HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU CÔNG VIỆC BẰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP NHẤT

Học cách giới thiệu công việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp là một cách rất hiệu quả để có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng cũng như khi phải giới thiệu trước một đám đông. Tuy nhiên, nếu bạn không có sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng, việc này đôi khi cũng khá khó khăn. Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu ngay về chủ đề này trong bài viết dưới đây nhé!

I. Từ vựng giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh

 1. Job (n) /dʒɒb/ - công việc
 2. Career (n) /kəˈrɪə/ - sự nghiệp
 3. Profession (n) /prəˈfɛʃən/ - nghề nghiệp
 4. Occupation (n) /ˌɒkjʊˈpeɪʃən/ - nghề nghiệp, công việc
 5. Position (n) /pəˈzɪʃən/ - vị trí, chức vụ
 6. Role (n) /rəʊl/ - vai trò
 7. Title (n) /ˈtaɪtl̩/ - chức danh
 8. Employment (n) /ɪmˈplɔɪmənt/ - việc làm
 9. Work (n,v) /wɜːk/ - công việc, làm việc
 10. Salary (n) /ˈsæləri/ - lương
 11. Wage (n) /weɪdʒ/ - tiền lương, công
 12. Promotion (n) /prəˈməʊʃən/ - sự thăng chức
 13. Responsibility (n) /rɪˌspɒnsəˈbɪlɪti/ - trách nhiệm
 14. Task (n) /tɑːsk/ - nhiệm vụ
 15. Duty (n) /ˈdjuːti/ - trách nhiệm, nhiệm vụ
 16. Manager (n) /ˈmænɪdʒər/ - quản lý
 17. Supervisor (n) /ˈsuːpəˌvaɪzər/ - người giám sát, người quản lý
 18. Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/ - nhân viên
 19. Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/ - đồng nghiệp
 20. Boss (n) /bɒs/ - sếp, cấp trên
 21. Accountant (n) /əˈkaʊntənt/ - Kế toán viên
 22. Engineer (n) /ˌɛndʒɪˈnɪər/ - Kỹ sư 
 23. Lawyer (n) /ˈlɔɪər/ - Luật sư 
 24. Doctor (n) /ˈdɒktə(r)/ - Bác sĩ 
 25. Teacher (n) /ˈtiːtʃə(r)/ - Giáo viên
 26. Manager (n) /ˈmænɪdʒə(r)/ - Quản lý 
 27. Programmer (n) /ˈprəʊɡræmə(r)/ - Lập trình viên 
 28. Consultant (n) /kənˈsʌltənt/ - Tư vấn viên 
 29. Chef (n) /ʃef/ - Đầu bếp 
 30. Architect (n) /ˈɑːkɪtekt/ - Kiến trúc sư 

XEM THÊM:

1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

CÁCH HỌC GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH

5 TRUNG TÂM DẠY TIẾNG ANH TẬN NƠI CHO DOANH NGHIỆP UY TÍN TẠI HÀ NỘI  

II. Mẫu câu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh

1. Mẫu câu giới thiệu về vị trí nghề nghiệp

 • Currently, I am a [job title] at [company name].
  Ví dụ: I am a Senior Software Developer at XYZ Tech Solutions. (Tôi là Nhà phát triển phần mềm cấp cao tại XYZ Tech Solutions.)
 • My role at [company name] is [job title].
  Ví dụ: My role at ABC Investments is Data Analyst. (Vai trò của tôi tại ABC Investments là Nhà phân tích dữ liệu.)
 • I am working as a [job title] at [company name].
  Ví dụ: I am working as a Sales Associate at LMN Retail. (Tôi đang làm Cộng tác viên bán hàng tại LMN Retail.)
 • I'm a member of the [department/team] at [company name].
  Ví dụ: I am a member of the HR Team at EFG Corporation. (Tôi là thành viên của Nhóm Nhân sự tại Tập đoàn EFG.)

2. Mẫu câu về nhiệm vụ, công việc chính

 • I’m in charge of…
  Ví dụ: I’m in charge of the marketing campaign strategy. (I’m in charge of the marketing campaign strategy.)
 • I’m responsible for…
  Ví dụ: I’m responsible for overseeing the development team. (Tôi phụ trách chiến lược chiến dịch tiếp thị.)
 • I have to deal with…
  Ví dụ: I have to deal with customer complaints and inquiries. (Tôi phải giải quyết các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng.)
 • I run…
  Ví dụ: I run the day-to-day operations of the sales department. (Tôi điều hành các hoạt động hàng ngày của bộ phận bán hàng.) 
 • I manage…
  Ví dụ: I manage a team of software engineers working on product development. (Tôi quản lý một nhóm kỹ sư phần mềm làm việc về phát triển sản phẩm.)
 • I have to go to…
  Ví dụ: I have to go to a meeting this afternoon. (Chiều nay tôi phải đi họp.)
 • I visit/meet…
  Ví dụ: I meet clients regularly to discuss their needs. (Tôi gặp khách hàng thường xuyên để thảo luận về nhu cầu của họ.)
 • I advise …
  Ví dụ: I advise my team on the best strategies for project implementation. (Tôi tư vấn cho nhóm của mình về các chiến lược tốt nhất để thực hiện dự án.)
 • My duties involve …
  Ví dụ: My duties involve analyzing market trends and developing marketing strategies. (Nhiệm vụ của tôi bao gồm phân tích xu hướng thị trường và phát triển các chiến lược tiếp thị.)

3. Mẫu câu nói về thời gian làm việc

 • I have a nine-to-five job/I work nine-to-five. (Tôi làm việc giờ hành chính.)
 • I have a job that requires working different shifts. (Tôi có một công việc đòi hỏi phải làm việc theo nhiều ca khác nhau.)
 • My work schedule is flexible. (Lịch làm việc của tôi rất linh hoạt.)
 • I need to work extra hours beyond my regular schedule. (Tôi cần phải làm thêm giờ ngoài lịch trình thường lệ của mình.)
 • I work fewer hours as I'm employed part-time. (Tôi làm việc ít giờ hơn vì tôi làm việc bán thời gian.)
 • I'm dedicated to my work and work full-time. (Tôi tận tâm với công việc của mình và làm việc toàn thời gian.)

II. Bài mẫu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh

1. Giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh

1.1. Nghề Lập trình viên

As a programmer, I am passionate about harnessing the power of technology to solve complex problems and create innovative solutions. With a solid foundation in coding languages such as Python, Java, and HTML, I thrive in the dynamic world of software development. Whether it's designing user-friendly interfaces, optimizing algorithms for efficiency, or troubleshooting bugs, I am dedicated to writing clean, efficient code that meets the highest standards of quality and functionality. I enjoy collaborating with multidisciplinary teams to brainstorm ideas, plan project timelines, and bring concepts to life through agile development methodologies. Beyond technical skills, I place great emphasis on continuous learning and staying abreast of the latest industry trends and advancements. 

As a programmer, I embrace challenges as opportunities for growth and learning, and I am committed to delivering solutions that exceed expectations and drive positive impact. With a combination of creativity, analytical thinking, and attention to detail, I am excited to contribute my skills and expertise to projects that push the boundaries of what technology can achieve.

Dịch:

Là một lập trình viên, tôi đam mê khai thác sức mạnh của công nghệ để giải quyết các vấn đề phức tạp và tạo ra các giải pháp sáng tạo. Với nền tảng vững chắc về các ngôn ngữ mã hóa như Python, Java và HTML, tôi phát triển mạnh mẽ trong thế giới phát triển phần mềm năng động. Cho dù đó là thiết kế giao diện thân thiện với người dùng, tối ưu hóa thuật toán để đạt hiệu quả hay khắc phục lỗi, tôi luôn nỗ lực viết mã rõ ràng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và chức năng. Tôi thích cộng tác với các nhóm đa ngành để lên ý tưởng, lên kế hoạch cho các mốc thời gian của dự án và đưa các khái niệm vào cuộc sống thông qua các phương pháp phát triển linh hoạt. Ngoài các kỹ năng kỹ thuật, tôi đặc biệt chú trọng đến việc học hỏi liên tục và theo kịp các xu hướng và tiến bộ mới nhất của ngành. 

Là một lập trình viên, tôi coi những thách thức là cơ hội để phát triển và học hỏi, đồng thời tôi cam kết cung cấp các giải pháp vượt quá mong đợi và mang lại tác động tích cực. Với sự kết hợp giữa tính sáng tạo, tư duy phân tích và sự chú ý đến từng chi tiết, tôi rất vui được đóng góp kỹ năng và kiến thức chuyên môn của mình cho các dự án vượt qua ranh giới mà công nghệ có thể đạt được.

1.2. Nghề Xây dựng

As a construction worker, I play a vital role in building the infrastructure that shapes our communities. With my intermediate level of skills and experience, I contribute to various aspects of construction projects, including site preparation, framing, and finishing work. Safety is my top priority as I adhere to strict regulations and protocols on the job site. I collaborate closely with team members and follow instructions from supervisors to ensure projects are completed efficiently and to high standards. My attention to detail and willingness to learn make me a valuable asset to any construction team. I take pride in my workmanship and the tangible results of our collective efforts in creating functional and aesthetically pleasing structures.

Dịch: 

Là một công nhân xây dựng, tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng định hình cộng đồng của chúng ta. Với trình độ kỹ năng và kinh nghiệm trung cấp của tôi, tôi đóng góp vào các khía cạnh khác nhau của các dự án xây dựng, bao gồm chuẩn bị công trường, khung cấu trúc và công việc hoàn thiện. An toàn là ưu tiên hàng đầu của tôi khi tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và giao thức an toàn trên công trường. Tôi hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm và tuân theo hướng dẫn từ giám sát để đảm bảo các dự án được hoàn thành một cách hiệu quả và đạt tiêu chuẩn cao. Sự chú ý đến chi tiết và lòng sẵn lòng học hỏi của tôi làm cho tôi trở thành một tài sản quý giá cho bất kỳ nhóm xây dựng nào. Tôi tự hào về tài nghệ của mình và kết quả rõ ràng của những nỗ lực tổng thể của chúng tôi trong việc tạo ra các cấu trúc hữu ích và hấp dẫn về mặt thẩm mỹ.

1.3. Nghề Kỹ thuật

As a technician, I play a crucial role in ensuring the smooth operation of technical systems. With my intermediate level skills and experience, I troubleshoot and repair machinery and equipment to maintain optimal functionality. Following safety protocols and adhering to technical specifications are my top priorities in every task I undertake. I collaborate closely with team members to tackle complex technical challenges and find efficient solutions. My dedication to excellence and continuous learning drives me to excel in the field of engineering and technology.

Dịch:

Là một kỹ thuật viên, tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động mượt mà của các hệ thống kỹ thuật. Với trình độ kỹ năng và kinh nghiệm ở mức trung cấp của tôi, tôi khắc phục sự cố và sửa chữa máy móc và thiết bị để duy trì tính chất hoạt động tối ưu. Tuân thủ các giao thức an toàn và tuân thủ các thông số kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu của tôi trong mọi nhiệm vụ tôi thực hiện. Tôi hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để giải quyết các thách thức kỹ thuật phức tạp và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả. Sự cam kết với sự xuất sắc và sự học hỏi liên tục thúc đẩy tôi vươn lên trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

1.4. Nghề Xuất nhập khẩu

As an Import-Export Specialist, I facilitate the smooth movement of goods across international borders. My responsibilities include coordinating shipments, managing customs documentation, and ensuring compliance with trade regulations. With intermediate proficiency in English, I effectively communicate with overseas suppliers and clients, negotiating contracts and resolving any logistical challenges that may arise. My role demands attention to detail and strong organizational skills to track shipments and maintain accurate records. Working in this dynamic field, I am constantly expanding my knowledge of global trade practices and fostering relationships with international partners. With a passion for international commerce and a commitment to professional development, I am dedicated to contributing to the success of my company in the global marketplace.

Dịch:

Là một Chuyên viên Xuất Nhập Khẩu, tôi giúp việc di chuyển hàng hóa qua biên giới quốc tế diễn ra một cách mượt mà. Trách nhiệm của tôi bao gồm phối hợp vận chuyển hàng hóa, quản lý tài liệu hải quan và đảm bảo tuân thủ các quy định thương mại. Với trình độ tiếng Anh trung cấp, tôi tương tác hiệu quả với các nhà cung cấp và khách hàng ở nước ngoài, thương lượng hợp đồng và giải quyết các thách thức về hậu cần có thể phát sinh. Vai trò của tôi đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ để theo dõi các lô hàng và duy trì hồ sơ chính xác. Làm việc trong lĩnh vực năng động này, tôi liên tục mở rộng kiến thức về các thực hành thương mại toàn cầu và xây dựng mối quan hệ với các đối tác quốc tế. Với đam mê về thương mại quốc tế và cam kết với sự phát triển chuyên môn, tôi tận tụy đóng góp vào sự thành công của công ty trong thị trường toàn cầu.

1.5. Nghề Kế toán

As a mid-level accountant, I am proficient in handling financial records and ensuring their accuracy. With a solid understanding of accounting principles and techniques, I am capable of preparing financial statements, analyzing data, and providing valuable insights to support decision-making processes. My experience includes managing accounts payable and receivable, reconciling bank statements, and assisting with budgeting and forecasting. I am skilled in using accounting software such as QuickBooks and Excel to streamline tasks and improve efficiency. 

Additionally, I am detail-oriented and possess strong analytical skills, enabling me to identify discrepancies and resolve issues effectively. I am committed to maintaining confidentiality and upholding ethical standards in all aspects of my work. My goal is to contribute my expertise and dedication to the success of the organization while continuing to grow and develop professionally in the field of accounting.

Dịch:

Là một kế toán cấp trung, tôi thành thạo trong việc xử lý hồ sơ tài chính và đảm bảo tính chính xác của chúng. Với sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc và kỹ thuật kế toán, tôi có khả năng lập báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Kinh nghiệm của tôi bao gồm quản lý các tài khoản phải trả và phải thu, đối chiếu các báo cáo ngân hàng và hỗ trợ lập ngân sách và dự báo. Tôi có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán như QuickBooks và Excel để hợp lý hóa các công việc và nâng cao hiệu quả. 

Ngoài ra, tôi là người định hướng chi tiết và có kỹ năng phân tích mạnh mẽ, cho phép tôi xác định những khác biệt và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Tôi cam kết duy trì tính bảo mật và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong mọi khía cạnh công việc của mình. Mục tiêu của tôi là đóng góp kiến thức chuyên môn và sự cống hiến của mình cho sự thành công của tổ chức đồng thời tiếp tục trưởng thành và phát triển một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán.

1.5. Nghề Nhà hàng – Khách sạn

As a professional in the hospitality industry, I am dedicated to providing exceptional service and creating memorable experiences for guests. With a strong background in restaurant and hotel operations, I excel in delivering high-quality service while maintaining efficiency and attention to detail. Whether it's managing reservations, coordinating events, or ensuring impeccable dining experiences, I prioritize customer satisfaction above all else. I thrive in fast-paced environments where teamwork and communication are essential, and I am committed to fostering positive relationships with both guests and colleagues. 

Beyond operational tasks, I am also passionate about promoting the unique offerings of our establishment through effective marketing and promotional strategies. As a hospitality professional, I understand the importance of anticipating and exceeding guest expectations to foster loyalty and drive business success. I am continuously seeking opportunities to further develop my skills and knowledge in the industry, whether through training programs or networking opportunities. With a genuine passion for hospitality and a commitment to excellence, I am excited to contribute my expertise to create unforgettable moments for guests in the dynamic world of restaurants and hotels.

Dịch:

Là một nhà tiếp thị, tôi đam mê tạo ra các chiến lược có tác động để kết nối với khán giả và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Với sự hiểu biết vững chắc về nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu và các kênh tiếp thị kỹ thuật số, tôi xuất sắc trong việc tạo ra các chiến dịch hấp dẫn phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu. Cho dù đó là phát triển nội dung hấp dẫn, tối ưu hóa sự hiện diện trên mạng xã hội hay phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch, tôi luôn tận tâm tận dụng sự kết hợp giữa tính sáng tạo và phân tích để đạt được kết quả rõ ràng. Tôi phát triển tốt trong môi trường hợp tác nơi tôi có thể nghĩ ra các ý tưởng, cộng tác với các nhóm đa chức năng và thích ứng với các xu hướng thị trường đang phát triển. 

Ngoài các chiến thuật tiếp thị truyền thống, tôi còn thành thạo trong việc khai thác các công nghệ và nền tảng mới nổi để tiếp cận khán giả theo những cách sáng tạo. Là một nhà tiếp thị, tôi hiểu tầm quan trọng của việc luôn linh hoạt và liên tục học hỏi để dẫn đầu trong một ngành có nhịp độ phát triển nhanh. Tôi bị thúc đẩy bởi thách thức tìm ra giải pháp độc đáo cho các vấn đề tiếp thị và cam kết mang lại những kết quả có thể đo lường được nhằm thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Với sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, tính sáng tạo và kỹ năng phân tích, tôi rất vui được đóng góp chuyên môn của mình để thúc đẩy các sáng kiến tiếp thị có tác động.

1.3. Nghề Nail

As a nail technician, I specialize in providing professional nail care services to enhance the beauty and confidence of my clients. With my intermediate level skills and experience, I excel in manicures, pedicures, and nail art designs. I prioritize hygiene and sanitation to ensure the safety and satisfaction of my clients. Collaborating closely with clients, I customize treatments to meet their individual preferences and needs. My passion for creativity and attention to detail drives me to deliver exceptional results and exceed client expectations.

Dịch:

Là một kỹ thuật viên làm móng, tôi chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc móng chuyên nghiệp để tăng cường vẻ đẹp và sự tự tin cho khách hàng của mình. Với trình độ kỹ năng và kinh nghiệm ở mức trung cấp, tôi xuất sắc trong việc làm móng, chăm sóc chân và thiết kế nghệ thuật móng. Tôi ưu tiên vệ sinh và sạch sẽ để đảm bảo an toàn và sự hài lòng của khách hàng. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng, tôi tùy chỉnh các liệu pháp để đáp ứng các sở thích và nhu cầu cá nhân của họ. Niềm đam mê với sự sáng tạo và sự chú ý đến chi tiết thúc đẩy tôi mang lại kết quả xuất sắc và vượt quá mong đợi của khách hàng.

1.4. Nghề Marketing

As a marketer, I am passionate about creating impactful strategies to connect with audiences and drive business growth. With a solid understanding of market research, branding, and digital marketing channels, I excel in crafting compelling campaigns that resonate with target demographics. Whether it's developing engaging content, optimizing social media presence, or analyzing data to measure campaign effectiveness, I am dedicated to leveraging a mix of creativity and analytics to achieve tangible results. I thrive in collaborative environments where I can brainstorm ideas, collaborate with cross-functional teams, and adapt to evolving market trends. 

Beyond traditional marketing tactics, I am also adept at harnessing emerging technologies and platforms to reach audiences in innovative ways. As a marketer, I understand the importance of staying agile and continuously learning to stay ahead in a fast-paced industry. I am driven by the challenge of finding unique solutions to marketing problems and am committed to delivering measurable outcomes that drive business success. With a blend of strategic thinking, creativity, and analytical skills, I am excited to contribute my expertise to drive impactful marketing initiatives.

Dịch:

Là một nhà tiếp thị, tôi đam mê tạo ra các chiến lược có tác động để kết nối với khán giả và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Với sự hiểu biết vững chắc về nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu và các kênh tiếp thị kỹ thuật số, tôi xuất sắc trong việc tạo ra các chiến dịch hấp dẫn phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu. Cho dù đó là phát triển nội dung hấp dẫn, tối ưu hóa sự hiện diện trên mạng xã hội hay phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch, tôi luôn tận tâm tận dụng sự kết hợp giữa tính sáng tạo và phân tích để đạt được kết quả rõ ràng. Tôi phát triển mạnh trong môi trường hợp tác nơi tôi có thể nghĩ ra các ý tưởng, cộng tác với các nhóm đa chức năng và thích ứng với các xu hướng thị trường đang phát triển. 

Ngoài các chiến thuật tiếp thị truyền thống, tôi còn thành thạo trong việc khai thác các công nghệ và nền tảng mới nổi để tiếp cận khán giả theo những cách sáng tạo. Là một nhà tiếp thị, tôi hiểu tầm quan trọng của việc luôn linh hoạt và liên tục học hỏi để dẫn đầu trong một ngành có nhịp độ phát triển nhanh. Tôi bị thúc đẩy bởi thách thức tìm ra giải pháp độc đáo cho các vấn đề tiếp thị và cam kết mang lại những kết quả có thể đo lường được nhằm thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Với sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, tính sáng tạo và kỹ năng phân tích, tôi rất vui được đóng góp chuyên môn của mình để thúc đẩy các sáng kiến tiếp thị có tác động.

1.3. Nghề Giáo viên

As a teacher, I am driven by a profound passion for education and a deep commitment to nurturing the minds of future generations. With a solid background in pedagogy and classroom management techniques, I strive to create engaging and inclusive learning environments where every student feels valued and empowered to succeed. I firmly believe in the transformative power of education to unlock each individual's potential and foster critical thinking, creativity, and lifelong learning skills. Whether I'm leading a lively discussion, guiding hands-on activities, or providing one-on-one support, I am dedicated to helping my students develop not only academic knowledge but also essential life skills and character traits. 

Being a teacher is more than just a job; it's a privilege and a responsibility to shape the minds and hearts of young learners, inspiring them to become confident, compassionate, and contributing members of society. Each day in the classroom presents new opportunities for growth, discovery, and making a positive impact on the lives of my students.

Dịch:

Với tư cách là một giáo viên, tôi được thúc đẩy bởi niềm đam mê giáo dục sâu sắc và cam kết sâu sắc trong việc nuôi dưỡng trí tuệ của các thế hệ tương lai. Với nền tảng vững chắc về phương pháp sư phạm và kỹ thuật quản lý lớp học, tôi cố gắng tạo ra môi trường học tập hấp dẫn và hòa nhập, nơi mọi học sinh đều cảm thấy có giá trị và được trao quyền để thành công. Tôi tin tưởng chắc chắn vào sức mạnh biến đổi của giáo dục để giải phóng tiềm năng của mỗi cá nhân và thúc đẩy tư duy phê phán, tính sáng tạo và kỹ năng học tập suốt đời. Cho dù tôi đang dẫn dắt một cuộc thảo luận sôi nổi, hướng dẫn các hoạt động thực hành hay hỗ trợ trực tiếp, tôi luôn tận tâm giúp học sinh của mình phát triển không chỉ kiến thức học thuật mà còn cả các kỹ năng sống và đặc điểm tính cách thiết yếu. 

Làm giáo viên không chỉ là một công việc; đó là một đặc ân và trách nhiệm định hình trí tuệ và trái tim của những người học trẻ, truyền cảm hứng cho họ trở thành những thành viên tự tin, giàu lòng nhân ái và đóng góp cho xã hội. Mỗi ngày trong lớp học đều mang đến những cơ hội mới để phát triển, khám phá và tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của học sinh.

1.6. Nghề Bác sĩ

As a doctor, my passion lies in providing compassionate care and medical expertise to those in need. With a solid foundation in medicine and a commitment to lifelong learning, I am dedicated to diagnosing and treating patients with the utmost professionalism and empathy. I believe in the importance of building trust with patients, listening attentively to their concerns, and working collaboratively to develop personalized treatment plans. 

Whether it's in the bustling emergency room or the calm of a clinic, I thrive on the challenges and rewards of practicing medicine. Every day brings new opportunities to make a positive impact on the health and well-being of individuals and communities. Being a doctor is not just a profession; it's a calling that drives me to continuously strive for excellence in patient care and medical practice.

Dịch:

Là một bác sĩ, niềm đam mê của tôi nằm ở việc cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân ái và chuyên môn y tế cho những người có nhu cầu. Với nền tảng vững chắc về y học và cam kết học tập suốt đời, tôi tận tâm chẩn đoán và điều trị bệnh nhân với sự chuyên nghiệp và đồng cảm tối đa. Tôi tin vào tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin với bệnh nhân, chăm chú lắng nghe mối quan tâm của họ và hợp tác làm việc để phát triển các kế hoạch điều trị được cá nhân hóa. 

Cho dù đó là trong phòng cấp cứu bận rộn hay sự yên tĩnh của một phòng khám, tôi đều nỗ lực vượt qua những thách thức và phần thưởng của việc hành nghề y. Mỗi ngày đều mang đến những cơ hội mới để tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân và cộng đồng. Làm bác sĩ không chỉ là một nghề; đó là lời kêu gọi thúc đẩy tôi không ngừng phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong việc chăm sóc bệnh nhân và hành nghề y tế.

2. Giới thiệu nghề nghiệp tương lai bằng tiếng Anh

In the future, I aspire to be a data scientist. I'm fascinated by the power of data analysis in uncovering insights and driving decision-making. With a keen interest in mathematics and programming, I'm eager to learn machine learning algorithms and statistical techniques to extract valuable information from large datasets. I envision myself utilizing data science to solve real-world problems across various industries, from healthcare to finance. As a data scientist, I aim to contribute to innovation and make a positive impact on society through data-driven solutions.

Dịch: 

Trong tương lai, tôi mong muốn trở thành một nhà khoa học dữ liệu. Tôi bị mê hoặc bởi sức mạnh của phân tích dữ liệu trong việc khám phá những hiểu biết sâu sắc và thúc đẩy việc ra quyết định. Với niềm yêu thích sâu sắc về toán học và lập trình, tôi mong muốn tìm hiểu các thuật toán học máy và kỹ thuật thống kê để trích xuất thông tin có giá trị từ các tập dữ liệu lớn. Tôi hình dung mình sử dụng khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực trong nhiều ngành khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến tài chính. Là một nhà khoa học dữ liệu, tôi mong muốn đóng góp vào sự đổi mới và tạo ra tác động tích cực đến xã hội thông qua các giải pháp dựa trên dữ liệu.

3. Giới thiệu đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Colleagues are not just individuals we work with; they become like a second family in the workplace. Together, we share not only tasks and responsibilities but also laughter, support, and encouragement. The synergy created by a cohesive team of colleagues is invaluable, as it fosters an environment where everyone feels empowered to contribute their unique talents and ideas. Collaboration among colleagues often leads to greater efficiency and effectiveness in achieving our objectives. Moreover, the relationships we build with our colleagues extend beyond the office walls, as we celebrate milestones, share experiences, and provide a shoulder to lean on during both professional and personal challenges. In essence, colleagues form the backbone of our work life, enriching our journey with camaraderie, friendship, and a shared sense of purpose.

Dịch:

Đồng nghiệp không chỉ là những cá nhân mà chúng ta làm việc cùng; họ trở thành gia đình thứ hai ở nơi làm việc. Cùng nhau, chúng tôi không chỉ chia sẻ nhiệm vụ và trách nhiệm mà còn chia sẻ tiếng cười, sự hỗ trợ và động viên. Sức mạnh tổng hợp được tạo ra bởi một nhóm đồng nghiệp gắn kết là vô giá vì nó thúc đẩy một môi trường nơi mọi người cảm thấy được trao quyền để đóng góp những tài năng và ý tưởng độc đáo của mình. Sự hợp tác giữa các đồng nghiệp thường dẫn đến hiệu suất và hiệu quả cao hơn trong việc đạt được mục tiêu của chúng ta. Hơn nữa, các mối quan hệ mà chúng tôi xây dựng với các đồng nghiệp của mình vượt ra ngoài bức tường văn phòng, khi chúng tôi kỷ niệm các cột mốc quan trọng, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp một bờ vai để dựa vào trong cả những thử thách nghề nghiệp và cá nhân. Về bản chất, đồng nghiệp là trụ cột trong cuộc sống làm việc của chúng ta, làm phong phú thêm hành trình của chúng ta bằng tình bạn, tình bạn và ý thức chung về mục đích.

4. Giới thiệu chức vụ bằng tiếng Anh

As a Customer Service Representative, I am committed to providing exceptional assistance to clients. With strong communication skills and a friendly demeanor, I handle inquiries and resolve issues efficiently. I am adept at multitasking and thrive in fast-paced environments, ensuring customer satisfaction while meeting service standards. Dedicated to continuous improvement, I actively seek feedback to enhance the customer experience and contribute to team success.

Dịch:

Là một người Đại diện Dịch vụ Khách hàng, tôi cam kết cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng. Với kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ thân thiện, tôi xử lý các thắc mắc và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Tôi thành thạo trong việc đa nhiệm và phát triển mạnh trong môi trường có nhịp độ nhanh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ. Dành riêng cho việc cải tiến liên tục, tôi tích cực tìm kiếm phản hồi để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và đóng góp vào thành công của nhóm.

5. Giới thiệu về công ty bằng tiếng Anh

ABC Company is a leading provider of innovative solutions in the technology sector. With a focus on excellence and customer satisfaction, we specialize in developing cutting-edge software applications and providing top-notch IT services. Our dedicated team of professionals is committed to delivering tailored solutions that meet the unique needs of each client. At ABC Company, we prioritize collaboration, creativity, and continuous improvement, striving to stay ahead of industry trends and exceed client expectations. With a proven track record of success and a reputation for reliability, we are proud to be a trusted partner for businesses seeking to leverage technology for growth and success. Join us at ABC Company and be part of our journey to shape the future of the tech industry.

Dịch:

Công ty ABC là một nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp đổi mới trong lĩnh vực công nghệ. Tập trung vào sự xuất sắc và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi chuyên về việc phát triển các ứng dụng phần mềm tiên tiến và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu độc đáo của từng khách hàng. Tại Công ty ABC, chúng tôi ưu tiên sự hợp tác, sự sáng tạo và sự cải tiến liên tục, cố gắng duy trì sự tiên phong trong các xu hướng ngành công nghiệp và vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Với lịch sử thành công đã được chứng minh và uy tín về độ tin cậy, chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội sử dụng công nghệ để phát triển và thành công. Hãy tham gia với chúng tôi tại Công ty ABC và trở thành một phần của hành trình của chúng tôi để hình thành tương lai của ngành công nghệ.

ĐĂNG KÝ NGAY:

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp những bài mẫu giới thiệu công việc bằng tiếng Anh hay và đầy đủ nhất. Hy vọng bạn có thể áp dụng và sáng tạo thêm để hoàn thiện bản giới thiệu chuyên nghiệp nhất cho riêng mình. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác