CÁCH VIẾT THƯ MỜI HỢP TÁC TIẾNG ANH: DÀN Ý VÀ MẪU THAM KHẢO

Trong kinh doanh, đặc biệt trong môi trường quốc tế, thư mời hợp tác tiếng Anh rất cần thiết để thiết lập, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài của các doanh nghiệp với mục tiêu phát triển đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, làm thế nào để gửi thư cho doanh nghiệp bạn có thể hiện thực hóa sự chuyên nghiệp vừa kích thích mong muốn hợp tác của doanh nghiệp đối phương? Cùng Tiếng Anh giao tiếp Langmaster theo dõi ngay ý kiến ​​và mẫu tham khảo dưới đây.

1. Thư mời hợp tác tiếng Anh là gì và có vai trò gì ?

Thư mời hợp tác tiếng Anh là gì và có vai trò gì ?
Thư mời hợp tác tiếng Anh là gì và có vai trò gì ?

Thư mời hợp tác hay còn được gọi là "Thư mời hợp tác" - là một văn bản chính thức thường được sử dụng để mời một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân nào cùng tham gia vào một dự án hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể dưới dạng đối tác, đôi bên trong cùng lợi ích. 

Trong kinh doanh, thư mời hợp tác có vai trò rất quan trọng như sau:

 • Cơ sở mở rộng : Chia sẻ với các nguồn đối tác về cơ hội kinh doanh hoặc dự án mà bạn muốn hợp lý, bao gồm thông tin về dự án, mục tiêu và kết quả mong đợi.
 • Tạo ấn tượng tích cực : Thư mời hợp tác sẽ là công cụ giao tiếp giúp thể hiện sự quan tâm và mong muốn hợp tác với đối tác năng lượng, cũng như niềm tin vào công việc cùng nhau tạo ra giá trị gia tăng.
 • Mô tả lợi ích hợp lý rõ ràng : Thông qua thư, người đề nghị có thể tổng hợp về lợi ích và giá trị một cách ngắn gọn mà mỗi người sẽ nhận được từ hợp tác, bao gồm cả nguồn lực và kỹ năng mà mỗi bên mang lại. Điều này giúp người nhận lời mời dễ dàng hình dung được mối quan hệ có tích cực hay không và đồng thời kích thích khao khát phát triển của đối phương.
 • Kêu gọi hành động: Giảm đối tác tiềm năng thảo luận thêm về cơ hội hợp tác, thường là thông qua một cuộc họp, cuộc gọi, hoặc trao đổi thêm thông tin.

Tóm lại, thư mời hợp tác là một công cụ thiết yếu trong quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh, giúp mở đường cho các cuộc thảo luận tiếp theo, Nói Phán và cuối cùng là hợp tác thành công giữa side.

Xem thêm:

=> MẪU THƯ MỜI ĐI CÔNG TÁC BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT

=> VIẾT THƯ CHÀO HÀNG BẰNG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ KÈM MẪU CHI TIẾT

2. Dàn ý viết thư hợp tác bằng tiếng Anh

Dàn ý viết thư hợp tác bằng tiếng Anh
Dàn ý viết thư hợp tác bằng tiếng Anh

Khi viết thư hợp tác bằng tiếng Anh, đây là một công cụ mở đầu có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ kinh doanh trong tương lai. Do đó bạn cần thiết lập một dàn ý chi tiết để giúp trình bày mọi thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc và chuyên nghiệp. Dưới đây là một dàn ý mẫu từ Tiếng Anh giao tiếp Langmaster mà bạn có thể tham khảo:

2.1. Tiêu đề (Tiêu đề):

 • [Tên tổ chức/Cá nhân Gửi Thư]
 • [ Địa chỉ của Tổ chức/Cá nhân Gửi Thư]
 • [Thành phố, Mã bưu điện]
 • [E-mail]
 • [Số điện thoại]

Ví dụ: 

 • Công ty ABC (Công ty ABC)
 • 123 đường chính
 • Thành phố, AB 45678
 • contact@abccorp.com
 • (123) 456-7890

2.2. Ngày (Ngày):

Ngày gửi thư: [Tháng] + [ngày], [năm] hoặc The [ngày] of [tháng], [năm]

Ví dụ: March 23th, 2024 (Ngày 23 tháng 3 năm 2024)

2.3. Lời chào (Salutation):

Dear [Tên hoặc Tên tổ chức],

Ví dụ: Dear Mr.Smith (Kính gửi ông Smith)

2.4. Phần giới thiệu (Introduction):

 • Nêu lý do bạn viết thư mời hợp tác.
 • Miêu tả ngắn gọn về tổ chức hoặc dự án của bạn.
 • Giới thiệu bản thân hoặc tổ chức của bạn (nếu cần thiết).

Ví dụ: 

Hi! I am John Doe - the Chief Executive Officer at Innovatech Solutions - a company at the forefront of developing innovative and sustainable technology solutions. Our mission aligns closely with your company's commitment to eco-friendly products and I believe there is a tremendous opportunity for collaboration between our organizations. 

(Xin chào! Tôi là John Doe - Giám đốc điều hành của Innovatech Solutions - một công ty tiên phong trong việc phát triển các giải pháp công nghệ sáng tạo và bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi rất phù hợp với cam kết của công ty bà về các sản phẩm thân thiện với môi trường và tôi tin rằng có một cơ hội to lớn cho sự hợp tác giữa hai tổ chức của chúng ta.)

2.5. Mục tiêu của cuộc hợp tác (Purpose of Collaboration):

 • Trình bày rõ ràng mục tiêu hoặc lợi ích mà bạn muốn đạt được từ việc hợp tác.
 • Thể hiện sự quan tâm đến lợi ích chung và cơ hội phát triển.

Ví dụ:

At Innovatech Solutions, we have been working on a new technology that I believe could revolutionize the way Eco Friendly Products approaches its product development. This technology is designed to enhance the sustainability and efficiency of manufacturing processes, thereby aligning perfectly with your mission to produce environmentally friendly and sustainable products. 

(Tại Innovatech Solutions, chúng tôi đã làm việc trên một công nghệ mới mà tôi tin rằng có thể cách mạng hóa cách thức Eco Friendly Products tiếp cận việc phát triển sản phẩm của mình. Công nghệ này được thiết kế để tăng cường tính bền vững và hiệu quả của quy trình sản xuất, do đó, hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của bạn trong việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường và bền vững.)

2.6. Thông tin về cuộc hợp tác (Details of Collaboration):

 • Đề xuất các ý tưởng hoặc dự án cụ thể bạn muốn hợp tác.
 • Mô tả phương thức hoặc phạm vi dự kiến của hợp tác.

Ví dụ: 

I propose a joint venture in which Innovatech Solutions collaborates with Eco Friendly Products to integrate this new technology into your production line. Our team is eager to work alongside yours to tailor this technology specifically to your products and sustainability goals. We believe this partnership will not only lead to the development of groundbreaking eco-friendly products but also set a new standard for sustainability in the industry. 

(Tôi đề xuất một liên doanh trong đó Innovatech Solutions hợp tác với Eco Friendly Products để tích hợp công nghệ mới này vào dây chuyền sản xuất của bạn. Đội ngũ của chúng tôi rất mong được làm việc cùng với đội ngũ của bạn để tùy chỉnh công nghệ này cụ thể cho sản phẩm và mục tiêu bền vững của bạn. Chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác này không chỉ dẫn đến việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường đột phá mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho tính bền vững trong ngành.)

2.7. Lợi ích (Benefits):

Liệt kê các lợi ích cụ thể mà bạn tin rằng hợp tác sẽ mang lại cho cả hai bên.

Ví dụ: 

We are fully prepared to provide a detailed presentation of our technology and discuss how our collaboration can be structured for mutual benefit. I am confident that by combining Innovatech Solutions' technological expertise with Eco Friendly Products' industry-leading approach to sustainability, we can achieve remarkable success together. 

(Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp một bài trình bày chi tiết về công nghệ của chúng tôi và thảo luận về cách thức hợp tác của chúng ta có thể được cấu trúc để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tôi tự tin rằng bằng cách kết hợp chuyên môn công nghệ của Innovatech Solutions với cách tiếp cận hàng đầu của Eco Friendly Products đối với tính bền vững, chúng ta có thể đạt được thành công đáng kể cùng nhau.)

2.8. Kế hoạch (Plan):

Đề xuất kế hoạch cụ thể cho việc hợp tác, bao gồm thời gian, phương tiện liên lạc, và các bước tiếp theo.

Ví dụ: 

I would appreciate the opportunity to discuss this proposal with you further. Please let me know your availability for a meeting or a call at your earliest convenience. I am looking forward to the possibility of our companies working together to make a significant impact in the field of sustainable technology.

(Tôi rất mong được có cơ hội thảo luận thêm về đề xuất này với bạn. Vui lòng cho tôi biết thời gian bạn có sẵn cho một cuộc họp hoặc cuộc gọi vào thời điểm thuận tiện nhất cho bạn. Tôi mong chờ việc hai công ty chúng ta có thể hợp tác để tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực công nghệ bền vững.)

2.9. Phần kết (Conclusion):

 • Tóm tắt lại lợi ích của việc hợp tác.
 • Mời người nhận phản hồi hoặc thảo luận thêm về việc hợp tác.

Ví dụ:

Thank you for considering this proposal. I am excited about the prospect of partnering with Eco Friendly Products and contributing to a greener future. 

(Cảm ơn bạn đã xem xét đề xuất này. Tôi rất hào hứng về việc có thể hợp tác với Eco Friendly Products và đóng góp vào một tương lai xanh hơn.)

2.10. Lời kết (Closing):

Lời chào kết thúc như "Yours sincerely," hoặc "Best regards," kèm theo tên của bạn hoặc chữ ký (nếu gửi thư bằng bản giấy).

Ví dụ:

 • Warm regards,
 • John Doe
 • Chief Executive Officer
 • Innovatech Solutions

2.11. Thông tin liên hệ (Contact Information):

Địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ văn phòng, và bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà người nhận có thể cần.

Ví dụ:

 • john.doe@innovatechsolutions.com
 • +1 (555) 789-0123

2.12. Ghi chú cuối (Postscript - P.S.) (có thể có hoặc không):

 • Thêm thông tin quan trọng hoặc lời nhắn cuối cùng để tạo sự chú ý.

Ví dụ: 

P.S. We are particularly interested in [specific aspect of recipient's work] and believe that it complements our own initiatives well. We look forward to exploring this further in our discussion.

(P.S. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến [khía cạnh cụ thể của công việc của người nhận] và tin rằng nó bổ sung tốt cho các sáng kiến của chính chúng tôi. Chúng tôi mong được khám phá điều này thêm trong cuộc thảo luận của mình.)

Lưu ý khi viết thư mời hợp tác tiếng anh

 • Sử dụng ngôn ngữ trang trọng và lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận.
 • Đảm bảo thư của bạn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Tránh lan man, dài dòng..
 • Nếu có thể, hãy tùy chỉnh thư ngỏ đối với từng đối tác cụ thể để thể hiện sự quan tâm và chuyên nghiệp từ phía bạn.

Xem thêm:

=> CÁCH VIẾT THƯ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BẰNG TIẾNG ANH CHUẨN

=> BEST REGARDS LÀ GÌ? CÁCH DÙNG VÀ CÁC TỪ KẾT THÚC EMAIL CHUYÊN NGHIỆP

Ảnh minh họa

3. Mẫu thư ngỏ hợp tác bằng tiếng Anh

Mẫu thư đề xuất hợp tác bằng tiếng Anh
Mẫu thư đề nghị hợp tác bằng tiếng Anh

3.1 Mẫu thư đề nghị hợp tác kinh doanh bằng tiếng Anh

Tình huống: 

 • Người đề nghị: John Doe - Giám đốc điều hành của Innovatech Solutions
 • Người nhận đề nghị: Emily Smith - Giám đốc phát triển của Eco Friendly Products 
 • Mục tiêu hợp tác: Phát triển công nghệ mới cho sản phẩm của Eco Friendly Products

  Subject: Proposal for Technological Development Collaboration between Innovatech Solutions and Eco Friendly Products

  Dear Ms. Smith,

  Hi! I am John Doe - the Chief Executive Officer at Innovatech Solutions - a company at the forefront of developing innovative and sustainable technology solutions. Our mission aligns closely with your company's commitment to eco-friendly products and I believe there is a tremendous opportunity for collaboration between our organizations.

  At Innovatech Solutions, we have been working on a new technology that I believe could revolutionize the way Eco Friendly Products approaches its product development. This technology is designed to enhance the sustainability and efficiency of manufacturing processes, thereby aligning perfectly with your mission to produce environmentally friendly and sustainable products.

  I propose a joint venture in which Innovatech Solutions collaborates with Eco Friendly Products to integrate this new technology into your production line. Our team is eager to work alongside yours to tailor this technology specifically to your products and sustainability goals. We believe this partnership will not only lead to the development of groundbreaking eco-friendly products but also set a new standard for sustainability in the industry.

  We are fully prepared to provide a detailed presentation of our technology and discuss how our collaboration can be structured for mutual benefit. I am confident that by combining Innovatech Solutions' technological expertise with Eco Friendly Products' industry-leading approach to sustainability, we can achieve remarkable success together.

  I would appreciate the opportunity to discuss this proposal with you further. Please let me know your availability for a meeting or a call at your earliest convenience. I am looking forward to the possibility of our companies working together to make a significant impact in the field of sustainable technology.

  Thank you for considering this proposal. I am excited about the prospect of partnering with Eco Friendly Products and contributing to a greener future.

  Warm regards,

  John Doe

  Chief Executive Officer, Innovatech Solutions

  john.doe@innovatechsolutions.com

  +1 (555) 789-0123

  Dịch:

  Chủ đề: Đề xuất Hợp tác Phát triển Công nghệ giữa Innovatech Solutions và Eco Friendly Products

  Kính gửi Bà Smith,

  Xin chào! Tôi là John Doe - Giám đốc điều hành của Innovatech Solutions - một công ty tiên phong trong việc phát triển các giải pháp công nghệ sáng tạo và bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi rất phù hợp với cam kết của công ty bà về các sản phẩm thân thiện với môi trường và tôi tin rằng có một cơ hội to lớn cho sự hợp tác giữa hai tổ chức của chúng ta.

  Tại Innovatech Solutions, chúng tôi đã làm việc trên một công nghệ mới mà tôi tin rằng có thể cách mạng hóa cách thức Eco Friendly Products tiếp cận việc phát triển sản phẩm của mình. Công nghệ này được thiết kế để tăng cường tính bền vững và hiệu quả của quy trình sản xuất, do đó, hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của bạn trong việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường và bền vững.

  Tôi đề xuất một liên doanh trong đó Innovatech Solutions hợp tác với Eco Friendly Products để tích hợp công nghệ mới này vào dây chuyền sản xuất của bạn. Đội ngũ của chúng tôi rất mong được làm việc cùng với đội ngũ của bạn để tùy chỉnh công nghệ này cụ thể cho sản phẩm và mục tiêu bền vững của bạn. Chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác này không chỉ dẫn đến việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường đột phá mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho tính bền vững trong ngành.

  Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp một bài trình bày chi tiết về công nghệ của chúng tôi và thảo luận về cách thức hợp tác của chúng ta có thể được cấu trúc để mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tôi tự tin rằng bằng cách kết hợp chuyên môn công nghệ của Innovatech Solutions với cách tiếp cận hàng đầu của Eco Friendly Products đối với tính bền vững, chúng ta có thể đạt được thành công đáng kể cùng nhau.

  Tôi rất mong được có cơ hội thảo luận thêm về đề xuất này với bạn. Vui lòng cho tôi biết thời gian bạn có sẵn cho một cuộc họp hoặc cuộc gọi vào thời điểm thuận tiện nhất cho bạn. Tôi mong chờ việc hai công ty chúng ta có thể hợp tác để tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực công nghệ bền vững.

  Cảm ơn bạn đã xem xét đề xuất này. Tôi rất hào hứng về việc có thể hợp tác với Eco Friendly Products và đóng góp vào một tương lai xanh hơn.

  Trân trọng,

  John Doe

  Chief Executive Officer, Innovatech Solutions

  john.doe@innovatechsolutions.com

  +1 (555) 789-0123

  Mẫu thư đề nghị hợp tác kinh doanh bằng tiếng Anh
  Mẫu thư đề nghị hợp tác kinh doanh bằng tiếng Anh

  3.2 Mẫu thư ngỏ mời hợp tác kết hợp thương hiệu bằng tiếng Anh

  Tình huống: 

  • Người đề nghị: Alex Rivera - Head of Business Development at TechInnovate
  • Người nhận đề nghị: Taylor -  Head of Marketing at Elegant Styles
  • Mục tiêu hợp tác: Tạo ra sản phẩm mới mang sự kết hợp của 2 thương hiệu  

   Subject: Exciting Partnership Proposal: Launching a Smartwatch Line for the Fashion-Forward Consumer

   Dear Ms. Taylor,

   Hello! My name is Alex Rivera, and I am the Head of Business Development at TechInnovate - a company at the forefront of wearable technology - known for our innovative designs and cutting-edge functionality. We have been admirers of Elegant Styles' commitment to high-quality, fashion-forward apparel, which resonates deeply with today's style-conscious consumer.

   In the spirit of innovation and shared excellence, I am reaching out to propose an exciting partnership opportunity. We envision a collaboration that combines TechInnovate's advanced technology with Elegant Styles' exquisite fashion sense to create a line of smartwatches designed not just for functionality but as a statement of style. This product line would be the first of its kind to truly marry technology with high fashion, appealing to a market that values both cutting-edge tech and design aesthetics.

   Our preliminary idea is to develop a range of smartwatches featuring customizable digital watch faces and straps designed by Elegant Styles, integrating health and connectivity features that our customers have come to love. The uniqueness of this collaboration lies in its ability to cater to the fashion-savvy consumer who seeks more than just functionality in wearable tech—they look for accessories that complement their style and express their individuality.

   We are keen to explore this idea further with you and discuss how we can bring this vision to life, from design and development to marketing and distribution strategies. Could we schedule a meeting to dive deeper into this potential partnership? Please let us know a time and date that suits you best, and we will make the necessary arrangements.

   We are excited about the possibility of combining our strengths to create a groundbreaking product that stands at the intersection of technology and fashion. Thank you for considering this partnership proposal. I look forward to the opportunity to discuss this exciting initiative in more detail.

   Warmest regards,

   Alex Rivera

   Head of Business Development, TechInnovate

   alex.rivera@techinnovate.com

   (555) 123-4567

   Dịch:

   Chủ đề: Đề Xuất Hợp Tác Hấp Dẫn: Ra Mắt Dòng Đồng Hồ Thông Minh Cho Người Tiêu Dùng Yêu Thời Trang

   Kính gửi bà Taylor thân mến,

   Xin chào! Tôi là Alex Rivera, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại TechInnovate - một công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ wearable - nổi tiếng với các thiết kế sáng tạo và tính năng cắt cạnh. Chúng tôi đã ngưỡng mộ cam kết của Elegant Styles đối với trang phục thời trang chất lượng cao, điều này đồng cảm sâu sắc với người tiêu dùng hiện đại quan tâm đến phong cách.

   Trong tinh thần đổi mới và sự xuất sắc chung, tôi đang liên hệ để đề xuất một cơ hội hợp tác hấp dẫn. Chúng tôi tưởng tượng một sự hợp tác kết hợp công nghệ tiên tiến của TechInnovate với gu thời trang tinh tế của Elegant Styles để tạo ra một dòng đồng hồ thông minh được thiết kế không chỉ cho tính năng mà còn là một tuyên bố về phong cách. Dòng sản phẩm này sẽ là dòng đầu tiên trong loại của nó thực sự kết hợp công nghệ với thời trang cao cấp, hấp dẫn đến một thị trường đánh giá cao cả công nghệ tiên tiến và mỹ thuật thiết kế.

   Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là phát triển một loạt các đồng hồ thông minh có các mặt đồng hồ số có thể tùy chỉnh và dây đeo được thiết kế bởi Elegant Styles, tích hợp các tính năng sức khỏe và kết nối mà khách hàng của chúng tôi đã yêu thích. Sự độc đáo của sự hợp tác này nằm ở khả năng của nó để phục vụ người tiêu dùng yêu thời trang, họ tìm kiếm nhiều hơn chỉ tính năng trong công nghệ wearable - họ tìm kiếm phụ kiện phản ánh phong cách và biểu hiện cá nhân của họ.

   Chúng tôi rất muốn khám phá ý tưởng này thêm với bạn và thảo luận về cách chúng tôi có thể biến ý tưởng này thành hiện thực, từ thiết kế và phát triển đến các chiến lược tiếp thị và phân phối. Liệu chúng ta có thể sắp xếp một cuộc họp để đàm phán sâu hơn về cơ hội hợp tác tiềm năng này không? Vui lòng cho chúng tôi biết thời gian và ngày phù hợp nhất với bạn, và chúng tôi sẽ thực hiện các sắp xếp cần thiết.

   Chúng tôi rất hào hứng với khả năng kết hợp sức mạnh của chúng tôi để tạo ra một sản phẩm đột phá đứng ở ngã tư của công nghệ và thời trang. Cảm ơn bạn đã xem xét đề xuất hợp tác này. Tôi mong chờ có cơ hội để thảo luận chi tiết hơn về dự án hấp dẫn này.

   Trân trọng,

   Alex Rivera

   Giám đốc Phát triển Kinh doanh, TechInnovate

   alex.rivera@techinnovate.com

   (555) 123-4567

   Mẫu thư mời hợp tác thương mại bằng tiếng Anh
   Mẫu thư ngỏ mời hợp tác kết hợp thương hiệu bằng tiếng Anh
   Ảnh minh họa

   3.3 Mẫu thư mời người nổi tiếng hợp tác quảng cáo sản phẩm/dịch vụ 

   Tình huống: 

   • Người đề nghị: Minh Pham - Quản lý Thương hiệu của Green Beauty Solutions
   • Người nhận đề nghị: Linh Chi - KOL 
   • Mục tiêu hợp tác: Sử dụng danh tiếng của người nổi tiếng để quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ mới của doanh nghiệp 

    Subject: Exclusive Invitation to Collaborate with Green Beauty Solutions on Our New Product Launch

    Dear Linh Chi,

    My name is Minh Pham and I am the Brand Manager at Green Beauty Solutions - a company dedicated to creating eco-friendly beauty products that cater to the wellbeing of our customers and the planet.

    We have been following your career with great admiration, especially your commitment to environmental sustainability and wellness, which resonates deeply with our brand’s values and mission. It is for this reason we believe that you would be the perfect ambassador for our latest product, EcoSkin, a revolutionary skincare solution designed to provide effective, natural care for all skin types.

    EcoSkin represents the pinnacle of our commitment to combining nature with science to offer products that are not only effective but also environmentally responsible. We are excited about the potential of EcoSkin to make a significant impact in the beauty industry and beyond, and we believe your voice and influence could play a pivotal role in achieving this vision.

    We would be honored to have you as the face of EcoSkin, collaborating on a series of promotional activities on social media and possibly your creative input in our upcoming product lines. We are confident that this partnership will be mutually beneficial, offering significant exposure and aligning with your passion for promoting sustainable and healthy living.

    We are very much looking forward to discussing this exciting opportunity with you further. Please let us know your availability for a meeting, either in person or virtually, at your earliest convenience. Our team is ready to provide any additional information you may need and to discuss the terms of our potential collaboration in detail.

    Thank you very much for considering this invitation. We are eager to possibly welcome you to the Green Beauty Solutions family and to work together towards a more sustainable and beautiful world.

    Warm regards,

    Minh Pham

    Brand Manager, Green Beauty Solutions

    minh.pham@green.com

    (555) 123-4567

    Dịch: 

    Tiêu đề: Lời Mời Độc Quyền Hợp Tác Với Green Beauty Solutions Trong Sự Kiện Ra Mắt Sản Phẩm Mới

    Kính gửi Linh Chi,

    Tôi là Minh Pham - Quản lý Thương hiệu tại Green Beauty Solutions - công ty chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm làm đẹp thân thiện với môi trường, phục vụ lợi ích của khách hàng và hành tinh của chúng ta.

    Chúng tôi đã theo dõi sự nghiệp của bạn với sự ngưỡng mộ lớn, đặc biệt là cam kết của bạn đối với sự bền vững môi trường và sức khỏe, điều này cộng hưởng mạnh mẽ với giá trị và sứ mệnh của thương hiệu chúng tôi. Chính vì lý do này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ là đại sứ hoàn hảo cho sản phẩm mới nhất của chúng tôi - EcoSkin - một giải pháp chăm sóc da cách mạng được thiết kế để cung cấp chăm sóc tự nhiên, hiệu quả cho mọi loại da.

    EcoSkin là đại diện cho đỉnh cao của cam kết của chúng tôi trong việc kết hợp tự nhiên với khoa học để cung cấp những sản phẩm không chỉ hiệu quả mà còn có trách nhiệm với môi trường. Chúng tôi phấn khích về tiềm năng của EcoSkin trong việc tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp làm đẹp và hơn thế nữa và chúng tôi tin rằng tiếng nói và ảnh hưởng của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện tầm nhìn này.

    Chúng tôi rất vinh dự nếu bạn làm gương mặt đại diện cho EcoSkin, cộng tác trong một loạt hoạt động quảng bá trên mạng xã hội và có thể đóng góp ý tưởng sáng tạo của bạn trong các dòng sản phẩm sắp tới của bạn chúng tôi. Chúng tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang lại lợi ích hữu ích cho cả hai bên, cung cấp độ phủ sóng đáng kể và phù hợp với niềm đam mê của bạn trong việc cung cấp đường sống bền vững và lành mạnh.

    Chúng tôi rất mong được thảo luận thêm về cơ hội hợp tác thú vị này với bạn. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về khả năng bạn tham gia cuộc họp, dù là trực tiếp hay qua mạng, tại thời điểm thuận tiện nhất cho bạn. Nhóm ngũ của chúng tôi vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn cần và thảo luận chi tiết về điều khoản của mối quan hệ hợp tác tiềm năng của chúng tôi.

    Cảm ơn rất nhiều vì đã xem xét lời mời này. Chúng tôi mong được chào đón bạn tại gia đình Green Beauty Solutions và cùng nhau hướng tới một thế giới đẹp và bền vững hơn.

    Trân trọng,

    Minh Phạm

    Quản lý thương mại

    Giải Pháp Làm Đẹp Xanh

    minh.pham@green.com

    (555) 123-4567

    Mẫu thư mời người nổi tiếng hợp tác quảng cáo sản phẩm/dịch vụ
    Mẫu thư mời người nổi tiếng hợp tác quảng cáo sản phẩm/dịch vụ

    TÌM HIỂU THÊM 

    Trên đây là một số mẹo về cách viết thư mời hợp tác tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng hành động trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

    Nội Dung Hot

    KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

    Khoá học trực tuyến
    1 kèm 1

    • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
    • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
    • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
    • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
    • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

    Chi tiết

    null

    KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

    • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
    • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
    • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
    • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

    Chi tiết

    null

    KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

    • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
    • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
    • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
    • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

    Chi tiết


    Bài viết khác