TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một trong những vấn đề khó nhằn của sinh viên. Với khối lượng từ vựng đa dạng và khó nên rất dễ khiến bạn học cảm thấy nản. Tuy nhiên nếu từ vựng được tổng hợp thành hệ thống và khoa học sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn đó. Cùng Langmaster tìm hiểu ngay phần từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán ở bài viết này nhé!

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề tiền tệ và vốn 

 • Capital redemption reserve /ˈkæpətəl rɪˈdɛmpʃən rɪˈzɜrv/: Quỹ dự trù bù phần hoàn vốn cổ phần
 • Cash book /kæʃ bʊk/: Sổ sách tiền mặt
 • Cash discounts /kæʃ dɪˈskaʊnts/: Chiết khấu về tiền mặt
 • Cash flow statement /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/: Phần phân tích về lưu chuyển tiền mặt
 • Fixed assets /fɪkst ˈæˌsɛts/: Phần tài sản cố định
 • Fixed capital /fɪkst ˈkæpətəl/: Phần vốn cố định
 • Capital expenditure /ˈkæpətəl ɪkˈspɛndəʧər/:  Chi phí bỏ ra để đầu tư
 • Invested capital /ɪnˈvɛstəd ˈkæpətəl/: Phần vốn đầu tư
 • Issued capital /ˈɪʃud ˈkæpətəl/: Phần vốn phát hành
 • Uncalled capital /ənˈkɔld ˈkæpətəl/: Phần vốn chưa kêu gọi
 • Working capital /ˈwɜrkɪŋ ˈkæpətəl/: Phần vốn lưu động
 • Break-even point /breɪk–ˈiːvənpɔɪnt/: Tại điểm hòa vốn
 • Calls in arrear /kɔlz ɪn əˈɹɪə/: Vốn kêu gọi trả sau
 • Capital /ˈkæpətəl/: Vốn
 • Authorized capital /ˈɔθəˌraɪzd ˈkæpətəl/: Vốn điều lệ
 • Called-up capital /kɔld–ʌp ˈkæpətəl/: Vốn đã kêu gọi

null

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề tiền tệ và vốn

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề về chi phí

 • Depreciation of goodwill /dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl/: Phần khấu hao uy tín
 • Nature of depreciation /ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən/: Bản chất thật sự của khấu hao
 • Provision for depreciation /prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən/: Khấu hao dự phòng
 • Reducing balance method /rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd/: Phương pháp giảm dần cân bằng
 • Straight-line method /streɪt–laɪn ˈmɛθəd/: Phương pháp đường thẳng
 • Direct costs /dəˈrɛkt kɑsts/: Chi phí trực tiếp
 • Expenses prepaid /ɪkˈspɛnsəz priˈpeɪd/: Chi phí được trả trước
 • Factory overhead expenses /ˈfæktəri ˈoʊvərˌhɛd ɪkˈspɛnsəz/: Chi phí dành cho quản lý phân xưởng
 • Cost accumulation /kɑst əˌkjumjəˈleɪʃən/: Phần tập hợp chi phí
 • Cost application /kɑst ˌæpləˈkeɪʃən/: Phần phân bổ chi phí
 • Cost concept /kɑst ˈkɑnsɛpt/: Quy tắc giá phí lịch sử
 • Cost object /kɑst ˈɑbʤɛkt/: Đối tượng để tính giá thành
 • Cost of goods sold /kɑst ʌv gʊdz soʊld/: Nguyên giá hàng bán
 • Closing stock /ˈkloʊzɪŋ stɑk/: Hàng tồn kho cuối kỳ
 • Depletion /dɪˈpliʃən/: Sự hao hụt
 • Depreciation /dɪˌpriʃiˈeɪʃən/: Phần khấu hao
 • Causes of depreciation /ˈkɑzəz ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən/: Các nguyên nhân tính khấu hao
 • Carriage /ˈkærɪʤ/: Phần chi phí vận chuyển
 • Carriage inwards /ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz/: Chi phí chi trả phần vận chuyển hàng hóa mua
 • Carriage outwards /ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz/: Chi phí chi trả phần vận chuyển hàng hóa bán
 • Carrying cost /ˈkæriɪŋ kɑst/: Chi phí chi trả phần bảo tồn hàng lưu kho
 • Conversion costs /kənˈvɜrʒən kɑsts/: Chi phí dành cho chế biến

Xem thêm:

=> 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

=> TẤT TẦN TẬT TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề về nghiệp vụ

 • Discounts allowed /dɪˈskaʊnts əˈlaʊd/: Phần chiết khấu bán hàng
 • Discounts received /dɪˈskaʊnts rəˈsivd/: Phần chiết khấu khi mua hàng
 • Closing an account /ˈkloʊzɪŋ ən əˈkaʊnt/: Đóng một tài khoản
 • Disposal of fixed assets /dɪˈspoʊzəl ʌv fɪkst ˈæˌsɛts/: Thanh lý phần tài sản cố định
 • Drawing /ˈdrɔɪŋ/: Rút vốn/tiền
 • Business purchase /ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs/: Doanh nghiệp mua lại
 • Commission errors /kəˈmɪʃən ˈɛrərz/: Lỗi ghi nhầm lẫn phần tài khoản thanh toán
 • Company accounts /ˈkʌmpəni əˈkaʊnts/: Kế toán của công ty
 • Conventions /kənˈvɛnʃənz/: Phần quy ước
 • Discounts /dɪˈskaʊnts/: Chiết khấu

null

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề về nghiệp vụ

4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề nguyên tắc và phương pháp trong ngành

 • Conservatism /kənˈsɜrvəˌtɪzəm/: Nguyên tắc cẩn thận, thận trọng
 • Consistency /kənˈsɪstənsi/: Nguyên tắc nhất quán, thống nhất
 • Double entry rules /ˈdʌbəl ˈɛntri rulz/: Nguyên tắc bút toán kép
 • Dual aspect concept /ˈduəl ˈæˌspɛkt ˈkɑnsɛpt/: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 • FIFO (First In First Out) /fɜrst ɪn fɜrst aʊt/: Phương pháp nhập trước, xuất trước
 • Going concerns concept /ˈgoʊɪŋ kənˈsɜrnz ˈkɑnsɛpt/: Nguyên tắc hoạt động một cách lâu dài
 • Category method /ˈkætəˌgɔri ˈmɛθəd/: Phương pháp phân loại, chủng loại
 • Company Act (1985) /ˈkʌmpəni ækt 1985/: Luật của công ty năm 1985
 • Concepts of accounting /ˈkɑnsɛpts ʌv əˈkaʊntɪŋ/: Các nguyên tắc của kế toán

5. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề giấy tờ và tài sản doanh nghiệp

 • Current liabilities /ˈkɜrənt ˌlaɪəˈbɪlətiz/: Nợ thời gian ngắn hạn
 • Current ratio /ˈkɜrənt ˈreɪʃiˌoʊ/: Hệ số hoạt động
 • Debentures /dəˈbɛnʧərz/: Trái phiếu
 • Debenture interest /dəˈbɛnʧər ˈɪntrəst/: Phần lãi của trái phiếu
 • Debit note /ˈdɛbɪt noʊt/: Giấy ghi, báo Nợ
 • Debtor /ˈdɛtər/: Người có nợ
 • Final accounts /ˈfaɪnəl əˈkaʊnts/: Báo cáo quyết toán
 • Finished goods /ˈfɪnɪʃtgʊdz/: Thành phẩm hoàn thành
 • Control accounts /kənˈtroʊl əˈkaʊnts/: Tài khoản kiểm soát
 • Credit balance /ˈkrɛdət ˈbæləns/: Số dư 
 • Creditor /ˈkrɛdətər/: Người chủ nợ
 • Cumulative preference shares /ˈkjumjələtɪv ˈprɛfərəns ʃɛrz/: Cổ phần ưu đãi tích lũy

null

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán chủ đề giấy tờ và tài sản doanh nghiệp

6. Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán khác

 • Directors /dəˈrɛktərz/: Hội đồng quản trị
 • Historical cost /hɪˈstɔrɪkəl kɑst/: Chi phí lịch sử
 • Horizontal accounts /ˌhɔrəˈzɑntəl əˈkaʊnts/: Báo cáo quyết toán hoàn thành chữ T
 • Impersonal accounts /ɪmˈpɜrsənəl əˈkaʊnts/: Tài khoản dùng cho phí thanh toán
 • Imprest systems /ˈɪmprest ˈsɪstəmz/: Chế độ được tạm ứng
 • Income tax /ˈɪnˌkʌm tæks/: Thuế thu nhập.
 • Dishonored cheques /dɪˈsɑnərd tʃek/: Tiền sec bị từ chối
 • Cheques /tʃek/: Sec hay chi phiếu
 • Clock cards /klɑk kɑrdz/: Tấm thẻ bấm giờ
 • Dividends /ˈdɪvəˌdɛndz/: Phần cổ tức
 • Equivalent units /ɪˈkwɪvələnt ˈjunəts/: Đơn vị dạng tương đương
 • Equivalent unit cost /ɪˈkwɪvələnt ˈjunət kɑs.): Giá thành đơn vị dạng tương đương
 • First call /fɜrst kɔl/: Lần gọi đầu tiên
 • General ledger /ˈʤɛnərəl ˈlɛʤər/: Sổ cái
 • General reserve /ˈʤɛnərəl rɪˈzɜrv/: Quỹ dự trữ, tiết kiệm chung
 • Goods stolen /gʊdz ˈstoʊlən/: Hàng ăn cắp
 • Goodwill /ˈgʊˈdwɪl/: Sự uy tín
 • Gross loss /groʊs lɔs/: Lỗ gộp lại
 • Gross profit /groʊs ˈprɑfət/: Lãi gộp lại
 • Gross profit percentage /groʊs ˈprɑfət pərˈsɛntəʤ/: Tỷ suất cho lãi gộp

Xem thêm:

50 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THÔNG DỤNG NHẤT - Khóa học tiếng anh cho người đi làm

40 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN THÔNG DỤNG NHẤT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Bài viết trên đã mang đến cho bạn đọc tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán hay nhất. Hy vọng đây sẽ là phần kiến thức giúp ích cho bạn ứng dụng trong bài học của mình. Để biết được năng lực tiếng Anh của bản thân, đừng ngần ngại tham gia bài test miễn phí tại đây. Đăng ký ngay khóa học cùng Langmaster để học thêm nhiều kiến thức bổ ích!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)