BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?
  • 1.1 Âm tiết và trọng âm trong tiếng Anh là gì?
  • 1.2 Tại sao phải đánh trọng âm tiếng Anh?
 • 2. Các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh
  • 2.1 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có 2 âm tiết
  • 2.2 Trọng âm trong tiếng Anh với các từ ghép 
  • 2.3 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có 3 âm tiết
  • 2.4 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có chứa tiền tố và hậu tố
 • 3. Bài tập về cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Để có thể phát âm tiếng Anh chuẩn thì chắc chắn bạn phải đọc đúng trọng âm của các từ trong câu. Các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh chắc hẳn nhiều bạn còn chưa nắm rõ. Trong bài viết này Langmaster sẽ mách bạn BÍ KÍP để chinh phục các trọng âm trong tiếng Anh.

1. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

1.1 Âm tiết và trọng âm trong tiếng Anh là gì?

1.1.1 Âm tiết trong tiếng Anh

Trước khi tìm hiểu về cách đánh trọng âm trong tiếng Anh, hãy hiểu rõ về khái niệm âm tiết. Âm tiết là 1 âm thanh, trong âm tiết chắc chắn sẽ có 1 nguyên âm và có thể có (hoặc không) các phụ âm đi cùng.

Các từ dù ngắn hay dài đều được tạo nên bởi các âm tiết, 1 từ tiếng Anh có thể có 1, 2, 3 hoặc nhiều âm tiết hơn. Để nhận biết được trọng âm của một từ, trước tiên ta phải biết nó có mấy âm tiết. 

1.1.2 Trọng âm của từ 

Trọng âm của từ là âm tiết được nhấn mạnh, cần phát âm nó to và rõ ràng hơn các âm tiết khác trong từ. Âm nào có chứa trọng âm thì sẽ được đánh dấu phẩy trên ‘ để phân biệt với các âm tiết còn lại.

Ví dụ: 

1.2 Tại sao phải đánh trọng âm tiếng Anh?

Hiểu đơn giản thì trọng âm trong tiếng Anh tương tự như các thanh dấu sắc, huyền, ngã trong tiếng Việt. Nó giúp bạn nhấn nhá đúng âm cần thiết, nhờ đó người nghe nhận biết được đúng từ bạn đang nói.

Việc thay đổi trọng âm của 1 từ có thể khiến từ đó mang nghĩa khác đi. Vì thế để tránh các hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp bạn cần đọc từ với đúng trọng âm. 

Thêm vào đó, khi nói chuyện, người bản xứ có thói quen nhấn nhá từ, giọng lên xuống liên tục giúp cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Xác định đúng các trọng âm trong tiếng Anh là yếu tố then chốt để bạn có thể giao tiếp tự nhiên như Tây.

null

=>> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH: TẠI ĐÂY

2. Các quy tắc trọng âm trong tiếng Anh

2.1 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có 2 âm tiết

Quy tắc 1: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

null

Ngoại lệ: hotel, advice, extreme, guitar, police,... có trọng âm rơi vào âm tiết số 2.

=>> 13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH: TẠI ĐÂY

Quy tắc 2: Động từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ:

 • destroy /dɪˈstrɔɪ/: phá hủy
 • begin /bɪˈɡɪn/: bắt đầu
 • design /dɪˈzaɪn/: thiết kế
 • invent /ɪnˈvent/: phát minh
 • forgive /fərˈɡɪv/: tha thứ

Ngoại lệ: listen, cover, visit, follow, … có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên

Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết sẽ có trọng âm ở âm tiết thứ nhất. 

 • funny/ˈfʌni/: hài hước
 • lazy/ˈleɪzi/: lười biếng
 • friendly/ˈfrendli/: thân thiện
 • easy/ˈiːzi/: dễ dàng
 • careful/ˈkerfl/: cẩn thận

Ngoại lệ: above, alone, mature, … có trọng âm rơi vào âm tiết số 2.

=>> Tổng hợp quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản trong tiếng Anh giao tiếp: TẠI ĐÂY

2.2 Trọng âm trong tiếng Anh với các từ ghép 

Quy tắc 4: Động từ ghép có trọng âm là trọng âm của từ thứ 2

 • understand/ˌʌndərˈstænd/: thấu hiểu
 • become/bɪˈkʌm/: trở thành
 • overdo/ˌəʊvərˈduː/: làm quá lên

Quy tắc 5: Danh từ ghép có trọng âm là trọng âm của từ thứ nhất

 • greenhouse/ˈɡriːnhaʊs/: nhà kính
 • donut/ˈdəʊnʌt/: bánh rán vòng
 • firefighter/ˈfaɪərfaɪtər/: lính cứu hỏa

Quy tắc 6: Tính từ ghép có trọng âm là trọng âm của từ thứ nhất

 • carsick/ˈkɑːrsɪk/: say ô tô
 • waterproof/ˈwɔːtərpruːf/: chống nước
 • trustworthy/ˈtrʌstwɜːrði/: đáng tin


=> Đăng ký học thử miễn phí tại Hà Nội: TẠI ĐÂY

2.3 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có 3 âm tiết

Quy tắc 7: Với động từ 3 âm tiết

- Trọng âm rơi vào âm thứ 2 nếu âm tiết 3 có chưa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm. Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/

- Trọng âm rơi vào âm thứ 1 nếu âm thứ 3 là nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên. Ví dụ: recognize /ˈrekəɡnaɪz/

Quy tắc 8: Với danh từ 3 âm tiết

- Danh từ có ba âm tiết, khi âm tiết thứ hai có chứa /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1. Ví dụ: exercise /’eksəsaiz/

- Danh từ có âm tiết thứ 1 chứa âm ngắn /ə/, /i/ hoặc có âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài,  nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: banana /bəˈnænə/

Quy tắc 9: Với tính từ 3 âm tiết

- Tính từ có âm tiết thứ nhất là /ə/ hay /i/ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ: surrounding /səˈraʊndɪŋ/

- Tính từ có âm tiết cuối là nguyên âm ngắn /ə/, /ʌ/, /æ/,... và âm tiết thứ 2 là nguyên âm dài /i:/ /ei/, … thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ: integral /ɪnˈteɡrəl/

2.4 Trọng âm trong tiếng Anh của các từ có chứa tiền tố và hậu tố

Quy tắc 10: Từ kết thúc bằng đuôi how, what, where,... trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: nowhere /ˈnəʊwer/, somewhat /ˈsʌmwʌt/, anyhow /ˈenihaʊ/,...

Quy tắc 11: Trọng âm rơi vào chính các âm tiết: sist, cur, tain, tract, self, vent, vert, test. Ví dụ: curly /ˈkɜːrli/, persist /pərˈsɪst/, contract /ˈkɑːntrækt/

=> Phương pháp xác đinh trọng âm trong tiếng Anh: TẠI ĐÂY

Quy tắc 12: Các từ có đuôi , –ety, –ity, –ion, –sion, –cial,  –ically, –ious, –eous, –ian, –ior, –iar, –ience, –iency, –ient, –ier, –ic, –ics, –ial, –ical, –ible, –uous, – logy, –graphy;... thì nhấn trọng âm vào âm tiết ngay tru­ớc nó.

Ví dụ:

 • fusion: /ˈfjuːʒn/
 • society: /səˈsaɪəti/
 • iconic: /aɪˈkɑːnɪk/
 • relic: /ˈrelɪk/
 • dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/

Xem thêm: 

Quy tắc 13: Các từ có kết thúc với –ate, –cy, –ty, –phy, –gy nếu có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Nếu từ có từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ cuối đếm lên.

Ví dụ:

 • trilogy: /ˈtrɪlədʒi/
 • salty: /ˈsɔːlti/
 • teammate: /ˈtiːmmeɪt/

Quy tắc 14: Những từ có đuôi –ade, –ee, –ese, –eer, –ette, –oo, –oon, –ain, –esque, –isque, –aire, –mental, –ever, –self thì trọng âm rơi vào các đuôi này.

Ví dụ:

 • Vietnamese: /ˌviːetnəˈmiːz/
 • balloon: /bəˈluːn/
 • complaint: /kəmˈpleɪnt/
 • picturesque: /ˌpɪktʃəˈresk/
 • billionaire: /ˌbɪljəˈner/

Quy tắc 15: Từ chỉ số lượng có đuôi –teen nhấn trọng âm tại chính nó; từ có đuôi –ty thì trọng âm nhấn vào âm trước nó. 

Ví dụ: 

 • fifteen: /ˌfɪfˈtiːn/
 • sixteen: /ˌsɪksˈtiːn/
 • sixty: /ˈsɪksti/
 • fifty: /ˈfɪfti/

Quy tắc 16: Các tiền tố (prefix) hoặc hậu tố (suffix) như un–, im–, en–, dis–, re–, ir–, –ment, –ship, –ness, –er/or, –hood, –ing, –en, –ful, –able, –ous, –less, … không nhận trọng âm và trọng âm của từ gốc không thay đổi. 

 • uncover/ʌnˈkʌvər/
 • endanger: /ɪnˈdeɪndʒər/
 • impossible: /ɪmˈpɑːsəbl/
 • disagree: /ˌdɪsəˈɡriː/
 • irresponsible: /ˌɪrɪˈspɑːnsəbl/
 • player: /ˈpleɪər/
 • typewriting: /ˈtaɪpraɪtɪŋ/
 • awareness : /əˈwernəs/
 • careless: /ˈkerləs/
 • cycling: /ˈsaɪklɪŋ/

null

=>> 13 quy tắc trọng âm tiếng Anh: TẠI ĐÂY

3. Bài tập về cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Hãy tìm từ có phần trọng âm khác với những từ còn lại

Câu 1: 

A. perfect

B. lovely

C. agree

Câu 2: 

A. computer

B. citizen

C. activity 

Câu 3: 

A. delete

B. study

C. curly

Câu 4: 

A. begin

B. travel

C. return

Câu 5: 

A. person

B. people

C. release

Trên đây là toàn bộ các mẹo đánh trọng âm trong tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh. Tuy dài nhưng rất đáng để bạn lưu lại đấy nha. Langmaster hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy tắc trọng âm trong tiếng anh. Chúc bạn học tiếng Anh tốt hơn mỗi ngày cùng Langmaster. 

Đừng quên chương trình test trình độ tiếng Anh miễn phí vẫn luôn có sẵn cho bạn TẠI ĐÂY. Hoặc đăng ký khóa học online 1 kèm 1 TẠI ĐÂY để nhận quà tặng bất ngờ từ Langmaster.

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
Tác giả: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Chứng chỉ IELTS 7.5
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Học viện Ngoại Giao
 • 5 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác