7 WEB ĐỌC TIẾNG ANH CHUẨN NGƯỜI BẢN XỨ BẠN KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Làm thế nào để đọc tiếng Anh chuẩn?
  • 1.1 Học phát âm chuẩn với bảng IPA
  • 1.2 Học cách nối âm
  • 1.3 Luyện tập ngữ điệu (Intonation)
 • 2. 7 trang web đọc tiếng Anh chuẩn dành cho người mới
  • 2.1. Web đọc tiếng Anh Text to speech 
  • 2.2. Web đọc tiếng Anh Ispeech 
  • 2.3.  Web đọc tiếng Anh chuẩn NaturalReader
  • 2.4. Web đọc tiếng Anh uy tín ManyThings
  • 2.5. Web đọc tiếng Anh vozme.com
  • 2.6. Web đọc tiếng Anh IVONA Text to Speech
  • 2.7. Web đọc tiếng Anh tts.softgateon.net 

Đọc tiếng Anh chuẩn là mục tiêu mà bất kỳ người học nào cũng muốn hướng tới để có thể trau dồi kỹ năng giao tiếp thật tự nhiên, mượt mà. Sẽ ra sao nếu bạn phát âm tiếng Anh mà đối phương không thể hiểu hoặc hiểu sai ý bạn, chúng ta cùng xem video bên dưới đây nhé!

Nếu chưa biết cách đọc tiếng Anh thế nào vừa chuẩn lại hay, hãy cùng Langmaster tìm hiểu xem tiếp nội dung hướng dẫn chi tiết bên dưới trong bài viết của Langmaster nhé!

1. Làm thế nào để đọc tiếng Anh chuẩn?

Biết cách đọc tiếng Anh chuẩn hay nói chính xác hơn là bạn cần phải học cách phát âm tiếng Anh chuẩn, với khả năng nối âm, nhấn nhá cũng như lên xuống giọng giống như người bản xứ.

1.1 Học phát âm chuẩn với bảng IPA

Để chuẩn hóa cách đọc tiếng Anh, trước tiên bạn cần biết phát âm chuẩn. Bất kỳ ai mới bắt đầu học phát âm cũng sẽ phải làm quen với bảng ký tự phiên âm quốc tế IPA. Vì trong tiếng Anh, bảng phiên âm hoàn toàn khác với bảng chữ cái, do vậy nếu chỉ nhìn vào mặt chữ thì chúng ta sẽ không thể phát âm chính xác các âm tiết được. 

Bảng phiên âm tiếng Anh quốc tế IPA bao gồm 44 âm, trong đó có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds), cụ thể:

a. Nguyên âm (vowel sounds)

/iː/ – ví dụ: sea /siː/, bean /biːn/

/ɪ/ – ví dụ: kid /kɪd/, bin /bɪn/

/ʊ/ – ví dụ: good /ɡʊd/, book /bʊk/

/uː/ – ví dụ: goose /ɡuːs/, two /tuː/

/e/ – ví dụ: dress /dres/, bed /bed/

/ə/ – ví dụ: banana /bəˈnɑːnə/, teacher /ˈtiːtʃə(r)/

/ɜː/ – ví dụ: burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/

/ɔː/ – ví dụ: ball /bɔːl/, law /lɔː/

/æ/ – ví dụ: trap /træp/, bad /bæd/

/ʌ/ – ví dụ: come /kʌm/, love /lʌv/

/ɑː/ – ví dụ: start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/

/ɒ/ – ví dụ: hot /hɒt/, box /bɒks/

/ɪə/ – ví dụ: here /hɪə(r)/, career /kəˈrɪə(r)/

/eɪ/ – ví dụ: face /feɪs/, day /deɪ/

/ʊə/ – ví dụ: poor /pʊə(r)/, jury /ˈdʒʊəri/

/ɔɪ/ – ví dụ: choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/

/əʊ/ – ví dụ: goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/

/eə/ – ví dụ: square /skweə(r)/, fair /feə(r)/

/aɪ/ – ví dụ: price /praɪs/, try /traɪ/

/aʊ/ – ví dụ: mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/

b. Phụ âm (Consonant sounds)

/p/ – ví dụ: pen /pen/, copy /ˈkɒpi/

/b/ – ví dụ: back /bæk/, job /dʒɒb/

/t/ – ví dụ: tea /tiː/, tight /taɪt/

/d/ – ví dụ: day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/

/ʧ/ – ví dụ: church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/

/ʤ/ – ví dụ: age /eiʤ/, gym /dʒɪm/

/k/ – ví dụ: key /ki:/, school /sku:l/

/g/ – ví dụ: get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/

/f/ – ví dụ: fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/

/v/ – ví dụ: view /vjuː/, move /muːv/

/θ/ – ví dụ: thin /θɪn/, path /pɑːθ/

/ð/ – ví dụ: this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/

/s/ – ví dụ: soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/

/z/ – ví dụ: zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/

/ʃ/ – ví dụ: ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/

/ʒ/ – ví dụ: pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/

/m/ – ví dụ: more /mɔː(r)/, room /ruːm/

/n/ –ví dụ: nice /naɪs/, sun /sʌn/

/ŋ/ – ví dụ: ring /riŋ/, long /lɒŋ/

/h/ – ví dụ: hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/

/l/ – ví dụ: light /laɪt/, feel /fiːl/

/r/ – ví dụ: right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/

/w/ – ví dụ: wet /wet/, win /wɪn/

/j/ – ví dụ: yes /jes/ , use /ju:z/

1.2 Học cách nối âm

Khi đọc tiếng Anh, chúng ta sẽ không phát âm tách rời từng từ riêng lẻ trong câu. Để đọc chuẩn, bạn cần học cách liên kết các âm thanh hay còn gọi là nối âm để đạt được sự trôi chảy và nhịp nhàng trong câu nói. Một số quy tắc nối âm quan trọng cần nhớ để đọc tiếng Anh chuẩn gồm có:

 • Liên kết phụ âm với nguyên âm:

Ví dụ: My name is Amy /maɪ neɪm ɪz ˈeɪmi/ khi nối âm sẽ được đọc thành /maɪ neɪm‿ɪz‿ˈeɪmi/ → /maɪ neɪ mɪ ˈzeɪmi/

 • Liên kết phụ âm với cùng phụ âm: Khi một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng một phụ âm giống với phụ âm trước đó thì ta sẽ chỉ phát âm phụ âm ấy một lần.

Ví dụ: Bad day /bæd deɪ/ nối âm thành /bædeɪ/

 • Liên kết nguyên âm với nguyên âm: Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm và từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm, chúng ta sẽ nối âm bằng cách chèn một âm tiết /w/ vào giữa 2 nguyên âm nếu nguyên âm sau bắt đầu bằng /ʊ/ và /oʊ/; chèn âm tiết /y/ nếu nguyên âm sau là /ei/ /i/ và /ai/. 

Ví dụ: Go out /ɡoʊ aʊt/ đọc liền lại sẽ thành /ɡoʊwaʊt/, I am /aɪ æm/ đọc liền sẽ thành /aɪyæm/

Xem thêm:

=> 06 WEB TỰ HỌC TIẾNG ANH CỰC CHẤT MÀ BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

=> TOP 4 WEB TỰ HỌC TIẾNG ANH TẠI NHÀ HỖ TRỢ ĐẮC LỰC CHO BEGINNER

1.3 Luyện tập ngữ điệu (Intonation)

Intonation được xem là “the melody of language” (giai điệu của ngôn từ) bởi việc nâng lên, hạ xuống tông giọng để tạo sự uyển chuyển và thể hiện cảm xúc của người nói. Đọc tiếng Anh chuẩn và hay sẽ cần bạn luyện tập 3 ngữ điệu chính sau: 

a. Ngữ điệu trầm (Falling Intonation)

Đây là ngữ điệu phổ biến nhất trong tiếng Anh, thường để kết thúc câu trần thuật, mệnh lệnh, câu hỏi có Wh-questions với tông giọng hạ thấp ở cuối câu. Ví dụ: 

 • Câu trần thuật: The flowers are beautiful. (falling)
 • Câu mệnh lệnh: Eat your food. (falling)
 • Câu có từ để hỏi: What’s his name? How are you doing? (falling)

b. Ngữ điệu bổng/ cao (Rising Intonation)

Bạn thường sẽ nâng giọng điệu lên ở những câu hỏi Yes?No. Ví dụ:

+ Did they know about it?

+ Can you tell me tomorrow?

+ Is it good?

+ Really?

c. Ngữ điệu dao động (Wavering Intonation)

Ngữ điệu lên xuống diễn tả việc người nói lên giọng ở một số từ và xuống giọng ở một số từ trong câu, thường được sử dụng ở các trường hợp như: 

 • Alternative question (Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn): 

Ví dụ: Which one do you prefer, tea (rising) or coffee (falling)?

 • Listing sentence (Câu liệt kê)

Ví dụ: My family has four members, my father, my mother, my sister (rising) and I (falling).

2. 7 trang web đọc tiếng Anh chuẩn dành cho người mới

2.1. Web đọc tiếng Anh Text to speech 

Nếu bạn có một bài đọc hay một tài liệu tiếng Anh nào đó nhưng không biết cách đọc như thế nào chuẩn và hay nhất. Bạn hoàn toàn có thể copy phần bạn muốn đọc, dán vào trang Text to speech và nghe website đọc mẫu. Ưu điểm của web đọc tiếng Anh này là bạn có thể tùy chỉnh tốc độ đọc nhanh hoặc chậm, tùy chọn giọng nam hoặc giọng nữ sao cho phù hợp nhất với mong muốn của mình. 

Bên cạnh hỗ trợ người dùng đọc tiếng Anh chuẩn, website còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ngữ khác như tiếng Trung, tiếng hàn, tiếng Nhật,...Nếu bạn đang học những ngôn ngữ này thì chắc chắn Text to speech là lựa chọn “2 trong 1” rất hữu ích. 

Địa chỉ website: https://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp

2.2. Web đọc tiếng Anh Ispeech 

Ispeech là một địa chỉ website uy tín mà bạn có thể tìm đến để nghe đọc tài liệu tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Thông qua đó, bạn sẽ biết cách người bản xứ đọc như thế nào, ngắt nghỉ và nhấn nhá câu ra sao, từ đó bắt chước theo để có thể chuẩn hóa khả năng đọc tiếng Anh của mình. 

Một tính năng được rất nhiều người yêu thích tại website này đó là không giới hạn số lượng chữ trong 1 lần tra cứu. Tuy nhiên, khác với Text to speech, Ispeech chỉ cung cấp 1 giọng đọc duy nhất do đó bạn không có sự lựa chọn giọng đọc tùy thích theo ý mình. 

Địa chỉ website: Ispeech.org

null

=> TOP 6 WEBSITE LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH DỄ HIỂU NHẤT AI CŨNG CẦN ĐẾN: TẠI ĐÂY

2.3.  Web đọc tiếng Anh chuẩn NaturalReader

NaturalReader cung cấp đến người đọc giọng đọc tiếng Anh cực chuẩn, đi kèm theo đó là những tính năng tiện lợi như điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh giọng đọc,....Do đó, nếu bạn là người không thuần thục tiếng Anh thì vẫn có thể sử dụng website một cách dễ dàng. 

Ngoài chức năng đọc mẫu, NaturalReader còn hỗ trợ người dùng chuyển văn bản của bạn thành file mp3 để lưu lại và tải về máy nếu có nhu cầu. Website cũng hỗ trợ các file văn bản dạng PDF, Doc, Txt thuận tiện cho việc tải trực tiếp file lên và nghe đọc mẫu.  

Địa chỉ website: https://www.naturalreaders.com/

ĐĂNG KÝ NGAY:

2.4. Web đọc tiếng Anh uy tín ManyThings

Khi nhắc đến những website hỗ trợ người học đọc tiếng Anh chuẩn chỉnh thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua ManyThings. Website cung cấp đến người đọc những câu chuyện ngắn xoay quanh những chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, mỗi bài nghe đều được cung cấp bản script chi tiết giúp bạn có thể theo dõi nội dung và đọc theo. 

Luyện đọc và nghe trên ManyThings, bạn có cơ hội được trau dồi thêm vốn từ vựng của mình, học được thêm những câu châm ngôn hay cũng như những cấu trúc câu thú vị. Đây là một website học tiếng Anh miễn phí chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. 

Địa chỉ website: http://www.manythings.org/ 

null

Xem thêm:

2.5. Web đọc tiếng Anh vozme.com

Anh vozme.com cung cấp cho người đọc cả hai giọng đọc nam và nữ chuẩn xác. Để sử dụng website, bạn chỉ cần copy nội dung cần đọc ở dạng chữ, dán vào phần khung trắng của website và nghe đọc mẫu. Trong quá trình nghe, nếu bạn cảm thấy không thích giọng đọc này thì có thể chuyển sang giọng đọc khác. 

Vozme.com còn hỗ trợ người học xuất file nghe thành file mp3 để lưu lại và nghe ở bất cứ đâu. Bên cạnh tiếng Anh, website còn hỗ trợ đọc nhiều thứ tiếng như tiếng Nhật, Bồ Đào Nha, Ý,...nên nếu bạn đang học ngôn ngữ thứ 3 thì đây là một website hỗ trợ rất đắc lực. 

Địa chỉ website: https://vozme.com/index.php?lang=en

2.6. Web đọc tiếng Anh IVONA Text to Speech

IVONA Text to Speech cũng là một web đọc tiếng Anh được rất yêu thích bởi chúng cho phép người học lựa chọn nhiều giọng đọc khác nhau, bạn có thể chọn giọng nam hoặc nữ, giọng Anh hoặc giọng Mỹ. Giọng đọc của Ivona.com được đánh giá là chuẩn người bản xứ, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm nghe và bắt chước cách nhấn giọng, ngắt giọng, cách phát âm để có thể cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. 

Đối với những ai mới bắt đầu, Ivona.com là một lựa chọn lý tưởng bởi tốc độ đọc ở website khá chậm. Khi nghe, bạn có thể dễ dàng nắm được các ý của người đọc. Tuy nhiên, nhược điểm của website là người dùng chỉ có thể nhập được tối đa 250 kí tự. Nhưng vì chất lượng của website rất tốt nên người dùng đa số đều chấp nhận chia nhỏ đoạn văn của mình ra thành từng đoạn đọc khác nhau. 

Địa chỉ website: ivona.com

=> Đăng ký học thử miễn phí tại Hà Nội: TẠI ĐÂY

2.7. Web đọc tiếng Anh tts.softgateon.net 

tts.softgateon.net là một trong những web đọc tiếng Anh cho giọng đọc và ngữ điệu hay nhất hiện nay. Website có giao diện đơn giản, dễ sử dụng, bạn chỉ cần nhập văn bản vào khung và bấm “Convert from text to speech” là đã có thể nghe được người bản xứ đọc miễn phí.  

Ngoài ra, website cũng có tính năng nhận nhiều định dạng file khác nhau giúp bạn tải lên và sử dụng dễ dàng. Nếu bạn muốn lưu file đọc về máy tính, website cũng hỗ trợ bạn tải audio ở dạng mp3 để có thể thuận tiện cho việc nghe offline.  

Địa chỉ website: https://tts.softgateon.net/

null

Như vậy Langmaster vừa giới thiệu đến bạn top 7 web đọc tiếng Anh chuẩn giọng người bản xứ chất lượng nhất. Giờ đây bạn không còn lo ngại khi không biết đọc một đoạn tài liệu tiếng Anh nào nữa rồi nhé, những website này sẽ là cánh tay đắc lực giúp bạn hoàn thành công việc và đạt được mục tiêu học tập của mình một cách tốt nhất. Bài viết trên đã chia sẻ những thông tin xoay quanh phương pháp đọc tiếng Anh chuẩn và gợi ý một số website để bạn có thể tham khảo luyện nghe đọc hiệu quả. Chúc các bạn học tốt! 

Ms. Đinh Ngọc Ánh
Tác giả: Ms. Đinh Ngọc Ánh
 • Chứng chỉ TOEIC 945, VSTEP C1, PTE 76/90
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Đại học Ngoại ngữ (ĐHGQHN)
 • 6 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác