Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  Sau bài viết về "Các tính từ kết thúc bằng đuôi -LY', rất nhiều bạn đã gửi yêu cầu tới Langmaster để được tìm hiểu về các "Trạng từ không kết thúc bằng đuôi -LY". Chủ đề này thật thú vị phải không nào!
   
  Tất nhiên Langmaster sẽ không để các bạn chờ lâu thêm nữa. Cùng tìm hiểu ngay để không bao giờ bị nhầm lẫn tính từ - trạng từ chỉ vì đuôi -LY nữa bạn nhé.
   

  200 TRẠNG TỪ TIẾNG ANH KHÔNG CHỨA ĐUÔI -LY   

                                                                                                                                                                                                                                    
  1. now /naʊ/ bây giờ
  2. well /wɛl/ tốt
  3. just /ʤʌst/ vừa mới
  4. also /ˈɔːlsəʊ/ cũng
  5. very /ˈvɛri/ rất
  6. even /ˈiːvən/ ngay cả
  7. on /ɒn/ trên
  8. down /daʊn/ dưới, xuống
  9. back /bæk/ quay lại, ở sau
  10. there /ðeə/ ở đây
  11. still /stɪl/ vẫn
  12. here /hɪə/ ở đây
  13. too /tuː/ quá
  14. however /haʊˈɛvə/ tuy nhiên
  15. again /əˈgɛn/ lặp lại
  16. in /ɪn/ trong
  17. most /məʊst/ gần như
  18. over /ˈəʊvə/ quá, hơn
  19. as /æz/ như là
  20. never /ˈnɛvə/ không bao giờ
  21. away /əˈweɪ/ xa, ra xa
  22. off /ɒf/ ở xa, từ
  23. about /əˈbaʊt/ về
  24. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
  25. rather /ˈrɑːðə/ hơn
  26. quite /kwaɪt/ khá
  27. right /raɪt/ bên phải, đúng
  28. much /mʌʧ/ nhiều
  29. often /ˈɒf(ə)n/ thường xuyên
  30. yet /jɛt/ chưa
  31. perhaps /pəˈhæps/ có lẽ
  32. already /ɔːlˈrɛdi/ rồi, đã ... rồi
  33. far /fɑː/ xa
  34. later /ˈleɪtə/ sau đó
  35. almost /ˈɔːlməʊst/ hầu hết
  36. together /təˈgɛðə/ cùng nhau
  37. least /liːst/ cuối cùng
  38. less /lɛs/ ít hơn
  39. once /wʌns/ 1 lần
  40. ever /ˈɛvə/ chẳng bao giờ
  41. today /təˈdeɪ/ hôm nay
  42. all /ɔːl/ tất cả
  43. enough /ɪˈnʌf/ đủ
  44. therefore /ˈðeəfɔː/ bởi vậy
  45. either /ˈaɪðə/ cũng
  46. around /əˈraʊnd/ xung quanh
  47. thus /ðʌs/ như thế, do đó
  48. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
  49. else /ɛls/ khác, cái khác
  50. soon /suːn/ sớm
  51. yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
  52. long /lɒŋ/ dài
  53. indeed /ɪnˈdiːd/ thật, quả nhiên
  54. home /həʊm/ ở nhà
  55. instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
  56. little /ˈlɪtl/ ít
  57. further /ˈfɜːðə/ thêm
  58. better /ˈbɛtə/ tốt hơn
  59. before /bɪˈfɔː/ trước đó
  60. round /raʊnd/ xung quanh
  61. forward /ˈfɔːwəd/ phía trước
  62. please /pliːz/ làm ơn
  63. along /əˈlɒŋ/ cùng với
  64. anyway /ˈɛnɪweɪ/ dù thế nào
  65. maybe /ˈmeɪbiː/ có lẽ
  66. apart /əˈpɑːt/ tách rời
  67. though /ðəʊ/ mặc dù
  68. above /əˈbʌv/ bên trên
  69. through /θruː/ thông qua
  70. tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
  71. like /laɪk/ giống như
  72. below /bɪˈləʊ/ dưới, phía dưới
  73. otherwise /ˈʌðəwaɪz/ trái lại, nếu không thì
  74. ahead /əˈhɛd/ đằng trước
  75. best /bɛst/ tốt nhất
  76. alone /əˈləʊn/ 1 mình
  77. nevertheless /ˌnɛvəðəˈlɛs/ ấy thế mà, tuy nhiên
  78. hard /hɑːd/ khó nhọc
  79. somewhere /ˈsʌmweə/ đâu đó
  80. tonight /təˈnaɪt/ tối nay
     
  81. straight /streɪt/ thẳng
  82. twice /twaɪs/ 2 lần
  83. elsewhere /ˈɛlsˈweə/ nơi khác
  84. under /'ʌndə/ phía dưới
  85. neither /ˈnaɪðə/ không, cũng không
  86. outside ˌ/aʊtˈsaɪd/ bên ngoài
  87. etc /ɪtˈsɛtrə/ vân vân
  88. pretty /ˈprɪti/ khá
  89. inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
  90. e.g. /iː.ʤiː./ ví dụ
  91. meanwhile /ˈmiːnˈwaɪl/ trong khi
  92. hence /hɛns/ từ đây, kể từ hôm nay
  93. somewhat /ˈsʌmwɒt/ 1 chút, có phần
  94. afterwards /ˈɑːftəwədz/ sau cùng
  95. somehow /ˈsʌmhaʊ/ bằng cách nào đó
  96. moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
  97. fast /fɑːst/ nhanh
  98. late /leɪt/ muộn
  99. anywhere /ˈɛnɪweə/ bất cứ nơi nào
  100. abroad /əˈbrɔːd/ ở nước ngoài
  101. aside /əˈsaɪd/ 1 bên
  102. by /baɪ/ bên cạnh
  103. across /əˈkrɒs/ ở bên kia
  104. behind /bɪˈhaɪnd/ phía sau
  105. altogether /ˌɔːltəˈgɛðə/ hoàn toàn, tất cả
  106. everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp nơi
  107. whenever /wɛnˈɛvə/ bất cứ khi nào
  108. furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ thêm nữa, hơn thế nữa
  109. since /sɪns/ kể từ khi, vì
  110. any /ˈɛni/ bất cứ
  111. thereby /ˈðeəˈbaɪ/ do đó, bằng cách ấy
  112. deep /diːp/ sâu
  113. upstairs /ˌʌpˈsteəz/ trên lầu
  114. nowhere /ˈnəʊweə/ không nơi nào
  115. wherever /weərˈɛvə/ bất cứ đâu
  116. past /pɑːst/ đi qua, băng qua
  117. whereby /weəˈbaɪ/ nhờ đó, qua đó
  118. bloody /ˈblʌdi/ vô cùng, cực kì
  119. forth /fɔːθ/ phía trước
  120. forever /fəˈrɛvə/ mãi mãi
  121. backwards /ˈbækwədz/ ngược lại, đằng sau
  122. faster /ˈfɑːstə/ nhanh hơn
  123. upwards /ˈʌpwədz/ đi lên, về phía trên
  124. besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh
  125. near /nɪə/ gần
  126. nowadays /ˈnaʊədeɪz/ ngày nay
  127. downstairs /ˌdaʊnˈsteəz/ dưới lầu
  128. hitherto /ˈhɪðəˈtuː/ cho tới nay
  129. half /hɑːf/ 1 nửa
  130. regardless /rɪˈgɑːdlɪs/ bất kể
  131. seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
  132. thereafter /ðeərˈɑːftə/ sau đó, về sau
  133. onwards /ˈɒnwədz/ xa hơn, phía trước
  134. nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đó
  135. forwards /ˈfɔːwədz/ hiển nhiên, phía trước
  136. nonetheless /ˌnʌnðəˈlɛs/ mặc dù, tuy nhiên
  137. within /wɪˈðɪn/ trong vòng, không quá
  138. overall /ˈəʊvərɔːl/ nhìn chung
  139. freaking /ˈfriːkɪŋ/ cực kì
  140. overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ ở nưới ngoài
  141. beyond /bɪˈjɒnd/ vượt trên
  142. likewise /ˈlaɪkwaɪz/ tương tự như, cũng
  143. worldwide /ˌwɜːldˈwaɪd/ toàn cầu
  144. overnight /ˌəʊvəˈnaɪt/ qua đêm
  145. alike /əˈlaɪk/ giống
  146. high /haɪ/ cao
  147. tight /taɪt/ chặt
  148. after /ˈɑːftə/ sau khi
  149. aloud /əˈlaʊd/ lớn tiếng
  150. dead /dɛd/ chết
  151. doubtless /ˈdaʊtlɪs/ không nghi ngờ gì
  152. loud /laʊd/ ồn ào
  153. underneath /ˌʌndəˈniːθ/ bên dưới
  154. throughout /θru(ː)ˈaʊt/ trong suốt (thời gian)
  155. sideways /ˈsaɪdweɪz/ phía bên đường
  156. wide /waɪd/ rộng
  157. upright /ˈʌpraɪt/ thẳng đứng
  158. downwards /ˈdaʊnwədz/ trở xuống
  159. worse /wɜːs/ tệ hơn
  160. beforehand /bɪˈfɔːhænd/ trước

   
  161. halfway /ˌhɑːfˈweɪ/ nửa đường
  162. opposite /ˈɒpəzɪt/ đối diện
  163. ashore /əˈʃɔː/ trên bờ, vào bờ
  164. higher /ˈhaɪə/ cao hơn
  165. indoors /ˌɪnˈdɔːz/ trong nhà
  166. underground /ˈʌndəgraʊnd/ ngầm
  167. short /ʃɔːt/ ngắn
  168. sometime /ˈsʌmtaɪm/ thỉnh thoảng
  169. sure /ʃʊə/ chắc chắn
  170. overhead /ˈəʊvɛhɛd/ trên đầu
  171. parallel /ˈpærəlɛl/ song song
  172. without /wɪˈðaʊt/ không có
  173. left /lɛft/ bên trái
  174. inland /ˈɪnlənd/ trong đất liền
  175. double /ˈdʌbl/ gấp đôi
  176. wrong /rɒŋ/ sai
  177. beneath /bɪˈniːθ/ ở dưới
  178. alongside /əˈlɒŋˈsaɪd/ bên cạnh
  179. downhill /ˌdaʊnˈhɪl/ xuống dốc, suy yếu
  180. anymore /ˌɛniˈmɔː/ không nữa
  181. extra /ˈɛkstrə/ quá, cực kì
  182. hereby /ˈhɪəˈbaɪ/ nơi đây, bằng cách này
  183. quick /kwɪk/ nhanh
  184. outdoors /ˌaʊtˈdɔːz/ ngoài trời
  185. notwithstanding /nɒtwɪθˈstændɪŋ/ tuy nhiên
  186. worst /wɜːst/ tệ nhất
  187. fair /feə/ công bằng, thành thật
  188. uphill /ˌʌpˈhɪl/ lên dốc
  189. solo /ˈsəʊləʊ/ 1 mình, đơn độc
  190. underwater /ˈʌndəˈwɔːtə/ dưới nước
  191. thick /θɪk/ dày, khít
  192. hereafter /hɪərˈɑːftə/ sau này, dưới đây
  193. wild /waɪld/ cuồng nhiệt
  194. someday /ˈsʌmˌdeɪ/ 1 ngày nào đó
  195. vice-versa /vaɪs-ˈvɜːsə/ ngược lại
  196. afterward /ˈɑːftəwəd/ về sau
  197. more or less /mɔːr ɔː lɛs/ xấp xỉ
  198. nonstop /ˈnɒnˈstɒp/ không ngừng
  199. freelance /ˈfriːˌlɑːns/ tự do
  200. only /ˈəʊnli/ chỉ có
   
  Nguồn: tổng hợp.
   
  Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!
   
   
   
   
   
   
   

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai