HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN VĂN VÀ THUYẾT TRÌNH VỀ HALLOWEEN BẰNG TIẾNG ANH

Lễ hội Halloween là một trong những ngày lễ rất quan trọng ở các nước phương Tây, đặc trưng bởi những quả bí ngô được chạm khắc hay những bộ trang phục hóa trang kinh dị,... Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu viết đoạn văn hay thuyết trình về Halloween bằng tiếng Anh, bạn có biết cách diễn đạt sao cho hay và lôi cuốn nhất không? Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm: LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH THEO 33 CHỦ ĐỀ ĐƠN GIẢN VÀ THÚ VỊ NHẤT

I. 50+ từ vựng tiếng Anh về lễ hội Halloween thông dụng nhất

 • Costume (n) - /ˈkɒs.tjuːm/ - Trang phục
 • Pumpkin (n) - /ˈpʌm.kɪn/ - Quả bí ngô
 • Jack-o'-lantern (n) - /ˌdʒæk.əʊˈlæn.tən/ - Đèn bí ngô
 • Ghost (n) - /ɡoʊst/ - Hồn ma
 • Witch (n) - /wɪtʃ/ - Phù thủy
 • Spider (n) - /ˈspaɪ.dər/ - Nhện
 • Haunted house (n) - /ˈhɔːn.tɪd haʊs/ - Nhà ma ám
 • Skeleton (n) - /ˈskel.ɪ.tən/ - Bộ xương sống
 • Zombie (n) - /ˈzɑːm.bi/ - Xác sống
 • Werewolf (n) - /ˈwɪr.wʊlf/ - Người sói
 • Vampire (n) - /ˈvæm.paɪr/ - Ma cà rồng
 • Mummy (n) - /ˈmʌm.i/ - Xác ướp
 • Cobweb (n) - /ˈkɑːb.web/ - Mạng nhện
 • Cauldron (n) - /ˈkɔːl.drən/ - Nồi phù thủy
 • Trick-or-treat (v) - /ˌtrɪk ə ˈtriːt/ - Cho kẹo hay bị ghẹo
 • Candy (n) - /ˈkæn.di/ - Kẹo
 • Sweets (n) - /swiːts/ - Kẹo (Anh)
 • Spooky cookies (n) - /spoo-kee kook-eez/ - Bánh quy rùng rợn
 • Mummy cupcakes (n) - /muhm-ee kuhp-keks/ - Bánh cupcake hình xác sống
 • Hot apple cider (n) - /haht ap-uhl sahy-der/ - Nước táo nóng
 • Gummy worms (n) - /guhm-ee wurmz/ - Kẹo dẻo hình giun

null

 • Treat (n) - /triːt/ - Quà thưởng
 • Spooky (adj) - /ˈspuː.ki/ - Đáng sợ
 • Creepy (adj) - /ˈkriː.pi/ - Rùng rợn
 • Eerie (adj) - /ˈɪə.ri/ - Kỳ quái
 • Ghoulish (adj) - /ˈɡuː.lɪʃ/ - Ma quái
 • Grim (adj) - /ɡrɪm/ - Đáng sợ
 • Wicked (adj) - /ˈwɪk.ɪd/ - Ác độc
 • Frightening (adj) - /ˈfraɪ.tənɪŋ/ - Đáng sợ
 • Costume party (n) - /ˈkɒs.tjuːm ˈpɑːr.ti/ - Tiệc hoá trang
 • Spook (v) - /spuːk/ - Làm sợ
 • Cobweb-covered (adj) - /ˈkɑːb.web ˈkʌv.ərd/ - Đầy mạng nhện
 • Cackle (v) - /ˈkæk.əl/ - Cười như phù thủy
 • Trick (n) - /trɪk/ - Trò lừa
 • Broomstick (n) - /ˈbruːm.stɪk/ - Cây phượng
 • Eerie music (n) - /ˈɪə.ri ˈmjuː.zɪk/ - Âm nhạc kỳ quái
 • Dark (adj) - /dɑːrk/ - Tối tăm
 • Moonlit night (n) - /ˈmuːn.lɪt naɪt/ - Đêm trăng sáng
 • Pumpkin carving (n) - /ˈpʌm.kɪn ˈkɑːr.vɪŋ/ - Khắc bí ngô
 • Cauldron bubbling (n) - /ˈkɔːl.drən ˈbʌb.lɪŋ/ - Nồi phù thủy sôi bong bóng
 • Spell (n) - /spel/ - Lời phép
 • Enchanting (adj) - /ɪnˈtʃænt.ɪŋ/ - Hấp dẫn, quyến rũ
 • Fright (n) - /fraɪt/ - Sự sợ hãi
 • Mask (n) - /mæsk/ - Mặt nạ
 • Goblin (n) - /ˈɡɑːb.lɪn/ - Yêu tinh
 • Horror (n) - /ˈhɒr.ər/ - Kinh dị
 • Bat (n) - /bæt/ - Con dơi
 • Witches' brew (n) - /ˈwɪtʃɪz bruː/ - Bia của phù thủy
 • Costume contest (n) - /ˈkɒs.tjuːm ˈkən.test/ - Cuộc thi trang phục
 • Bloodcurdling (adj) - /ˈblʌdˌkɜː.dlɪŋ/ - Rùng rợn, đáng sợ
 • Coffin (n) - /ˈkɒf.ɪn/ - Quan tài
 • Superstition (n) - /ˌsuː.pəˈstɪʃ.ən/ - Mê tín
 • Chilling (adj) - /ˈtʃɪl.ɪŋ/ - Ớn lạnh
 • Occult (adj) - /əˈkʌlt/ - Thần bí

XEM THÊM: BỘ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HALLOWEEN BẰNG TIẾNG ANH CỰC CHẤT 

II. Bài mẫu thuyết trình về Halloween bằng tiếng Anh

1. Bài thuyết trình chung kể về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh

Hello everyone, today I want to share with you about an exciting festival - Halloween. It's a time of year that both kids and adults eagerly await, and I will introduce a little about this festival.

Halloween is celebrated on October 31st every year. It usually starts in the evening and lasts until midnight. While it has roots in various cultures, it has become a diverse and enjoyable event today.

A significant part of Halloween is dressing up in unique and spooky costumes. You can transform into a werewolf, witch, vampire, or any other eerie character you like. Children often go trick-or-treating from door to door, while adults often host costume parties with fun games.

Another important aspect of Halloween is decorating homes and yards. People use pumpkins to create jack-o'-lanterns with scary faces. Fake cobwebs, bats, and monsters adorn windows and doors to create a spooky atmosphere.

Furthermore, special foods and drinks are also an essential part of Halloween. We get to enjoy delicious candies, spooky-shaped desserts, and "blood" (chocolate syrup) for an eerie touch.

In summary, Halloween is a fun and memorable festival. It's a time for dressing up, decorating homes, and participating in enjoyable activities. I hope this short presentation has helped you understand more about Halloween. Wishing everyone a Happy Halloween!

null

Dịch: 

Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một lễ hội thú vị - Halloween. Đó là một thời gian trong năm mà cả trẻ em và người lớn đều rất háo hức chờ đợi, và tôi sẽ giới thiệu một chút về lễ hội này.

Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Thông thường, nó bắt đầu vào buổi tối và kéo dài đến nửa đêm. Mặc dù nó có nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng ngày nay, nó đã trở thành một sự kiện đa dạng và thú vị.

Một phần quan trọng của Halloween là việc mọi người mặc những bộ trang phục độc đáo và đáng sợ. Bạn có thể hóa thân thành người sói, phù thủy, ma cà rồng hoặc bất kỳ nhân vật kỳ quái nào bạn thích. Trẻ em thường đi xin kẹo từ cửa này qua cửa kia, trong khi người lớn thường tổ chức các bữa tiệc hoá trang với những trò chơi vui nhộn.

Một khía cạnh quan trọng khác của Halloween là trang trí ngôi nhà và sân vườn. Mọi người sử dụng bí ngô để tạo ra những chiếc đèn bí ngô với những khuôn mặt đáng sợ. Những mạng nhện giả, con dơi và quái vật trang trí cửa sổ và cửa để tạo ra không gian đáng sợ.

Hơn nữa, thực phẩm và đồ uống đặc biệt cũng là một phần quan trọng của Halloween. Chúng ta có cơ hội thưởng thức các loại kẹo ngon, bánh ngọt có hình dáng kỳ quái và "máu" (siro sôcôla) để tạo thêm cảm giác kỳ quái.

Tóm lại, Halloween là một lễ hội vui nhộn và đáng nhớ. Đây là thời gian để mặc đẹp, trang hoàng ngôi nhà và tham gia vào các hoạt động thú vị. Tôi hy vọng rằng bài thuyết trình ngắn này đã giúp các bạn hiểu thêm về Halloween. Chúc mọi người có một ngày Halloween vui vẻ!

2. Bài thuyết trình về tiệc hóa trang Halloween

Hello, everyone. Today, I would like to talk to you about a fun tradition that is a big part of Halloween - costume dress-up. Halloween is a time when people of all ages get to dress up as their favorite characters, and it's an exciting and creative part of the holiday.

First, let's talk about the history of costume dress-up at Halloween. This tradition dates back to ancient Celtic festivals, where people believed that on Halloween, the boundary between the living and the dead was blurred. They would dress in costumes to confuse or ward off the wandering spirits. Over time, this tradition evolved, and today, Halloween costumes are more about fun and creativity.

Now, let's discuss how people prepare for costume dress-up. Weeks before Halloween, many of us start planning our costumes. We can choose to be classic characters like witches, ghosts, or superheroes, or we can get really creative and come up with our own unique ideas. Some people make their costumes from scratch, while others buy them from stores. Regardless of how they're created, costumes are a way for people to express themselves and enjoy the holiday.

On Halloween night, people put on their costumes and go out to celebrate. Children often go trick-or-treating, visiting their neighbors' homes to collect candies and treats. Adults may attend costume parties or join in local Halloween events. It's a time when you can see all sorts of wonderful and spooky costumes, from vampires and zombies to princesses and pirates.

The best part about costume dress-up is that it allows us to use our imagination and creativity. It's a chance to be someone or something else for a little while, and it brings laughter and joy to the Halloween festivities.

In conclusion, costume dress-up is an essential and enjoyable part of Halloween. It has a long history and has evolved into a creative and exciting tradition. So, when Halloween rolls around, don't forget to pick out your favorite costume and have a great time celebrating. Thank you for listening!

null

Dịch: 

Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi muốn kể với các bạn về một truyền thống vui vẻ mà là một phần quan trọng của lễ hội Halloween - hoá trang. Halloween là thời gian mà mọi người ở mọi lứa tuổi được hóa trang theo những nhân vật yêu thích của họ, và đó là một phần thú vị và sáng tạo của lễ hội này.

Trước hết, chúng ta hãy nói về lịch sử của việc hoá trang vào Halloween. Truyền thống này có nguồn gốc từ các lễ hội Celtic cổ điển, khi mọi người tin rằng vào Halloween, ranh giới giữa thế giới sống và thế giới chết trở nên mơ hồ. Họ thường hóa trang để đánh lạc hướng hồn ma hoặc để tránh chúng. Theo thời gian, truyền thống này đã phát triển, và ngày nay, trang phục Halloween chủ yếu là về giải trí và sáng tạo.

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách mọi người chuẩn bị cho việc hoá trang. Các tuần trước Halloween, nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho trang phục của họ. Chúng ta có thể chọn mặc theo những nhân vật cổ điển như phù thủy, ma, siêu anh hùng, hoặc chúng ta có thể thật sáng tạo và nghĩ ra ý tưởng riêng của mình. Một số người tự làm trang phục từ đầu, trong khi người khác mua chúng từ cửa hàng. Bất kể cách nào để tạo ra trang phục, đó là một cách để mọi người thể hiện bản thân và thưởng thức lễ hội.

Vào đêm Halloween, mọi người hoá trang và đi chơi. Trẻ em thường đi xin kẹo, đến thăm nhà hàng xóm để lấy kẹo và bánh ngọt. Người lớn có thể tham dự các buổi tiệc hóa trang hoặc tham gia các sự kiện Halloween địa phương. Đó là thời điểm mà bạn có thể thấy những bộ trang phục tuyệt đẹp và kỳ quái, từ ma cà rồng và xác sống đến công chúa và hải tặc.

Phần thú vị nhất của việc hóa trang là chúng ta được sử dụng trí tưởng tượng và sáng tạo. Đó là cơ hội để hoá thân thành một ai đó hoặc một cái gì đó khác trong một thời gian ngắn, và nó mang lại tiếng cười và niềm vui cho các lễ hội Halloween.

Tổng kết, việc hóa trang là một phần quan trọng và thú vị của Halloween. Nó có một lịch sử lâu đời và đã phát triển thành một truyền thống sáng tạo và thú vị. Vậy nên, khi Halloween đến gần, đừng quên chọn trang phục yêu thích của bạn và hãy trải qua một thời gian tuyệt vời trong lễ hội này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

3. Bài thuyết trình về trang phục Halloween 

Hello everyone! Today, I'd like to share with you something special and fun about Halloween - my costume. Halloween is a time when we get to dress up in creative and exciting outfits, and I want to tell you about my costume for this year's Halloween.

First, let me tell you that I love Halloween. It's a day when I can be anything I want, and it's always exciting to choose a costume. This year, I decided to be a pirate. I picked out a pirate hat, an eye patch, and a striped shirt. I even have a plastic sword that makes me feel like a real pirate.

The best part about being a pirate is that I get to talk like one, too. I practice saying "Arrr!" and "Ahoy, matey!" to sound like a true swashbuckler. I also love the idea of searching for hidden treasure, even if it's just candy.

What's also great about Halloween is that it's a time when I can go trick-or-treating with my friends. We walk from house to house, ringing doorbells and saying, "Trick or treat!" It's so much fun to see the different costumes people are wearing and to collect lots of candy.

I can't wait for Halloween to come because it's a day I can be a pirate, explore for treasure, and enjoy all the sweets I collect. Halloween is a day of imagination and adventure, and my costume makes it even more exciting.

In conclusion, Halloween is a time when we get to wear amazing costumes and have a great time with friends. I hope you have a fantastic Halloween too, and maybe you'll even see me dressed up as a pirate saying, "Arrr!" Thank you for listening!

null

Dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều đặc biệt và thú vị về Halloween - trang phục hóa trang của tôi. Halloween là thời điểm chúng ta mặc những bộ trang phục sáng tạo và thú vị, và tôi muốn kể cho bạn nghe về trang phục của tôi cho Halloween năm nay.

Đầu tiên, tôi muốn nói rằng tôi rất yêu thích lễ hội Halloween. Đó là ngày mà tôi có thể hoà thân thành bất cứ thứ gì tôi muốn và việc chọn một bộ trang phục luôn là điều thú vị. Năm nay tôi quyết định hoá thân thành cướp biển. Tôi chọn một chiếc mũ cướp biển, một miếng bịt mắt và một chiếc áo sơ mi sọc. Tôi thậm chí còn có một thanh kiếm nhựa và nó khiến tôi có cảm giác như một tên cướp biển thực sự.

Điều tuyệt vời nhất khi hóa thân thành một tên cướp biển là tôi cũng có thể nói chuyện như một tên cướp biển. Tôi tập nói "Arrr!" và "Ôi, anh bạn!" nghe như một tên côn đồ thực thụ. Tôi cũng thích ý tưởng tìm kiếm kho báu ẩn giấu, ngay cả khi nó chỉ là kẹo.

Điều thú vị khác ở Halloween là đó là thời điểm tôi có thể đi chơi kẹo hoặc bị ghẹo với bạn bè. Chúng tôi đi bộ từ nhà này sang nhà khác, bấm chuông và nói: "Cho kẹo hay bị ghẹo!" Thật thú vị khi thấy những bộ trang phục khác nhau mà mọi người đang mặc và thu thập được nhiều kẹo.

Tôi nóng lòng chờ đợi Halloween đến vì đó là ngày tôi có thể hoá thân thành cướp biển, khám phá kho báu và tất nhiên, thưởng thức tất cả đồ ngọt mà tôi thu thập được. Halloween là một ngày của trí tưởng tượng và phiêu lưu, và trang phục của tôi sẽ khiến ngày này trở nên thú vị hơn.

Tóm lại, Halloween là thời điểm chúng ta được mặc những bộ trang phục lộng lẫy và có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Tôi hy vọng bạn cũng có một Halloween tuyệt vời và có thể bạn thậm chí sẽ thấy tôi hóa trang thành một tên cướp biển và nói: "Arr!" Cám ơn vì đã lắng nghe!

III. Bài viết đoạn văn về Halloween bằng tiếng Anh mẫu

Nếu bạn vẫn chưa có ý tưởng gì về bài viết về lễ hội Halloween bằng tiếng Anh, hãy tham khảo những đoạn mẫu dưới đây nhé!

1. Đoạn văn mẫu chung về Halloween 

Halloween celebrated on October 31st, is a festive holiday that's both spooky and fun. People of all ages look forward to it each year. 

The heart of Halloween is dressing up in costumes. From witches and vampires to superheroes and ghosts, it's a chance to let your imagination run wild and become someone or something entirely different. Trick-or-treating is a favorite activity, especially for kids. They visit neighbors' homes, collect candy, and enjoy the thrill of going door to door, saying, "Trick or treat!". 

Decorations are also a big part of the holiday. Jack-o'-lanterns with their flickering candles, cobwebs, and skeletons create a haunted atmosphere. Halloween parties are common, featuring costume contests, games, and festive treats. It's a time for friends and family to gather and celebrate together. 

In summary, Halloween is a special day for dressing up, collecting candy, decorating, and enjoying the company of loved ones. It's a holiday that combines spookiness and creativity, making it a favorite for many.

null

Dịch: 

Ngày lễ Halloween, được kỷ niệm vào ngày 31 tháng 10, là một ngày lễ vui nhộn, vừa đầy bí ẩn và thú vị. Hàng năm, mọi người ở mọi lứa tuổi đều mong đợi ngày này. 

Tâm điểm thật sự của Halloween chính là việc mặc trang phục hoá trang. Từ phù thủy và ma cà rồng đến siêu anh hùng hay ma quỷ, đây là cơ hội để thỏa sức sáng tạo và hoá thân thành một người hoặc một vật hoàn toàn khác. Đi xin kẹo là một hoạt động thú vị, đặc biệt là đối với trẻ em. Chúng ghé thăm nhà hàng xóm, thu thập kẹo và cảm nhận niềm vui từ việc đi từ cửa này qua cửa khác và nói: "Cho kẹo hay bị ghẹo!”. 

Trang trí cũng là một phần quan trọng của lễ hội. Jack-o'-lanterns với đèn sáng lung linh, mạng nhện và xác sống tạo nên một không gian đầy ma quái. Tiệc Halloween là phổ biến, với cuộc thi trang phục, các trò chơi và những mâm cỗ thú vị. Đây là thời gian để bạn bè và gia đình tụ họp và vui đùa cùng nhau. 

Tóm lại, Halloween là một ngày đặc biệt để hoá trang, thu thập kẹo, trang trí và tận hưởng không khí cùng những người thân yêu. Đó là một ngày lễ kết hợp giữa sự ma quái và sáng tạo, khiến nó trở thành ngày lễ yêu thích của nhiều người.

2. Đoạn văn về ngày lễ yêu thích trong năm - Halloween

My favorite holiday is Halloween. It falls on October 31st and is filled with creativity and excitement. I love it because I get to dress up in unique costumes. The possibilities are endless, from spooky monsters to beloved superheroes. Trick-or-treating is another highlight. It's a chance to collect a variety of candies while exploring the neighborhood. I also enjoy the decorations that turn ordinary homes into spooky, mysterious places. The glowing jack-o'-lanterns and eerie cobwebs add to the atmosphere. 

Halloween parties are a blast too. People often feature costume contests, games, and, of course, delicious treats. It's a time to celebrate with friends and family, and I cherish the memories made during these gatherings. In essence, Halloween is a holiday that combines creativity, delicious sweets, and a sense of community. It's a day I eagerly look forward to each year.

null

Dịch:

Ngày lễ yêu thích của tôi là Halloween, rơi vào ngày 31 tháng 10 và là một ngày tràn ngập sự sáng tạo và hứng thú. Tôi thích ngày này vì khi đó tôi được mặc những bộ trang phục độc đáo. Sự sáng tạo là vô tận, từ những con quái vật ma quái đến những siêu anh hùng được yêu mến. Cho kẹo hay bị ghẹo là một điểm nổi bật khác. Đây là cơ hội để thu thập nhiều loại kẹo trong khi khám phá khu vực lân cận. Tôi cũng thích những đồ trang trí biến những ngôi nhà bình thường thành những nơi ma quái, bí ẩn. Những chiếc đèn bí ngô phát sáng và mạng nhện kỳ ​​lạ càng làm tăng thêm bầu không khí. 

Các bữa tiệc Halloween cũng rất thú vị. Mọi người thường tổ chức các cuộc thi hóa trang, trò chơi và tất nhiên là cả những món ăn ngon. Đây là thời gian để ăn mừng cùng bạn bè và gia đình, và tôi trân trọng những kỷ niệm có được trong những buổi tụ họp này. Thực chất, Halloween là một ngày lễ kết hợp sự sáng tạo, đồ ngọt thơm ngon và liên hệ với cộng đồng. Đây là ngày mà tôi háo hức mong chờ mỗi năm.

3. Đoạn văn về hoạt động trong ngày Halloween

3.1. Carving pumpkins is one of my favorite Halloween activities. It's a tradition that allows us to express our creativity and embrace the spooky spirit of the holiday. The process begins with selecting the perfect pumpkin, typically from a pumpkin patch. Then, we gathered our carving tools, including a sharp knife and a scoop. With a design in mind, we carefully cut off the top to create a lid, and then scoop out the seeds and pulp. The real fun starts when we begin to carve the pumpkin's face. 

Whether it's a traditional jack-o'-lantern with a big smile or a more intricate design, the possibilities are endless. As we carve, the pumpkin's eerie glow begins to take shape. Once our masterpiece is complete, we place a candle inside and light it. The warm, flickering light shining through the carved design creates a spooky and magical effect. Carving pumpkins is a fantastic way to bond with family and friends, and it brings the Halloween spirit to life. It's a tradition I eagerly anticipate each year.

null

Dịch:

3.1. Chạm khắc bí ngô là một trong những hoạt động Halloween mà tôi yêu thích nhất. Đó là một truyền thống cho phép chúng ta thể hiện sự sáng tạo và hưởng ứng tinh thần rùng rợn của ngày lễ này. Quá trình bắt đầu bằng việc lựa chọn một quả bí ngô hoàn hảo, thường là từ một vườn bí ngô. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị công cụ chạm khắc, bao gồm một cây dao sắc và một cái muỗng. Với ý tưởng thiết kế trong đầu, chúng tôi cẩn thận cắt bỏ phần trên để tạo một cái nắp, và sau đó xới hạt và thịt bên trong bí ngô. Sự vui vẻ thực sự bắt đầu khi chúng tôi bắt đầu chạm khắc khuôn mặt của bí ngô. 

Cho dù đó là một chiếc đèn bí ngô truyền thống với nụ cười to hoặc một thiết kế phức tạp hơn, các khả năng là không giới hạn. Khi chúng tôi chạm khắc, ánh sáng ma quái của bí ngô bắt đầu hình thành. Khi tác phẩm của chúng tôi hoàn thành, chúng tôi đặt một ngọn nến bên trong và thắp sáng. Ánh sáng ấm áp và lung linh chiếu qua thiết kế chạm khắc tạo nên một hiệu ứng rùng rợn và kỳ diệu. Chạm khắc bí ngô là một cách tuyệt vời để tạo mối gắn kết với gia đình và bạn bè, và nó đem lại tinh thần Halloween. Đó là một truyền thống tôi mong chờ mỗi năm.

3.2. Halloween wouldn't be the same without the tradition of "trick-or-treat”. Children, dressed in spooky or cute costumes, eagerly go from house to house, ringing doorbells, and joyfully exclaiming, "Trick or treat!”. It's a delightful game where they receive a variety of candies and treats from generous neighbors who are in on the Halloween spirit. 

The excitement of "trick-or-treat" is not just about the sweets but also the mystery of what's behind each door. Will it be a friendly neighbor with a bowl of candy, or could it be someone with a spooky surprise waiting? The element of surprise adds an extra layer of fun to this Halloween tradition. 

In some places, there's also the playful tradition of "trick”. It's all in good fun, where kids may perform a harmless prank or joke to earn their treats. It adds a mischievous and lighthearted touch to the festivities. 

In essence, the "trick-or-treat" tradition is a beloved part of Halloween that combines excitement, mystery, and the joy of collecting delicious treats. It's a tradition that adds to the unique charm of this spooktacular holiday.

Dịch: 

3.2. Halloween sẽ không còn thú vị nếu thiếu trò chơi truyền thống "Cho kẹo hay bị ghẹo". Trẻ em sẽ mặc áo trang phục ma quái hoặc đáng yêu, háo hức đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, bấm chuông cửa và vui vẻ hô lên: "Cho kẹo hay bị ghẹo!" Đó là một trò chơi thú vị, khi họ nhận được nhiều loại kẹo và đồ ngon từ những người hàng xóm hào phóng và tham gia vào tinh thần Halloween. 

Sự hào hứng của "Cho kẹo hay bị ghẹo" không chỉ nằm ở những món ngon mà còn ở sự bí ẩn đằng sau từng cánh cửa. Liệu đó có phải là người hàng xóm thân thiện với một cái bát kẹo, hay có thể là người nào đó với một bất ngờ rùng rợn đang chờ? Yếu tố bất ngờ thêm một lớp niềm vui đặc biệt cho truyền thống Halloween này. 

Ở một số nơi, còn có truyền thống đùa giỡn "Cho kẹo hay bị ghẹo”. Tất cả đều rất vui vẻ khi trẻ em có thể thực hiện các trò đùa vô hại để kiếm được phần thưởng. Điều này tạo thêm vào một chút tinh nghịch và niềm vui cho lễ hội. 

Tóm lại, truyền thống "Cho kẹo hay bị ghẹo" là một phần thú vị của Halloween kết hợp với sự hào hứng, bí ẩn và niềm vui thu thập những món ngon ngon. Đó là một truyền thống làm tăng thêm nét quyến rũ độc đáo của ngày lễ ma quái này.

4. Đoạn văn về đồ ăn Halloween

Halloween treats are a delightful part of the holiday, offering a mix of spooky and sweet flavors. One iconic treat is the caramel apple, where crisp apples are coated in gooey caramel and often adorned with colorful sprinkles. Another classic is pumpkin pie, a spiced and creamy dessert with a buttery crust. It captures the essence of autumn and Halloween with its warm, comforting flavors. 

Of course, Halloween wouldn't be complete without an abundance of candy. Trick-or-treating yields various treats, from chocolate bars to gummy worms and everything in between. In the spirit of the holiday, many people get creative with their treats. Cookies shaped like ghosts and mummies or cupcakes with edible eyeballs add a fun and spooky touch to the celebration. 

Whether it's enjoying traditional treats or exploring new and eerie creations, Halloween food is a significant part of the holiday's charm. It's a time to savor both the flavors and the atmosphere of the season.

null

Dịch: 

Những món ngon Halloween là một phần thú vị của lễ hội, mang đến một sự kết hợp giữa hương vị rùng rợn và ngọt ngào. Một món ngon biểu tượng là kẹo táo caramel, trong đó táo giòn được phủ lớp caramen béo ngậy và thường được trang trí với những hạt màu sắc nổi bật. Món truyền thống khác là bánh lý tưởng, một món tráng miệng với những hương vị thơm ngon và béo bở trong một lớp vỏ bơ. Món này bao gồm được mọi sự tinh túy của mùa thu và lễ hội Halloween với những hương vị ấm áp và đầy đặn. 

Tất nhiên, Halloween không thể thiếu mà kẹo. Trong quá trình đi xin kẹo, chúng ta có thể nhận được nhiều loại kẹo khác nhau, từ thanh sôcôla đến kẹo dẻo hình giun đất và nhiều thứ khác. Với tinh thần của lễ hội, nhiều người sáng tạo hơn với các món ăn. Bánh quy hình ma và xác sống hoặc bánh cupcake với đôi mắt bằng thực phẩm thêm phần vui nhộn và rùng rợn vào buổi lễ. 

Dù bạn đang thưởng thức những món ngon truyền thống hoặc khám phá các sáng tạo mới và kỳ quái, thức ăn Halloween là một phần quan trọng của sự quyến rũ của lễ hội. Đó là thời gian để thưởng thức cả vị ngon lẫn không khí của mùa.

IV. Video tự học tiếng Anh giao tiếp chủ đề Halloween 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HALLOWEEN - Từ vựng tiếng Anh cơ bản [Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản]

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ: TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HALLOWEEN - Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ NGÀY HALLOWEEN: Luyện nghe HALLOWEEN TALES - Học tiếng Anh Online miễn phí

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ - Truyện: BỘ XƯƠNG BIẾT HÁT - Học Tiếng Anh Online

Đăng ký ngay: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp một số đoạn văn mẫu và bài thuyết trình về Halloween bằng tiếng Anh hay và hấp dẫn nhất. Halloween quả là một ngày lễ thú vị phải không nào? Langmaster chúc bạn có một mùa lễ hội thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác