HỌC PHÁT ÂM CÙNG LANGMASTER: CÁCH PHÁT ÂM /W/ , /L/ & /R/

/w/, /l/ & /r/ là 3 phụ âm tuy dễ nhưng khó. Do tiếng địa phương của Việt Nam một số vùng không phân biết rõ âm /l/ và âm /r/ vì vậy nên đôi khi các bạn phát âm của một số bạn chưa chuẩn xác. Cùng tham khảo cách phát âm /w/, /l/ và /r/ sau đây để phát âm chuẩn bảng phiên âm IPA của mình bạn nhé!

1. Cách phát âm /w/, /l/ & /r/

1.1. Cách phát âm /w/

Để phát âm âm này, bạn cần làm theo 3 bước:

Bước 1: Miệng tru tròn

Bước 2: Cuống lưỡi nâng lên, chạm ngạc mềm. Đầu lưỡi chạm chân răng dưới.

Bước 3: Phát âm âm /w/

Ví dụ:

water /'wɔ:tə/: nước

wink /wi:k/: Sự nháy mắt; cử chỉ nháy mắt đặc biệt để ra hiệu

why /wai/: Tại sao, vì sao

will /wil/: Ý chí, chí, ý định, lòng

1.2. Cách phát âm /l/

Từ này rất đặc biệt vì âm này ở đầu từ và cuối từ được phát âm khác nhau.

Cách phát âm /l/ ở đầu từ

Bước 1: Đầu lưỡi chạm chân răng cửa trên

Bước 2: Miệng mở tự nhiên

Bước 3: Hạ lưỡi xuống để phát âm âm tiếp theo

Cách phát âm /l/ ở cuối từ

Bước 1: Đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa trên

Bước 2: Miệng mở tự nhiên

Bước 3: Phát âm âm /l/

Chú ý: Khi phát âm âm /l/ ở cuối từ, hãy cứ để lưỡi ở vị trí đó và phát âm âm /l/

Ví dụ:

link /lɪɳk/: Mắt xích, vòng xích, khâu xích

like /laik/: Giống nhau, như nhau

call /kɔ:l/: tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi

lion /'laiən/: Con sư tử

1.3. Cách phát âm /r/

Đây là phụ âm quan trọng nhất trong tiếng Anh. Có 3 bước để phát âm âm /r/.

Bước 1: Miệng tru tròn

Bước 2: Đầu lưỡi nâng lên, hơi uốn cong vào phía trong. Hai bên lưỡi hơi chạm hai hàm răng trên.

Bước 3: Hạ lưỡi xuống và phát âm âm /r/

Có 2 lỗi sai thường gặp khi phát âm này

Thứ nhất là miệng không tru ra phía trước

Thứ hai là các bạn cong lưỡi quá nhiều

Ví dụ:

ring /riɳ/: Chiếc nhẫn

rabbit /'ræbit/: Con thỏ

four /fɔ:/: số 4

rain /rein/: Mưa; cơn mưa

null

=>> LÀM SAO ĐỂ PHÁT ÂM /F/ VÀ /V/ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHƯ TÂY?

2. Cách nhận biết âm

2.1. Nhận biết âm /w/

w được phát âm là /w/

Ví dụ:

wonderful /ˈwʌndəfəl/: tuyệt vời

weather /ˈweðə(r)/: thời tiết

twelve /twelv/: số 12

sweet /swiːt/: ngọt

wh cũng được phát âm là /w/

Ví dụ:

why /waɪ/: Tại sao

when /wen/: khi nào

wheel /wiːl/: bánh xe

whale /weɪl/: cái voi

"qu" được phát âm là /kw/

Ví dụ:

quality /ˈkwɒlɪti/: chất lượng

qualification /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/: phẩm chất

question /ˈkwestʃən/: câu hỏi

quiet /kwaɪət/: lặng, yêu tĩnh

Chữ W thường được đọc là /w/ khi nó đứng đầu mỗi từ hoặc sau các chữ như s, a

awake /əˈweɪk/ (a) tỉnh giấc

award /əˈwɔːrd/ (v) trao giải

want /wɑːnt/ (n) muốn

way /weɪ/ (n) cách thức

win /wɪn/ (v) chiến thắng

wing /wɪŋ/ (n) cánh

Chữ W bị câm nếu nó đứng trước r

wrap /ræp/ (v) gói

wreak /riːk/ (v) tiến hành

wreath /riːθ/ (n) vòng hoa

wreck /rek/ (n) sự phá hỏng

write /raɪt/ (v) viết

Có 2 từ mà chữ W cũng bị câm là:

Two – /tuː/ (number): Số 2

Answer – /ˈæntsər/ (n): Câu trả lời

null

=>> 8 CÁCH PHÁT ÂM E TRONG TIẾNG ANH DỄ NHƯ TIẾNG VIỆT

2.2. Nhận biết âm /l/

l được phát âm là //

Ví dụ:

lonely /ˈləʊnli/ – cô đơn

girl /ɡɜːl/ – cô gái

really /ˈriːəli/ – thực sự, rất

Âm câm - Trường hợp L không được phát âm là /l/

Âm /l/ xuất hiện khi có chữ cái L trong từ. Tuy nhiên, trong những từ dưới đây âm /l/ không được phát âm và trở thành âm câm:

Ví dụ:

calm /kɑːm/: bình tĩnh

half /hæf/: một nửa

palm /pɑːm/: lòng bàn tay

stalk /stɔːk/: lén theo

talk /tɔːk/: nói chuyện

walk /wɔːk/: đi bộ

null

2.3. Nhận biết âm /r/

/r/ được phát âm là /r/

Rock /rɔk/: Đá; khối đá nhô lên khỏi mặt đất, mặt biển

Rome /roum/: Thành La mã, Đế quốc La mã

Reach /ri:tʃ/: Sự chìa ra, sự trải ra

Raise /reiz/: Nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên

Road /roʊd/: Con đường; những cái có liên quan đến đường

Một số trường hợp chữ “r” không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm”:

afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/:  buổi chiều

forbidden /fəˈbɪdən/: cấm

wonderful /ˈwʌndəfəl/: tuyệt vời

storm /stɔːm/: cơn bão

null

=>> NẰM LÒNG CÁCH PHÁT ÂM S, ES, ED CỰC CHUẨN TRONG MỘT NỐT NHẠC

3. Thực hành phát âm

3.1. Phát âm /w/

 1. Wow! What is this? Is it a whale?

/waʊ! wɒt ɪz ðɪs? ɪz ɪt ə weɪl?/ 

 1. We will have to work hard this week to clear this wood

/wi wɪl həv tə wɜːk hɑːd ðɪs wiːk tə klɪə(r) ðɪs wʊd/

 1. The wind whistles in the wood.

/ðə wɪnd ˈwɪslz ɪn ðə wʊd/

 1. I’m swimming in warm water.

/aɪm ˈswɪmɪŋ ɪn wɔːrm ˈwɑːtər/

 1. One of the twins walked twenty miles.

/wʌn əv ðə twɪnz wɔːkt 'twenti maɪlz/

3.2. Phát âm /l/

 1. Millions of people travel around the world everyday

/ˈmɪljənz ʌv ˈpipəl ˈtrævəl əˈraʊnd ðə wɜrld ˈɛvriˈdeɪ/

 1. Learning a new language is delightful, but is also difficult.

/ˈlɜrnɪŋ ə nu ˈlæŋgwəʤ ɪz dɪˈlaɪtfəl, bʌt ɪz ˈɔlsoʊ ˈdɪfəkəlt./

 1. The little man arrived with a letter in his mailbag.

/ðə ˈlɪtəl mæn əˈraɪvd wɪð ə ˈlɛtər ɪn hɪz ˈmeɪlˌbæg./

 1. Don’t eat a large meal late at night.

/dəʊnt iːt ə lɑːrdʒ miːl leɪt ət naɪt/

 1. Listen to the lecturer and complete the application form.

/ˈlɪsn tə ðə ˈlektʃərər ən kəmˈpliːt ði æplɪˈkeɪʃn fɔːrm/

3.3. Phát âm /r/

 1. We have to rearrange our tour because of the rain

/wi hæv tu ˌriəˈreɪnʤ ˈaʊər tʊr bɪˈkɔz ʌv ðə reɪn/

 1. Ring or wrong, you’d better run before you get arrested

/rɪŋ ɔr rɔŋ, jud ˈbɛtər rʌn bɪˈfɔr ju gɛt əˈrɛstəd/

 1. The room is very brilliant and luxurious.

/ðə ruːm ɪz ˈveri ˈbrɪliənt n lʌɡˈʒʊriəs/

 1. Travelling by ferry is very interesting.

/ˈtrævəlɪŋ baɪ ˈferi ɪz ˈveri ˈɪntrəstɪŋ/

 1. I’m really sorry for my wrong direction.

/aɪm ˈriːəli ˈsɔːri fɔːr maɪ rɔːŋ dɪˈrekʃn/

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác