100+ TỪ VỰNG VỀ ĐỒ ĂN TIẾNG ANH - AI MÊ ẨM THỰC KHÔNG NÊN BỎ QUA

Mục lục [Ẩn]

 • 1. 100+ từ vựng về đồ ăn trong tiếng Anh đầy đủ và thông dụng nhất
  • 1.1. Từ vựng về đồ ăn - một số loại thịt
  • 1.2. Từ vựng về đồ ăn - một số loại hải sản
  • 1.3. Từ vựng về đồ ăn - các loại đồ uống
  • 1.4. Từ vựng về đồ ăn Việt Nam
  • 1.5. Từ vựng về đồ ăn nhanh
  • 1.6. Từ vựng về đồ ăn đặc trưng của một số quốc gia trên thế giới
 • 2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng từ vựng tiếng Anh về đồ ăn
 • 3. Thành ngữ sử dụng từ vựng về đồ ăn

Thử tượng tượng bạn bước vào một nhà hàng đồ Tây, cầm cuốn thực đơn lên nhưng lại hoàn toàn “mù tịt" về những món ăn được ghi trên đó. Đừng lo, Langmaster ở đây để giúp bạn. Hôm nay, cùng tham khảo ngay trọn bộ 100+ từ vựng về đồ ăn trong tiếng Anh để có thể tự tin khi gọi món và dễ dàng yêu cầu thêm bớt nguyên liệu nào đó tại những nhà hàng đồ Âu, Mỹ nhé!

1. 100+ từ vựng về đồ ăn trong tiếng Anh đầy đủ và thông dụng nhất

1.1. Từ vựng về đồ ăn - một số loại thịt

null

 • bacon /ˈbeɪkən/ (n): thịt xông khói
 • beef /biːf/ (n): thịt bò
 • beef brisket /biːf ˈbrɪskɪt/ (n): gầu bò
 • beef chuck /biːf ʧʌk/ (n): nạc vai bò
 • beef plate /biːf pleɪt/ (n): ba chỉ bò
 • beefsteak /ˈbiːfˈsteɪk/ (n): bít tết thịt bò
 • breast fillet brɛst /ˈfɪlɪt/ (n): thăn lưng bò
 • chicken /ˈʧɪkɪn/ (n): thịt gà
 • chicken breast /ˈʧɪkɪn brɛst/ (n): ức gà
 • chicken drumstick /ˈʧɪkɪn ˈdrʌmstɪk/ (n): đùi gà
 • chicken gizzard /ˈʧɪkɪn ˈgɪzəd/ (n): mề gà
 • chicken leg /ˈʧɪkɪn lɛg/ (n): chân gà
 • chicken liver /ˈʧɪkɪn ˈlɪvə/ (n): gan gà
 • chicken tail  /ˈʧɪkɪn teɪl / (n): phao câu gà
 • chicken wing /ˈʧɪkɪn wɪŋ/ (n): cánh gà
 • chicken wing tip /ˈʧɪkɪn wɪŋ tɪp/ (n): đầu cánh gà
 • Chinese sausage /ˌʧaɪˈniːz ˈsɒsɪʤ/ (n): lạp xưởng
 • cutlet  /ˈkʌtlɪt/ (n): thịt cốt lết
 • chop /ʧɒp/ (n): thịt sườn
 • fat /fæt/ (n): thịt mỡ
 • goat  /gəʊt/ (n): thịt dê
 • ham /hæm/ (n): giăm bông
 • heart /hɑːt/ (n): tim
 • kidney /ˈkɪdni / (n): cật
 • lamb /læm/ (n): thịt cừu
 • lamb chop /læm ʧɒp/ (n): sườn cừu
 • lard  /lɑːd/ (n); mỡ heo
 • lean meat /liːn miːt/ (n): thịt nạc
 • liver /ˈlɪvə/ (n): gan
 • meat /miːt/ (n): thịt
 • meat ball /miːt bɔːl/ (n): thịt viên
 • minced pork /mɪnst pɔːk/ (n): thịt heo băm 
 • mutton /ˈmʌtn/ (n): thịt cừu già
 • inner fillet /ˈɪnə ˈfɪlɪt/ (n): thịt thăn trong
 • pig’s skin /pɪgz skɪn/ (n): da heo
 • pig’s tripe /pɪgz traɪp/ (n): bao tử heo
 • pork /pɔːk/ (n): thịt heo
 • pork cartilage /pɔːk ˈkɑːtɪlɪʤ/ (n): sụn heo
 • pork shank /pɔːk ʃæŋk/ (n): thịt chân giò heo
 • pork side /pɔːk saɪd/ (n): thịt ba rọi
 • quail /kweɪl/ (n): chim cút
 • ribs /rɪbz/ (n): sườn
 • roast  /rəʊst/ (n): thịt quay
 • sausage /ˈsɒsɪʤ/ (n): xúc xích
 • spare ribs /speə rɪbz/ (n): sườn non
 • thigh /θaɪ/ (n): mạng sườn
 • veal /viːl/ (n): thịt bê
 • venison /ˈvɛnzn/ (n): thịt nai
 • wild boar /waɪld bɔː/ (n): thịt heo rừng

Xem thêm bài viết về từ vựng:

=> TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.2. Từ vựng về đồ ăn - một số loại hải sản

null

 • crab /kræb/ (n): cua
 • cod /kɒd/ (n): cá tuyết
 • fish /fɪʃ/ (n): cá
 • haddock /ˈhædək/ (n): cá tuyết chấm đen
 • herring /ˈhɛrɪŋ/ (n): cá trích
 • lobster /ˈlɒbstə/ (n): tôm hùm
 • mackerel /ˈmækrəl/ (n): cá thu
 • mussels /ˈmʌslz/ (n): con trai
 • octopus /ˈɒktəpəs/ (n): bạch tuộc
 • oysters /ˈɔɪstəz/ (n): hàu
 • sardine /sɑːˈdiːn/ (n): cá mòi
 • salmon /ˈsæmən/ (n): cá hồi
 • shrimps /ʃrɪmps/ (n): tôm
 • snail /sneɪl/ (n): ốc 
 • squid /skwɪd/ (n): mực ống
 • tuna /ˈtuːnə/ (n): cá ngừ

1.3. Từ vựng về đồ ăn - các loại đồ uống

null

 • Alcohol /ˈælkəhɒl/ (n): rượu bia
 • Beer /bɪər/ (n): bia
 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/ (n): sâm banh
 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/ (n): rượu sâm banh
 • Coffee /ˈkɒfi/ (n): cà phê
 • Cocktail /ˈkɒkteɪl/ (n): cốc-tai
 • Cocoa /ˈkəʊkəʊ/ (n): ca cao
 • Juice /dʒuːs/ (n): nước ép trái cây
 • Hot chocolate /hɒt ˈʧɒkəlɪt/ (n): sô cô la nóng
 • Mineral water /ˈmɪnərəl wɔːtə/ (n): nước khoáng
 • Milkshake /ˈmɪlkʃeɪk/ (n): sữa lắc
 • Iced tea /aɪst tiː/ (n): trà đá
 • Lemonade /ˌleməˈneɪd/ (n): nước chanh
 • Liquor /ˈlɪkər/ (n): đồ uống chưng cất
 • Rum /rʌm/ (n): rượu rum
 • Soft drink /ˌsɒft ˈdrɪŋk/ (n): nước ngọt
 • Smoothie /ˈsmuði/ (n): sinh tố
 • Squash /skwɑːʃ/ (n): nước hoa quả ép
 • Soda /ˈsoʊdə/ (n): nước uống có gas
 • Stout /staʊt/ (n): bia đen
 • Tea /tiː/ (n): trà
 • Wine /waɪn/ (n): rượu
 • Whisky (whiskey) /ˈ(h)wiskē/ (n): rượu whisky
 • White wine /(h)wīt wʌɪn/ (n): rượu trắng

Xem thêm bài viết về từ vựng:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

1.4. Từ vựng về đồ ăn Việt Nam

 • Broken rice /ˈbrəʊkən raɪs/ (n): Cơm tấm
 • Chicken fried with citronella /ˈʧɪkɪn fraɪd wɪð citronella/ (n): Gà xào sả ớt
 • Crab rice noodles /kræb raɪs ˈnuːdlz/ (n): Bún cua, bánh canh cua
 • Curry chicken on steamed-rice /ˈkʌri ˈʧɪkɪn ɒn stiːmd-raɪs/ (n): Cơm cà-ri gà
 • Clam rice /klæm raɪs/ (n): Cơm hến
 • Five colored sweet gruel /faiv ˈkʌləd swiːt grʊəl/ (n): Chè ngũ sắc
 • Fried egg /fraɪd ɛg/ (n): Trứng chiên
 • Fried rice /fraɪd raɪs/ (n): Cơm chiên
 • Grilled fish /grɪld fɪʃ/ (n): Chả cá/cá nướng
 • Hot pot /hɒt pɒt/ (n)Lẩu
 • Hue style beef noodles /hjuː staɪl biːf ˈnuːdlz/ (n): Bún bò Huế
 • Salted vegetables /ˈsɔːltɪd ˈvɛʤtəb(ə)lz/ (n): Dưa muối
 • Steamed pork loaf /stiːmd pɔːk ləʊf/ (n): Chả lụa
 • Stew fish /stjuː fɪʃ/ (n): Cá kho
 • Stuffed pancake /stʌft ˈpænkeɪk/ (n): Bánh cuốn 
 • Mixed rice paper salad /mɪkst raɪs ˈpeɪpə ˈsæləd/ (n): Bánh tráng trộn
 • Pia cake /Pia keɪk/ (n): Bánh pía
 • Toasted coconut cake /ˈtəʊstɪd ˈkəʊkənʌt keɪk/ (n): Bánh dừa nướng

1.5. Từ vựng về đồ ăn nhanh

null

 • Chip /tʃɪp/ (n): khoai tây chiên
 • Fast food /ˌfɑːst ˈfuːd/ (n): đồ ăn nhanh
 • Ham /hæm/ (n): giăm bông
 • Hamburger / ˈhæmbɜːrɡə/ (n): bánh kẹp
 • Paté /ˈpæt.eɪ/ (n): pa-tê
 • Pizza /ˈpiːtsə/ (n): bánh Pizza
 • Toast /təʊst/ (n): bánh mì nướng
 • Sandwich /ˈsænwɪdʒ/ (n): bánh mì kẹp
 • Sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/ (n): xúc xích

1.6. Từ vựng về đồ ăn đặc trưng của một số quốc gia trên thế giới

null

 • Croissants /ˈkwæs.ɒ̃/ (n): bánh sừng bò, món đặc trưng của Pháp
 • Macaron /ˌmæk.ərˈɒn/ (n): bánh macaron, món đặc trưng của Pháp
 • Goose liver paste /ɡuːs lɪv.ər peɪst/ (n): pa-tê gan ngỗng, món đặc trưng của Pháp
 • Borscht /bɔːʃt/ (n): súp củ cải đỏ, món đặc trưng của Nga
 • Fish and chips /fɪʃ ənd ʧɪps/ (n): cá tẩm bột và khoai tây chiên, món ăn đặc trưng của Anh
 • Kimchi /ˈkɪm.tʃi/ (n): Kimchi, món ăn đặc trưng của Hàn Quốc
 • Sushi /ˈsuː.ʃi/ (n): Sushi, món ăn đặc trưng của Hàn Quốc

Xem thêm:

=> 22 ĐỘNG TỪ DÙNG CHO NHÀ BẾP

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ NẤU ĂN TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh sử dụng từ vựng tiếng Anh về đồ ăn

 • This dish is very delicious! (Món này ngon tuyệt!)
 • Help yourself! (Cứ tự nhiên nhé!)
 • Enjoy your meal!/Tuck in!/Bon appetit! (Chúc bạn ngon miệng!)
 • I'm hungry/starving. (Tôi đói quá.)
 • I'm full. (Tôi no rồi.)
 • What would you like for dinner/lunch/breakfast/…? (Bạn muốn ăn gì cho bữa tối/bữa trưa/bữa sáng/…?)

3. Thành ngữ sử dụng từ vựng về đồ ăn

 • a piece of cake: dễ như ăn kẹo
  Ví dụ: I expected the final exam to be challenging but it was a piece of cake. (Tôi cứ tưởng kì thi cuối kì phải khó khăn lắm nhưng hoá ra lại dễ như ăn kẹo.)
 • cool as a cucumber: hết sức điềm tĩnh, thoải mái
  Ví dụ: My dad hardly gets nervous. He is as cool as a cucumber.
  (Bố tôi ít khi trở nên lo sợ. Ông ấy luôn hết sức điềm tĩnh, thoải mái.)

null

 • cup of tea: sở trường
  Ví dụ: Linda is really good at Math. It's her cup of tea.
  (Linda rất giỏi Toán. Đó là sở trường của cô ấy.) 

Như vậy, Langmaster đã vừa tổng hợp giúp bạn những từ vựng về đồ ăn bằng tiếng Anh hữu dụng nhất. Hy vọng đã có những phút giây học tập thư giãn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Langmaster để nhận hỗ trợ chi tiết nhé! Còn nếu bạn yêu thích những bài viết tương tự, hãy thường xuyên cập nhật trên trang web hoặc kênh Youtube của chúng mình để tích lũy thêm thật nhiều chủ đề từ tiếng Anh nhé!

Ms. Lê Thị Hương Lan
Tác giả: Ms. Lê Thị Hương Lan
 • 920 TOEIC
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG)
 • 7 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác