CÁCH VIẾT THƯ MỜI TIẾNG ANH: TỪ VỰNG, MẪU CÂU VÀ MẪU THƯ

Mục lục [Ẩn]

 • I. Từ vựng phổ biến khi viết thư mời tiếng Anh
  • 1. Mục đích của thư mời tiếng Anh
  • 2. Thời gian và địa điểm 
 • II. Mẫu câu thông dụng khi viết thư mời bằng tiếng Anh 
  • 1. Lời mở đầu 
  • 2. Thông tin chi tiết 
  • 3. Lời kết thúc và cảm ơn 
 • III. Mẫu thư mời tiếng Anh tham khảo 
  • 1. Thư mời dành cho công việc
   • 1.1 Thư mời tham dự sự kiện bằng tiếng Anh 
   • 1.2 Thư mời dự tiệc công ty 
   • 1.3 Thư mời tham quan nhà máy tiếng Anh 
   • 1.4 Thư mời thầu tiếng Anh 
  • 2. Thư mời hay dùng trong cuộc sống hằng ngày
   • 2.1  Thư mời bạn đi du lịch bằng tiếng Anh
   • 2.2 Thư mời tất niên bằng tiếng Anh
   • 2.3 Thư mời đám cưới bằng tiếng Anh 
   • 2.4 Thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh
   • 2.5 Thư mời ăn tối bằng tiếng Anh
   • 2.6 Thư mời Giáng Sinh bằng tiếng Anh
 • IV. Cách viết thư đáp lại lời mời
  • 1. Cách viết thư chấp nhận lời mời bằng tiếng Anh
   • 1.1 Phần mở đầu 
   • 1.2 Phần thân bài 
   • 1.3 Phần kết 
  • 2. Cách viết thư từ chối lời mời bằng tiếng Anh
   • 2.1 Phần mở đầu
   • 2.2 Phần thân bài
   • 2.3 Phần kết

Khi gửi lời mời đến bất kỳ vị khách nào dù trong công việc hay hoạt động thường ngày đều cần cẩn trọng trong từng câu chữ. Đặc biệt, nội dung của thư mời bằng tiếng Anh nên được trình bày vừa đúng ngữ pháp, cấu trúc vừa thể hiện được tấm lòng của người gửi đến người được mời. Vậy làm sao để viết một thư mời tiếng Anh trang trọng và chuyên nghiệp? Cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu trong bài viết sau.

I. Từ vựng phổ biến khi viết thư mời tiếng Anh

Từ vựng khi viết 1 lá thư mời dự tiệc bằng tiếng Anh
Từ vựng khi viết 1 lá thư mời dự tiệc bằng tiếng Anh

1. Mục đích của thư mời tiếng Anh

 • Celebrate /ˈsɛlɪˌbreɪt/ : Ăn mừng, kỷ niệm
 • Anniversary /ˌænɪˈvɜrsəri/ : Kỷ niệm (ngày quan trọng)
 • Ceremony /ˈsɛrəˌmoʊni/ : Lễ cưới, lễ hội
 • Conference /ˈkɒnfərəns/ : Hội nghị
 • Reception /rɪˈsɛpʃən/ : Tiệc đón khách
 • Gala /ˈɡælə/ : Tiệc lớn, sự kiện quan trọng
 • Workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ : Hội thảo, workshop
 • Exhibition /ˌɛksɪˈbɪʃən/ : Triển lãm
 • Seminar /ˈsɛmɪˌnɑr/ : Hội thảo
 • Launch /lɔːntʃ/ : Ra mắt, khởi động 
 • Banquet /ˈbæŋkwɪt/ : Bữa tiệc lớn
 • Symposium /sɪmˈpoʊziəm/ : Hội thảo, cuộc họp chuyên đề
 • Fundraiser /ˈfʌndˌreɪzər/ : Sự kiện gây quỹ
 • Inauguration /ɪˌnɔːɡjʊˈreɪʃən/ : Lễ khánh thành, lễ nhậm chức
 • Retreat /rɪˈtriːt/ : Kỳ nghỉ dưỡng, cuộc họp kín
 • Webinar /ˈwɛbɪˌnɑr/ : Hội thảo trực tuyến
 • Panel /ˈpænəl/ : Hội đồng, buổi thảo luận chuyên đề
 • Showcase /ˈʃoʊˌkeɪs/ : Sự kiện trưng bày, giới thiệu
 • Convention /kənˈvɛnʃən/ : Hội nghị, đại hội
 • Networking event /ˈnɛtˌwɜrkɪŋ ɪˈvɛnt/ : Sự kiện giao lưu, kết nối
 • Celebration /ˌsɛləˈbreɪʃən/ : Lễ kỷ niệm
 • Meeting /ˈmiːtɪŋ/ : Cuộc họp, cuộc gặp
 • Dinner party /ˈdɪnər ˈpɑrti/ : Tiệc tối
 • Charity event /ˈʧærɪti ɪˈvɛnt/ : Sự kiện từ thiện
 • Product launch /ˈprɒdʌkt lɔːntʃ/ : Lễ ra mắt sản phẩm
 • Team building /ˈtiːm ˈbɪldɪŋ/ : Hoạt động xây dựng đội nhóm
 • Award ceremony /əˈwɔrd ˈsɛrəˌmoʊni/ : Lễ trao giải
 • Book signing /bʊk ˈsaɪnɪŋ/ : Buổi ký sách
 • Graduation /ˌɡrædʒuˈeɪʃən/ : Lễ tốt nghiệp
 • Art exhibition /ˈɑrt ˌɛksɪˈbɪʃən/ : Triển lãm nghệ thuật
 • Engagement party /ɪnˈɡeɪdʒmənt ˈpɑːrti/ : Tiệc đính hôn
 • Open house /ˈoʊpən haʊs/ : Ngày mở cửa 
 • Farewell party /ˈfɛrˌwɛl ˈpɑːrti/ : Tiệc chia tay
 • Book launch /bʊk lɔːntʃ/ : Lễ ra mắt sách
 • Screening /ˈskriːnɪŋ/ : Buổi chiếu phim
 • Bridal shower /ˈbraɪdəl ˈʃaʊər/ : Tiệc trước ngày cưới cho cô dâu

2. Thời gian và địa điểm 

 • Date /deɪt/ : Ngày
 • Time /taɪm/ : Thời gian
 • Venue /ˈvɛnjuː/ : Địa điểm
 • Address /ˈædrɛs/ : Địa chỉ
 • Location /loʊˈkeɪʃən/ : Vị trí
 • Room /ruːm/ : Phòng
 • Hall /hɔːl/ : Hội trường, sảnh
 • RSVP /ˌɑːr ɛs viː ˈpiː/ : Yêu cầu phản hồi (Répondez s'il vous plaît)
 • Dress code /drɛs koʊd/ : Quy định trang phục
 • Agenda /əˈdʒɛndə/ : Chương trình 
 • Instructions /ɪnˈstrʌkʃənz/ : Hướng dẫn
 • Map /mæp/ : Bản đồ
 • Contact information /ˈkɒntækt ˌɪnfərˈmeɪʃən/ : Thông tin liên hệ
 • Email address /ˈiːmeɪl ˈædrɛs/ : Địa chỉ email
 • Phone number /foʊn ˈnʌmbər/ : Số điện thoại
 • Website /ˈwɛbˌsaɪt/ : Trang web
 • Guest Speaker /ɡɛst ˈspiː.kər/ : Diễn giả khách mời

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> NHỮNG TỪ VỰNG, MẪU CÂU THUYẾT PHỤC BẰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

II. Mẫu câu thông dụng khi viết thư mời bằng tiếng Anh 

Mẫu câu thông dụng khi viết thư mời tiếng Anh
Mẫu câu thông dụng khi viết thư mời tiếng Anh

1. Lời mở đầu 

 • "We are delighted to invite you to..." (Chúng tôi rất hân hạnh mời bạn đến...)
 • "We request the honor of your presence at..." (Chúng tôi kính mời sự hiện diện của bạn tại...)
 • "Join us for a special celebration of..." (Hãy tham gia cùng chúng tôi trong dịp kỷ niệm đặc biệt của...)
 • "We are excited to invite you to the special event of..." (Chúng tôi rất phấn khích mời bạn đến sự kiện đặc biệt của...)
 • "Please join us as we celebrate..." (Xin hãy tham gia cùng chúng tôi để ăn mừng...)
 • "We would be honored if you could attend..." (Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu bạn có thể tham dự...)
 • "It’s with pleasure that we invite you to celebrate the occasion of..." (Chúng tôi rất vui mừng mời bạn đến kỷ niệm dịp...)
 • "Your presence would make our event complete at..." (Sự có mặt của bạn sẽ làm cho sự kiện của chúng tôi trọn vẹn tại...)
 • "We joyfully invite you to witness our special day, on..." (Chúng tôi vui mừng mời bạn đến chứng kiến ngày đặc biệt của chúng tôi, vào...)
 • "Join us in the celebration of love, friendship, and family at..." (Tham gia cùng chúng tôi trong lễ kỷ niệm tình yêu, tình bạn, và gia đình tại...)

2. Thông tin chi tiết 

 • "The event will take place on [date] at [time], located at [venue]." (Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày [ngày] lúc [giờ], tại địa điểm [địa điểm].)
 • "Dress code for the evening is [dress code]." (Quy định về trang phục cho buổi tối là [quy định trang phục].)
 • "For your convenience, parking details are as follows: [parking details]." (Để thuận tiện cho bạn, thông tin đậu xe như sau: [thông tin đậu xe].)
 • "A detailed agenda of the event is included for your reference." (Chương trình chi tiết của sự kiện được đính kèm để bạn tham khảo.)
 • "Accommodation options are available at [details], should you require overnight stay." (Các tùy chọn chỗ ở có sẵn tại [thông tin], nếu bạn cần ở lại qua đêm.)
 • "For any inquiries or further information, please contact [contact person] at [contact information]." (Đối với bất kỳ thắc mắc hoặc thông tin thêm, vui lòng liên hệ [người liên hệ] tại [thông tin liên hệ].)
 • "Join us for cocktails starting at [time], followed by dinner at [time]." (Hãy tham gia cùng chúng tôi cho buổi cocktail bắt đầu lúc [giờ], tiếp theo là bữa tối lúc [giờ].)
 • "The celebration will commence with a welcome speech at [time]." (Buổi lễ sẽ bắt đầu với bài phát biểu chào mừng vào lúc [giờ].)
 • "For further details and updates, please visit our event webpage at [web address]." (Để biết thêm chi tiết và cập nhật, vui lòng truy cập trang web sự kiện của chúng tôi tại [địa chỉ web].)
 • "The evening will conclude with a fireworks display at [time]." (Buổi tối sẽ kết thúc với màn bắn pháo hoa vào lúc [giờ].)

3. Lời kết thúc và cảm ơn 

 • "Thank you for considering our invitation. We hope to see you there." (Cảm ơn bạn đã xem xét lời mời của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó.)
 • "Your presence will certainly make the event more special." (Sự có mặt của bạn chắc chắn sẽ làm cho sự kiện thêm đặc biệt.)
 • "Thank you in advance for your consideration and we eagerly await your reply." (Cảm ơn bạn trước vì đã xem xét và chúng tôi mong chờ phản hồi từ bạn.)
 • "We would be delighted to have you join us for this occasion." (Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu bạn tham gia cùng chúng tôi trong dịp này.)
 • "We sincerely hope you can make it and look forward to your participation." (Chúng tôi chân thành hy vọng bạn có thể tham gia và mong chờ sự tham gia của bạn.)
 • "Thank you for sharing in this special moment with us. Your presence would mean the world." (Cảm ơn bạn đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với chúng tôi. Sự hiện diện của bạn thật sự quan trọng đối với chúng tôi.)
 • "Looking forward to your positive response and joyful presence." (Mong chờ phản hồi tích cực và sự hiện diện vui vẻ của bạn.)
 • "Your presence at our event would be a gift we cherish." (Sự có mặt của bạn tại sự kiện của chúng tôi sẽ là món quà chúng tôi trân trọng.)
 • "We hope to receive the honor of your reply and attendance." (Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được vinh dự của phản hồi và sự tham dự của bạn.)
 • "We cherish your presence and look forward to creating wonderful memories together." (Chúng tôi trân trọng sự hiện diện của bạn và mong được tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau.)

Xem thêm: 

=> 52 CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ

=> 40 CHỦ ĐỀ TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM TỰ TIN THĂNG TIẾN

III. Mẫu thư mời tiếng Anh tham khảo 

1. Thư mời dành cho công việc

Mẫu thư mời trang trọng bằng tiếng Anh dành cho công việc
Mẫu thư mời trang trọng bằng tiếng Anh dành cho công việc

1.1 Thư mời tham dự sự kiện bằng tiếng Anh 

Khi viết thư mời tham dự sự kiện bằng tiếng Anh, bạn cần trình bày ngắn gọn, mạch lạc nhưng vẫn phải chứa đủ thông tin cần thiết để người nhận nhanh chóng nắm bắt được mục đích, thời gian, địa điểm và các chi tiết quan trọng khác của sự kiện. 

Subject: Invitation to the Annual Business Conference

Dear [Recipient's Name],

We are pleased to extend to you an invitation to attend the Annual Business Conference, scheduled to take place on the 15th of April, 2024, from 9:00 AM to 5:00 PM at the Grand Hotel City Center. This year's theme, "Innovating for the Future," aims to bring together industry leaders, innovative thinkers, and business professionals to discuss the future trends in business and technology.

The conference will feature keynote speeches, panel discussions, and workshops led by distinguished guests from various sectors. It will be a valuable opportunity for networking, learning, and sharing insights on advancements and strategies that are shaping our industry's future.

Please find the attached agenda for a detailed schedule of the day's events. We kindly ask that you RSVP by April 20th 2024 to confirm your attendance.

We look forward to the pleasure of your company at this significant event and hope to share in this opportunity to learn and grow together.

Thank you for considering our invitation.

Warm regards,

[Your Name]

[Your Position]

[Your Company]

[Contact Information]

Dịch: 

Tiêu đề: Thư mời tham dự Hội nghị Kinh doanh Hàng năm

Kính gửi [Tên Người Nhận],

Chúng tôi rất hân hạnh mời bạn tham dự Hội nghị Kinh doanh Hàng năm, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều tại Grand Hotel City Center. Chủ đề của năm nay - "Đổi mới cho Tương lai" nhằm mục đích quy tụ các nhà lãnh đạo ngành, nhà tư duy sáng tạo, và các chuyên gia kinh doanh để thảo luận về xu hướng tương lai trong kinh doanh và công nghệ.

Hội nghị sẽ bao gồm các bài phát biểu chính, thảo luận tấm bản, và hội thảo do các khách mời nổi tiếng từ các ngành nghề khác nhau dẫn dắt. Đây sẽ là cơ hội quý giá để mạng lưới, học hỏi, và chia sẻ thông tin về các tiến bộ và chiến lược đang hình thành tương lai của ngành chúng ta.

Xin vui lòng xem chương trình đính kèm để biết lịch trình chi tiết của các sự kiện trong ngày. Chúng tôi kính mong bạn xác nhận sự tham dự của mình trước ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Chúng tôi mong được đón tiếp bạn tại sự kiện quan trọng này và hy vọng có cơ hội chia sẻ và cùng nhau học hỏi, phát triển.

Cảm ơn bạn đã xem xét lời mời của chúng tôi.

Trân trọng,

[Tên của Bạn]

[Chức vụ của Bạn]

[Công ty của Bạn]

[Thông tin Liên lạc]

1.2 Thư mời dự tiệc công ty 

Viết thư mời dự tiệc công ty đòi hỏi sự rõ ràng và mời chào chân thành, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về buổi tiệc như ngày dự tiệc, thời gian, địa điểm, trang phục quy định…để người được mời hiểu rõ về nội dung buổi tiệc một cách nhanh chóng.

Subject: Invitation to Our Annual Company Party

Dear [Employee's Name],

As the year draws to a close, we find ourselves reflecting on the past year and those who have helped to shape our business in a most significant way. In recognition of this, we would like to extend our warmest invitation to you and your spouse/partner to our Annual Company Party.

Event Details:

 • Date: Friday, December 15, 2024
 • Time: 7:00 PM - 11:00 PM
 • Venue: The Grand Ballroom, City View Hotel
 • Dress Code: Semi-formal

The evening will be an excellent opportunity for you to meet and mingle with your colleagues in a relaxed and festive atmosphere. We have planned an array of entertaining activities, including a live band, a gourmet dinner, and a few surprises along the way.

Please RSVP by December 1, 2024, to ensure we make the necessary arrangements for an unforgettable evening. You can confirm your attendance by replying to this email or contacting [HR Department Contact Information].

We look forward to celebrating the accomplishments of the past year with you. Thank you for your hard work and dedication to our company.

Warm regards,

[Your Name]

[Your Position]

[Your Company]

[Contact Information]

Dịch: 

Tiêu đề: Thư mời tham dự Tiệc Công ty Hàng năm

Kính gửi [Tên Nhân viên],

Khi năm đang dần khép lại, chúng ta bắt đầu suy ngẫm về năm vừa qua và những người đã giúp định hình công ty chúng ta một cách đáng kể nhất. Để ghi nhận điều này, chúng tôi muốn mời bạn và người bạn đời/bạn đồng hành của bạn tham dự Tiệc Công ty Hàng năm của chúng tôi.

Thông tin sự kiện:

 • Ngày: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2024
 • Thời gian: 7:00 tối - 11:00 tối
 • Địa điểm: The Grand Ballroom, Khách sạn City View
 • Trang phục: Semi-formal

   Buổi tối sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn gặp gỡ và giao lưu với đồng nghiệp trong không khí thoải mái và tràn đầy không khí lễ hội. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động giải trí, bao gồm ban nhạc trực tiếp, bữa tối gourmet, và một vài bất ngờ trên đường đi.

   Vui lòng RSVP trước ngày 1 tháng 12 năm 2024, để chúng tôi có thể chuẩn bị cho một buổi tối không thể quên. Bạn có thể xác nhận sự tham dự của mình bằng cách trả lời email này hoặc liên hệ với [Thông tin Liên lạc Phòng Nhân sự].

   Chúng tôi mong được ăn mừng những thành tựu của năm qua cùng bạn. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho công ty.

   Trân trọng,

   [Tên của Bạn]

   [Chức vụ của Bạn]

   [Công ty của Bạn]

   [Thông tin Liên lạc]

   1.3 Thư mời tham quan nhà máy tiếng Anh 

   Khi viết thư mời tham quan nhà máy, bên cạnh việc bạn cần truyền đạt đầy đủ thông tin và thể hiện sự chân thành và tính chuyên nghiệp. Đồng thời còn phải nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị của chuyến tham quan này đối với người nhận. 

   Subject: Invitation to Visit [Company Name] Manufacturing Plant

   Dear [Recipient Name],

   We are pleased to extend this invitation to you and your team to visit our manufacturing plant at [Location], scheduled for [Date] from [Start Time] to [End Time]. This visit will provide an opportunity for you to witness firsthand the rigorous processes and quality standards we uphold at our facility.

   During the visit, you will get a comprehensive tour of our production lines, where you will see our team in action, implementing state-of-the-art manufacturing techniques. Additionally, we will showcase our latest innovations and discuss how our capabilities can meet your business needs.

   We believe this visit will foster a deeper understanding and collaboration between our teams, enabling us to explore new avenues of partnership.

   Please confirm your availability by [RSVP Date] by contacting [Contact Person] at [Phone Number] or [Email Address]. Should you require any accommodations or have specific interests you would like us to focus on during the tour, do not hesitate to let us know.

   We look forward to welcoming you to our plant and hope to establish a fruitful relationship.

   Warm regards,

   [Your Name]

   [Your Position]

   [Company Name]

   [Contact Information]

   Dịch:

   Chủ đề: Thư mời tham quan nhà máy sản xuất của [Tên Công Ty]

   Kính gửi [Tên Người Nhận],

   Chúng tôi rất vui mời bạn và đội ngũ của bạn tham quan nhà máy sản xuất của chúng tôi tại [Địa điểm], dự kiến vào [Ngày] từ [Giờ Bắt Đầu] đến [Giờ Kết Thúc]. Buổi tham quan này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội chứng kiến trực tiếp quy trình nghiêm ngặt và tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi duy trì tại cơ sở của mình.

   Trong chuyến tham quan, bạn sẽ được tham quan toàn diện các dây chuyền sản xuất của chúng tôi, nơi bạn sẽ thấy đội ngũ của chúng tôi đang hành động, áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu những đổi mới mới nhất của mình và thảo luận về cách khả năng của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

   Chúng tôi tin rằng buổi tham quan này sẽ thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác sâu sắc hơn giữa các đội ngũ của chúng tôi, cho phép chúng tôi khám phá các lĩnh vực hợp tác mới.

   Vui lòng xác nhận sự có mặt của bạn bằng cách liên hệ với [Người Liên Hệ] qua số điện thoại [Số Điện Thoại] hoặc email [Địa Chỉ Email] trước ngày [Ngày RSVP]. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào hoặc có những quan tâm cụ thể mà bạn muốn chúng tôi tập trung trong chuyến tham quan, đừng ngần ngại thông báo cho chúng tôi.

   Chúng tôi rất mong được chào đón bạn tại nhà máy của mình và hy vọng sẽ thiết lập một mối quan hệ có ích.

   Trân trọng,

   [Tên Của Bạn]

   [Chức Vụ]

   [Tên Công Ty]

   [Thông Tin Liên Lạc]

   https://langmaster.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-cho-nguoi-di-lam

   1.4 Thư mời thầu tiếng Anh 

   Khi viết thư mời thầu, bạn cần trình bày đầy đủ các thông tin về yêu cầu công việc và quy trình nộp hồ sơ thầu để các nhà thầu hiểu rõ về dự án, đồng thời có thể chuẩn bị và nộp hồ sơ một cách hiệu quả.

   Subject: Invitation to Tender for [Project Name]

   Dear [Supplier Name],

   [Your Company Name] is pleased to invite you to participate in the tender process for [Project Name] scheduled to commence on [Start Date]. We are seeking reliable suppliers who can deliver high-quality services/products within the stipulated timeframe and budget.

   The scope of the project, eligibility criteria, submission guidelines, and evaluation criteria are detailed in the attached Tender Document. We encourage you to review this document thoroughly to ensure your submission is compliant with our requirements.

   Key Dates:

   • Tender Release Date: [Release Date]
   • Last Date for Questions: [Question Deadline]
   • Tender Submission Deadline: [Submission Deadline]
   • Tender Opening Date: [Opening Date]

   Submissions must be made in accordance with the instructions outlined in the Tender Document. Late submissions will not be accepted.

   We look forward to your participation and hope that your tender will meet the objectives and requirements of our project. Should you have any queries regarding the tender process or require further information, please contact [Contact Person] at [Phone Number] or [Email Address].

   Thank you for considering this opportunity to work with [Your Company Name].

   Best regards,

   [Your Name]

   [Your Position]

   [Your Company Name]

   [Contact Information]

   Dịch:

   Chủ đề: Thư mời tham gia thầu dự án [Tên Dự Án]

   Kính gửi [Tên Nhà Cung Cấp],

   [Tên Công Ty Của Bạn] rất vui mời quý công ty tham gia quá trình đấu thầu cho dự án [Tên Dự Án], dự kiến bắt đầu vào [Ngày Bắt Đầu]. Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy có thể cung cấp dịch vụ/sản phẩm chất lượng cao trong khoảng thời gian và ngân sách đã quy định.

   Phạm vi của dự án, tiêu chí đủ điều kiện, hướng dẫn nộp hồ sơ, và tiêu chí đánh giá được chi tiết trong Tài liệu Thầu đính kèm. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem xét kỹ lưỡng tài liệu này để đảm bảo rằng bản nộp của quý vị phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.

   Các ngày quan trọng:

   • Ngày Phát Hành Thầu: [Ngày Phát Hành]
   • Ngày Cuối Cùng Đặt Câu Hỏi: [Hạn Chót Câu Hỏi]
   • Hạn Chót Nộp Thầu: [Hạn Nộp Thầu]
   • Ngày Mở Thầu: [Ngày Mở Thầu]

     Các bản nộp phải được thực hiện theo hướng dẫn được nêu trong Tài liệu Thầu. Bản nộp trễ sẽ không được chấp nhận.

     Chúng tôi mong đợi sự tham gia của quý vị và hy vọng rằng thầu của quý vị sẽ đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của dự án. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quá trình thầu hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ [Người Liên Hệ] qua số điện thoại [Số Điện Thoại] hoặc email [Địa Chỉ Email].

     Cảm ơn quý vị đã xem xét cơ hội làm việc này với [Tên Công Ty Của Bạn].

     Trân trọng,

     [Tên Của Bạn]

     [Chức Vụ]

     [Tên Công Ty Của Bạn]

     [Thông Tin Liên Lạc]

     TÌM HIỂU THÊM 

     2. Thư mời hay dùng trong cuộc sống hằng ngày

     Thư mời tiếng Anh hay dùng trong cuộc sống hằng ngày
     Thư mời tiếng Anh hay dùng trong cuộc sống hằng ngày

     2.1  Thư mời bạn đi du lịch bằng tiếng Anh

     Việc viết thư mời bạn bè đi du lịch bằng tiếng Anh là một cách thú vị để chia sẻ kế hoạch và niềm hứng khởi về chuyến đi sắp tới. Do đó hãy thể hiện tình cảm chân thành, mong muốn người bạn cùng đồng hành với nhóm bạn trong chuyến du lịch thư giãn sắp tới. Việc này không những giúp bạn bè của bạn cảm nhận được sự nhiệt tình và chu đáo từ bạn mà còn giúp họ dễ dàng quyết định về việc tham gia chuyến đi. 

     Subject: Join Us For An Unforgettable Trip To [Destination]!

     Dear [Friend's Name],

     Hello! I am reaching out with an exciting proposal: a trip to [Destination]! We’ve been talking about going on an adventure together, and I think this is the perfect opportunity for us to make some unforgettable memories.

     We’re planning to visit [Destination] from [Start Date] to [End Date]. The plan includes exploring local attractions, enjoying the cuisine, and perhaps even trying out some activities like hiking, snorkeling, or whatever catches our fancy. It will be a great way to relax, explore, and enjoy each other's company.

     I’ve outlined a tentative itinerary and am open to suggestions or changes based on what everyone is interested in. We’ll be coordinating transportation and accommodation to get the best deals, and I’ll make sure to keep the planning as hassle-free as possible for everyone.

     Please let me know if you’re interested by [RSVP Date]. Once we have a headcount, we can finalize the details and start making concrete plans. I really hope you can join us—it wouldn’t be the same without you!

     Looking forward to hearing from you soon and hopefully embarking on this exciting journey together!

     Warmest regards,

     [Your Name]

     Dịch:

     Chủ Đề: Hãy Cùng Nhau Khám Phá Chuyến Đi Khó Quên Đến [Điểm Đến]!

     Kính thân mến [Tên Bạn Bè],

     Xin chào! Mình đang muốn đề xuất một ý tưởng thú vị: một chuyến đi đến [Điểm Đến]! Chúng ta đã nói về việc cùng nhau khám phá một cuộc phiêu lưu, và mình nghĩ đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để chúng ta tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên.

     Chúng mình dự định sẽ thăm [Điểm Đến] từ [Ngày Bắt Đầu] đến [Ngày Kết Thúc]. Kế hoạch bao gồm việc khám phá những điểm tham quan địa phương, thưởng thức ẩm thực và có thể thử sức với một số hoạt động như đi bộ đường dài, lặn với ống thở, hoặc bất cứ điều gì chúng ta thấy thú vị. Đó sẽ là cách tuyệt vời để thư giãn, khám phá và tận hưởng sự đồng hành của nhau.

     Mình đã lên một lịch trình dự kiến và rất mong nhận được ý kiến đóng góp hoặc thay đổi dựa trên sở thích của mọi người. Chúng ta sẽ phối hợp việc vận chuyển và chỗ ở để có được những ưu đãi tốt nhất, và mình sẽ đảm bảo việc lên kế hoạch sẽ dễ dàng và thuận tiện nhất cho mọi người.

     Hãy cho mình biết nếu bạn quan tâm trước [Ngày RSVP]. Một khi chúng ta biết được số lượng người, chúng ta có thể hoàn thiện chi tiết và bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Mình thực sự hy vọng bạn có thể tham gia—nếu không có bạn, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa!

     Mong sẽ sớm nhận được phản hồi từ bạn và hy vọng có thể cùng nhau bắt đầu hành trình thú vị này!

     Trân trọng,

     [Tên Của Bạn]

     2.2 Thư mời tất niên bằng tiếng Anh

     Khi viết thư mời tất niên, quan trọng là truyền đạt được sự ấm áp, niềm vui và không khí chào đón năm mới. Thư mời phải truyền đạt được sự chân thành và nhiệt tình, khuyến khích mọi người tham gia và chia sẻ niềm vui chào đón năm mới.

     Subject: Invitation to Our Year-End Celebration

     Dear [Recipient's Name],

     As the year draws to a close, we reflect on the moments that made it special. In the spirit of gratitude and celebration, [Your Company/Group Name] cordially invites you to our Year-End Celebration. Let’s come together to bid farewell to this year and welcome the new one with open hearts.

     Event Details:

     • Date: [Event Date]
     • Time: [Event Time]
     • Venue: [Event Location]
     • Dress Code: [Dress Code]

     The evening will be filled with delightful entertainment, delicious food, and the warmth of good company. It’s a perfect opportunity to share stories, successes, and plans for the upcoming year.

     Please RSVP by [RSVP Date] to [Contact Person] at [Phone Number] or [Email Address]. Your confirmation will assist us in making the necessary arrangements to ensure a memorable experience for everyone.

     We look forward to celebrating the achievements of the past year and ringing in the new year with you. Let’s make this event a beautiful conclusion to the current year and a joyful beginning to the next.

     Warm regards,

     [Your Name]

     [Your Position]

     [Your Company/Group Name]

     [Contact Information]

     Dịch:

     Chủ Đề: Thư Mời Tham Dự Buổi Lễ Tất Niên

     Kính gửi [Tên Người Nhận],

     Khi năm cũ dần khép lại, chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đã làm nên một năm đặc biệt. Với tinh thần biết ơn và mừng lễ, [Tên Công Ty/Nhóm Của Bạn] trân trọng kính mời bạn tham dự Buổi Lễ Tất Niên của chúng tôi. Hãy cùng nhau chia tay năm cũ và chào đón năm mới với tất cả tình thương và hy vọng.

     Thông tin sự kiện:

     • Ngày: [Ngày Tổ Chức]
     • Thời gian: [Thời Gian]
     • Địa điểm: [Địa Điểm Tổ Chức]
     • Trang phục: [Dress Code]

       Buổi tối sẽ tràn ngập niềm vui với các tiết mục giải trí hấp dẫn, thức ăn ngon và không khí ấm áp của tình bạn. Đây là cơ hội hoàn hảo để chia sẻ câu chuyện, thành công và kế hoạch cho năm mới.

       Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày [Ngày RSVP] bằng cách liên hệ với [Người Liên Hệ] qua số điện thoại [Số Điện Thoại] hoặc email [Địa Chỉ Email]. Việc xác nhận của bạn sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, đảm bảo trải nghiệm đáng nhớ cho mọi người.

       Chúng tôi mong chờ được chia sẻ thành tựu của năm qua và cùng nhau đón năm mới. Hãy biến sự kiện này thành kết thúc tuyệt vời cho năm hiện tại và bắt đầu vui vẻ cho năm mới.

       Trân trọng,

       [Tên Của Bạn]

       [Chức Vụ]

       [Tên Công Ty/Nhóm]

       [Thông Tin Liên Lạc]

       2.3 Thư mời đám cưới bằng tiếng Anh 

       Khi viết thư mời đám cưới bằng tiếng Anh cần thể hiện sự ấm áp, trang trọng và cá nhân hóa để mời gọi người nhận tham gia vào ngày vui của bạn. Một bức thư mời cưới không chỉ cung cấp thông tin cần thiết mà còn thể hiện tình cảm và sự chờ đợi của bạn đối với sự tham gia của người nhận.

       Dear [Name of Guest],

       We are overjoyed to share the news of our union and invite you to celebrate the beginning of our journey as a married couple. The wedding ceremony of [Name of Groom/Bride] and [Name of Bride/Groom] will take place on [Date] at [Time] at [Venue]. We would be honored to have you witness and bless this auspicious day.

       The ceremony will be followed by a reception filled with love, laughter, and delightful moments. Your presence will complete the joy of our celebration. We look forward to creating cherished memories with you on this special day.

       With love,

       [Your Name(s) or Names of Bride and Groom]

       Dịch:

       Kính gửi [Tên Khách Mời],

       Chúng tôi rất hân hoan khi chia sẻ tin mừng về sự kết hợp của mình và muốn mời bạn đến chung vui cùng chúng tôi ngày khởi đầu hành trình làm vợ chồng. Lễ cưới của [Tên Chú Rể/Cô Dâu] và [Tên Cô Dâu/Chú Rể] sẽ được tổ chức vào [Ngày] lúc [Giờ] tại [Địa Điểm]. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu bạn có mặt để chứng kiến và chúc phúc cho ngày trọng đại này.

       Lễ cưới sẽ được tiếp nối bằng một buổi tiệc tùng đầy ắp tình yêu, tiếng cười và những khoảnh khắc tuyệt vời. Sự hiện diện của bạn sẽ làm trọn vẹn niềm vui trong lễ kỷ niệm của chúng tôi. Chúng tôi mong được tạo nên những kỷ niệm quý báu với bạn trong ngày đặc biệt này.

       Với tất cả tình yêu,

       [Tên bạn hoặc Tên Cô Dâu và Chú Rể]

       Xem thêm:

       => HAPPY WEDDING LÀ GÌ? 50+ CÂU CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI BẰNG TIẾNG ANH

       => 50+ CÂU CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI TIẾNG ANH SIÊU Ý NGHĨA

       2.4 Thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh

       Cách viết thư mời sinh nhật bằng tiếng Anh tốt cần đòi hỏi sự sáng tạo và cá nhân hóa để tạo ấn tượng và khích lệ người nhận tham gia. Lưu ý rằng thông điệp trong thư mời sinh nhật nên phản ánh tính cách riêng của bạn, đồng thời tạo cảm giác chào đón và vui vẻ cho người nhận. Dear [Name of Guest],

       It's that time of the year again! We are thrilled to celebrate [Name of Birthday Person]'s birthday and your presence would make it even more special. Please join us for a joyous celebration filled with fun, food, and festivity.

       Event Details:

       • Date: [Date]
       • Time: [Time]
       • Venue: [Venue]

       Kindly RSVP by [RSVP Date] to [Contact Information]. Let's make unforgettable memories together on this special day!

       Looking forward to celebrating with you,

       [Your Name]

       Dịch:

       Kính mời [Tên Khách Mời],

       Lại một mùa sinh nhật nữa đã đến! Chúng tôi rất hào hứng mừng sinh nhật của [Tên Người Mừng Sinh Nhật] và sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn nếu có sự tham gia của bạn. Hãy đến và cùng nhau tạo nên một buổi lễ tràn đầy niềm vui, thức ăn và không khí lễ hội.

       Thông tin chi tiết:

       • Ngày: [Ngày]
       • Giờ: [Giờ]
       • Địa điểm: [Địa điểm]

        Xin vui lòng xác nhận trước ngày [Ngày RSVP] qua [Thông Tin Liên Lạc]. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên trong ngày đặc biệt này!

        Mong được chung vui cùng bạn,

        [Tên Bạn]

        2.5 Thư mời ăn tối bằng tiếng Anh

        Việc viết thư mời ăn tối bằng tiếng Anh cần thể hiện sự chân thành, ấm áp và tấm lòng mong muốn người nhận tham gia vào một buổi tối đặc biệt. Nhớ rằng sự chân thành và sự quan tâm đến chi tiết sẽ khiến thư mời của bạn trở nên ấn tượng và đáng nhớ đối với người nhận.

        Dear [Name of Guest],

        It is with great pleasure that I invite you to an intimate dinner at my place. This gathering is a wonderful opportunity for us to catch up and spend some quality time together over delicious food and fine wine.

        Details of the Dinner:

        • Date: [Date]
        • Time: [Time]
        • Location: [Your Address]

        Please let me know if you will be able to join us by [RSVP Date]. Your presence would indeed make the evening more special.

        Looking forward to a delightful evening,

        [Your Name]

        Dịch:

        Kính mời [Tên Khách Mời],

        Tôi rất vui mừng mời bạn tham gia một bữa tối thân mật tại nhà của tôi. Buổi tụ họp này là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể trò chuyện và dành thời gian quý báu bên nhau, thưởng thức thức ăn ngon và rượu vang tuyệt hảo.

        Thông tin chi tiết bữa tối:

        • Ngày: [Ngày]
        • Giờ: [Giờ]
        • Địa điểm: [Địa chỉ của bạn]

         Xin hãy cho tôi biết bạn có thể tham dự không trước ngày [Ngày RSVP]. Sự hiện diện của bạn chắc chắn sẽ làm cho buổi tối thêm phần đặc biệt.

         Mong chờ một buổi tối vui vẻ,

         [Tên của bạn]

         2.6 Thư mời Giáng Sinh bằng tiếng Anh

         Cách viết thư mời Giáng Sinh bằng tiếng Anh chạm lòng người nhận và khiến họ cảm thấy phấn khích được tham gia buổi tiệc là hãy truyền đạt được không khí ấm áp, vui vẻ và tinh thần của mùa lễ hội. Thư này cần mang đến cảm giác được chào đón và nhớ kèm theo bất kỳ chi tiết quan trọng nào mà khách mời cần biết trước khi tham dự.

         Dear [Name of Guest],

         The magic of Christmas is in the air, and we are filled with excitement to invite you to our Christmas celebration. It’s the most wonderful time of the year, and it would be a joy to share it with friends and family like you.

         Event Details:

         • Date: [Date]
         • Time: [Time]
         • Venue: [Venue]

         There will be festive food, heartwarming music, and plenty of holiday cheer. Let’s make this Christmas memorable by being together.

         Please let us know by [RSVP Date] if you can join the celebration. We hope to make this holiday season special with your presence.

         Warmest Christmas wishes,

         [Your Name]

         Dịch:

         Kính mời [Tên Khách Mời],

         Không khí Giáng Sinh đang lan tỏa, và chúng tôi rất phấn khích được mời bạn tham dự buổi lễ Giáng Sinh của chúng tôi. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm, và chúng tôi mong muốn được chia sẻ nó cùng bạn bè và gia đình như bạn.

         Thông tin sự kiện:

         • Ngày: [Ngày]
         • Giờ: [Giờ]
         • Địa điểm: [Địa điểm]

          Sẽ có thức ăn mừng lễ, âm nhạc ấm áp, và nhiều niềm vui mừng lễ hội. Hãy cùng nhau tạo nên một Giáng Sinh đáng nhớ.

          Xin vui lòng cho chúng tôi biết trước ngày [Ngày RSVP] nếu bạn có thể tham gia lễ kỷ niệm. Chúng tôi hy vọng sẽ làm cho mùa lễ này trở nên đặc biệt với sự hiện diện của bạn.

          Lời chúc Giáng Sinh ấm áp nhất,

          [Tên của bạn]

          Xem thêm:

          => 150+ CÂU CAPTION GIÁNG SINH TIẾNG ANH HAY, Ý NGHĨA NHẤT

          => TỔNG HỢP NHỮNG LỜI CHÚC GIÁNG SINH (NOEL) HAY VÀ Ý NGHĨA

          IV. Cách viết thư đáp lại lời mời

          1. Cách viết thư chấp nhận lời mời bằng tiếng Anh

          1.1 Phần mở đầu 

          • Lời chào: Khi viết thư đồng ý lời mời bằng tiếng Anh hãy bắt đầu thư bằng cách chào người nhận một cách lịch sự.
          • Thể hiện sự cảm kích Cảm ơn người nhận vì đã gửi lời mời.

          Ví dụ: 

          "Dear [Host's Name],

          Thank you so much for inviting me to your [event name]. I am honored to receive your invitation."

          (Kính gửi [Tên Người Tổ Chức],

          Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mời tôi tham gia [tên sự kiện] của bạn. Tôi rất vinh dự khi nhận được lời mời này.)

          1.2 Phần thân bài 

          • Chấp nhận lời mời: Thông báo rõ ràng về sự chấp nhận của bạn đối với lời mời.
          • Thể hiện sự hào hứng: Bày tỏ sự hào hứng hoặc niềm vui của bạn về việc tham dự sự kiện.
          • Đề cập chi tiết cụ thể (nếu cần): Nếu bạn cần thông tin thêm về sự kiện (ví dụ: địa điểm cụ thể, trang phục yêu cầu, hoặc thông tin về việc đưa đón), hãy yêu cầu trong phần này.

           Ví dụ: 

           "It is with great pleasure that I accept your kind invitation. I am truly looking forward to celebrating this special occasion with you and all the other guests. Could you please provide me with more details about the dress code and whether I should bring anything? Additionally, if there are any dietary restrictions I should be aware of, kindly let me know.” 

           (Với niềm vui lớn, tôi xin chấp nhận lời mời tốt bụng của bạn. Tôi thực sự mong chờ được chung vui cùng bạn và tất cả các vị khách khác trong dịp đặc biệt này. Bạn có thể cung cấp thêm cho tôi thông tin về quy định trang phục và liệu tôi có nên mang theo bất cứ thứ gì không? Ngoài ra, nếu có bất kỳ hạn chế nào về chế độ ăn uống mà tôi cần biết, xin vui lòng thông báo cho tôi.)

           1.3 Phần kết 

           • Lập lại lời cảm ơn: Cảm ơn người nhận một lần nữa vì đã mời bạn.
           • Biểu hiện mong chờ: Thể hiện sự mong đợi của bạn về sự kiện.
           • Lời chào kết thúc thư: Sử dụng một cụm từ chào kết thúc thân thiện và lịch sự.
           • Chữ ký 

           Ví dụ: 

           "Once again, thank you for the invitation. It means a lot to me. I am eagerly awaiting the day and can't wait to enjoy the festivities. "Looking forward to a wonderful evening together.

           Best regards,

           [Your Name]"

           (Một lần nữa, cảm ơn bạn vì lời mời. Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi đang háo hức chờ đợi ngày đó và không thể chờ đợi để thưởng thức những hoạt động lễ hội. Mong được cùng nhau có một buổi tối tuyệt vời.

           Trân trọng,

           [Tên Bạn]

           Xem thêm:

           => CÁCH TRẢ LỜI EMAIL THƯ MỜI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH CỰC CHUYÊN NGHIỆP

           => BEST REGARDS LÀ GÌ? CÁCH DÙNG VÀ CÁC TỪ KẾT THÚC EMAIL CHUYÊN NGHIỆP

           2. Cách viết thư từ chối lời mời bằng tiếng Anh

           2.1 Phần mở đầu

           • Lời chào: Mở đầu thư bằng cách chào hỏi người nhận.
           • Thể hiện sự cảm kích: Cảm ơn người nhận đã gửi lời mời.

           Ví dụ:

           “Dear [Host's Name],

           Thank you so much for your kind invitation to [event name]. I really appreciate the gesture and was looking forward to it."

           (Thân mến [Tên Người Tổ Chức],

           Cảm ơn bạn rất nhiều vì lời mời tốt bụng của bạn đến [tên sự kiện]. Tôi thực sự cảm kích về điều này và đã rất mong chờ.)

           2.2 Phần thân bài

           • Bày tỏ sự tiếc nuối: Thể hiện sự tiếc nuối khi phải từ chối lời mời.
           • Lý do từ chối: Nêu lý do từ chối một cách khéo léo và tôn trọng, nhưng không cần quá chi tiết.
           • Biểu đạt mong muốn: Nếu phù hợp, hãy bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội khác để gặp gỡ.

           Ví dụ:

           "Unfortunately, due to [reason], I will not be able to attend. I hope you understand and I sincerely apologize for my absence. I truly hope the event is a great success and please do keep me in mind for future gatherings. I would love the opportunity to catch up then."

           (Thật không may, do [lý do], tôi sẽ không thể tham dự. Tôi hy vọng bạn thông cảm và tôi chân thành xin lỗi vì sự vắng mặt của tôi. Tôi thực sự hy vọng sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và xin hãy nhớ đến tôi cho những buổi tụ họp trong tương lai. Tôi rất muốn có cơ hội để gặp lại sau.

           2.3 Phần kết

           • Lặp lại lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp: Cảm ơn một lần nữa và gửi lời chúc tốt đẹp cho sự kiện hoặc người mời.
           • Lời chào kết thúc: Kết thúc thư một cách lịch sự.
           • Chữ ký

           Ví dụ:

           "Thank you once again for the invitation and wish you and all the attendees a wonderful time.

           Warm regards,

           [Your Name]”

           (Một lần nữa, cảm ơn bạn vì lời mời và chúc bạn cùng tất cả những người tham dự có một khoảng thời gian tuyệt vời.

           Trân trọng,

           [Tên bạn])

           TÌM HIỂU THÊM 

           Trên đây là một số gợi ý về cách viết thư mời tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng hành động trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

           Nội Dung Hot

           KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

           Khoá học trực tuyến
           1 kèm 1

           • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
           • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
           • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
           • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
           • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

           Chi tiết

           null

           KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

           • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
           • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
           • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
           • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

           Chi tiết

           null

           KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

           • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
           • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
           • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
           • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

           Chi tiết


           Bài viết khác