CÁCH VIẾT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LỄ HỘI ĐỀN HÙNG HAY VÀ Ý NGHĨA

Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch hàng năm là một trong những ngày lễ lớn và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Để thể hiện sự tự hào này với nước bạn, bài viết dưới đây Tiếng Anh giao tiếp Langmaster sẽ giới thiệu đến bạn cách viết bài viết tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng thật ấn tượng để chúng ta có thể cùng nhau truyền đạt giá trị truyền thống tuyệt đẹp này đến với thế giới. 

1. Từ vựng nói về lễ hội Đền Hùng bằng tiếng Anh

Từ vựng giới thiệu Đền Hùng bằng tiếng Anh
Từ vựng giới thiệu Đền Hùng bằng tiếng Anh
 • Hung Kings' Temple /hʌŋ kɪŋz ˈtempəl/: Đền Hùng
 • Hung Kings Temple Festival /hʌŋ kɪŋz tempəl ˈfestɪvəl/: Lễ hội Đền Hùng
 • Pilgrimage /ˈpɪlɡrɪmɪdʒ/: Hành hương
 • Ancestors /ˈænsestərz/: Tổ tiên
 • Worship /ˈwɜːrʃɪp/: Sự thờ phụng
 • Incense Offering /ˈɪnsens ˈɒfərɪŋ/: Lễ dâng hương
 • Rituals /ˈrɪtʃuəlz/: Nghi lễ
 • Sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/: Hiến tế
 • Ceremony /ˈserɪməni/: Lễ
 • Heritage /ˈherɪtɪdʒ/: Di sản
 • Spiritual /ˈspɪrɪtʃuəl/: Tâm linh 
 • Ancestor worship /ˈænsestrəl ˈwɜːrʃɪp/: Thờ cúng tổ tiên
 • Communal gathering /kəˈmjuː.nəl ˈɡæðərɪŋ/: Tụ họp cộng đồng
 • Traditional customs /trəˈdɪʃənl ˈkʌstəmz/: Phong tục truyền thống
 • Cultural significance /ˈkʌltʃərəl ˈsɪɡnɪfɪkəns/: Ý nghĩa văn hóa
 • Historical site /hɪˈstɒrɪkəl saɪt/: Di tích lịch sử
 • Reverence for ancestors /ˈrevərəns fɔr ˈænsestərz/: Kính trọng tổ tiên
 • Sacred rituals /ˈseɪkrɪd ˈrɪtjʊəlz/: Nghi lễ thiêng liêng
 • Ancestral legends /ˈænsestrəl ˈledʒəndz/: Truyền thuyết tổ tiên
 • Cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentɪti/: Bản sắc văn hóa
 • Spiritual heritage /ˈspɪrɪtʃuəl ˈherɪtɪdʒ/: Di sản tâm linh
 • Folk traditions /foʊk trəˈdɪʃənz/: Truyền thống dân gian
 • Solemn observance /ˈsɒləm əbˈzɜrvəns/: Nghi lễ trang nghiêm
 • Ancestral homage /ˈænsestrəl ˈhɒmɪdʒ/: Tưởng niệm tổ tiên
 • Historical reverence /hɪˈstɒrɪkəl ˈrevərəns/: Sự kính trọng lịch sử
 • Ancestral prayers /ˈænsestrəl preərz/: Lời cầu nguyện cho tổ tiên
 • Cultural preservation /ˈkʌltʃərəl ˌprezərˈveɪʃən/: Bảo tồn văn hóa
 • Sacred spaces /ˈseɪkrɪd ˈspeɪsɪz/: Không gian thiêng liêng
 • Unity /ˈjuː.nɪ.ti/: Đoàn kết
 • Offerings /ˈɔ.fə.rɪŋz/: Lễ vật

Xem thêm: NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG, MẪU CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

2. Dàn ý bài viết tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng

Dàn ý miêu tả Đền Hùng bằng tiếng Anh
Dàn ý miêu tả Đền Hùng bằng tiếng Anh

 2.1 Giới thiệu

 • Giới thiệu về Lễ hội Đền Hùng, một trong những lễ hội lớn và có ý nghĩa nhất của dân tộc Việt Nam.
 • Nêu bật tầm quan trọng của Lễ hội trong việc tưởng nhớ và vinh danh các Vua Hùng - những người đã có công dựng nước và giữ nước.

2.2 Lịch sử và nguồn gốc

 • Trình bày về truyền thuyết các Vua Hùng và quá trình hình thành nước Văn Lang.
 • Thảo luận về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử của Đền Hùng và lễ hội Đền Hùng qua các thời kỳ.

2.3 Ý nghĩa của Lễ hội

 • Phân tích ý nghĩa tâm linh: Sự kết nối giữa con người với tổ tiên, truyền thống tôn sùng và tri ân.
 • Ý nghĩa văn hóa - xã hội: Lễ hội như một phương tiện gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết.
 • Ý nghĩa giáo dục: Truyền đạt giá trị lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tình yêu quê hương, đất nước.

2.4 Các hoạt động chính trong Lễ hội

 • Lễ rước kiệu: Mô tả nghi thức rước kiệu từ chân núi lên đến Đền Thượng.
 • Lễ dâng hương: Giới thiệu về nghi lễ dâng hương, cầu nguyện tại các đền thờ.
 • Giỗ Tổ Hùng Vương: Nêu bật ý nghĩa của việc tưởng nhớ và tri ân tổ tiên.
 • Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Khám phá các hoạt động như hát Xoan, đánh cồng chiêng, thi đấu thể thao truyền thống.
 • Phiên chợ Văn hóa: Giới thiệu về không gian giao lưu văn hóa, mua bán sản phẩm truyền thống.

2.5 Kết luận

 • Tóm tắt lại tầm quan trọng và ý nghĩa của Lễ hội Đền Hùng đối với người dân Việt Nam.
 • Nhấn mạnh việc Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ tổ tiên mà còn là cơ hội để mọi người học hỏi và tiếp nối giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm: QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ LỜI CHÚC

3. Một số mẫu câu viết bài viết tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng

3.1 Giới thiệu lễ hội Đền Hùng 

 • Held annually in Phu Tho Province, the Hung Kings Festival is a significant cultural event that pays homage to the founders of the nation, the Hung Kings. (Diễn ra hàng năm tại tỉnh Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa quan trọng để tưởng nhớ các vị tổ tiên sáng lập dân tộc, các vua Hùng.)
 • The Hung Kings Festival is commemorated on the 10th day of the third lunar month, is a profound manifestation of Vietnam's rich cultural heritage and deep-rooted respect for its ancestors. (Lễ hội Đền Hùng được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, là biểu hiện sâu sắc của di sản văn hóa phong phú và lòng kính trọng gia tiên của Việt Nam.)
 • As one of the most important national holidays in Vietnam, the Hung Kings Festival celebrates the country's founding fathers through a series of traditional rituals and ceremonies. (Là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất của Việt Nam, Lễ hội Đền Hùng tôn vinh các vị tổ tiên sáng lập quốc gia thông qua một loạt nghi lễ và lễ hội truyền thống.)

3.2 Miêu tả Đền Hùng 

 • Nestled atop Nghia Linh Mountain, the Hung Temple complex is a revered site, comprising several temples and mausoleums dedicated to the legendary Hung Kings. (Nằm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích Đền Hùng là địa điểm thiêng liêng, bao gồm nhiều đền và lăng mộ dành riêng cho các vua Hùng huyền thoại.)
 • Surrounded by ancient banyan trees and overlooking the scenic mountain landscape, the Hung Temple serves as a peaceful sanctuary and a symbol of Vietnamese spirituality. (Bao quanh bởi những cây đa cổ thụ và nhìn ra phong cảnh núi non hữu tình, Đền Hùng là không gian yên bình và biểu tượng tâm linh của người Việt.)
 • The architecture of Hung Temple is a harmonious blend of traditional Vietnamese design and spiritual symbolism, reflecting the nation's respect for its historical figures and cultural values. (Kiến trúc của Đền Hùng là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế truyền thống Việt Nam và biểu tượng tâm linh, phản ánh lòng kính trọng của dân tộc đối với những nhân vật lịch sử và giá trị văn hóa.)

3.3 Các hoạt động ngày lễ hội Đền Hùng 

 • The festival is marked by a plethora of activities, including incense offering ceremonies, traditional music performances, and martial arts demonstrations, all converging to pay tribute to the Hung Kings. (Lễ hội được đánh dấu bởi hàng loạt hoạt động, bao gồm lễ dâng hương, biểu diễn âm nhạc truyền thống, và trình diễn võ thuật, tất cả cùng nhau tôn vinh các vua Hùng.)
 • Among the highlights of the festival are the procession of palanquins, which carries sacred offerings from the foot of the mountain to the main temple, embodying the people's reverence and gratitude. (Trong số những điểm nổi bật của lễ hội là đoàn rước kiệu, mang theo lễ vật thiêng từ chân núi lên đền chính, thể hiện lòng biết ơn và kính trọng của nhân dân.)
 • Visitors can also indulge in various cultural activities such as bamboo flute playing, rice cooking competitions, and folk games, offering a glimpse into Vietnam's rich cultural tapestry. (Du khách cũng có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa như chơi sáo trúc, thi nấu cơm và các trò chơi dân gian, mang lại cái nhìn thoáng qua về bức tranh văn hóa phong phú của Việt Nam.)

3.4 Không khí ngày lễ hội Đền Hùng 

 • The atmosphere during the Hung Kings Festival is electric with thousands of pilgrims and tourists flocking to the site to partake in the festivities and honor the ancestral spirits. (Không khí trong ngày Lễ hội Đền Hùng rất sôi độn, với hàng ngàn tín đồ và du khách tập trung về đây để tham gia vào lễ hội và tưởng nhớ các linh hồn tổ tiên.)
 • The air is filled with the fragrance of incense and the sounds of prayers, music, and laughter, creating a vibrant tapestry of cultural celebration and communal harmony. (Không gian tràn ngập hương thơm của nhang và tiếng kinh cầu, âm nhạc, tiếng cười, tạo nên một bức tranh văn hóa đầy màu sắc và sự hòa quyện cộng đồng.)
 • As the day progresses, the sense of unity and pride among the attendees becomes palpable, reflecting the enduring spirit of the Vietnamese people and their deep connection to their roots. (Khi ngày càng tiến triển, cảm giác đoàn kết và tự hào giữa những người tham dự trở nên rõ ràng, phản ánh tinh thần bền bỉ của người dân Việt Nam và mối liên kết sâu sắc với cội nguồn của họ.)

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LỄ PHỤC SINH ĐẦY ĐỦ VÀ HAY NHẤT

4. Bài viết về lễ hội Đền Hùng bằng tiếng Anh

Bài viết mẫu về lễ hội Đền Hùng bằng tiếng Anh
Bài viết mẫu về lễ hội Đền Hùng bằng tiếng Anh

Bài viết 1: 

The Hung Kings Festival is one of Vietnam's most significant celebrations, paying tribute to the country's founding fathers, the Hung Kings - who are credited with establishing the nation. Held annually on the 10th day of the third lunar month at the Hung Temple in Phu Tho Province. This event is a poignant reminder of Vietnam's origins and a celebration of its ancient heritage.

Rooted in legend, the festival commemorates the establishment of Van Lang, Vietnam's first kingdom by the Hung Kings. These leaders are revered for their wisdom, bravery, and dedication to their land. The Hung Temple is the festival's focal point, stands as a symbol of national pride and historical continuity, drawing people from across the nation to participate in its rituals and ceremonies.

The Hung Kings Festival is deeply spiritual, cultural, and educational in nature. It connects people to their ancestral past, fosters national unity, and educates the younger generations about their heritage. Highlighted activities include the procession of palanquins to the Upper Temple, incense offerings, and the Hung Kings' Commemoration. The festival is also a time for cultural expressions, including traditional music, sports, and a marketplace for crafts and food, showcasing the richness of Vietnamese traditions.

In essence, the Hung Kings Festival is a vibrant testament to Vietnam's history and cultural identity. It is an occasion for reinforcing social bonds and transmitting values to future generations, ensuring the legacy of the Hung Kings and the spirit of Vietnam live on.

Dịch: Lễ hội Đền Hùng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Việt Nam, tôn vinh các vua Hùng - những người sáng lập ra đất nước. Được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Sự kiện này là sự nhắc nhở sâu sắc về nguồn gốc của Việt Nam và là lễ kỷ niệm di sản cổ xưa của quốc gia.

Có nguồn gốc từ truyền thuyết, lễ hội kỷ niệm sự thành lập Văn Lang, vương quốc đầu tiên của Việt Nam bởi các vua Hùng. Những vị vua này được tôn vinh vì trí tuệ, dũng cảm và lòng hiếu nghĩa với đất nước. Đền Hùng là trung tâm của lễ hội, được xem như một biểu tượng của niềm tự hào quốc gia và sự liên tục lịch sử, thu hút mọi người từ khắp nơi trong nước tham gia vào các nghi lễ và lễ cúng.

Lễ hội Đền Hùng mang ý nghĩa tâm linh, văn hóa và giáo dục sâu sắc. Nơi đây kết nối mọi người với quá khứ của tổ tiên, thúc đẩy sự đoàn kết quốc gia và giáo dục thế hệ trẻ về di sản của họ. Các hoạt động nổi bật bao gồm lễ rước kiệu đến Đền Thượng, dâng hương và Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội cũng là thời điểm cho các biểu hiện văn hóa, bao gồm âm nhạc truyền thống, thể thao và một chợ phiên bán hàng thủ công và thực phẩm, trưng bày sự phong phú của truyền thống Việt Nam.

Có thể nói, lễ hội Đền Hùng là một minh chứng sống động cho lịch sử và bản sắc văn hóa của Việt Nam. Đây là dịp để củng cố mối liên kết xã hội và truyền đạt giá trị cho thế hệ tương lai, đảm bảo di sản của các vua Hùng và tinh thần của Việt Nam được tiếp nối.

Bài viết 2: 

The Hùng Kings' Temple Festival stands as a pillar of Vietnamese culture, uniting the nation in a shared reverence for its forebears. Held annually in the sacred grounds of Phú Thọ Province, on the 10th day of the third lunar month, it commemorates the legacy of the Hùng Kings who are credited with establishing the Vietnamese state. The essence of this festival lies in its ability to blend solemnity with celebration, as citizens from diverse backgrounds converge to perform ancestral worship amidst a backdrop of cultural festivities. The air thrums with the sounds of traditional music and the sights of folk dances, while the scent of incense symbolizes the prayers and wishes of the people. This day reinforces the bond among Vietnamese, irrespective of their geographical locations, fostering a sense of belonging and collective identity rooted in deep historical and cultural values.

Dịch: Lễ hội Đền Hùng được xem là trụ cột của văn hóa Việt Nam, kết nối cả nước trong lòng kính trọng chung đối với tổ tiên. Được tổ chức hàng năm tại khu đất thiêng của tỉnh Phú Thọ, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, lễ hội ghi nhận di sản của các Vua Hùng, những người được tôn vinh đã xây dựng nên nhà nước Việt Nam. Bản chất của lễ hội này nằm ở khả năng kết hợp giữa sự trang nghiêm và niềm vui mừng, khi công dân từ nhiều nền tảng khác nhau tụ hội để thực hiện nghi thức thờ cúng tổ tiên giữa không gian lễ hội đậm chất văn hóa. Không gian sống động với âm thanh của nhạc truyền thống và cảnh tượng của các điệu múa dân gian, trong khi mùi hương trầm hương biểu thị cho lời cầu nguyện và ước nguyện của mọi người. Ngày này củng cố sự gắn kết giữa người Việt Nam, bất kể họ ở đâu, nuôi dưỡng tinh thần thuộc về và bản sắc tập thể gốc rễ từ giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc.

Bài viết 3: 

The Hung Kings' Festival, held annually in Phú Thọ Province, Vietnam, is a profound cultural event that pays homage to the country's first emperors - the Hung Kings. This day, falling on the 10th day of the third lunar month, unites Vietnamese people in a celebration of their ancestors and the nation's founding. At the heart of the festival is the Hung Temple - where ceremonies of incense offering and prayers take place, symbolizing gratitude and respect for the forebears who laid the foundations of the Vietnamese state. The festival is not just about remembrance, it's a vibrant display of Vietnam's rich culture, including traditional music, folk games, and culinary delights. Through these rituals and communal activities, the Hung Kings' Festival reinforces the values of family, community, and national pride, reminding us of the enduring strength and unity of the Vietnamese spirit.

Dịch: Lễ hội Đền Hùng, được tổ chức hàng năm tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, là một sự kiện văn hóa sâu sắc, tưởng nhớ đến các vị vua đầu tiên của đất nước - các Vua Hùng. Ngày này, rơi vào ngày 10 của tháng 3 âm lịch, thống nhất nhân dân Việt Nam trong việc kỷ niệm tổ tiên và sự thành lập của quốc gia. Trung tâm của lễ hội là Đền Hùng - nơi diễn ra các nghi lễ dâng hương và cầu nguyện, biểu tượng cho lòng biết ơn và sự tôn kính đối với những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho nhà nước Việt Nam. Lễ hội không chỉ là việc nhớ ơn, đây còn là một sự thể hiện sinh động của văn hóa Việt Nam phong phú, bao gồm âm nhạc truyền thống, trò chơi dân gian và những món ăn đặc sắc. Thông qua những nghi thức và hoạt động cộng đồng này, lễ hội Đền Hùng củng cố các giá trị về gia đình, cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và sự đoàn kết bền bỉ của tinh thần người Việt.

Bài viết 4: 

Every year, the serene landscapes of Phú Thọ province become the focal point of Vietnam's cultural calendar as they host the revered Hung Kings' Festival. This timeless tradition, observed on the 10th day of the third lunar month, serves as a bridge connecting the present with the ancient past. It commemorates the Hung Kings, visionaries who are believed to have laid the groundwork for the nation centuries ago. Pilgrims and tourists alike flock to the Hung Temple, situated atop Nghĩa Lĩnh Mountain, to participate in a series of solemn rituals. These include the offering of incense and the presentation of special foods, reflecting a collective act of remembrance and veneration. Beyond the spiritual observances, the festival is a kaleidoscope of Vietnamese culture, showcasing everything from martial arts demonstrations to bamboo flute performances. The air fills with the aroma of traditional delicacies, and the sounds of folk music and laughter, creating a vibrant atmosphere that honors the legacy of the Hung Kings. This festival not only commemorates historical figures but also celebrates the enduring spirit and unity of the Vietnamese people, weaving together the threads of history, culture, and national identity.

Dịch: Hàng năm, cảnh quan yên bình của tỉnh Phú Thọ trở thành tâm điểm của lịch trình văn hóa Việt Nam khi nơi này tổ chức Lễ hội vua Hùng kính trọng. Truyền thống vượt thời gian này, được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, đóng vai trò như một cây cầu nối giữa hiện tại với quá khứ cổ xưa. Lễ hội tưởng niệm các vua Hùng, những nhà tư tưởng được tin là đã đặt nền móng cho quốc gia hàng thế kỷ trước. Hành hương và du khách từ khắp nơi đổ về Đền Hùng, nằm trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, để tham gia vào chuỗi các nghi lễ trang nghiêm. Những hoạt động này bao gồm việc dâng hương và trình bày các món ăn đặc biệt, phản ánh một hành động tưởng niệm và tôn kính tập thể. Ngoài các nghi lễ tâm linh, lễ hội là một bức tranh đa sắc của văn hóa Việt Nam, trưng bày mọi thứ từ biểu diễn võ thuật đến trình diễn sáo trúc. Không khí tràn ngập mùi thơm của các món ăn truyền thống và tiếng nhạc dân gian và tiếng cười, tạo nên một bầu không khí sôi động tôn vinh di sản của các vua Hùng. Lễ hội này không chỉ tưởng niệm những nhân vật lịch sử mà còn kỷ niệm tinh thần bền bỉ và sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam, kết nối các sợi chỉ của lịch sử, văn hóa và bản sắc quốc gia.

TÌM HIỂU THÊM 

Trên đây là thông tin gợi ý từ vựng, mẫu câu, dàn ý và bài viết tiếng Anh về lễ hội Đền Hùng mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn muốn có người cùng đồng hành trong quá trình nâng cao khả năng ngoại ngữ càng sớm càng tốt, hãy tham gia các lớp học của Tiếng Anh giao tiếp Langmaster ngay hôm nay. 

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác