190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC CON VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

Từ vựng về các con vật là 1 chủ đề cực thông dụng mà bạn không thể bỏ qua khi học tiếng Anh. Langmaster xin gửi tới bạn bộ từ vựng đầy đủ nhất về chủ đề các loài vật trong tiếng Anh. Nạp từ mới ngay thôi nào!

1. Từ vựng về các con vật hoang dã

 1. bear /beə/ gấu
 2. polar bear /ˈpəʊlə beə/ gấu Bắc cực
 3. panda /ˈpændə/ gấu trúc
 4. tiger /ˈtaɪgə/ hổ
 5. tigress /ˈtaɪɡrəs/ hổ cái
 6. tiger cub /ˈtaɪgə kʌb/ hổ con
 7. lion /ˈlaɪən/ sư tử
 8. lioness /ˈlaɪənes/ sư tử cái
 9. lion cub  /ˈlaɪən kʌb/ sư tử con
 10. panther /ˈpænθə/ báo đen
 11. leopard /ˈlɛpəd/ báo đốm
 12. cheetah /ˈʧiːtə/ báo Ghê.ta
 13. gazelle /ɡəˈzel/ linh dương
 14. rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ tê giác
 15. hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/ hà mã
 16. fox /fɒks/ cáo
 17. elephant /ˈɛlɪfənt/ voi
 18. wolf /wʊlf/ sói
 19. deer /dɪə/ nai
 20. doe /dəʊ/ con nai cái
 21. fawn /fɔːn/ nai con
 22. reindeer /ˈreɪndɪə/ tuần lộc
 23. elk /ɛlk/ nai sừng tấm
 24. moose /muːs/ nai sừng tấm
 25. rat /ræt/ chuột
 26. giraffe /ʤɪˈrɑːf/ hươu cao cổ
 27. frog /frɒg/ ếch
 28. snake /sneɪk/ rắn
 29. alligator /ˈælɪgeɪtə/ cá sấu
 30. crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ cá sấu
 31. bat /bæt/ dơi
 32. hyena /haɪˈiːnə/ linh cẩu
 33. chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/ tinh tinh
 34. gorilla /gəˈrɪlə/ gô ri la
 35. giant panda /ˈʤaɪənt ˈpændə/ gấu trúc
 36. boar /bɔː/ lợn rừng
 37. koala /kəʊˈɑːlə/ koala
 38. camel /ˈkæməl/ lạc đà
 39. sloth /sləʊθ/ con lười
 40. zebra /ˈziːbrə/ ngựa vằn
 41. squirrel /ˈskwɪrəl/ sóc
 42. baboon /bəˈbuːn/ khỉ đầu chó
 43. hedgehog /ˈhɛʤhɒg/ nhím
 44. monkey /ˈmʌŋki/ khỉ
 45. racoon /rəˈkuːn/ gấu mèo
 46. platypus /ˈplætɪpəs/ thú mỏ vịt
 47. badger /ˈbæʤə/ con lửng
 48. weasel /ˈwiːzl/ chồn
 49. otter /ˈɒtə/ rái cá
 50. skunk /skʌŋk/ chồn hôi


null

Xem thêm:

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

2. Từ vựng về các con vật sống dưới nước

 1. crab /kræb/ cua
 2. seal /siːl/ hải cẩu
 3. octopus /ˈɒktəpəs/ bạch tuộc
 4. shark /ʃɑːk/ cá mập
 5. seahorse /ˈsiːhɔːs/ cá ngựa
 6. walrus /ˈwɔːlrəs/ voi biển
 7. starfish /ˈstɑːfɪʃ/ sao biển
 8. whale /weɪl/ cá voi
 9. penguin /ˈpɛŋgwɪn/ chim cánh cụt
 10. jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/ sứa biển
 11. squid /skwɪd/ con mực
 12. lobster /ˈlɒbstə/ tôm hùm
 13. shrimp /ʃrɪmp/ tôm
 14. oyster /ˈɔɪstə/ con hàu
 15. clam /klæmz/ con nghêu
 16. mussel /ˈmʌsl/ con trai
 17. oyster /ˈɔɪstə/ con hàu
 18. scallop /ˈskɒləp/ sò điệp
 19. sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/ con ghẹ
 20. dolphin /ˈdɒlfɪn/ cá heo
 21. sea snail /siː/ /sneɪl/ ốc biển
 22. sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/ nhím biển
 23. sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/ rùa biển
 24. sea lion /siː/ /ˈlaɪən/ sư tử biển
 25. coral /ˈkɒrəl/ san hô
 26. seaweed /ˈsiːwiːd/ rong biển
 27. fish /fɪʃ/ cá
 28. clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/ cá hề
 29. common carp /ˈkɒmən kɑːp/ cá chép
 30. goldfish /ˈgəʊldfɪʃ/ cá vàng
 31. salmon /ˈsæmən/ cá hồi
 32. crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ cá sấu
 33. anchovy /ˈænʧəvi/ cá cơm biển
 34. sperm whale /spɜːm weɪl/ cá nhà táng
 35. catfish /ˈkætˌfɪʃ/ cá trê
 36. eel /iːl/ lươn
 37. flounder /ˈflaʊndə/ cá bơn
 38. goby /ˈɡəʊbi/ cá bống
 39. herring /ˈhɛrɪŋ/ cá trích
 40. mackerel /ˈmækrəl/ cá thu
 41. pomfret /ˈpɒmfrɪt/ cá chim
 42. catfish /ˈkætfɪʃ/ cá trê
 43. tench /tentʃ/ cá mè
 44. tilapia /tɪˈlɑːpiə/ cá rô
 45. pufferfish /ˈpʌfəfɪʃ/ cá nóc
 46. suckermouth catfish /ˈsʌkəmaʊθ ˈkatfɪʃ/ cá dọn bể
 47. red tilapia /rɛd tɪˈleɪpɪə/ cá diêu hồng
 48. sardine /sɑːˈdiːn/ cá mòi
 49. snakehead fish /ˈsneɪkhɛd fɪʃ/ cá quả
 50. swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/ cá kiếm
 51. stingray /ˈstɪŋreɪ/ cá đuối
 52. tuna /ˈtjuːnə/ cá ngừ
 53. anabas /ˈanəbəs/ cá rô
 54. flowerhorn /ˈflaʊəhɔːn/ cá la hán
 55. angelfish /ˈeɪndʒ(ə)lfɪʃ/ cá thiên thần
 56. alligator /ˈælɪgeɪtə/ cá sấu Mỹ
 57. sea snake /siː sneɪk/ rắn biển
 58. frog /frɒg/ ếch
 59. salamander /ˈsæləˌmændə/ kỳ giông
 60. hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/ hà mã

Từ vựng tiếng Anh cơ bản - Tất tần tật tên tiếng Anh của các loài động vật dưới nước [Langmaster]

Xem thêm: 

=> 150 TỪ VỰNG VỀ NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG ANH ĐỦ MỌI NGÀNH NGHỀ

=> 3 CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

3. Tên các con vật nuôi trong nông trại

 1. sheep /ʃiːp/ cừu
 2. donkey /ˈdɒŋki/ lừa
 3. buffalo /ˈbʌfələʊ/ trâu
 4. goat /gəʊt/ dê
 5. cow /kaʊ/ bò
 6. goose /guːs/ ngỗng
 7. horse /hɔːs/ ngựa
 8. calf /kæf/ bê con
 9. chicken /ˈʧɪkɪn/ gà
 10. rooster /ˈruːstə/ gà trống
 11. hen /hɛn/ gà mái
 12. chick /ʧɪk/ gà con
 13. duck /dʌk/ vịt
 14. drake /dreɪk/ vịt đực
 15. duckling /ˈdʌklɪŋ/ vịt con
 16. turkey /ˈtɜːki/ gà tây
 17. ox /ɒks/ bò
 18. water buffalo /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/ trâu
 19. sheep /ʃiːp/ cừu
 20. pig /pɪg/ lợn
 21. piglet /ˈpɪglət/ lợn con
 22. rabbit /ˈræbɪt/ thỏ
 23. bunny /ˈbʌni/ thỏ con
 24. earthworm /ɜːθ wɜːm/ giun đất
 25. cattle /ˈkætl/ gia súc
 26. dog dɔːɡ/ chó đực
 27. bitch /bɪtʃ/ chó cái
 28. puppy /ˈpʌpi/ chó con
 29. cat /kæt/ mèo
 30. queen /kwiːn/ mèo cái
 31. kitten /ˈkɪtn/ mèo con


null

4. Tên các con vật, các loài chim bằng tiếng Anh

 1. bird: các loài chim nói chung
 2. pheasant /ˈfɛznt/ gà lôi
 3. swallow /ˈswɒləʊ/ chim én
 4. canary /kəˈneəri/ chim hoàng yến
 5. pigeon /ˈpɪʤɪn/ chim bồ câu
 6. parrot /ˈpærət/ vẹt
 7. crow /krəʊ/ quạ
 8. hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːd/ chim ruồi
 9. raven /ˈreɪvn/ quạ
 10. quail /kweɪl/ chim cút
 11. kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃə/ chim bói cá
 12. swan /swɒn/ thiên nga
 13. woodpecker /ˈwʊdˌpɛkə/ chim gõ kiến
 14. toucan /ˈtuːkən/ chim toucan
 15. sparrow /ˈspærəʊ/ chim sẻ
 16. peacock /ˈpiːkɒk/ công
 17. penguin /ˈpɛŋgwɪn/ chim cánh cụt
 18. ostrich /ˈɒstrɪʧ/ đà điểu
 19. seagull /ˈsiːgʌl/ chim mòng biển
 20. eagle /ˈiːgl/ đại bàng
 21. flamingo /fləˈmɪŋgəʊ/ hồng hạc
 22. hawk /hɔːk/ diều hâu
 23. stork /stɔːk/ cò
 24. falcon /ˈfɔːlkən/ chim ưng
 25. vulture /ˈvʌlʧə/ kền kền


null

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> 1000 từ vựng thông dụng nhất

5. Tên các con vật, các loài côn trùng bằng tiếng Anh

 1. ant /ænt/ kiến
 2. scorpion /ˈskɔːpiən/ bọ cạp
 3. aphid /ˈeɪfɪd/ con rệp
 4. louse /laʊs/ con rận
 5. bee /biː/ con ong
 6. butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ bướm
 7. beetle /ˈbiːtl/ bọ cánh cứng
 8. caterpillar /ˈkætəpɪlə/ sâu bướm
 9. flea /fliː/ con bị chét
 10. centipede /ˈsɛntɪpiːd/ con rết
 11. tick /tɪk/ con ve
 12. cockroach /ˈkɒkrəʊʧ/ con gián
 13. spider /ˈspaɪdə/ nhện
 14. termite /ˈtɜːmaɪt/ con mối
 15. wasp /wɒsp/ ong bắp cày
 16. praying mantis /ˈpreɪɪŋ/ /ˈmæntɪs/ bọ ngựa
 17. cricket /ˈkrɪkɪt/ con dế
 18. moth /mɒθ/ con bướm đêm
 19. dragonfly /ˈdrægənflaɪ/ chuồn chuồn
 20. mosquito /məsˈkiːtəʊ/ con muỗi
 21. firefly /ˈfaɪəflaɪ/ đom đóm
 22. maggot /ˈmægət/ con giòi
 23. fly /flaɪ/ con ruồi
 24. cicada /sɪˈkɑːdə/ ve sầu
 25. grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒpə/ châu chấu
 26. ladybug /ˈleɪdɪbʌg/ bọ rùa

70 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CƠ BẢN VỀ CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT - Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

Các bạn đã lưu hết các từ vựng về các con vật này chưa? Đừng quên học từ mới mỗi ngày để không bị học trước quên sau nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác