HỌC PHÁT ÂM CÙNG LANGMASTER: CÁCH PHÁT ÂM /ɜ:/ & /ə/

Bài học phát âm tiếng Anh IPA lần này chúng ta sẽ cùng học một cặp nguyên âm nữa /ɜ:/ & /ə/ (ơ dài và ơ ngắn). Đây là cặp âm xuất hiện nhiều nhất trong tiếng Anh, cũng là cặp âm khó phát âm khiến nhiều bạn không phát âm chuẩn.

Sở dĩ /ɜ:/ (ơ dài) và /ə/ (ơ ngắn) được xếp vào 1 cặp vì có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi phân biệt hai âm này. Theo dõi bài viết dưới đây và chú ý vào từng chi tiết nhỏ nhất, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc phải sai lầm.

A. KHẨU HÌNH MIỆNG VÀ CÁCH PHÁT ÂM:

1. Cách phát âm /ə/ (e ngắn)

Đây có thể nói là âm quan quan trọng nhất, xuất hiện thường xuyên nhất trong tiếng Anh và xuất hiện trong hầu hết các từ có nhiều hơn hai âm tiết. Cách phát âm âm /ə/:

Bước 1: Miệng mở tự nhiên

Bước 2: Đặt lưỡi tự nhiên cao vừa phải.

Bước 3: Phát âm âm /ɜ:/

Chú ý: Vì /ɜ:/ là nguyên âm dài, bạn sẽ phải kéo dài âm ra.

Ví dụ: 

about /əˈbaʊt/:  về, khoảng

agree /əˈɡriː/: đồng ý

alarm /əˈlɑːm/:  chuông báo động, báo thức

2. Âm /ɜ:/ (e dài)

Bước 1: Miệng mở tự nhiên

Bước 2: Đặt lưỡi tự nhiên, cao vừa phải, nhưng cao như ở âm /ɜ:/

Bước 3: Phát âm /ə/ thật gọn, lưỡi giữ nguyên

Chú ý: Âm /ɜ:/ dài được phát âm dài hơn âm /ə/ ngắn. Hơn nữa, miệng sẽ căng hơn khi phát âm âm /ɜ:/, trong khi miệng lại hoàn toàn thư giãn với âm /ə/.

Ví dụ: 

prefer /prɪˈfɜːr/: thích hơn

person /pɜː.sən/: người

nurse /nɜːs/: y tá

null

=>> HỌC PHÁT ÂM CÙNG LANGMASTER: CÁCH PHÁT ÂM /P/ VÀ /B/

B. MỘT SỐ DẤU HIỆU CHÍNH TẢ ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /ə/ TRONG TỪ:

Trong tiếng Anh, không thể phát âm đúng mà chỉ dựa vào dấu hiệu chính tả. Các dấu hiệu chính tả sau đây đúng với rất nhiều trường hợp, tuy nhiên có nhiều những ngoại lệ mà ta cần phải tra từ điển khi gặp từ để biết được cách phát âm của từ.

1. Khi từ bắt đầu với “a”

Ví dụ:

affect /əˈfekt/:  ảnh hưởng

acoustic /əˈkuːstɪk/: nhạc acoustic

adapt /əˈdæpt/:  thích nghi

assistance /əˈsɪstəns/: sự trợ giúp

2. Khi từ chứa “a” đứng trong các âm tiết có -acy, -and, -ant/-ance, – ard, -graphy, -ham, -land, -man.

Ví dụ:

literacy /ˈlɪtərəsi/: biết chữ

accuracy /ˈækjərəsi/: sự chính xác

accountant /əˈkaʊntənt/: kế toán

annoyance /əˈnɔɪəns/: cảm giác bị làm phiền

afterward /ˈɑːftəwəd/: sau đó

awkward /ˈɔːkwəd/: lúng túng, gượng gạo

photography /fəˈtɒɡrəfi/: nhiếp ảnh

geography /dʒiˈɒɡrəfi: địa lí

Birmingham /ˈbɜː.mɪŋ.əm/: thành phố Birmingham

highland /ˈhaɪlənd/: thuộc vùng cao nguyên

fisherman /ˈfɪʃəmən/: dân chài lưới, người đi câu

2. Khi từ chứa “e” đứng trong các âm tiết có -el,-ent, -ence, -er, -ment

Ví dụ:

label /ˈleɪbəl/: nhãn, mác

parcel /ˈpɑːsəl/: bưu kiện

rebel /ˈrebəl/: kẻ nổi loạn, sự chống đối chính phủ

entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/: sự giải trí

experiment /ɪkˈsperɪmənt/: thí nghiệm

innocence /ˈɪnəsəns/: sự ngây thơ, sự vô tội

absence /ˈæbsəns/: sự vắng mặt

stranger /ˈstreɪndʒər/: người lạ

container /kənˈteɪnər/: đồ để chứa, đựng

ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/: nguyên liệu

nutrient /ˈnjuːtriənt/: dưỡng chất

null

=>> HỌC PHÁT ÂM CÙNG LANGMASTER: CÁCH PHÁT ÂM /W/ , /L/ & /R/

C. MỘT SỐ DẤU HIỆU CHÍNH TẢ PHỔ BIẾN ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /ɜ:/TRONG TỪ

1. Dạng chính tả “er”

Lưu ý: Các động từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai có ‘er’ thì âm tiết thứ hai đều có nguyên âm /ɜ:/

Ví dụ:

emerge /ɪˈmɜːdʒ/:  nổi lên, hiện ra

reserve /rɪˈzɜːv/: giữ chỗ, đặt trước cho mục đích khác

preserve /prɪˈzɜːv/: bảo tồn

service /ˈsɜː.vɪs/:  dịch vụ

term /tɜːm/: kỳ

serve /sɜːv/:  phục vụ

thermal /ˈθɜː.məl/: liên quan đến nhiệt

nervous /ˈnɜː.vəs/: lo lắng

2. Dạng chính tả “ear”

Ví dụ:

rehearse /rəˈhɜːs/: diễn tập

research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứu

learn /lɜːn/: học

pearl /pɜːl/: ngọc trai

yearn /jɜːn/: khao khát, vô cùng mong mỏi

3. Dạng chính tả “ir”

Ví dụ:

first /ˈfɜːst/: đầu tiên

flirt /flɜːt/: tán tỉnh

dirty /ˈdɜː.ti/ : bẩn

sir /sɜːr/: ngài, quý ông

stir /stɜːr/: đảo, khuấy

4. Dạng chính tả “ur”

Ví dụ:

blur /blɜːr/: mờ đi

occur /əˈkɜːr/: xảy ra

fur /fɜːr/: lông

surgeon /ˈsɜː.dʒən/: ) bác sĩ phẫu thuật

burden /ˈbɜː.dən/: gánh nặng

null

=>> TẤT TẦN TẬT QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI ED CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH

D. Các từ thường hay phát âm sai hoặc nhầm lẫn:

Khi đọc các từ có âm /ɜː/ là âm phải ngân dài hơn, lỗi phổ biến nhất là phát âm âm này ngắn lại và chuyển thành /ə/

Ví dụ:

bird /bɜːrd/ -> /bərd/

turn /tɜːrn/ -> /tərn/

first /fɜːrst/ -> /fərst/

work /wɜːrk/ -> /wərk/

verb /vɜːrb/ -> /vərb/ 

Luyện tập với câu hoàn chỉnh sau:

– The performance in the circus was amazing.

/ðə pəˈfɔːməns ɪn ðə ˈsɜːkəs wɒz əˈmeɪzɪŋ. /

– The girl saw the circus first.

/ðə ɡɜːrl sɔː ðə ˈsɜːrkəs fɜːrst/

– My birthday’s on Thursday the thirty first.

/maɪ ˈbɜːrθdeɪz ɔːn ˈθɜːrzdeɪ ðə ˈθɜːrti fɜːrst/

– That is the worst journey in the world. 

/ðæt ɪz ðə wɜːrst ˈdʒɜːrni ɪn ðə wɜːrld/

– Have you ever heard this word?

/hæv juː ˈevər hɜːrd ðɪs wɜːrd/

– She has learnt German for thirteen months.

/ʃi həz lɜːrnt ˈdʒɜːrmən fər ˌθɜːrˈtiːn mʌnθs/

– My father kept going around the apartment.

/maɪ ˈfɑːðə kɛpt ˈgəʊɪŋ əˈraʊnd ði əˈpɑːtmənt./

– The girl who is flirting with the guy over there is wearing a fur coat.

/ðə gɜːl huː ɪz ˈflɜːtɪŋ wɪð ðə gaɪ ˈəʊvə ðeər ɪz ˈweərɪŋ ə fɜː kəʊt. /

– All journeys begin with a first step.

/ɔːl ˈʤɜːniz bɪˈgɪn wɪð ə fɜːst stɛp./

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách phát âm /ɜ:/ & /ə/ và một số bài tập thực hành. Hy vọng qua bài viết các bạn đã nắm chắc được cách phân biệt 2 và phát âm chính xác hai phụ âm này. Cùng chờ đón các bài viết tiếp theo của series “Học phát âm cùng Langmaster” để chuẩn hóa phát âm và giao tiếp như người bản xứ bạn nhé!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)