TỔNG HỢP BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LỄ PHỤC SINH ĐẦY ĐỦ VÀ HAY NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • I. Từ vựng trong bài viết tiếng Anh về Lễ Phục Sinh
 • II. Dàn ý bài viết về Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh
  • 1. Mở bài (1-2 câu)
  • 2. Thân bài (6-10 câu)
  • 3. Kết bài (1-2 câu)
 • III. Một số đoạn văn tiếng Anh về Lễ Phục Sinh hay nhất
  • 1. Bài viết nói về Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh 
  • 2. Bài thuyết trình tiếng Anh về Lễ Phục Sinh - ngày lễ yêu thích trong năm
  • 3. Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày lễ yêu thích trong năm – Lễ Phục Sinh
  • 4. Đoạn văn nói về hoạt động yêu thích trong Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh
  • 5. Bài viết tiếng Anh về món ăn yêu thích trong Lễ Phục Sinh
 • Kết luận

Lại một mùa Lễ Phục Sinh nữa đang đến gần. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất đối với những người theo đạo Thiên Chúa. Trong bài viết ngày hôm nay, cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tham khảo một số bài viết tiếng Anh về Lễ Phục Sinh bài thuyết trình tiếng Anh về Lễ Phục Sinh hay nhất nhé!

I. Từ vựng trong bài viết tiếng Anh về Lễ Phục Sinh

 1. Easter /ˈiːstə(r)/ (n) - Lễ Phục Sinh
 2. Resurrection /ˌrezəˈrekʃn/ (n) - Sự phục sinh
 3. Crucifixion /ˌkruːsɪˈfɪkʃn/ (n) - Sự đóng đinh trên thánh giá
 4. Crucify /ˈkruːsɪfaɪ/ (v) - Đóng đinh
 5. Crucifix /ˈkruːsɪfɪks/ (n) - Thánh giá
 6. Cross /krɒs/ (n) - Thập giá
 7. Holy Week /ˈhəʊli wiːk/ (n) - Tuần Thánh
 8. Palm Sunday /pɑːm ˈsʌndeɪ/ (n) - Chúa Nhật Lễ Lá
 9. Maundy Thursday /ˈmɔːndi ˈθɜːzdeɪ/ (n) - Thứ Năm Tuần Thánh
 10. Good Friday /ɡʊd ˈfraɪdeɪ/ (n) - Thứ Sáu Tốt Lành
 11. Lent /lent/ (n) - Mùa Chay
 12. Easter Bunny /ˈiːstə(r) ˈbʌni/ (n) - Thỏ Phục Sinh
 13. Easter egg /ˈiːstə(r) eɡ/ (n) - Trứng Phục Sinh
 14. Easter basket /ˈiːstə(r) ˈbɑːskɪt/ (n) - Giỏ Phục Sinh
 15. Easter Parade /ˈiːstə(r) pəˈreɪd/ (n) - Cuộc diễu hành Lễ Phục Sinh
 16. Church service /tʃɜːtʃ ˈsɜːvɪs/ (n) - Lễ Thánh
 17. Rebirth /riːˈbɜː(r)θ/ (n) - Sự tái sinh
 18. Renewal /rɪˈnjuːəl/ (n) - Sự làm mới
 19. Celebration /ˌselɪˈbreɪʃn/ (n) - Sự kỷ niệm, sự ăn mừng
 20. Tradition /trəˈdɪʃn/ (n) - Truyền thống
 21. Feast /fiːst/ (n) - Bữa tiệc, lễ hội
 22. Joy /dʒɔɪ/ (n) - Niềm vui
 23. Hope /həʊp/ (n) - Niềm hy vọng
 24. Blessing /ˈblesɪŋ/ (n) - Ơn lành
 25. Faith /feɪθ/ (n) - Đức tin

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP LỜI CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH BẰNG TIẾNG ANH Ý NGHĨA NHẤT

=> LỄ PHỤC SINH TIẾNG ANH LÀ GÌ? TỪ VỰNG VỀ LỄ PHỤC SINH

II. Dàn ý bài viết về Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh

1. Mở bài (1-2 câu)

Giới thiệu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ Phục Sinh trong đời sống tôn giáo và văn hóa.

2. Thân bài (6-10 câu)

 • Nói về các phong tục và truyền thống phổ biến trong Lễ Phục Sinh như rước lễ, thắp nến, tham dự các nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ hay các truyền thống phổ biến như sắp xếp các trò chơi vui nhộn, trang trí nhà cửa, tặng quà và chia sẻ niềm vui trong gia đình và cộng đồng.
 • Bàn luận về ý nghĩa tinh thần của Lễ Phục Sinh trong việc củng cố niềm tin và hy vọng, khích lệ con người vượt qua khó khăn và thách thức trong cuộc sống.

3. Kết bài (1-2 câu)

Tóm tắt về ý nghĩa to lớn của Lễ Phục Sinh và tại sao ngày lễ này lại làm cho mọi người cảm thấy gần gũi với nhau và với niềm tin của họ.

III. Một số đoạn văn tiếng Anh về Lễ Phục Sinh hay nhất

1. Bài viết nói về Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh 

Đoạn văn 1:

Easter is a special holiday celebrated by many people around the world. It marks the resurrection of Jesus Christ, an event that brings hope and joy to Christians. On Easter Sunday, families often attend church services to commemorate this significant day. Additionally, people engage in various traditions, such as Easter egg hunts and sharing festive meals with loved ones. The holiday is also associated with symbols like Easter eggs and bunnies. Overall, Easter is a time for reflection, gratitude, and spending quality moments with family and friends.

Dịch:

Lễ Phục Sinh là một ngày lễ đặc biệt được nhiều người trên khắp thế giới kỷ niệm. Ngày này đánh dấu sự phục sinh của Chúa Giêsu, một sự kiện mang lại hy vọng và niềm vui cho các tín đồ Kitô giáo. Vào Chủ Nhật Phục Sinh, các gia đình thường tham dự các buổi thánh lễ tại nhà thờ để tưởng nhớ ngày quan trọng này. Ngoài ra, mọi người tham gia vào các truyền thống khác nhau như tìm kiếm trứng Phục Sinh và chia sẻ bữa ăn lễ hội cùng người thân yêu. Lễ hội cũng liên quan đến các biểu tượng như trứng Phục Sinh và thỏ. Nói chung, Lễ Phục Sinh là thời gian để suy ngẫm, biết ơn và dành thời gian chất lượng bên gia đình và bạn bè.

Đoạn văn 2:

Easter is a special holiday celebrated by Christians around the world. It commemorates the resurrection of Jesus Christ from the dead. During Easter, families attend church services and participate in traditions such as Easter egg hunts and sharing meals together. It's a time of joy and hope, symbolizing new beginnings and the promise of eternal life. Many people also exchange Easter greetings and gifts with their loved ones. Overall, Easter is a time for reflection, gratitude, and celebrating the love and sacrifice of Jesus.

Dịch:

Easter là một ngày lễ đặc biệt được các Kitô hữu trên khắp thế giới kỷ niệm. Đó là dịp kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Jesus Kitô từ cõi chết. Trong Lễ Phục Sinh, các gia đình tham dự các nghi lễ nhà thờ và tham gia vào các truyền thống như tìm trứng Phục Sinh và chia sẻ bữa ăn cùng nhau. Đây là thời điểm của niềm vui và hy vọng, biểu tượng cho sự khởi đầu mới và hứa hẹn của sự sống bất tử. Nhiều người cũng trao đổi lời chúc Phục Sinh và quà tặng với người thân yêu của họ. Tổng thể, Lễ Phục Sinh là dịp để suy ngẫm, biết ơn và kỷ niệm tình yêu và sự hy sinh của Chúa Jesus.

XEM THÊM:

BÀI VIẾT VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY 

BÀI VIẾT VỀ CÁC THÓI QUEN HẰNG NGÀY BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY

⇒ ​​BÀI VIẾT VỀ MÔN HỌC YÊU THÍCH BẰNG TIẾNG ANH NGẮN GỌN VÀ CỰC HAY  

2. Bài thuyết trình tiếng Anh về Lễ Phục Sinh - ngày lễ yêu thích trong năm

Good morning/afternoon/evening everyone,

Today, I'd like to talk to you about my favorite holiday of the year - Easter.

Easter is a special holiday celebrated by Christians around the world. It's a time to remember and celebrate the resurrection of Jesus Christ from the dead. For me, Easter holds a special place in my heart because it represents new beginnings, hope, and the promise of eternal life.

During Easter, families gather together to attend church services and participate in various traditions. One of the most popular traditions is the Easter egg hunt, where children search for hidden eggs filled with candies and treats. It's always a joy to see the excitement on their faces as they search for the eggs.

Another tradition is sharing a special meal with family and friends. This meal often includes dishes like roasted lamb, colorful Easter eggs, and hot cross buns. It's a time for families to come together, share stories, and create lasting memories.

But Easter is not just about eggs and food. It's a time for reflection and gratitude. It's a time to think about the sacrifice that Jesus made for us and to be thankful for the love and blessings in our lives.

In conclusion, Easter is a beautiful and meaningful holiday that brings people together in love and celebration. It's a time to rejoice in the resurrection of Jesus and to cherish the time we spend with our loved ones.

Thank you for listening.

Dịch:

Chào buổi sáng/chiều/tối mọi người,

Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về ngày lễ yêu thích nhất trong năm của tôi - Lễ Phục sinh.

Lễ Phục sinh là một ngày lễ đặc biệt được tổ chức bởi những người theo đạo Thiên Chúa trên khắp thế giới. Đây là thời gian để tưởng nhớ và kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết. Đối với tôi, lễ Phục sinh giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì nó tượng trưng cho những khởi đầu mới, niềm hy vọng và lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu.

Trong lễ Phục sinh, các gia đình quây quần bên nhau để tham dự các buổi lễ nhà thờ và tham gia vào nhiều truyền thống khác nhau. Một trong những truyền thống phổ biến nhất là săn trứng Phục sinh, nơi trẻ em tìm kiếm những quả trứng ẩn chứa đầy kẹo và đồ ăn vặt. Thật vui khi được nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt các em khi đi tìm trứng.

Một truyền thống khác là cùng thưởng thức một bữa ăn đặc biệt với gia đình và bạn bè. Bữa ăn này thường bao gồm các món như thịt cừu nướng, trứng Phục sinh đầy màu sắc và bánh thập cẩm nóng hổi. Đây là thời gian để các gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm khó quên.

Nhưng lễ Phục sinh không chỉ có trứng và đồ ăn. Đây cũng là thời gian để suy ngẫm và biết ơn. Đây là lúc để suy nghĩ về sự hy sinh mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta và tạ ơn vì tình yêu và phước lành trong cuộc sống của chúng ta.

Tóm lại, Lễ Phục Sinh là một ngày lễ đẹp đẽ và giàu ý nghĩa, gắn kết mọi người lại với nhau trong tình yêu thương và lễ kỷ niệm. Đây là thời gian để hân hoan vì sự phục sinh của Chúa Giêsu và trân trọng thời gian chúng ta dành cho những người thân yêu của mình.

Cám ơn các bạn vì đã lắng nghe.

3. Đoạn văn tiếng Anh viết về ngày lễ yêu thích trong năm – Lễ Phục Sinh

Đoạn văn 1:

My favorite holiday of the year is Easter Day. It's a time of joy, renewal, and reflection for me. I love gathering with family and friends to celebrate the resurrection of Jesus Christ. The traditions of Easter, such as attending church services, dyeing Easter eggs, and enjoying delicious meals together, bring me great happiness. It's a time to appreciate the blessings in my life and to spread love and kindness to those around me. Overall, Easter is a meaningful and cherished holiday that holds a special place in my heart.

Dịch: 

Ngày lễ yêu thích của tôi trong năm là Ngày lễ Phục sinh. Đó là khoảng thời gian vui vẻ, đổi mới và suy ngẫm đối với tôi. Tôi thích tụ họp với gia đình và bạn bè để kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Các truyền thống của lễ Phục sinh, chẳng hạn như tham dự các buổi lễ ở nhà thờ, nhuộm trứng Phục sinh và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon, mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao. Đây là lúc để tôi trân trọng những phước lành trong cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, lòng tốt đến những người xung quanh. Nhìn chung, Lễ Phục sinh là một ngày lễ ý nghĩa và đáng trân trọng, có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.

Đoạn văn 2:

Easter Day is hands down my favorite holiday of the year. There's just something magical about the renewal and hope it brings. From the beautiful church services to the colorful Easter egg hunts, every moment is filled with joy and excitement. It's not just about the chocolate bunnies and fancy meals, but also about spending quality time with family and friends, reflecting on what truly matters, and celebrating new beginnings. Easter holds a special place in my heart, and I always look forward to it with great anticipation.

Dịch:

Ngày lễ Phục sinh là ngày lễ yêu thích của tôi trong năm. Chỉ có điều gì đó kỳ diệu về sự đổi mới và hy vọng nó mang lại. Từ những buổi lễ nhà thờ đẹp đẽ cho đến những cuộc săn trứng Phục sinh đầy màu sắc, mọi khoảnh khắc đều tràn ngập niềm vui và hứng thú. Đó không chỉ là những chú thỏ sô cô la và những bữa ăn thịnh soạn mà còn là việc dành thời gian chất lượng cho gia đình và bạn bè, suy ngẫm về những gì thực sự quan trọng và kỷ niệm những khởi đầu mới. Lễ Phục sinh giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và tôi luôn háo hức mong đợi nó.

Đoạn văn 3: 

Easter is my favorite holiday of the year. It holds a special place in my heart because it symbolizes new beginnings and hope. On Easter Sunday, my family and I gather to attend church services, where we reflect on the significance of Jesus Christ's resurrection. Afterward, we enjoy a delicious Easter brunch together, filled with traditional dishes like roasted lamb, colorful Easter eggs, and hot cross buns. The atmosphere is always filled with joy and love as we exchange Easter greetings and spend quality time together. In the afternoon, we often engage in fun activities like Easter egg hunts or decorating eggs with intricate designs. It's a day filled with laughter, gratitude, and cherished memories. To me, Easter represents a time of spiritual renewal and the triumph of light over darkness, making it a truly meaningful and joyous celebration.

Dịch:

Lễ Phục Sinh là ngày lễ yêu thích của tôi trong năm. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì nó biểu tượng cho sự khởi đầu mới và hy vọng. Vào Chủ Nhật Phục Sinh, gia đình tôi và tôi tụ tập để tham dự các buổi thánh lễ tại nhà thờ, nơi chúng tôi suy tưởng về ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sau đó, chúng tôi thưởng thức một bữa ăn nửa buổi vào Lễ Phục Sinh ngon lành cùng nhau, với các món truyền thống như thịt cừu nướng, trứng Phục Sinh màu sắc, và bánh mì nướng dấu thánh. Bầu không khí luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu khi chúng tôi trao đổi lời chúc Phục Sinh và dành thời gian chất lượng bên nhau. Buổi chiều, chúng tôi thường tham gia các hoạt động vui nhộn như tìm kiếm trứng Phục Sinh hoặc trang trí trứng với những họa tiết phức tạp. Đó là một ngày tràn đầy tiếng cười, lòng biết ơn và những kỷ niệm quý báu. Đối với tôi, Lễ Phục Sinh đại diện cho một thời gian của sự làm mới tinh thần và sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, làm cho nó trở thành một cuộc kỷ niệm thực sự ý nghĩa và vui vẻ.

4. Đoạn văn nói về hoạt động yêu thích trong Lễ Phục Sinh bằng tiếng Anh

Đoạn văn 1:

One of my favorite activities during Easter is decorating Easter eggs. It's a tradition that I look forward to every year. Gathering with family and friends, we set up a table filled with paints, markers, stickers, and other decorating supplies. We each take turns carefully crafting our own unique designs on the eggs, whether it's intricate patterns, vibrant colors, or funny faces. It's not just about creating beautiful eggs, but also about the joy of spending time together, sharing stories, and laughing as we bring our creations to life. Decorating Easter eggs is a cherished tradition that brings us closer and fills our hearts with warmth and happiness during this special holiday.

Dịch:

Một trong những hoạt động yêu thích của tôi trong Lễ Phục sinh là trang trí trứng Phục sinh. Đó là một truyền thống mà tôi mong đợi hàng năm. Tụ tập cùng gia đình và bạn bè, chúng tôi bày biện một chiếc bàn chứa đầy sơn, bút đánh dấu, nhãn dán và các vật dụng trang trí khác. Mỗi người chúng tôi lần lượt cẩn thận tạo ra những thiết kế độc đáo của riêng mình trên những quả trứng, cho dù đó là những hoa văn phức tạp, màu sắc rực rỡ hay những khuôn mặt ngộ nghĩnh. Đó không chỉ là việc tạo ra những quả trứng đẹp mà còn là niềm vui được dành thời gian bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và cười đùa khi chúng ta biến những sáng tạo của mình thành hiện thực. Trang trí trứng Phục sinh là một truyền thống đáng trân trọng giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn và khiến trái tim chúng ta tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc trong ngày lễ đặc biệt này.

Đoạn văn 2:

One of my favorite activities during Easter is organizing an Easter egg hunt for family and friends. The joy of hiding colorful eggs filled with surprises and watching everyone eagerly search for them creates a festive atmosphere. It's not just about finding the eggs, but also about the laughter and excitement shared by everyone involved. Additionally, decorating Easter eggs has become a cherished tradition for me. Whether it's using vibrant colors or trying out different artistic techniques, it's a creative and enjoyable way to celebrate the holiday. Easter, for me, is a time to engage in these delightful activities that bring people together and create lasting memories.

Dịch:

Một trong những hoạt động yêu thích của tôi trong dịp Lễ Phục Sinh là tổ chức săn trứng Phục sinh cho gia đình và bạn bè. Niềm vui khi giấu những quả trứng đầy màu sắc đầy bất ngờ và nhìn mọi người háo hức tìm kiếm chúng tạo nên một không khí lễ hội. Đó không chỉ là việc tìm kiếm những quả trứng mà còn là những tiếng cười và sự phấn khích được chia sẻ bởi tất cả những người tham gia. Ngoài ra, trang trí trứng Phục sinh đã trở thành một truyền thống đáng trân trọng đối với tôi. Cho dù đó là sử dụng màu sắc rực rỡ hay thử các kỹ thuật nghệ thuật khác nhau, đó đều là một cách sáng tạo và thú vị để kỷ niệm ngày lễ. Đối với tôi, Lễ Phục sinh là thời gian để tham gia vào những hoạt động thú vị nhằm gắn kết mọi người lại với nhau và tạo ra những kỷ niệm lâu dài.

5. Bài viết tiếng Anh về món ăn yêu thích trong Lễ Phục Sinh

Đoạn văn 1:

One of my favorite Easter dishes is definitely hot cross buns. These sweet, spiced buns with their distinctive cross topping are a traditional treat enjoyed during the Easter season. I love the combination of flavors like cinnamon, nutmeg, and dried fruits, which make them so irresistible. Whether served warm with a generous spread of butter or toasted for breakfast, hot cross buns are a delightful indulgence that I look forward to every Easter. They not only satisfy my sweet tooth but also evoke a sense of nostalgia and tradition that adds to the joy of the holiday.

Dịch:

Một trong những món ăn Phục Sinh yêu thích của tôi chắc chắn là bánh thập cẩm nóng hổi. Những chiếc bánh ngọt ngào, đầy gia vị với lớp phủ chéo đặc biệt này là món ăn truyền thống được thưởng thức trong mùa Phục sinh. Tôi thích sự kết hợp của các hương vị như quế, nhục đậu khấu và trái cây sấy khô, khiến chúng trở nên khó cưỡng lại. Cho dù được phục vụ lúc còn ấm với nhiều bơ hay nướng cho bữa sáng, bánh chéo nóng hổi vẫn là một món ăn thú vị mà tôi mong chờ vào mỗi dịp lễ Phục sinh. Chúng không chỉ thỏa mãn sở thích ngọt ngào của tôi mà còn gợi lên cảm giác hoài cổ và truyền thống làm tăng thêm niềm vui cho ngày lễ.

Đoạn văn 2:

My favorite Easter dish is roast lamb. This succulent and flavorful meat is a staple of many Easter feasts, symbolizing the sacrificial lamb in Christian tradition. The aroma of the lamb roasting in the oven fills the house with warmth and anticipation. Served with roasted vegetables and a savory gravy, it's a hearty and satisfying meal that brings everyone together around the dinner table. Whether it's a traditional leg of lamb or a modern twist on the dish, roast lamb is a delicious and cherished part of my Easter celebration.

Dịch: 

Món ăn Lễ Phục Sinh yêu thích của tôi là thịt cừu nướng. Loại thịt mọng nước và đầy hương vị này là món ăn chủ yếu trong nhiều bữa tiệc Phục sinh, tượng trưng cho con cừu hiến tế trong truyền thống Cơ đốc giáo. Mùi thơm của thịt cừu nướng trong lò khiến căn nhà trở nên ấm áp và háo hức. Được phục vụ với rau nướng và nước sốt thơm ngon, đây là một bữa ăn thịnh soạn và thỏa mãn gắn kết mọi người quanh bàn ăn. Cho dù đó là món chân cừu truyền thống hay món ăn biến tấu hiện đại, thịt cừu nướng là một phần ngon miệng và được yêu thích trong lễ Phục sinh của tôi.

Đoạn văn 3:

The Easter treat I look forward to is a beautifully decorated Easter cake. Whether it's a traditional carrot cake with cream cheese frosting or a rich chocolate cake adorned with colorful Easter-themed decorations, the dessert becomes a centerpiece of our celebration. Sharing these delectable treats with family and friends adds an extra layer of joy to the Easter festivities. Ultimately, the delicious food plays a significant role in making Easter a time of indulgence and culinary delight.

Dịch:

Món ăn Phục Sinh mà tôi mong đợi là một chiếc bánh Phục Sinh được trang trí đẹp mắt. Cho dù đó là một chiếc bánh cà rốt truyền thống với kem phủ phô mai hay một chiếc bánh sôcôla đậm đà được trang trí bằng những đồ trang trí theo chủ đề Lễ Phục sinh đầy màu sắc, món tráng miệng sẽ trở thành tâm điểm trong lễ kỷ niệm của chúng tôi. Chia sẻ những món ăn ngon lành này với gia đình và bạn bè sẽ làm tăng thêm niềm vui cho lễ hội Phục sinh. Cuối cùng, những món ăn ngon đóng một vai trò quan trọng trong việc biến Lễ Phục sinh thành một thời điểm tận hưởng niềm đam mê ẩm thực.

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp những từ vựng và bài viết tiếng Anh về Lễ Phục Sinh minh hoạ đầy đủ và hay nhất. Giờ đây, hẳn bạn đã có thể tự tin khi thuyết trình và viết về chủ đề này phải không nào? Tiếng Anh giao tiếp Langmaster chúc bạn và người thân sẽ có một ngày Lễ Phục Sinh thật vui vẻ và ấm áp!x

Ms. Chu Thị Diệu Linh
Tác giả: Ms. Chu Thị Diệu Linh
 • 9.0 VSTEP
 • Thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy tại Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG HN
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác