TỔNG HỢP TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ TRONG TIẾNG ANH

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
  • 1.1. Từ vựng về dụng cụ cơ khí
  • 1.2. Từ vựng về máy móc cơ khí
  • 1.3. Từ vựng về bộ phận của máy móc
 • 2. Thuật ngữ tiếng Anh về chuyên ngành cơ khí
  • 2.1. Thuật ngữ về các nguyên lý trong chuyên ngành cơ khí
  • 2.2. Thuật ngữ về lắp ráp trong chuyên ngành cơ khí
  • 2.3. Thuật ngữ về bảo trì trong chuyên ngành cơ khí
  • 2.4. Thuật ngữ về cơ khí thủy lực trong chuyên ngành cơ khí

Cơ khí là một ngành khoa học kỹ thuật vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Khi bạn đọc những mẩu tin, bài nghiên cứu, báo cáo nước ngoài về máy móc và cảm thấy khó hiểu khi từ ngữ chuyên ngành. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về từ vựng chuyên ngành cơ khí trong tiếng Anh cùng Langmaster phía dưới nhé!

Xem thêm:

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

1.1. Từ vựng về dụng cụ cơ khí

 • Tool / tuːl/ : dụng cụ, dao
 • Facing tool /ˈfeɪsɪŋ tuːl/  : dao tiện mặt đầu
 • Roughing turning tool /ˈrʌfɪŋ ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện thô
 • Finishing turning tool / ˈfɪnɪʃɪŋ ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện tinh
 • Pointed turning tool /ˈpɔɪntɪd ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện tinh đầu nhọn
 • Board turning tool /bɔːd ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện tinh rộng bản.
 • Left/right hand cutting tool /left/raɪt hænd ˈkʌtɪŋ tuːl/ : dao tiện trái/phải
 • Straight turning tool /streɪt ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện đầu thẳng
 • Cutting –off tool, parting tool /ˈkʌtɪŋɒf tuːl, ˈpɑːtɪŋ tuːl/ : dao tiện cắt đứt
 • Thread tool /θred tuːl/ : dao tiện ren
 • Chamfer tool  /ˈʧæmfə tuːl/ : dao vát mép
 • Boring tool /ˈbɔːrɪŋ tuːl/ : dao tiện (doa) lỗ
 • Profile turning tool /ˈprəʊfaɪl ˈtɜːnɪŋ tuːl/ : dao tiện định hình
 • Milling cutter /ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay
 • Angle cutter /ˈæŋgl ˈkʌtə/ : Dao phay góc
 • Cylindrical milling cutter /sɪˈlɪndrɪkəl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay mặt trụ
 • Disk-type milling cutter /dɪsk-taɪp ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/: Dao phay đĩa
 • Dovetail milling cutter /ˈdʌvteɪl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay rãnh đuôi én
 • End mill /end mɪl/ : Dao phay ngón
 • Face milling cutter /feɪs ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay mặt đầu
 • Form relieved cutter /fɔːm rɪˈliːvd ˈkʌtə/ : Dao phay hớt lưng
 • Gang milling cutter /gæŋ ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay tổ hợp
 • Helical tooth cutter / ˈhelɪkəl tuːθ ˈkʌtə/ : Dao phay răng xoắn
 • Inserted-blade milling cutter  /ɪnˈsɜːtɪd-bleɪd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay răng ghép
 • Key-seat milling cutter /kiː-siːt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay rãnh then
 • Plain milling cutter / pleɪn ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/: Dao phay đơn
 • Right-hand milling cutter /raɪt-hænd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay răng xoắn phải
 • Single-angle milling cutter /ˈsɪŋgl-ˈæŋgl ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay góc đơn
 • Slitting saw, circular saw /ˈslɪtɪŋ sɔː, ˈsɜːkjʊlə sɔː/ : Dao phay cắt đứt
 • Slot milling cutter /slɒt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay rãnh
 • Shank-type cutter  /ʃæŋk-taɪp ˈkʌtə/ : Dao phay ngón
 • Staggered tooth milling cutter /ˈstægəd tuːθ ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay răng so le
 • T-slot cutter /tiː-slɒt ˈkʌtə/ : Dao phay rãnh chữ T
 • Three-side milling cutter /θriː-saɪd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : Dao phay dĩa 3 mặt cắt
 • Two-lipped end mills /tuː-lɪpt ɛnd mɪlz/ : Dao phay rãnh then

 

1.2. Từ vựng về máy móc cơ khí

 • Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk leɪð/ : Máy tiện tự động
 • Backing-off lathe /ˈbækɪŋ-ɒf leɪð/: Máy tiện hớt lưng
 • Bench lathe /benʧ leɪð/: Máy tiện để bàn
 • Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ leɪð/ : Máy tiện-doa, máy tiện đứng
 • Camshaft lathe /ˈkæmʃɑːft leɪð/: Máy tiện trục cam
 • Copying lathe /ˈkɒpiɪŋ leɪð/ : Máy tiện chép hình
 • Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋɒf leɪð/: Máy tiện cắt đứt
 • Engine lathe /ˈenʤɪn leɪð/ : Máy tiện ren vít vạn năng
 • Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ leɪð/: Máy tiện mặt đầu, máy tiện cụt
 • Machine lathe /məˈʃiːn leɪð/: Máy tiện vạn năng
 • Multicut lathe /ˌmʌltɪˈkʌt leɪð/ : Máy tiện nhiều dao
 • Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl-ˈspɪndl leɪð/: Máy tiện nhiều trục chính
 • Precision lathe /prɪˈsɪʒən leɪð/ : Máy tiện chính xác
 • Profile-turning lathe/ˈprəʊfaɪl-ˈtɜːnɪŋ leɪð/: Máy tiện chép hình
 • Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ leɪð/: Máy tiện hớt lưng
 • Screw/Thread-cutting lathe /skruː/θred-ˈkʌtɪŋ leɪð/ : Máy tiện ren
 • Semi Automatic lathe /ˈsemi ˌɔːtəˈmætɪk leɪð/: Máy tiện bán tự động
 • Turret lathe /ˈtʌrɪt leɪð/ : Máy tiện rơ-vôn-ve
 • Wood lathe /wʊd leɪð/ : Máy tiện gỗ

null

Từ vựng chuyên ngành về máy móc

Xem thêm:

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

1.3. Từ vựng về bộ phận của máy móc

 • Workpiece /ˈwɜːkˌpiːs/ : phôi
 • Chip /ʧɪp/ : Phoi
 • Chief angles / ʧiːf ˈæŋglz/ : các góc chính
 • Rake angle /reɪk ˈæŋgl/: góc trước
 • Face /feɪs/ : mặt trước
 • Flank /flæŋk/ : mặt sau
 • Nose /nəʊz/ : mũi dao
 • Auxiliary cutting edge = end cutting / ɔːgˈzɪljəri ˈkʌtɪŋ eʤ = end ˈkʌtɪŋ/ : lưỡi cắt phụ
 • Clearance angle /ˈklɪərəns ˈæŋgl/ : góc sau
 • Lip angle / lɪp ˈæŋgl/ : góc sắc (b)
 • Cutting angle /ˈkʌtɪŋ ˈæŋgl/ : góc cắt (d)
 • Auxiliary clearance angle / ɔːgˈzɪljəri ˈklɪərəns ˈæŋgl/ : góc sau phụ
 • Plane approach angle /pleɪn əˈprəʊʧ ˈæŋgl/ : góc nghiêng chính (j)
 • Auxiliary plane angle /ɔːgˈzɪljəri pleɪn ˈæŋgl/ : góc nghiêng phụ (j1)
 • Plane point angle / pleɪn pɔɪnt ˈæŋgl/ : góc mũi dao (e)
 • Nose radius /nəʊz ˈreɪdiəs/ : bán kính mũi dao
 • Built up edge (BUE) / bɪlt ʌp eʤ/ : lẹo dao
 • Tool life /tuːl laɪf/: tuổi thọ của dao
 • Feed rate /fiːd reɪt/ : lượng chạy dao
 • Cutting forces /ˈkʌtɪŋ ˈfɔːsɪz/ : lực cắt
 • Cutting fluid /ˈkʌtɪŋ ˈflu(ː)ɪd/ = coolant /ˈkuːlənt/ : dung dịch trơn nguội
 • Cutting speed /ˈkʌtɪŋ spiːd/ : tốc độ cắt
 • Depth of cut /depθ ɒv kʌt/ : chiều sâu cắt
 • Machined surface /məˈʃiːnd ˈsɜːfɪs/ : bề mặt đã gia công
 • Cross feed /krɒs fiːd/ : chạy dao ngang
 • Longitudinal feed /ˌlɒnʤɪˈtjuːdɪnl fiːd/ : chạy dao dọc
 • Lathe bed /leɪð bed/ : Băng máy

null

Từ vựng về một số bộ phận khác

 • Carriage /ˈkærɪʤ/ : Bàn xe dao
 • Cross slide /krɒs slaɪd/ : Bàn trượt ngang
 • Compound slide /ˈkɒmpaʊnd slaɪd/ : Bàn trượt hỗn hợp
 • Tool holder /tuːl ˈhəʊldə/ : Đài dao
 • Saddle /ˈsædl/ : Bàn trượt
 • Tailstock /teɪl stɒk/ : Ụ sau
 • Headstock /hed stɒk/: Ụ trước
 • Speed box /spiːd bɒks/: Hộp tốc độ
 • Feed (gear) box /fiːd (gɪə) bɒks/ : Hộp chạy dao
 • Lead screw /liːd skru/ : Trục vít me
 • Feed shaft /fiːd ʃɑːft/ : Trục chạy dao
 • Main spindle /meɪn ˈspɪndl/ : Trục chính
 • Chuck /ʧʌk/ : Mâm cặp
 • Three-jaw chuck /θriː-ʤɔː ʧʌk/: Mâm cặp 3 chấu
 • Four-jaw chuck /fɔː-ʤɔː ʧʌk/ : Mâm cặp 4 chấu
 • Jaw /ʤɔː/: Chấu kẹp
 • Rest /rest/ : Luy nét
 • Steady rest /ˈstedi rest/ : Luy nét cố định
 • Follower rest /ˈfɒləʊə rest/ : Luy nét di động
 • Hand wheel /hænd wiːl/ : Tay quay
 • Lathe center /leɪð ˈsentə/ : Mũi tâm
 • Dead center /dɛd ˈsentə/ : Mũi tâm chết (cố định)
 • Rotating center /rəʊˈteɪtɪŋ ˈsentə/ : Mũi tâm quay
 • Dog plate /dɒg pleɪt/: Mâm cặp tốc
 • Lathe dog /leɪð dɒg/ : Tốc máy tiện
 • Bent-tail dog /bent-teɪl dɒg/ : Tốc chuôi cong
 • Face plate /feɪs pleɪt/ : Mâm cặp hoa mai
 • Turret /ˈtʌrɪt/ : Đầu rơ-vôn-ve
 • Form-relieved tooth /fɔːm-rɪˈliːvd tuːθ/ : Răng dạng hớt lưng
 • Inserted blade /ɪnˈsɜːtɪd bleɪd/ : Răng ghép

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE cho người đi làm tại Hà Nội

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 cho người đi làm

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

2. Thuật ngữ tiếng Anh về chuyên ngành cơ khí

2.1. Thuật ngữ về các nguyên lý trong chuyên ngành cơ khí

 • Cutting theory /ˈkʌtɪŋ ˈθɪəri/ : Nguyên lý cắt
 • Design Automation /dɪˈzaɪn ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/: Tự động hóa thiết kế
 • Electrical installations /ɪˈlektrɪkəl ˌɪnstəˈleɪʃənz/: Trang thiết bị điện
 • Front view /frʌnt vjuː/ : Hình chiếu đứng
 • Labour safety /ˈleɪbə ˈseɪfti/ : An toàn lao động
 • Manufacturing automation /ˌmænjʊˈfækʧərɪŋ ˌɔːtəˈmeɪʃ(ə)n/ : Tự động hóa sản xuất
 • Oblique projection /əˈbliːk prəˈʤekʃən/ : Phép chiếu xiên
 • Parallel projection /ˈpærəlel prəˈʤekʃən/: Phép chiếu song song
 • Perspective projection /pəˈspɛktɪv prəˈʤekʃən/: Phép chiếu phối cảnh
 • Projection plane /prəˈʤekʃən pleɪn/ : Mặt phẳng chiếu
 • Side view /saɪd vjuː/ : Hình chiếu cạnh
 • Top view /tɒp vjuː/ : Hình chiếu bằng

null

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

2.2. Thuật ngữ về lắp ráp trong chuyên ngành cơ khí

 • adapter plate unit /əˈdæptə pleɪt ˈjuːnɪt/ : bộ gắn đầu tiêu chuẩn
 • abrasive belt /əˈbreɪsɪv belt/ : băng tải gắn bột mài
 • amplifier /ˈæmplɪfaɪə/ : bộ khuếch đại
 • feed selector  /fiːd sɪˈlɛktə/: bộ điều chỉnh lượng ăn dao
 • aerodynamic controller /ˌeərəʊdaɪˈnæmɪk kənˈtrəʊlə/ : bộ kiểm soát khí động lực
 • inductance-type pick-up /ɪnˈdʌktəns-taɪp pɪk-ʌp/: bộ phát kiểu cảm kháng
 • audio oscillator /ˈɔːdɪˌəʊ ˈɒsɪleɪtə/ : bộ dao động âm thanh
 • adjustable support /əˈʤʌstəbl səˈpɔːt/ : gối tựa điều chỉnh
 • apron /ˈeɪprən/ : tấm chắn
 • aileron /ˈeɪlərɒn/ : cánh phụ cân bằng
 • bed shaper /bed ˈʃeɪpə/ : băng may
 • arbor support /ˈɑːbə səˈpɔːt/: ổ đỡ trục
 • drill chuck /drɪl ʧʌk/ : đầu kẹp mũi khoan
 • camshaft /ˈkæmʃɑːft/ : trục cam
 • electric- contact gauge head  /ɪˈlɛktrɪk- ˈkɒntækt geɪʤ hɛd/: đầu đo điện tiếp xúc
 • driving pin / ˈdraɪvɪŋ pɪn/: chốt xoay
 • end mill /end mɪl/ : dao phay mặt đầu
 • elevator /ˈelɪveɪtə/ : cánh nâng
 • expansion reamer /ɪksˈpænʃən ˈriːmə/: dao chuốt nong rộng
 • end support  /end səˈpɔːt/ : giá đỡ phía sau
 • feed shaft /fiːd ʃɑːft/ : trục chạy dao
 • facing tool /ˈfeɪsɪŋ tuːl/ : dao tiện mặt đầu
 • fixed support /fɪkst səˈpɔːt/ : gối tựa cố định
 • form tool /fɔːm tuːl/ : dao định hình
 • front fender, mudguard /frʌnt ˈfendə, ˈmʌdgɑːd/ : chắn bùn trước
 • index crank /ˈɪndeks kræŋk/ : thanh chia
 • jet /ʤet/ : ống phản lực
 • hob slide /hɒb slaɪd/ : bàn trượt dao
 • jib /ʤɪb/ : băng tải
 •  key- seat milling cutter /kiː- siːt ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : dao phay răng then
 • frontal plane of projection /ˈfrʌntl pleɪn ɒv prəˈʤekʃən/ : mặt phẳng chính diện
 • left- hand milling cutter /l3ft- hænd ˈmɪlɪŋ ˈkʌtə/ : dao phay chiều trái
 • magazine /ˌmægəˈziːn/ : nơi trữ phôi
 • change gear train /ʧeɪnʤ gɪə treɪn/ : truyền động đổi rãnh
 • motor fan /ˈməʊtə fæn/ : quạt máy động cơ
 • adjustable wrench /əˈʤʌstəbl renʧ/ : mỏ lết
 • contact roll /ˈkɒntækt rəʊl/ : con lăn tiếp xúc
 • lathe /leɪð/ : máy tiện
 • engine lathe /ˈenʤɪn leɪð/ : máy tiện ren
 • circular sawing machine /ˈsɜːkjʊlə ˈsɔːɪŋ məˈʃiːn/ : máy cưa vòng
 • CNC vertical machine /siː-en-siː ˈvɜːtɪkəl məˈʃiːn/ : máy phay đứng CNC
 • CNC machine tool /siː-en-siː məˈʃiːn tuːl/ : máy công cụ điều khiển số
 • abrasive slurry /əˈbreɪsɪv ˈslɜːri/ : bùn sệt mài
 • abrasive belt /əˈbreɪsɪv belt/ : băng tải gắn bột mài
 • burnisher /ˈbɜːnɪʃə/ : dụng cụ mài bóng
 • grinding machine /ˈgraɪndɪŋ məˈʃiːn/ : máy mài
 • multi-rib grinding wheel /ˈmʌltɪ-rɪb ˈgraɪndɪŋ wiːl/ : bánh mài nhiều ren
 • mounting of grinding wheel /ˈmaʊntɪŋ ɒv ˈgraɪndɪŋ wiːl/: gá lắp đá mài

Xem thêm: 

=> HỌC HẾT 100 TỪ VỰNG VỀ CÁC VẬT DỤNG TRONG NHÀ

=> “BỎ TÚI” NGAY 100+ TỪ VỰNG VỀ NGHỆ THUẬT HAY NHẤT

2.3. Thuật ngữ về bảo trì trong chuyên ngành cơ khí

 • Preventive maintenance /prɪˈvɛntɪv ˈmeɪntənəns/: bảo trì phòng ngừa
 • Breakdown maintenance/ Operation to Break Down  (OTBD) /ˈbreɪkˌdaʊn ˈmeɪntənəns/ ˌɒpəˈreɪʃən tuː breɪk daʊn  (əʊ-tiː-biː-diː)/: bảo trì khi có hư hỏng
 • Predictive maintenance /prɪˈdɪktɪv ˈmeɪntənəns/ : bảo trì dự đoán
 • Periodic maintenance /Time based maintenance (TBM) / Fixed Time Maintenance ( FTM) /ˌpɜːraɪˈɒdɪk ˈmeɪntənəns /taɪm beɪst ˈmeɪntənəns (tiː-biː-em) / fɪkst taɪm ˈmeɪntənəns ( ef-tiː-em)/ : bảo trì định kỳ
 • Lean Maintenance  /liːn ˈmeɪntənəns/ : Bảo trì tinh gọn
 • Corrective maintenance /kəˈrektɪv ˈmeɪntənəns/ : bảo trì khắc phục hay bảo trì hiệu chỉnh
 • Condition Based Maintenance (CBM) /kənˈdɪʃən beɪst ˈmeɪntənəns (siː-biː-em)/ : bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị
 • Design Out Maintenance (DOM) /dɪˈzaɪn aʊt ˈmeɪntənəns/ : bảo trì thiết kế lại
 • Proactive Maintenance /prəʊˈæktɪv ˈmeɪntənəns/ : bảo trì tiên phong
 • Lifetime Extension (LTE) /ˈlaɪftaɪm ɪksˈtenʃən (el-tiː-iː)/: bảo trì kéo dài tuổi thọ
 • Reliability Center Maintenance (RCM) /rɪˌlaɪəˈbɪlɪti ˈsentə ˈmeɪntənəns (ɑː-siː-em)/ : bảo trì tập trung vào độ tin cậy
 • Total Productive Maintenance (TPM) /ˈtəʊtl prəˈdʌktɪv ˈmeɪntənəns (tiː-piː-em)/ : Bảo trì năng suất toàn bộ hay toàn diện hay tổng thể
 • Risk Based Maintenance (RBM) /rɪsk beɪst ˈmeɪntənəns (ɑː-biː-em)/ : Bảo trì dựa trên rủi ro
 • Plant Shutdown & Turnaround Planning /plɑːnt ˈʃʌtdaʊn & ˈtɜːnəˌraʊnd ˈplænɪŋ/: lập kế hoạch ngừng máy cho bảo trì toàn nhà máy
 • Operator Maintenance /ˈɒpəreɪtə ˈmeɪntənəns/: bảo trì có sự tham gia nhân viên vận hành

2.4. Thuật ngữ về cơ khí thủy lực trong chuyên ngành cơ khí

 • Bore size /bɔː saɪz/: Đường kính trong xi lanh
 • Ordering code /ˈɔːdərɪŋ kəʊd/: Mã đặt hàng
 • Mounting code /ˈmaʊntɪŋ kəʊd/: Mã lắp ghép
 • Cylinder seal kit /ˈsɪlɪndə siːl kɪt/: Gioăng, phớt xi lanh
 • Rod End Clevis /rɒd end ˈklevɪs/: Kiểu lắp đầu xilanh hình chữ U (RC)
 • Rod End Tang /rɒd end tæŋ/:  Kiểu lắp đầu xilanh khớp trụ (RT)
 • Stroke up to any practical length /strəʊk ʌp tuː ˈeni ˈpræktɪkəl leŋθ/:  Hành trình làm việc theo yêu cầu
 • Cap End Tang /ˈkæp end tæŋ/:  Kiểu lắp đuôi xylanh khớp trụ (ET)
 • Double acting/Single acting /ˈdʌbl ˈæktɪŋ/ˈsɪŋgl ˈæktɪŋ/: Xi lanh cần đôi/xi lanh cần đơn
 • Rod End Flange /rɒd end flænʤ/:   Kiểu lắp đầu xilanh bích hình vuông (RF)
 • Rod End Spherical Bearing /rɒd end ˈsferɪkəl ˈbeərɪŋ/: Kiểu lắp đầu xilanh khớp cầu (RB)
 • Cross Tube /krɒs tjuːb/: Kiểu lắp dạng ống trụ tròn (CT)
 • Directional control valve /dɪˈrekʃənl kənˈtrəʊl vælv/: Van phân phối
 • Counterbalance valve /ˈkaʊntəˌbæləns vælv/ : Van đối trọng
 • Logic valve /ˈlɒʤɪk vælv/ : Van logic
 • Mounting Style /ˈmaʊntɪŋ staɪl/: Mã lắp ghép đuôi xi lanh

Để không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong công việc, tự tin hơn khi giao tiếp với sếp, đồng nghiệp hay khách hàng. Hãy tham gia khóa học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành cơ khí tại Langmaster.

TÌM HIỂU THÊM: 

Vậy là bạn đã cùng Langmaster điểm qua những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí trong tiếng Anh. Ngoài việc học những từ vựng trên, bạn nên thường xuyên đọc sách báo tiếng Anh để cập nhật vốn từ của mình. Bởi khoa học là vô tận. Chúc bạn học tốt!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác