13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

Mục lục [Ẩn]

 • 1. 13 quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh
  • QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 
  • QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 
  • QUY TẮC 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 
  • QUY TẮC 4: Với động từ ghép thì trọng âm là trọng âm của từ thứ 2
  • QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các âm tiết: sist, cur, tain, tract, self, vent, vert, test. 
  • QUY TẮC 6:  Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain. 
  • QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó. 
  • QUY TẮC 8: Các tiền tố (prefix) như un–, im–, en–, dis–, re–, ir–, … không nhận trọng âm
  • QUY TẮC 9: Danh từ ghép có trọng âm là trọng âm của từ thứ nhất
  • QUY TẮC 10: Tính từ ghép có trọng âm rơi  là trọng âm của từ thứ nhất
  • QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai dạng –ed/ phân từ 2 thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2. 
  • QUY TẮC 12: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm từ gốc không thay đổi. -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less 
  • QUY TẮC 13: Những từ có tận cùng là các đuôi: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. 
 • 2. Bài tập áp dụng quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh có đáp án

Quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh có rất nhiều và thường gây khó khăn cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. Trong bài viết này Langmaster sẽ mách bạn 13 quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh cực dễ nhớ, ai cũng học được.

1. 13 quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 

Ví dụ:

 • begin /bɪˈɡɪn/ bắt đầu
 • become /bɪˈkʌm/ trở thành
 • forget /fərˈɡet/ quên 
 • enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ tận hưởng
 • discover /dɪˈskʌvər/ khám phá
 • relax /rɪˈlæks/ thư giãn
 • deny /dɪˈnaɪ/ chối bỏ
 • reveal /rɪˈviːl/ hé lộ

Ngoại lệ: 

 • answer /ˈænsər/ trả lời
 • enter /ˈentər/ tiến vào
 • happen /ˈhæpən/ xảy ra
 • offer /ˈɔːfər/ đề nghị
 • open /ˈəʊpən/ mở ra

Xem thêm: BẢNG 360 ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT NĂM 2022 

QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 

Ví dụ:

 • children /ˈtʃɪldrən/ những đứa trẻ
 • hobby /ˈhɑːbi/ sở thích
 • habit /ˈhæbɪt/ thói quen
 • labor /ˈleɪbər/ công nhân
 • trouble /ˈtrʌbl/ rắc rối
 • standard /ˈstændərd/ tiêu chuẩn

Ngoại lệ: 

 • advice /ədˈvaɪs/ lời khuyên nhủ
 • machine /məˈʃiːn/ cỗ máy
 • mistake /mɪˈsteɪk/ lỗi sai

Xem thêm: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA MỘT CỤM DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐÚNG CHUẨN?

QUY TẮC 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất 

Ví dụ:

 • basic /ˈbeɪsɪk/ cơ bản
 • busy /ˈbɪzi/ bận rộn
 • handsome /ˈhænsəm/ đẹp trai
 • lucky /ˈlʌki/ may mắn
 • pretty /ˈprɪti/ xinh xắn
 • silly /ˈsɪli/ ngốc nghếch

Ngoại lệ: 

 • alone /əˈləʊn/ một mình
 • amazed /əˈmeɪzd/ bị ngạc nhiên
 • mature /məˈtʊr/ chín chắn, trưởng thành

Xem thêm: TIPS PHÂN BIỆT TÍNH TỪ ĐUÔI ING VÀ ED CỰC ĐƠN GIẢN, DỄ NHỚ

QUY TẮC 4: Với động từ ghép thì trọng âm là trọng âm của từ thứ 2

Ví dụ:

 • become /bɪˈkʌm/ trở thành
 • understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu được
 • overthink /ˌəʊvərˈθɪŋk/ nghĩ quá lên
 • react /riˈækt/ phản ứng lại
 • download /ˌdaʊnˈləʊd/ tải xuống

Xem thêm: 200 ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT TRONG TIẾNG ANH - PHẦN 1

null

QUY TẮC 5: Trọng âm rơi vào chính các âm tiết: sist, cur, tain, tract, self, vent, vert, test. 

Ví dụ:

 • persist /pərˈsɪst/ kiên định
 • contract /ˈkɑːntrækt/ hợp đồng
 • event /ɪˈvent/ sự kiện
 • subtract /səbˈtrækt/ phép toán trừ
 • protest /prəˈtest/ biểu tình
 • insist /ɪnˈsɪst/ khăng khăng, đòi hỏi
 • maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì, bảo trì
 • myself /maɪˈself/ bản thân tôi

Xem thêm: TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

QUY TẮC 6:  Với những hậu tố sau thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó: -ee, - eer, -ese, -ique, -esque, -ain. 

Ví dụ:

 • agree /əˈɡriː/ đồng ý
 • volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/ tình nguyện
 • Vietnamese /ˌviːetnəˈmiːz/ người Việt Nam, tiếng Việt Nam
 • retain /rɪˈteɪn/ duy trì, lưu giữ
 • unique /juˈniːk/ độc đáo, độc nhất vô nhị
 • picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ đẹp như tranh 
 • engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ nghề kỹ sư

Ngoại lệ: 

 • committee /kəˈmɪti/ ứng viên
 • coffee /ˈkɔːfi/ cà phê
 • employee /ɪmˈplɔɪiː/ nhân viên

Xem thêm: Phương pháp xác đinh trọng âm trong tiếng Anh

QUY TẮC 7: Các từ có hậu tố là –ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity thì trọng âm rơi vào âm tiết phía trước nó. 

Ví dụ:

 • economics /ˌekəˈnɑːmɪks/ kinh tế học
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/ kẻ ngốc nghếch
 • entrance /ˈsaɪəns/ lối vào
 • enormous /ɪˈnɔːrməs/ to lớn, khổng lồ
 • fusion /ˈfjuːʒn/ sự kết hợp
 • society /səˈsaɪəti/ xã hội
 • iconic /aɪˈkɑːnɪk/ mang tính biểu tượng
 • relic /ˈrelɪk/ di tích
 • dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nguy hiểm

Xem thêm: BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

null

QUY TẮC 8: Các tiền tố (prefix) như un–, im–, en–, dis–, re–, ir–, … không nhận trọng âm

Ví dụ

 • discover /dɪˈskʌvər/ khám phá
 • replay /ˌriːˈpleɪ/ chơi lại, phát lại (nhạc/phim)
 • remove /rɪˈmuːv/ loại bỏ
 • destroy /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy
 • rewrite /ˌriːˈraɪt/ viết lại
 • impossible /ɪmˈpɑːsəbl/ không thể xảy ra
 • export /ɪkˈspɔːrt/ xuất khẩu
 • record /rɪˈkɔːrd/ ghi lại, thu lại

Ngoại lệ: 

 • underpass /ˈʌndərpæs/ lối đi phía dưới
 • underlay /ˈʌndərleɪ/ lớp lót (thảm)

QUY TẮC 9: Danh từ ghép có trọng âm là trọng âm của từ thứ nhất

Ví dụ:

 • birthday /ˈbɜːrθdeɪ/ ngày sinh nhật
 • airport /ˈerpɔːrt/ sân bay
 • bookshop /ˈbʊkʃɑːp/ tiệm sách
 • gateway /ˈɡeɪtweɪ/ lối tường ra vào
 • guidebook /ˈɡaɪdbʊk/ sách hướng dẫn
 • moviegoer /ˈmuːviɡəʊər/ người hay tới rạp chiếu phim 

QUY TẮC 10: Tính từ ghép có trọng âm rơi  là trọng âm của từ thứ nhất

Ví dụ:

 • airsick /ˈersɪk/ say máy bay
 • homesick /ˈhəʊmsɪk/ nhớ nhà
 • airtight /ˈertaɪt/ không thoát khí
 • praiseworthy /ˈpreɪzwɜːrði/ đáng được khen ngợi
 • trustworthy /ˈtrʌstwɜːrði/ đáng để tin tưởng
 • waterproof /ˈwɔːtərpruːf/ chống nước, không thấm nước

Ngoại lệ: 

 • duty-free /ˌduːti ˈfriː/ miễn thuế (hàng hóa)
 • snow-white /ˌsnəʊ ˈwaɪt/ trắng như tuyết

Xem thêm: BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

QUY TẮC 11: Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai dạng –ed/ phân từ 2 thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ 2. 

Ví dụ:

 • bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ tính nóng nảy
 • short-sighted /ˌʃɔːrt ˈsaɪtɪd/ tật cận thị
 • open-minded /ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/ nhanh trí, cởi mở
 • high-spirited /ˌhaɪ ˈspɪrɪtɪd/ vui vẻ, hoạt bát
 • well-known /ˌwel ˈnəʊn/ nổi tiếng

QUY TẮC 12: Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm từ gốc không thay đổi. -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less 

Ví dụ:

 • agree – agreement /əˈɡriː/ → /əˈɡriːmənt/ 
 • meaning – meaningless    /ˈmiːnɪŋ/ → /ˈmiːnɪŋləs/
 • rely – reliable /rɪˈlaɪ/ → /rɪˈlaɪəbl/
 • poison – poisonous /ˈpɔɪzn/ → /ˈpɔɪzənəs/
 • happy – happiness /ˈhæpi/ → /ˈhæpinəs/
 • relation – relationship /rɪˈleɪʃn/ → /rɪˈleɪʃnʃɪp/
 • neighbor – neighborhood /ˈneɪbər/ → ˈneɪbərhʊd/       
 • excite - exciting /ɪkˈsaɪt/ → /ɪkˈsaɪtɪŋ/

QUY TẮC 13: Những từ có tận cùng là các đuôi: –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. 

Ví dụ:

 • economical /ˌekəˈnɑːmɪkl/ thuộc kinh tế
 • democracy /dɪˈmɑːkrəsi/ chế độ dân chủ
 • technology /tekˈnɑːlədʒi/ công nghệ
 • geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ địa lý
 • photography /fəˈtɑːɡrəfi/ nghệ thuật nhiếp ảnh
 • investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/ điều tra
 • immediate /ɪˈmiːdiət/ ngay lập tức 

Xem thêm: 

null

2. Bài tập áp dụng quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh có đáp án

Hãy tìm từ có phần trọng âm khác với những từ còn lại

Câu 1: 

A. perfect

B. listen

C. agree

D. lovely

→ Đán án C, agree có trọng âm 2, các từ khác trọng âm 1

Câu 2: 

A. society

B. citizen

C. activity 

D. computer

→ Đán án B, citizen có trọng âm 1, các từ khác trọng âm 2

Câu 3: 

A. person

B. study

C. curly

D. delete

→ Đán án D, delete có trọng âm 2, các từ khác trọng âm 1

Câu 4: 

A. begin

B. imply

C. return

D. travel

→ Đán án D, agree có trọng âm 1, các từ khác trọng âm 2

Câu 5: 

A. people

B. release

C. modest

D. culture

→ Đán án B, release có trọng âm 2, các từ khác trọng âm 1

Trên đây tiếng Anh giao tiếp Langmaster đã gửi đến bạn các quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh, đây là phần rất cơ bản trong phần ngữ âm và thường gặp trong các kì thi. Chúc các bạn học tốt và chinh mục được mục tiêu tiếng Anh của riêng mình nhé!

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác