CÁCH PHÁT ÂM S VÀ ES NHANH CHUẨN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • 1. Quy tắc cách phát âm s và es trong tiếng Anh.
  • 1.1. Cách phát âm s và es là /iz/
  • 1.2. Cách phát âm s/es là /s/
  • 1.3. Cách phát âm s es là /z/
 • 2. Cách phát âm s và phát âm es, quy tắc thêm s và es.
  • 2.1. Tại sao cần thêm s và es?
  • 2.2. Quy tắc thêm s và es chuẩn nhất.
  • 2.3. Khi nào động từ cần thêm s, es?
 • 3. Mẹo ghi nhớ cách phát âm s và es không bao giờ quên
 • 4. Bài tập quy tắc cách phát âm s và es có kèm đáp án
  • Bài tập 1: Ứng dụng quy tắc phát âm s/es, chọn đáp án có cách phát âm khác với những từ còn lại
  • Bài tập 2: Chọn đáp án có cách phát âm khác với những từ còn lại
  • Bài tập 3: Chuyển những danh từ sau đây sang dạng số nhiều:
  • Bài tập 4: Chia động từ
  • Bài tập 5: Luyện tập đọc các câu sau theo phiên âm chuẩn (áp dung phát âm đuôi s,es).
  • Đáp án: 
 • Tổng kết

Quy tắc cách phát âm s es là phần ngữ âm rất cơ bản nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ và chưa thể phát âm đúng. Chỉ có 1 vài cách để phát âm các đuôi này, Langmaster sẽ giúp các bạn chinh phục phần này ngay hôm nay.

1. Quy tắc cách phát âm s và es trong tiếng Anh.

Có 3 cách phát âm s và es của danh từ, động từ số nhiều là: /s/, /z/ và /iz/. Đây là 3 trường hợp cơ bản mà bạn cần nhớ để phát âm được chuẩn. Cùng note lại ngay nhé.

1.1. Cách phát âm s và es là /iz/

Đuôi s và es sẽ được phát âm là /iz/ khi nó đứng sau danh từ tận cùng bằng các âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/.

Ví dụ: 

 • Danh, động từ tận cùng bằng /tʃ/: watches /ˈwɑːtʃɪz/, witches /wɪtʃiz/, catches /ketʃiz/
 • Danh, động từ tận cùng bằng /s/: boxes /ˈbɑːksɪz/, buses - /ˈbʌsɪz/, kisses /kɪsiz/, houses /haʊsiz/, buses /bʌsiz/
 • Danh, động từ tận cùng bằng /dʒ/: bridges /ˈbrɪdʒɪz/, languages /ˈlæŋɡwɪdʒiz/, bridges /brɪdʒiz/
 • Danh, động từ tận cùng bằng /ʃ/: crashes /ˈkræʃɪz/, wishes /wɪʃiz/, dishes /dɪʃiz/
 • Danh, động từ tận cùng bằng /z/: buzzes /ˈbʌzɪz/, roses /rəʊziz/, excuses /ɪkˈskjuːsiz/
 • Danh, động từ tận cùng bằng /ʒ/: garages /ɡəˈrɑːʒiz/, massages /məˈsɑːʒiz/

Tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết cách phát âm s và es qua video cùng cô Liesel và thực hành bạn nhé.

Xem thêm:

=> CÁCH PHÁT ÂM M VÀ N TRONG TIẾNG ANH SIÊU ĐƠN GIẢN, CHUẨN QUỐC TẾ

=> CÁCH PHÁT ÂM ð & θ CHUẨN NGƯỜI BẢN NGỮ CỰC DỄ, AI CŨNG ĐỌC ĐƯỢC

1.2. Cách phát âm s/es là /s/

Đuôi s và es sẽ được phát âm là /s/ khi s đứng sau các danh từ có kết thúc bằng các âm vô thanh như: /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/.

Ví dụ

 • Danh, động từ tận cùng bằng /p/: cups /kʌps/, stops /stɑːps/, ships /ʃɪps/,drops /drɑːps/,...
 • Danh, động từ tận cùng bằng /t/: cats /kæts/, cuts /kʌts/, ants /ænts/..
 • Danh, động từ tận cùng bằng /k/: books /bʊks/, kicks /kɪks/, parks /pɑːrks/, books /bʊks/…
 • Danh, động từ tận cùng bằng /f/: beliefs /bɪˈliːfs/, chefs /ʃefs/, giraffes /dʒəˈræfs/, laughs /læfs/,...
 • Danh, động từ tận cùng bằng /ө/: clothes /klɒθs/, months /mʌnθs/, booths /buːθs/, …

null

1.3. Cách phát âm s es là /z/

Đuôi s và es sẽ được phát âm là /z/ khi s đứng sau danh từ kết thúc bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /әu/, /ei/,…

Có 3 trường hợp phát âm ‘es’, phát âm ‘s’ là /z/

 • Khi âm cuối là nguyên âm, ví dụ:

+ Danh, động từ từ tận cùng bằng /i/:  bees /biːz/, knees /niːz/, flees /fliːz/;

+ Danh, động từ tận cùng bằng /u/:  shoes /ʃuːz/, clues /kluːz/

 • Khi âm cuối là nguyên âm đôi, ví dụ:

+ Danh, động từ tận cùng bằng /ei/:  plays /pleɪz/, pays /peɪz/, days /deɪz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /oi/:  employs /ɪmˈplɔɪz/, destroys /dɪˈstrɔɪz/, boys /bɔɪz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /ai/:  sighs /saɪz/, clarifies /ˈklærəfaɪz/, simplifies /ˈsɪmplɪfaɪz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /au/:  cows /kaʊz/, allows /əˈlaʊz/, ploughs /plaʊz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /ou/:  goes /ɡəʊz/, toes /təʊz/, flows /fləʊz/

 • Khi âm cuối là các phụ âm hữu thanh (voiced consonants) ngoại trừ các âm gió:

+ Danh, động từ tận cùng bằng /b/:  robs /rɑːbz/, clubs /klʌbz/, light bulbs /ˈlaɪt bʌlbz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /d/:  pads /pædz/, ads /ædz/, seeds /siːdz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /g/:  dogs /dɔːɡz/, digs /dɪɡz/..

+ Danh, động từ tận cùng bằng /ð/:  breathes /briːðz/, bathes /beɪðz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /r/:  car /kɑːrz/, doors /dɔːrz/,…

+ Danh, động từ tận cùng bằng /l/:  pulls /pʊlz/, peels /piːlz/,…

+ Danh, động từ tận cùng bằng /m/:  aims /eɪmz/, arms /ɑːrmz/, worms /wɜːrmz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /n/:  bans /bænz/, attains /əˈteɪnz/

+ Danh, động từ tận cùng bằng /ŋ/:  sings /sɪŋz/, songs /sɔːŋz/, longs /lɔːŋz/

Tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết cách phát âm s và es qua video cùng cô Liesel và thực hành bạn nhé.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản - TUYỆT CHIÊU PHÁT ÂM ĐUÔI -S, -ES (P2) [Tiếng Anh giao tiếp Langmaster]

2. Cách phát âm s và phát âm es, quy tắc thêm s và es.

2.1. Tại sao cần thêm s và es?

Trong tiếng Anh, đuôi s và es được thêm vào sau danh từ hoặc động từ trong 1 số trường hợp cụ thể như sau: 

 • Để tạo thành danh từ số nhiều: cat -> cats, tree -> trees, dogs -> dogs, …
 • Để chia động từ khi chủ ngữ là số ít: It snows, he takes, she likes,...
 • Để thể hiện quan hệ sở hữu: coach’s, Nam’s, Song’s,...
 • Để viết tắt từ trong câu: coach’s là viết tắt của “coach is” hoặc “coach has”

***Lưu ý: mục đích thể hiện sự sở hữu hay viết tắt từ thường chỉ được sử dụng trong văn nói giao tiếp. Coach’s thường được sử dụng nghĩa như The coach sở hữu một cái gì đó hoặc đó là viết tắt của từ coach is. Tuy nhiên về mặt phát âm thì tương tự như nhau về hai hình thức sử dụng này.

2.2. Quy tắc thêm s và es chuẩn nhất.

Trước khi học cách phát âm s và es chuẩn, chúng ta cần nắm được quy tắc thêm s và es trong tiếng Anh. Các bạn cần nhớ các trường hợp sau.

Thêm s vào sau các danh từ số ít đếm được để có danh từ số nhiều, động từ.

Ví dụ:

 • Road -> roads
 • Rose -> roses
 • Horse -> horses
 • Seat -> seats
 • Book -> books

Thêm es vào sau danh từ có tận cùng bằng chữ cái s, ss, sh, ch, z và x 

Ví dụ:

 • Bus -> buses
 • Fox -> foxes
 • Box -> boxes
 • Quiz -> quizzes
 • Glass -> glasses

null

Thêm es đằng sau các danh từ kết thúc bằng phụ âm + o

Ví dụ:

 • Tomato -> tomatoes
 • Hero -> heroes
 • Potato -> potatoes

Ngoại lệ: piano - pianos; kilo - kilos; photo - photos; bamboo - bamboos;...

Xem thêm:

=> PHÂN BIỆT CÁCH PHÁT ÂM /tʃ/ VÀ /dʒ/ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

=> CÁCH PHÁT ÂM /ʒ/ VÀ /ʃ/ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

Danh từ tận cùng y thì y -> i và + es 

Ví dụ:

 • Baby -> babies
 • Party -> parties
 • Fly -> flies
 • Duty -> duties
 • Lady -> ladies

Thêm s vào sau danh từ tận cùng: a, o, u, e, i + y

Ví dụ:

 • Boy -> boys
 • Monkey -> monkeys
 • Donkey -> donkeys
 • Key -> keys
 • Valley -> valleys

2.3. Khi nào động từ cần thêm s, es?

Với mỗi dạng động từ khác nhau chúng ta sẽ có những cách chia khác nhau. Dưới đây là những cách chia động từ thêm e và es trong tiếng Anh bạn không nên bỏ qua nhé.

Đa số những động từ trong tiếng Anh khi đi với chủ ngữ (danh từ hay đại từ) ở ngôi thứ 3 số ít trong thì hiện tại đơn sẽ được thêm “s” - “es”. 

Ví dụ:

 • read => reads
 • speak => speaks
 • bring => brings
 • run => runs
 • want => wants
 • love => loves

Tuy nhiên, vẫn sẽ có các trường đặc biệt của động từ thêm s sau mà chúng ta cần lưu ý.

Động từ kết thúc bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss thêm đuôi “es” .

Ví dụ:

 • Watch => watches
 • Go => goes 
 • Pass => passes
 • Wash =>: washes
 • Miss => misses

Khi động từ kết thúc bằng một phụ âm + -y, ta chuyển -y thành -i và thêm đuôi “es”.

Ví dụ:

 • Cry =>cries 
 • Apply => applies
 • Study => studies
 • Copy => copies
 • Fly => flies

Lưu ý: Khi động từ kết thúc bằng một nguyên âm + -y, ta thêm -s, không chuyển -y thành -i .

Ví dụ:

 • Play => plays
 • Pay => pays
 • Buy => buys
 • Pray => prays

Lưu ý: have => has

3. Mẹo ghi nhớ cách phát âm s và es không bao giờ quên

Để ghi nhớ nhanh và lâu hơn hơn các quy tắc cách phát âm đuôi s và es, chúng ta sẽ ghép các âm tiết cuối thành một câu nói hoặc một cụm từ hài hước. Dưới đây là câu thần chú mà Langmaster gợi ý cho bạn:

Thảo phải khao phở Tuấn - /ð/, /p/, /k, /f/, /t/ + đuôi s/es → phát âm là /s/

Sóng gió chẳng szó giông - /s/, /ʒ/, /t∫/, /∫/ /z/, /dʒ/ + đuôi s/es → phát âm là /iz/

ĐĂNG KÝ NGAY:

4. Bài tập quy tắc cách phát âm s và es có kèm đáp án

Nắm chắc kiến thức rồi, cùng làm bài tập để kiểm tra xem mình đã ghi nhớ tốt chưa nhé!

Bài tập 1: Ứng dụng quy tắc phát âm s/es, chọn đáp án có cách phát âm khác với những từ còn lại

1. A. grasses     B. potatoes     C. comprises     D. stretches 

2. A. sings     B. coughs     C. sleeps      D. stops 

3. A. signs     B. becomes     C. profits     D. survives 

4. A. mends       B. equals     C. values     D. develops

5. A. wishes   B. introduces     C. practices D. leaves 

6. A. dips     B. books     C. deserts     D. camels 

7. A. plants     B. maps     C. desks      D. chairs 

8. A. books     B. pens     C. phones      D. tables 

9. A. shuts     B. steps     C. walks      D. plays 

10. A. drifts     B. attends     C. miles D. glow

Bài tập 2: Chọn đáp án có cách phát âm khác với những từ còn lại

 1. A. miles      B. attends       C. drifts       D. glows
 2. A. mends       B. develops       C. values       D. equals
 3. A. repeats       B. classmates      C. amuses       D. attacks
 4. A. humans       B. dreams       C. concerts      D. songs
 5. A. stops       B. sings      C. coughs       D. sleep
 6. A. becomes       B. profits        C. signs       D. survives
 7. A. pens        B. books       C. phones      D. tables
 8. A. dips      B. deserts       C. books      D. camels
 9. A. fills       B. adds       C. stirs       D. lets
 10. A. wants      B. books       C. stops       D. sends
 11. A. houses       B. faces      C. hates       D. places
 12. A. nights       B. days       C. years      D. weekends
 13. A. pens       B. markers       C. books       D. rulers
 14. A. shakes       B. nods      C. waves      D. bends
 15. A. describes      B. tools      C. houses       D. chairs
 16. A. faces       B. houses       C. horses       D. passes
 17. A. books       B. dogs      C. cats       D. maps
 18. A. knees       B. peas      C. trees       D. nieces
 19. A. cups      B. stamps       C. books      D. pens
 20. A. presidents       B. begs       C. words      D. bathes
 21. A. sweets       B. watches       C. dishes       D. boxes
 22. A. walks           B. steps           C. shuts       D. plays
 23. A. wishes           B. practices       C. introduces   D. leaves
 24. A. grasses     B. stretches       C. comprises      D. potatoes
 25. A. desks         B. maps      C. plants       D. chairs
 26. A. biscuits       B. magazines      C. newspapers       D. vegetables
 27. A. manages       B. laughs       C. photographs       D. makes
 28. A. dishes       B. oranges       C. experiences      D. chores
 29. A. schools       B. yards       C. labs       D. seats
 30.   A. names      B. lives       C. dances       D. tables

Bài tập 3: Chuyển những danh từ sau đây sang dạng số nhiều:

 1. Time: thời gian
 2. Year: năm
 3. People: con người
 4. Way: con đường
 5. Day: ngày
 6. Man: đàn ông
 7. Thing: sự vật
 8. Woman: phụ nữ
 9. Child: con cái
 10. School: trường học
 11. State: trạng thái
 12. Family gia đình
 13. Student: học sinh
 14. Group: nhóm
 15. Country: đất nước
 16. Problem: vấn đề
 17. Hand: bàn tay
 18. Part: bộ phận
 19. Place: vị trí
 20. Case : trường hợp

Bài tập 4: Chia động từ

 1. Become: trở thành
 2. Leave: rời khỏi
 3. Work: làm việc
 4. Need: cần
 5. Feel: cảm thấy
 6. Seem: hình như
 7. Go: đi
 8. See: thấy
 9. Know: biết
 10. Take: lấy
 11. Think: nghĩ
 12. Come: đến
 13. Give: cho
 14. Look : nhìn
 15. Use: dùng
 16. Find: tìm thấy
 17. Want: muốn
 18. Tell: nói
 19. Put: đặt
 20. Mean: nghĩa là

Bài tập 5: Luyện tập đọc các câu sau theo phiên âm chuẩn (áp dung phát âm đuôi s,es).

1. She steps on the doorsteps and shuts the doors. 

/ʃi: steps ɑːn ðə ˈdɔːrsteps ənd ðə ˈdɔːrz/

2. He washes dishes on Tuesdays and wednesdays.

/hi: ˈwɑːʃɪz ˈdɪʃiz ɑːn ˈtuːzdiz ənd ˈwenzdeɪz

3. The kid leaves his books, pens and phones on the tables.

/ðə kɪd ˈliːvz hɪs ˈbʊks ˈpenz ənd ˈfoʊnz ˈɑːn ðə ˈteɪbl̩z/

4. Jim often goes for a walk with his dogs and plays with them in the parks.

/ˈdʒɪm ˈɔːfn̩ ˈɡoʊz fər ə ˈwɑːk wɪθ ɪz ˈdɑːɡz ənd ˈpleɪz wɪθ ðəm ɪn ðə ˈpɑːrks/

5. Sarah wishes she has chances to go shopping in Paris.

/ˈserə ˈwɪʃəz ʃi: hæz ˈtʃænsɪz tə ɡoʊ ˈʃɑːpɪŋ ɪn ˈpæˌrɪs/

Đáp án: 

Bài tập 1:

1-B 

2-A 

3-C 

4-D 

5-D 

6-D 

7-C 

8-A 

9-D 

10-A

Bài tập 2: 

1-C
2-B
3-C
4-C
5-B
6-B
7-B
8-D
9-D
10-D
11-C
12-A
13-C
14-A
15-C
16-B
17-B
18-D
19-D
20-A
21-A
22-D
23-D
24-D
25-D
26-A
27-A
28-D
29-D
30-C

Bài tập 3: 

 1. times
 2. years
 3. people
 4. ways
 5. days
 6. men
 7. things
 8. women
 9. children
 10. schools
 11. states
 12. families
 13. groups
 14. countries
 15. problems
 16. hands
 17. parts
 18. places
 19. cases
 20. weeks

Bài tập 4: 

 1. becomes
 2. leaves
 3. works
 4. needs
 5. feels
 6. seems
 7. goes
 8. sees
 9. knows
 10. takes
 11. thinks
 12. comes
 13. gives
 14. looks
 15. uses
 16. finds
 17. wants
 18. tells
 19. puts
 20. means

Bạn đã làm đúng bao nhiêu trong số 10 câu trên? Nếu chưa nhớ hết được các quy tắc thì bạn hãy xem lại một lần kiến thức. Hãy cố gắng luyện tập thêm để ghi nhớ thật kỹ và không mắc lỗi trong khi làm bài và giao tiếp nhé!

Tổng kết

1. Phát âm đuôi s, es là /s/ khi nào?
Phát âm s,es là /s/ khi tận cùng từ kết thúc bởi âm /p/, /f/, /k/, /t/ (Thảo phải khao phở Tuấn )

2.Phát âm đuôi s, es, ‘s là /iz/ khi nào?
Phát âm s,es là /iz/ khi từ kết thúc bởi âm /s/, /ss/, /z/, /o/, /ge/, /ce/, /ch/, /sh/. (Sóng gió chẳng szó giông)

3. Phát âm đuôi s, es, ‘s là /z/ khi nào?
Phát âm s,es là /z/ với các từ kết thúc bởi các từ còn lại.

Bây giờ, nếu bạn đã nắm chắc các kiến thức liên quan đến cách phát âm s và es thì hãy tham khảo thêm các bài viết khác về chủ đề phát âm. Langmaster còn rất nhiều những bài viết kiến thức sẽ hỗ trợ bạn học tiếng Anh rất tốt đấy!

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác