Những bài học tiếng Anh thú vị

101 từ vựng chuyên ngành kế toán

 
Tiếng Anh chuyên ngành luôn là một thách thức với người học, đặc biệt là chuyên ngành kế toán với tên tác tài khoản. Cùng Langmaster nghiên cứu về vấn đề này.
 
học tiếng anh giao tiếp
1.     Accounting entry: ---- bút toán
 
2.     Accrued expenses ---- Chi phí phải trả
 
3.     Accumulated: ---- lũy kế
 
4.     Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán
 
5.     Advances to employees ---- Tạm ứng
 
6.     Assets ---- Tài sản
 
7.     Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán
 
8.     Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
 
9.     Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
 
10.   Cash ---- Tiền mặt
 
11.   Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng
 
12.   Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ
 
13.   Cash in transit ---- Tiền đang chuyển
 
14.   Check and take over: ---- nghiệm thu
 
15.   Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 
16.   Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng
 
17.   Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 
18.   Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả
 
19.   Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển
 
20.   Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước
 
21.   Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 
22.   Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 
23.   Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 
24.   Equity and funds ---- Vốn và quỹ
 
25.   Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá
 
26.   Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi
 
27.   Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính
 
28.   Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường
 
29.   Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường
 
30.   Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường
 
31.   Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng
 
32.   Financial ratios ---- Chỉ số tài chính
 
33.   Financials ---- Tài chính
 
34.   Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho
 
35.   Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 
36.   Fixed assets ---- Tài sản cố định
 
37.   General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
38.   Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán
 
39.   Gross profit ---- Lợi nhuận tổng
 
40.   Gross revenue ---- Doanh thu tổng
41.   Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính
 
42.   Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho
 
43.   Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 
44.   Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình
 
45.   Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ
 
46.   Inventory ---- Hàng tồn kho
 
47.   Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển
 
48.   Itemize: ---- mở tiểu khoản
 
49.   Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 
50.   Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính
 
51.   Liabilities ---- Nợ phải trả
 
52.   Long-term borrowings ---- Vay dài hạn
 
53.   Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 
54.   Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn
 
55.   Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 
56.   Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn
 
57.   Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho
 
58.   Net profit ---- Lợi nhuận thuần
 
59.   Net revenue ---- Doanh thu thuần
 
60.   Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp
 
61.   Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp
 
62.   Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 
63.   Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 
64.   Other current assets ---- Tài sản lưu động khác
 
65.   Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác
 
66.   Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác
 
67.   Other payables ---- Nợ khác
 
68.   Other receivables ---- Các khoản phải thu khác
 
69.   Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác
 
70.   Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu
 
71.   Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên
 
72.   Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước
 
73.   Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế
 
74.   Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 
75.   Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 
76.   Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường
 
77.   Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 
78.   Receivables ---- Các khoản phải thu
 
79.   Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng
 
80.   Reconciliation: ---- đối chiếu
 
81.   Reserve fund ---- Quỹ dự trữ
 
82.   Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối
 
83.   Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ
 
84.   Sales expenses ---- Chi phí bán hàng
 
85.   Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng
 
86.   Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại
 
87.   Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn
 
88.   Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 
89.   Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn
 
90.   Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 
91.   Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 
92.   Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh
 
93.   Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý
 
94.   Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình
 
95.   Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 
96.   Total assets ---- Tổng cộng tài sản
 
97.   Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn
 
98.   Trade creditors ---- Phải trả cho người bán
 
99.   Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ
 
100. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi
 
101. Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 
 
 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)