200+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch
  • 1.1. Từ vựng cơ bản (thông dụng) ngành du lịch
  • 1.2. Thuật ngữ tiếng Anh ngành du lịch
 • 2. Một số cụm từ tiếng Anh du lịch
 • 3. Mẫu câu giao tiếp thông dụng ngành du lịch
 • 4. Bài tập ứng dụng từ vựng tiếng Anh ngành du lịch
  • Bài tập: Giải thích từ viết tắt và điền nghĩa tiếng Việt của các từ dưới đây:
  • Đáp án

Tiếng Anh trong du lịch không chỉ quan trọng đối với người hướng dẫn viên mà cả những du khách thăm quan. Kỹ năng ngoại ngữ sẽ giúp hướng dẫn viên và cả du khách thăm quan có một chuyến du lịch lý thú nhất. Đa số tiếng Anh chuyên ngành du lịch không thiên hướng thuật ngữ học thuật mà gần với giao tiếp hàng ngày. Vì thế đòi hỏi người học có sự luyện tập kiên trì mỗi ngày. Ở bài viết này hãy cùng Langmaster học ngay chủ đề tiếng Anh thú vị này nhé.

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch

1.1. Từ vựng cơ bản (thông dụng) ngành du lịch

Khi học tiếng Anh du lịch cần chia ra thành nhiều phần để kiến thức được khoa học và thống nhất. Tham khảo ngay từng mục từ vựng về du lịch được tổng hợp dưới đây:

1.1.1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch về các loại giấy tờ

Một số từ vựng về giấy tờ xuất cảnh quan trọng mà bạn cần nhớ dưới đây:

 • Passport: /ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu (Là căn cước công dân được quốc gia đó cấp cho công dân của mình nhằm xác định nhân thân của bất kỳ cá nhân nào)
 • Emergency passport: /ɪˈmɜːdʒənsi ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu khẩn (Đây là hộ chiếu được cấp trong các trường hợp khẩn cấp, không có giá trị dùng để đi du lịch trừ khi trở về)
 • Group Passport: /ɡruːp ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu nhóm (Đây là hộ chiếu cấp cho một nhóm công dân đi du lịch nhằm giảm chi phí)
 • Normal passport: /ˈnɔːml ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu phổ thông (Dùng cho mọi công dân)
 • Diplomatic passport: /ˌdɪpləˈmætɪk ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu ngoại giao (Cấp cho người có nhiệm vụ trong công tác ngoại giao)
 • Official Passport: /əˈfɪʃl ˈpɑːspɔːt/: Hộ chiếu công vụ (Dùng với những người quan chức đi công vụ)\

Xem thêm: 100+ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ SỞ THÍCH TIẾNG ANH GIÚP BẠN GIAO TIẾP TỐT HƠN

1.1.2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch về các loại hình du lịch

Những loại hình du lịch trong tiếng Anh bạn đã biết chưa? Tìm hiểu ngay phần thông tin dưới đây nhé!

 • Domestic travel /dəˌmestɪk ˈtrævl/: du lịch nội địa. 
 • Leisure travel /ˈleʒə ˈtrævl/: Du lịch phổ thông phù hợp với mọi người 
 • Adventure travel /ədˈventʃə ˈtrævl/: Du lịch mạo hiểm 
 • Trekking /treking/: Du lịch mạo hiểm, khám phá vùng đất ít người
 • Incentive /ɪnˈsentɪv/: Loại du lịch khen thưởng, thường tổ chức cho cán bộ nhân viên
 • MICE tour: viết tắt Meeting (Hội thảo), Incentive (Khen thưởng), Conference (Hội nghị ) và Exhibition (Triển lãm). Khách du lịch tham quan kết hợp nhiều hoạt động
 • Kayaking /ˈkaɪækɪŋ/: Du lịch bằng phương tiện chèo thuyền Kayak
 • Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊə(r)/: Du lịch lặn biển ngắm san hô, cá,...

1.1.3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch trong đường thủy

Từ vựng tiếng Anh du lịch đường thủy gồm những từ nào? Tham khảo ngay danh sách từ vựng được liệt kê dưới đây:

 • Boat  /bəʊt/: Thuyền
 • Cruise ship /kruːz ʃɪp/: Tàu du lịch
 • Cruise /kruːz/: Tàu
 • Ocean /ˈəʊʃ(ə)n/: Đại dương
 • Port  /pɔːt/: Cảng
 • Ferry  /ˈfɛri/: Phà
 • Sailboat /ˈseɪlbəʊt/: Thuyền buồm
 • Set sail /siː seɪl/: Đặt buồm
 • Voyage /ˈvɔɪɪdʒ/: Hành trình

1.1.4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch khách sạn

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch khách sạn gồm nhiều từ vựng dài và khó. Hãy học ngay danh sách từ vựng dưới đây để trau dồi thêm kiến thức:

 • Reconfirmation of booking /rikɒnfəˈmeɪʃn əv ˈbʊkɪŋ/: Xác nhận lại việc đặt chỗ
 • Record Locator /ˈrekɔːd ləʊˈkeɪtə(r)/: Hồ sơ đặt chỗ
 • High season /haɪ ˈsiːzn/: Mùa đông khách/ cao điểm
 • Brochures /ˈbrəʊʃə(r)/: Quyển cẩm nang giới thiệu về khách sạn và du lịch
 • Full board /ˌfʊl ˈbɔːd/: Khách sạn phục vụ ăn cả ngày
 • Fully-booked /ˌfʊl ˈbʊk/: Không còn phòng trống
 • Lobby /ˈlɒbi/: sảnh
 • Luggage cart /ˈbæɡɪdʒ kɑː(r)t/: Xe đẩy hành lý
 • Motel /məʊˈtel/: nhà nghỉ, khách sạn nhỏ
 • Parking pass /ˈpɑːkɪŋ pɑːs/: thẻ giữ xe
 • Room attendant /ruːm əˈtendənt/: nhân viên vệ sinh phòng
 • Room number /ruːm nʌmbə(r)/: Số phòng
 • Room only /ruːm ˈəʊnli/: Chỉ đặt phòng
 • Room service /ruːm ˈsɜːvɪs/: Dịch vụ phòng
 • Accounts payable /əˌkaʊnts ˈpeɪəbl/: Tiền phải trả
 • Accounts receivable /əˌkaʊnts rɪˈsiːvəbl/: Tiền phải thu
 • Adjoining room /əˈdʒɔɪnɪŋ ruːm/: 2 phòng thông nhau qua cửa

Xem thêm: TỰ HỌC TIẾNG ANH CẤP TỐC ĐỂ ĐI DU LỊCH TRONG 1 THÁNG SIÊU HIỆU QUẢ

null

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch khách sạn

1.1.5. Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch khác

Ngoài các từ vựng được phân loại ở trên, Langmaster tổng hợp một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành du lịch khác để sử dụng trong các tình huống giao tiếp như sau:

 • Customer file /ˈkʌstəmə faɪl/: Hồ sơ khách hàng
 • Destination Knowledge /ˌdestɪˈneɪʃn ˈnɒlɪdʒ/:Kiến thức về điểm đến
 • Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến
 • Direct /dəˈrekt/: Trực tiếp
 • International tourist /ˌɪntəˈnæʃnəl ˈtʊərɪst/: Khách du lịch quốc tế
 • Itinerary component /ˈlɪtərəri kəmˈpəʊnənt/: Thành phần lịch trình
 • Itinerary /ˈlɪtərəri /: Lịch trình
 • Educational Tour /ˌedʒuˈkeɪʃənl tʊə(r)/: Tour du lịch tìm hiểu sản phẩm
 • Excursion/promotion airfare /ɪkˈskɜːʃn/prəˈməʊʃn ˈeəfeə(r)/: Vé máy bay khuyến mãi/hạ giá
 • Expatriate resident(s) of Vietnam /ˌeksˈpætriət ˈrezɪdənt əv/ : Người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam
 • Distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/: Cung cấp
 • Documentation /ˌdɒkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu giấy tờ
 • Domestic travel /dəˌmestɪk ˈtrævl/: Du lịch trong nước

1.2. Thuật ngữ tiếng Anh ngành du lịch

1.2.1. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành du lịch về phương tiện

 • SIC: Seat in coach /siːt in kəʊtʃ/: Loại xe buýt chuyên thăm quan thành phố chạy theo các lịch trình cố định 
 • Economy class /ɪˈkɒnəmi klɑːs/: Hạng phổ thông: những ghế còn lại
 • OW: one way /ˌwʌn ˈweɪ/: Vé máy bay 1 chiều
 • RT: return ticket /rɪˌtɜːn ˈtɪkɪt/: Vé máy bay khứ hồi
 • STA: Scheduled time arrival /ˈʃedjuːl taɪm əˈraɪvl/: Giờ đến theo kế hoạch
 • ETA: Estimated time arrival /ˌiː tiː ˈeɪ/: Giờ đến dự kiến
 • STD: Scheduled time departure /ˈʃedjuːl taɪm dɪˈpɑːtʃə(r)/: Giờ khởi hành theo kế hoạch
 • Airline rout network /ˈeəlaɪn raʊt ˈnetwɜːk/: đường bay
 • Airline route map /ˈeəlaɪn ruːt mæp/: Sơ đồ tuyến bay/mạng
 • Airline schedule /ˈeəlaɪn ˈʃedjuːl/: Lịch bay
 • Rail schedule /reɪlˈʃedjuːl/: Lịch chạy tàu
 • Gross rate /ɡrəʊs reɪt/: Giá gộp
 • ETD: Estimated time departure /ˌiː tiː ˈdiː/: Giờ khởi hành dự kiến
 • FOC : Vé miễn phí
 • E Ticket /i ˈtɪkɪt/ : Vé điện tử
 • Check-in time /ˈtʃek ɪn taim/: Thời gian vào cửa
 • First class /ˌfɜːst ˈklɑːs/: Vé hạng sang nhất trên máy bay và giá cao nhất
 • C class: business class /ˈbɪznəs klɑːs/: Vé hạng thương gia trên máy bay, dưới hạng First

null

Thuật ngữ tiếng Anh ngành du lịch

1.2.2. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành du lịch về các loại phòng khách sạn

 • ROH: Run of the house /rʌn əv haʊs/: Bất kỳ phòng trống nào sẽ được sắp xếp cho bạn. 
 • Triple room /ˌtrɪpl ruːm/: Phòng 3 giường
 • Twin room /ˌtwɪn ruːm/: Phòng 2 giường
 • TWNB: Phòng kép cho 2 người, có 2 giường và 1 phòng tắm..
 • STD = Standard /stændəd/: Phòng tiêu chuẩn
 • SGL = Single bed room /ˈsɪŋɡl bedruːm/: Phòng đơn có 1 giường
 • SWB = Single With Breakfast /ˈsɪŋɡl wɪð ˈbrekfəst/: Phòng đơn có kèm bữa sáng
 • TWN = Twin bed room /ˌtwɪn bedruːm/:: Phòng đôi có 2 giường
 • DBL = Double bed room /ˌdʌbl bedˈruːm/: Phòng có 1 giường to, thường dành cho cặp đôi
 • SUP = Superior /suːˈpɪəriə(r)/: Phòng cao cấp có view đẹp. 
 • DLX = Deluxe /dɪˈlʌks/: Phòng cao cấp ở tầng cao.

Xem thêm: TRỌN BỘ 199+ TỪ VỰNG VỀ PHIM THÔNG DỤNG NHẤT

Học thêm từ vựng về chủ đề du lịch cùng giáo viên bản ngữ tại đây:

55 TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ DU LỊCH AI CŨNG PHẢI BIẾT - Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

Langmaster - Từ vựng chủ đề DU LỊCH ai cũng cần biết [Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản #10]

2. Một số cụm từ tiếng Anh du lịch

 • To the seaside /tə ðə ˈsiːsaɪd/: Nghỉ ngoài biển
 • To the mountains /tə ðəˈmaʊntən/: Đi leo núi
 • To the country /tə ðə ˈkʌntri/: Đ xung quanh thành phố
 • Camping /ˈkæmpɪŋ/: Cắm trại
 • Sailing /ˈseɪlɪŋ/: Chèo thuyền
 • Windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/: Chơi lướt ván
 • Waterskiing /ˈwɔːtəskiːɪŋ/: Chơi trượt nước
 • Scuba diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/: Lặn biển
 • Rock-climbing /ˈrɒk klaɪmɪŋ/: Leo núi
 • Horse-riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/: Cưỡi ngựa
 • Pedal to the metal /ˈpedl tə ðə ˈmetl/: giục dã
 • Pit stop /ˈpɪt stɒp/: Dừng xe lại để nghỉ ngơi, đổ xăng
 • Get a move on /ɡet ə muːv ɒn/: Thúc giục di chuyển nhanh hơn
 • Hit the road /hɪt ðə rəʊd/: Khởi hành chuyến đi
 • A full plate / ə fʊl pleɪt/: Lịch trình kín mít

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE cho người đi làm tại Hà Nội

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 cho người đi làm

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

=> TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

null

Một số cụm từ tiếng Anh du lịch

3. Mẫu câu giao tiếp thông dụng ngành du lịch

 • I would like to reserve three seats to…. (Tôi muốn đặt 3 ghế để…)
 • Will that be round trip or oneway?. (Bạn muốn vé khứ hồi hay vé một chiều ạ?)
 • Show me your ticket and passport, please!. (Cho tôi xem hộ chiếu và vé máy bay của bạn)
 • How many bags is she checking in?. (Cô ấy muốn ký gửi bao nhiêu ạ?)
 • Where is the nearest restroom?. (Phòng vệ sinh ở gần nhất ở đâu thế?)
 • Can you take us to the airport, please?. (Bạn có thể đưa chúng tôi đến sân bay được không?)
 • Please call the Vietnamese Embassy. (Làm ơn hãy gọi cho Đại Sứ quán Việt Nam.
 • How many rooms do you want to book? (Bạn muốn đặt bao nhiêu phòng?)
 • I would like a single room. (Tôi muốn đặt phòng đơn)
 • I’d like to check in, please (Tôi muốn nhận phòng.)

Thành thục giao tiếp về chủ đề du lịch hơn với những mẫu câu dưới đây:

=> BỎ TÚI NGAY CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

=> 200+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

4. Bài tập ứng dụng từ vựng tiếng Anh ngành du lịch

Bài tập: Giải thích từ viết tắt và điền nghĩa tiếng Việt của các từ dưới đây:

1. STD:_____

2. SGL:_____

3. SWB:_____

4. TWN:_____

5. ROH:_____

6. TWNB:_____

7. DBL:_____

8. SUP:_____

9. DLX:_____

Đáp án

1. STD = Standard: Phòng tiêu chuẩn

2. SGL = Single bed room: Phòng đơn có 1 giường

3. SWB = Single With Breakfast: Phòng đơn có kèm bữa sáng

4. TWN = Twin bed room: Phòng đôi có 2 giường

5. ROH: Run of the house: Bất kỳ phòng trống nào sẽ được sắp xếp cho bạn. 

6. TWNB: Phòng kép cho 2 người, có 2 giường và 1 phòng tắm..

7. DBL = Double bed room: Phòng có 1 giường to, thường dành cho cặp đôi

8. SUP = Superior: Phòng cao cấp có view đẹp. 

9. DLX = Deluxe: Phòng cao cấp ở tầng cao.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đa dạng từ vựng về tiếng Anh chuyên ngành du lịch. Tổng hợp trên là những từ được sử dụng nhiều trong giao tiếp. Hãy ghi chú nhanh vào vở để vốn từ của mình được trau dồi và không lãng quên nhanh nhé. Để biết được trình độ tiếng Anh của bản thân hiện tại, tham gia bài test miễn phí tại đây. Đăng ký khóa học của Langmaster ngay để học thêm nhiều chủ đề thú vị. 

Ms. Lê Thị Hương Lan
Tác giả: Ms. Lê Thị Hương Lan
 • 920 TOEIC
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG)
 • 7 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác