɔːlˈrɛdi/ rồi, đã ... rồi

- Later /ˈleɪtə/ sau đó

- Together /təˈgɛðə/ cùng nhau

- Least /liːst/ cuối cùng

- Else /ɛls/ khác, cái khác

- Please /pliːz/ làm ơn

- Along /əˈlɒŋ/ cùng với

- Anyway /ˈɛnɪweɪ/ dù thế nào

- Maybe /ˈmeɪbiː/ có lẽ

- Apart /əˈpɑːt/ tách rời

- Alone /əˈləʊn/ 1 mình

- Neither /ˈnaɪðə/ không, cũng không

- Etc /ɪtˈsɛtrə/ vân vân

- E.g. /iː.ʤiː./ ví dụ

- Somewhat /ˈsʌmwɒt/ 1 chút, có phần

- Somehow /ˈsʌmhaʊ/ bằng cách nào đó

- Altogether /ˌɔːltəˈgɛðə/ hoàn toàn, tất cả

- Any /ˈɛni/ bất cứ

- Thereby /ˈðeəˈbaɪ/ do đó, bằng cách ấy

- Bloody /ˈblʌdi/ vô cùng, cực kì

- Forth /fɔːθ/ phía trước

- Backwards /ˈbækwədz/ ngược lại, đằng sau

- Hitherto /ˈhɪðəˈtuː/ cho tới nay

- Regardless /rɪˈgɑːdlɪs/ bất kể

- Thereafter /ðeərˈɑːftə/ sau đó, về sau

- Forwards /ˈfɔːwədz/ hiển nhiên, phía trước

- Within /wɪˈðɪn/ trong vòng, không quá

- Overall /ˈəʊvərɔːl/ nhìn chung

- Beyond /bɪˈjɒnd/ vượt trên

- Worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ toàn cầu

- After /ˈɑːftə/ sau khi

- Aloud /əˈlaʊd/ lớn tiếng

- Dead /dɛd/ chết

- Doubtless /ˈdaʊtlɪs/ không nghi ngờ gì

- Underground /ˈʌndəgraʊnd/ ngầm

- Overhead /ˈəʊvɛhɛd/ trên đầu

- Parallel /ˈpærəlɛl/ song song

- Without /wɪˈðaʊt/ không có

- Double /ˈdʌbl/ gấp đôi

- Wrong /rɒŋ/ sai

- Downhill /ˌdaʊnˈhɪl/ xuống dốc, suy yếu

- Anymore /ˌɛniˈmɔː/ không nữa

- Hereby /ˈhɪəˈbaɪ/ nơi đây, bằng cách này

- Uphill /ˌʌpˈhɪl/ lên dốc

- Solo /ˈsəʊləʊ/ 1 mình, đơn độc

- Only /ˈəʊnli/ chỉ có

Nếu như mọi người vẫn chưa thể nào hình dung được trạng từ không có đuôi -LY. Hãy cùng xem ngay video chi tiết đã được Langmaster giải thích rõ hơn tại đây.

Như bạn đã thấy thì các loại trạng từ tiếng Anh không có đuôi -LY vô cùng đa dạng. Mọi người có thể tham khảo nhiều thông tin cũng như cách dùng trạng từ tại Langmaster. Hãy liên hệ ngay với trung tâm để được tư vấn khóa học phù hợp nhé. 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)