HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP

Mục lục [Ẩn]

 • I. Cấu trúc thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh
  • 1. Phần mở đầu
  • 2. Phần nội dung
  • 3. Phần kết
 • II. Một số mẫu thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh chuyên nghiệp
  • 1. Mẫu thư đòi tăng lương bằng tiếng Anh
  • 2. Email đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh
  • 3. Đơn xin tăng lương bằng tiếng Anh hay nhất
  • 4. Email deal lương bằng tiếng Anh của nhân viên mới
 • Kết luận

Lương thưởng là một trong những yếu tố quan trọng đối với bất kỳ người lao động nào. Tuy nhiên, sau một thời gian cống hiến, nếu bạn có mong muốn, nguyện vọng nhận được mức lương cao hơn, viết thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh cũng là một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Cùng tiếng Anh giao tiếp Langmaster tìm hiểu cách xin tăng lương bằng tiếng Anh trong bài sau nhé!

I. Cấu trúc thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh

Thông thường, một bức thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh chuẩn sẽ có cấu trúc như sau: 

1. Phần mở đầu

Bạn có thể bắt đầu thư của mình bằng một lời chào hỏi lịch sự sử dụng cấu trúc "Dear + Tên người nhận". Tiếp theo là một lời cảm ơn, giới thiệu hoặc một câu thể hiện sự liên kết với các cuộc trao đổi trước.

Một số câu mở đầu thông dụng:

 • Following our recent discussions regarding our work progress,... (Theo sau cuộc trao đổi gần đây của chúng ta về tiến độ công việc,...)
 • Thank you for taking the time to consider my letter. (Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem xét thư của tôi.)
 • It is a pleasure to reach out to you regarding an important matter. (Thật là một niềm vinh hạnh khi liên lạc với bạn về một vấn đề quan trọng.)
 • I hope this letter finds you well. (Tôi hy vọng bạn vẫn khỏe.)
 • I trust this letter finds you well. (Tôi tin rằng lá thư này đến tay anh/chị khi mọi việc vẫn ổn thỏa.)
 • I am writing to address an issue that I believe requires attention. (Tôi viết thư này để đưa ra một vấn đề mà tôi tin rằng cần được lưu ý.)

2. Phần nội dung

Trong phần này, bạn cần nêu rõ mục đích của bức thư. 

Cấu trúc nêu lý do muốn được tăng lương:

 • I am writing to request a review of my current salary due to… (Tôi viết để đề xuất xem xét lại mức lương hiện tại của mình do…)
 • The purpose of this letter is to discuss the possibility of a salary increase based on… (Mục đích của thư này là thảo luận về khả năng tăng lương dựa trên…)
 • I am reaching out to address the topic of a potential salary adjustment because… (Tôi liên lạc để bàn về vấn đề điều chỉnh mức lương có thể xảy ra vì…)
 • I wanted to bring to your attention my accomplishments and contributions, which I believe warrant a salary increase. (Tôi muốn đưa ra những thành tựu và đóng góp của mình, mà tôi tin rằng xứng đáng với một mức lương cao hơn.)

Cấu trúc đề nghị mức lương mới:

  • After careful consideration of my professional development and accomplishments, I am suggesting a new salary level of [desired salary amount]. (Sau khi xem xét kỹ lưỡng về sự phát triển chuyên môn và những thành tựu của tôi, tôi đề xuất một mức lương mới là [số tiền lương mong muốn].)
  • In light of my dedication to the company's goals and my ongoing efforts to enhance my skills, I am advocating for a salary upgrade to [desired salary amount]. (Dựa trên sự cam kết của tôi đối với mục tiêu của công ty và những nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao kỹ năng của mình, tôi đang đề xuất một mức lương mới là [số tiền lương mong muốn].)
  • Taking into account industry standards and my contributions to the company's growth, I am proposing a salary raise to [desired salary amount]. (Xem xét đến các tiêu chuẩn của ngành và đóng góp của tôi vào sự phát triển của công ty, tôi đề xuất một mức lương mới là [số tiền lương mong muốn].)

 • Considering the cost of living and my contributions to the team's success, I am suggesting a salary increase to [desired salary amount]. (Xem xét đến chi phí sinh hoạt và đóng góp của tôi vào thành công của nhóm, tôi đề xuất một sự tăng lương lên [số tiền lương mong muốn].)

3. Phần kết

Ở phần này, việc kết thúc vấn đề bằng một lời cảm ơn hoặc các cấu trúc câu để kết nối với các cuộc trao đổi trong tương lai cũng rất quan trọng.

Một số cấu trúc phổ biến là: 

 • Thank you once again for considering my request. (Cảm ơn một lần nữa vì xem xét yêu cầu của tôi.)
 • I eagerly await your response and further discussion on this matter. (Tôi rất mong chờ phản hồi của bạn và thảo luận thêm về vấn đề này.)
 • Should you need any additional information or clarification, please don't hesitate to contact me. (Nếu bạn cần bất kỳ thông tin hoặc làm rõ thêm phần nào, đừng ngần ngại liên hệ với tôi.)
 • Your attention to this matter is greatly appreciated. (Sự chú ý của bạn đối với vấn đề này được đánh giá cao.)
 • I look forward to a positive resolution to this matter. (Tôi hy vọng vào một giải pháp tích cực cho vấn đề này.)
 • Thank you for your time and understanding in reviewing my request. (Cảm ơn bạn về thời gian và sự hiểu biết của bạn trong việc xem xét yêu cầu của tôi.)

Sau đó, kết thúc thư với một trong những cụm từ sau và ký tên:

 • Sincerely,
 • Best regards,
 • Respectfully,
 • Yours faithfully,

XEM THÊM:

VIẾT THƯ XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH HAY VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT 

⇒ CÁCH VIẾT THƯ XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CỰC HIỆU QUẢ

II. Một số mẫu thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Dưới đây là một số mẫu thư đề nghị tăng lương tiêu biểu và thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày:

1. Mẫu thư đòi tăng lương bằng tiếng Anh

Dear Mr. Hoang,

I trust this letter finds you well. I am writing to discuss the possibility of a salary adjustment considering my contributions and the current cost of living.

Throughout my tenure at XYZ Tech, I have consistently demonstrated dedication and initiative in my role. I have taken on additional responsibilities and consistently exceeded expectations, contributing to the success of our team and the company as a whole.

Considering the rising cost of living and my continued efforts to support the team's objectives, I respectfully request a salary increase to 30 million VND. I believe this adjustment is reasonable given my performance and the market value for my skills and experience.

Thank you for considering my request. I am available to discuss this further at your earliest convenience.

Best regards,

Nguyen Minh Trung

Dịch:

Kính gửi ông Hoàng,

Tôi hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi viết thư này để thảo luận về khả năng điều chỉnh mức lương của tôi, xem xét đến sự đóng góp của tôi và tình hình chi phí sinh hoạt hiện tại.

Trong suốt thời gian làm việc tại XYZ Tech, tôi luôn thể hiện sự tận tụy và sáng tạo trong công việc của mình. Tôi đã đảm nhận thêm các trách nhiệm và luôn vượt qua các mong đợi, góp phần vào sự thành công của đội ngũ và công ty toàn cầu.

Xem xét đến sự tăng giá của chi phí sinh hoạt và những nỗ lực không ngừng của tôi để hỗ trợ các mục tiêu của đội ngũ, tôi kính phục yêu cầu một sự tăng lương lên 30 triệu VNĐ. Tôi tin rằng điều chỉnh này là hợp lý dựa trên hiệu suất làm việc của tôi và giá trị thị trường cho kỹ năng và kinh nghiệm của tôi.

Xin cảm ơn ông đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi sẵn lòng thảo luận thêm về vấn đề này vào thời gian thuận tiện nhất của ông.

Trân trọng,

Nguyễn Minh Trung

2. Email đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh

Dear Mr. Smith,

I hope this email finds you well. I am writing to inquire about the possibility of a salary review. Over the past year, I have consistently demonstrated exceptional performance and dedication to my role at ABC Corporation. I have successfully managed key projects, exceeded targets, and contributed significantly to the success of our team.

Considering my expanded responsibilities, continued professional development, and the increasing cost of living, I believe it is appropriate to revisit my compensation package. Therefore, I am proposing a salary increase to align with my contributions and market standards.

Thank you for considering my request. I am happy to continue this conversation and provide any relevant details you may require. Your support in this regard would be greatly appreciated.

Best regards,

Hoang Tuan Vu

Dịch:

Kính gửi ông Smith,

Tôi hy vọng ông vẫn đang khoẻ. Tôi viết email này để tìm hiểu về khả năng được xem xét lại mức lương hiện tại. Trong suốt năm qua, tôi luôn thể hiện sự xuất sắc và sự tận tụy đối với vai trò của mình tại Tập đoàn ABC. Tôi đã thành công trong việc quản lý các dự án quan trọng, vượt qua mục tiêu và đóng góp đáng kể vào thành công của đội ngũ của chúng ta.

Xem xét đến những trách nhiệm mở rộng của tôi, sự phát triển chuyên môn liên tục và sự tăng giá của chi phí sinh hoạt, tôi tin rằng việc xem xét lại gói thù lao của tôi là phù hợp. Do đó, tôi đề xuất một sự tăng lương để phản ánh đóng góp của mình và các tiêu chuẩn thị trường.

Xin cảm ơn ông đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi sẵn lòng tiếp tục cuộc trao đổi này và cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào mà bạn có thể cần. Sự hỗ trợ của ông trong việc này sẽ được đánh giá cao.

Trân trọng,

Hoàng Tuấn Vũ

3. Đơn xin tăng lương bằng tiếng Anh hay nhất

Dear Mr. Nguyen,

I hope this letter finds you well.

I am writing to formally request a review of my current salary. Over the past 11 years, I have dedicated myself to my role at XYZ Company and have consistently strived to exceed expectations. During this time, I have demonstrated exceptional performance, taking on additional responsibilities, and contributing significantly to the success of our team and company.

Considering my expanded duties, continued professional development, and the rising cost of living, I believe it is appropriate to reassess my compensation. Therefore, I am respectfully requesting a salary increase to 40 million VND per month, which I believe reflects both my contributions and the current market standards.

I am deeply committed to the success and growth of XYZ Company, and I am confident that a fair adjustment to my salary will further motivate me to excel in my role and continue contributing effectively to our team's objectives.

Thank you for considering my request. I am open to discussing this matter further at your earliest convenience. Please let me know if there's anything else I can provide to assist you.

I appreciate your attention to this matter and look forward to a positive resolution.

Sincerely,

Tran Minh Anh

Dịch:

Kính gửi ông Nguyên,

Tôi hy vọng ông vẫn khỏe.

Tôi viết để chính thức yêu cầu ông xem xét lại mức lương hiện tại của tôi. Trong suốt 11 năm qua, tôi đã tận tụy với vai trò của mình tại Công ty XYZ và luôn cố gắng vượt qua mọi mong đợi. Trong thời gian này, tôi đã thể hiện hiệu suất xuất sắc, đảm nhận thêm các trách nhiệm và đóng góp đáng kể vào sự thành công của đội ngũ và công ty chúng tôi.

Xem xét đến những nhiệm vụ mở rộng, sự phát triển chuyên môn liên tục và sự tăng giá của chi phí sinh hoạt, tôi tin rằng việc xem xét lại gói thù lao của tôi là phù hợp. Do đó, tôi lễ phép đề xuất một sự tăng lương lên 40 triệu VNĐ mỗi tháng, mức lương này tôi tin là phản ánh cả đóng góp của tôi và các tiêu chuẩn thị trường.

Tôi cam kết sâu sắc đối với sự thành công và phát triển của Công ty XYZ, và tôi tin rằng việc điều chỉnh hợp lý về mức lương sẽ tiếp tục thúc đẩy tôi để vượt qua mọi kỳ vọng trong vai trò của mình và tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu của đội ngũ chúng tôi.

Cảm ơn ông đã xem xét yêu cầu của tôi. Tôi sẵn lòng thảo luận vấn đề này thêm vào thời gian thuận tiện nhất của ông. Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì khác tôi có thể cung cấp để hỗ trợ bạn.

Tôi trân trọng sự lưu ý của ông đối với vấn đề này và mong chờ một giải pháp tích cực.

Trân trọng,

Trần Minh Anh

4. Email deal lương bằng tiếng Anh của nhân viên mới

Dear Mrs. Chau,

I trust this email finds you well. I'm writing to discuss the possibility of revisiting my current salary. Since joining LNL Company recently, I've been dedicated to my role, demonstrating commitment and achieving targets.

Considering my qualifications, experience, and the industry standards, I would like to propose a salary adjustment to better align with my contributions and the market. Your consideration of this request would be greatly appreciated.

Thank you for your time and attention to this matter. I'm open to discussing this further at your earliest convenience.

Best regards,

Pham Minh Ngoc

Dịch:

Chị Châu thân mến,

Tôi hy vọng bạn đang khỏe mạnh khi đọc được email này. Tôi viết để thảo luận về khả năng xem xét lại mức lương hiện tại của tôi. Kể từ khi mới tham gia Công ty LNL, tôi đã tận tụy với vai trò của mình, thể hiện sự cam kết và đạt được các mục tiêu đề ra.

Xem xét đến trình độ, kinh nghiệm của tôi và các tiêu chuẩn ngành nghề, tôi muốn đề xuất một điều chỉnh lương để phản ánh đóng góp của mình và thị trường. Sự xem xét của bạn đối với yêu cầu này sẽ được đánh giá cao.

Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian và quan tâm đến vấn đề này. Tôi sẵn lòng thảo luận vấn đề này thêm vào thời gian thuận tiện nhất của bạn.

Trân trọng,

Phạm Minh Ngọc

ĐĂNG KÝ NGAY: 

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn bạn cách viết thư đề nghị tăng lương bằng tiếng Anh chuyên nghiệp, hiệu quả và đưa ra một số bài viết mẫu hay nhất. Hy vọng bạn có thể áp dụng những kiến thức này vào thực tế. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Tiếng Anh giao tiếp Langmaster chúc bạn thành công!

Ms. Vũ Trung Thanh Ngọc
Tác giả: Ms. Vũ Trung Thanh Ngọc
 • Chứng chỉ giảng dạy Quốc tế CELTA, TESOL
 • Thạc sĩ phương pháp giảng dạy tại Đại học Victoria - Australia
 • 12 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác