Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  Trong tiếng Anh, ngoài những động từ mà ta có thể biến đổi thì quá khứ và phân từ 2 bằng cách thêm đuôi "-ed" theo quy tắc thông thường, thì còn một lượng lớn các động từ bất quy tắc khác nữa. Chúng ta không thể áp dụng thêm đuôi "-ed" khi chia các động từ này. Cũng vì vậy mà rất nhiều người học tiếng Anh gặp khó khăn trong việc sử dụng động từ bất quy tắc.
  Trong bài ngày hôm nay, Langmaster xin gửi tới các bạn bảng tổng hợp các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh. Học ngay để bài chia động từ bất quy tắc trở thành chuyện nhỏ như chú thỏ các bạn nhé.
   

  BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH

   
  Động từ nguyên mẫu (V1)
  Thể quá khứ
  (V2)
  Quá khứ phân từ
  (V3)
  Nghĩa của động từ
  abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu lại
  arise arose arisen phát sinh
  awake awoke awoken đánh thức, thức
  be was/were been thì, là, bị, ở
  bear bore borne mang, chịu đựng
  become became become trở nên
  befall befell befallen xảy đến
  begin began begun bắt đầu
  behold beheld beheld ngắm nhìn
  bend bent bent bẻ cong
  beset beset beset bao quanh
  bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
  bid bid bid trả giá
  bind bound bound buộc, trói
  bleed bled bled chảy máu
  blow blew blown thổi
  break broke broken đập vỡ
  breed bred bred nuôi, dạy dỗ
  bring brought brought mang đến
  broadcast broadcast broadcast phát thanh
  build built built xây dựng
  burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
  buy bought bought mua
  cast cast cast ném, tung
  catch caught caught bắt, chụp
  chide chid/ chided chid/ chidden/ chided mắng, chửi
  choose chose chosen chọn, lựa
  cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai
  cleave clave cleaved dính chặt
  come came come đến, đi đến
  cost cost cost có giá là
  crow crew/crewed crowed gáy (gà)
  cut cut cut cắn, chặt
  deal dealt dealt giao thiệp
  dig dug dug dào
  dive dove/ dived dived lặn, lao xuống
  draw drew drawn vẽ, kéo
  dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
  drink drank drunk uống
  drive drove driven lái xe
  dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
  eat ate eaten ăn
  fall fell fallen ngã, rơi
  feed fed fed cho ăn, ăn, nuôi
  feel felt felt cảm thấy
  fight fought fought chiến đấu
  find found found tìm thấy, thấy
  flee fled fled chạy trốn
  fling flung flung tung; quang
  fly flew flown bay
  forbear forbore forborne nhịn
  forbid forbade/ forbad forbidden cấm, cấm đoán
  forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
  foresee foresaw forseen thấy trước
  foretell foretold foretold đoán trước
  forget forgot forgotten quên
  forgive forgave forgiven tha thứ
  forsake forsook forsaken ruồng bỏ
  freeze froze frozen (làm) đông lại
  get got got/ gotten có được
  gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
  gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
  give gave given cho
  go went gone đi
  grind ground ground nghiền, xay
  grow grew grown mọc, trồng
  hang hung hung móc lên, treo lên
  hear heard heard nghe
  heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
  hide hid hidden giấu, trốn, nấp
  hit hit hit đụng
  hurt hurt hurt làm đau
  inlay inlaid inlaid cẩn, khảm
  input input input đưa vào (máy điện toán)
  inset inset inset dát, ghép
  keep kept kept giữ
  kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
  knit knit/ knitted knit/ knitted đan
  know knew known biết, quen biết
  lay laid laid đặt, để
  lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
  leap leapt leapt nhảy, nhảy qua
  learn learnt/ learned learnt/ learned học, được biết
  leave left left ra đi, để lại
  lend lent lent cho mượn
  let let let cho phép, để cho
  lie lay lain nằm
  light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
  lose lost lost làm mất, mất
  make made made chế tạo, sản xuất
  mean meant meant có nghĩa là
  meet met met gặp mặt
  mislay mislaid mislaid để lạc mất
  misread misread misread đọc sai
  misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
  mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
  misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
  mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
  outbid outbid outbid trả hơn giá
  outdo outdid outdone làm giỏi hơn
  outgrow outgrew outgrown lớn nhanh hơn
  output output output cho ra (dữ kiện)
  outrun outran outrun chạy nhanh hơn; vượt giá
  outsell outsold outsold bán nhanh hơn
  overcome overcame overcome khắc phục
  overeat overate overeaten ăn quá nhiều
  overfly overflew overflown bay qua
  overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
  overhear overheard overheard nghe trộm
  overlay overlaid overlaid phủ lên
  overpay overpaid overpaid trả quá tiền
  overrun overran overrun tràn ngập
  oversee oversaw overseen trông nom
  overshoot overshot overshot đi quá đích
  oversleep overslept overslept ngủ quên
  overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
  overthrow overthrew overthrown lật đổ
  pay paid paid trả (tiền)
  prove proved proven/proved chứng minh (tỏ)
  put put put đặt; để
  read read  read đọc
  rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
  redo redid redone làm lại
  remake remade remade làm lại; chế tạo lại
  rend rent rent toạc ra; xé
  repay repaid repaid hoàn tiền lại
  resell retold retold bán lại
  retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
  rewrite rewrote rewritten viết lại
  rid rid rid giải thoát
  ride rode ridden cưỡi
  ring rang rung rung chuông
  rise rose risen đứng dậy; mọc
  run ran run chạy
  saw sawed sawn cưa
  say said said nói
  see saw seen nhìn thấy
  seek sought sought tìm kiếm
  sell sold sold bán
  send sent sent gửi
  sew sewed sewn/sewed may
  shake shook shaken lay; lắc
  shear  sheared shorn xén lông (cừu)
  shed shed shed rơi; rụng
  shine shone shone chiếu sáng
  shoot shot shot bắn
  show showed shown/ showed cho xem
  shrink shrank shrunk co rút
  shut shut shut đóng lại
  sing sang sung ca hát
  sink sank sunk chìm; lặn
  sit sat sat ngồi
  slay slew slain sát hại; giết hại
  sleep slept slept ngủ
  slide slid slid trượt; lướt
  sling slung slung ném mạnh
  slink slunk slunk lẻn đi
  smell smelt smelt ngửi
  smite smote smitten đập mạnh
  sow sowed sown/ sewed gieo; rải
  speak spoke spoken nói
  speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
  spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
  spend spent spent tiêu sài
  spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn; đổ ra
  spin spun/ span spun quay sợi
  spit spat spat khạc nhổ
  spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled làm hỏng
  spread spread spread lan truyền
  spring sprang sprung nhảy
  stand stood stood đứng
  stave stove/staved stove/staved đâm thủng
  steal stole stolen đánh cắp
  stick stuck stuck ghim vào; đính
  sting stung stung châm ; chích; đốt
  stink stunk/stank stunk bốc mùi hôi
  strew strewed strewn/strewed rắc , rải
  stride strode stridden bước sải
  strike struck struck đánh đập
  string strung strung gắn dây vào
  strive strove striven cố sức
  swear swore sworn tuyên thệ
  sweep swept swept quét
  swell swelled swollen/swelled phồng; sưng
  swim swam swum bơi lội
  swing swung swung đong đưa
  take took taken cầm ; lấy
  teach taught taught dạy ; giảng dạy
  tear tore torn xé; rách
  tell told told kể ; bảo
  think thought thought suy nghĩ
  throw threw thrown ném ; liệng
  thrust thrust thrust thọc ;nhấn
  tread trod trodden/trod giẫm ; đạp
  unbend unbent unbent làm thẳng lại
  undercut undercut undercut ra giá rẻ hơn
  undergo underwent undergone kinh qua
  underlie underlay underlain nằm dưới
  underpay undercut undercut trả lương thấp
  undersell undersold undersold bán rẻ hơn
  understand understood understood hiểu
  undertake undertook undertaken đảm nhận
  underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
  undo undid undone tháo ra
  unfreeze unfroze unfrozen làm tan đông
  unwind unwound unwound tháo ra
  uphold upheld upheld ủng hộ
  upset upset upset đánh đổ; lật đổ
  wake woke/waked woken/waked thức giấc
  waylay waylaid waylaid mai phục
  wear wore worn mặc
  weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
  wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
  weep wept wept khóc
  wet wet/wetted wet/wetted làm ướt
  win won won thắng ; chiến thắng
  wind wound wound quấn
  withdraw withdrew withdrawn rút lui
  withhold withheld withheld từ khước
  withstand withstood withstood cầm cự
  work worked  worked rèn (sắt), nhào nặng đất
  wring wrung wrung vặn ; siết chặt
  write wrote written viết
   
  Nguồn tham khảo: ielts-share
   
  Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!
   

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai