TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM - BÀI 4: NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Giao tiếp khi là một nhân viên mới, đặc biệt là tại các công ty nước ngoài hay công ty đa quốc gia sẽ tương đối khó khăn đối với nhiều người. Đừng lo, cùng Langmaster học ngay tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm chủ đề ngày làm việc đầu tiên qua các từ vựng, những câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm và hội thoại minh hoạ hay nhất nhé. Cùng bắt đầu ngay nào!

Xem thêm:

=> 500+ CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM THEO TÌNH HUỐNG

=> TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM - BÀI 5: HỎI VỀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

I. Từ vựng về chủ đề ngày làm việc đầu tiên

 1. Impression /ɪmˈprɛʃən/ (n): Ấn tượng, cảm nhận về một người, vật hoặc tình huống
 2. Introduce /ˌɪntrəˈduːs/ (v): Giới thiệu
 3. Staff /stæf/ (n): Nhân viên, đội ngũ làm việc trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp
 4. Nervous /ˈnɜːrvəs/ (adj): Lo lắng, căng thẳng, có cảm giác sợ hãi
 5. Colleague /ˈkɒliːɡ/ (n): Đồng nghiệp
 6. Scenario /sɪˈnæri.oʊ/ (n): Tình huống
 7. Show around /ʃoʊ əˈraʊnd/ (v): Dẫn đi xem quanh, hướng dẫn tham quan một nơi hoặc vị trí
 8. Payroll /ˈpeɪroʊl/ (n): Bảng lương
 9. Practice /ˈpræk.tɪs/ (v): Thực hành
 10. Welcome /ˈwɛlkəm/ (v): Chào mừng, đón tiếp
 11. Orientation /,ɔ:fien'teiʃn/ (n): Sự hướng dẫn, sự làm quen 
 12. Induction program /ɪnˈdʌkʃən ˈproʊˌɡræm/ (n): Chương trình giới thiệu
 13. Onboarding /ˈɔnˌbɔrdɪŋ/ (n): Quá trình tiếp nhận
 14. Probation period /proʊˈbeɪʃən ˈpɪriəd/ (n): Quá trình thử việc
 15. Mentor /ˈmɛntɔr/ (n): Người hướng dẫn
 16. Employee handbook /ˌɛmplɔɪˈi hændˌbʊk/ (n): Sổ tay nhân viên
 17. Workplace culture /ˈwɜrkpleɪs ˈkʌltʃər/ (n): Văn hóa làm việc
 18. Company policies /ˈkʌmpəni ˈpɒləsiz/ (n): Chính sách của công ty
 19. Supervisor /ˈsuːpərˌvaɪzər/ (n): Người giám sát
 20. Dress code /drɛs koʊd/ (n): Quy định về trang phục

null

XEM THÊM: 

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ MẪU CÂU GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU - BÀI 48: NHÂN VIÊN MỚI

II. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm ngày làm việc đầu tiên

1. Mẫu câu chào mừng đồng nghiệp mới

 • Glad to have you in our team, Miss Green. (Rất vui có cô trong đội của chúng tôi, cô Green.)
 • Welcome to your first day in our company. (Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của bạn tại công ty chúng tôi.)
 • It's a pleasure to meet you. (Rất vui được gặp bạn.)
 • Do you want me to show you around the place? (Bạn có muốn tôi dẫn bạn đi xung quanh không?)
 • Are you new here? (Bạn là nhân viên mới phải không?)
 • Are you our new manager? (Bạn là quản lý mới của chúng tôi đúng không?)
 • Welcome to our company, James. (Chào mừng bạn làm ở công ty chúng tôi, James.)

2. Mẫu câu nói cho người đi làm ngày đầu tiên

 • Hi, I'm [Your Name], and today is my first day here. I'm really excited to join the team. (Xin chào, tôi là [Tên của bạn], và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở đây. Tôi thực sự háo hức được tham gia vào đội ngũ.)
 • I've just joined as an accountant. (Tôi vừa gia nhập công ty ở vị trí kế toán.)
 • I'm really looking forward to contributing to the team's success. (Tôi rất mong muốn đóng góp cho sự thành công của đội ngũ.)
 • I can't wait to learn more about my role and start working on projects. (Tôi không thể chờ đợi được để tìm hiểu thêm về vai trò của mình và bắt đầu tham gia vào các dự án.)

3. Mẫu câu hỏi cho người đi làm ngày đầu tiên

 • Could you show me the HR Department? (Bạn chỉ cho tôi Phòng Nhân sự ở đâu được không?)
 • Are there any specific company policies or procedures I should be aware of? (Có bất kỳ chính sách hoặc thủ tục cụ thể nào của công ty tôi nên biết không?)
 • Could you please show me around the office and introduce me to my colleagues? (Bạn có thể đưa tôi xem quanh văn phòng và giới thiệu tôi với các đồng nghiệp không?)
 • Is there an orientation program or any important information I should know about? (Có chương trình hướng dẫn hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào tôi nên biết không?)
 • Could you please clarify what my responsibilities will be in this role? (Bạn có thể làm rõ nhiệm vụ của tôi trong vai trò này không?)

4. Mẫu câu thể hiện sự nỗ lực phấn đấu

 • Thank you for the warm welcome. I'm eager to get started. (Cảm ơn sự chào đón nồng hậu. Tôi rất háo hức để bắt đầu.)
 • I appreciate your time and guidance. I'll do my best in this role. (Tôi rất trân trọng thời gian và sự hướng dẫn của anh/chị. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong vai trò này.)
 • I'm excited to start this new journey and I'm fully committed to giving it my best effort. (Tôi rất hào hứng được bắt đầu hành trình mới này và tôi hoàn toàn cam kết sẽ nỗ lực hết mình.)
 • I understand that there will be challenges along the way, but I'm determined to overcome them. (Tôi hiểu rằng sẽ có những thử thách trên chặng đường này nhưng tôi sẽ quyết tâm vượt qua chúng.)
 • I'm eager to learn and grow in this role, and I'll work hard to develop the skills necessary to excel. (Tôi mong muốn học hỏi và phát triển trong vai trò này và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để phát triển các kỹ năng cần thiết để trở nên xuất sắc.)

null

III. Đoạn hội thoại minh hoạ hỏi về ngày làm việc đầu tiên

1. Hội thoại 1

Amit: Good morning, Liesel. So this is the first day you are working here. I hope you'll enjoy your job.
(Amit: Chào buổi sáng cô Liesel. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô. Tôi hi vọng cô sẽ thích công việc này.)

Liesel: Good morning, Mr. Amit. I've had so much to learn from you. I think I’ll enjoy working with you.
(Liesel: Chào buổi sáng ngài Amit. Tôi cần phải học hỏi nhiều từ ngài. Tôi nghĩ tôi sẽ thích làm việc cùng ngài.)

Amit: I hope so. Now let me tell you your duties. There is your desk. Please sit here.
(Amit: Tôi cũng hy vọng vậy. Bây giờ để tôi giới thiệu những công việc chính của cô nhé. Kia là bàn làm việc của cô. Hãy ngồi ở đó nhé.)

Liesel: OK. All right. Thank you.
(Liesel: Cảm ơn ngài.)

Amit: Your main duty is to answer the phone calls and transfer them to the person wanted.
(Amit: Công việc chính của cô là trả lời điện thoại và chuyển cuộc gọi đến những người cần thiết.)

Liesel: OK. And what if the person wanted is out?
(Liesel: Tôi hiểu. Nếu như người cần gặp không có ở đây thì sao ạ?)

Amit: In that case, you are supposed to ask the caller to leave a message.
(Amit: Trong trường hợp đó, cô cần yêu cầu người gọi để lại lời nhắn.)

Liesel: OK. Is there anything else I need to do?
(Liesel: Được ạ. Tôi cần phải làm gì nữa không ạ?)

Amit: You are also responsible for keeping the files in order.
(Amit: Cô cũng phải chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu theo đúng thứ tự.)

Liesel: All right.
(Liesel: Vâng.)

Amit: If there is anything else you would like to know, I would help.
(Amit: Nếu có bất kỳ việc gì cô cần biết, tôi sẽ giúp cô.)

Liesel: Thank you.
(Liesel: Cảm ơn ngài.)

Ảnh minh họa

2. Hội thoại 2

Tom: Hi, I'm Tom, and I'm starting my new job today. It's my first day here.
(Tom: Xin chào, tôi là Tom, và hôm nay tôi bắt đầu công việc mới. Đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi.)

Sara: Hi Tom, nice to meet you! I'm Sara. Welcome to the team!
(Sara: Xin chào Tom, rất vui được gặp bạn! Tôi là Sara. Chào mừng bạn đến đội ngũ!)

Tom: Thank you, Sara. I'm excited to be here. Can you show me where my desk is?
(Tom: Cảm ơn, Sara. Tôi rất háo hức được ở đây. Bạn có thể chỉ cho tôi biết nơi bàn làm việc của tôi ở đâu không?)

Sara: Of course, follow me. Your desk is on the third floor, and I'll introduce you to your colleagues along the way.
(Sara: Tất nhiên, đi theo tôi. Bàn làm việc của bạn ở tầng ba, và tôi sẽ giới thiệu bạn với các đồng nghiệp dọc đường.)

Tom: That sounds great. I appreciate your help, Sara.
(Tom: Nghe có vẻ tuyệt vời. Tôi rất trân trọng cao sự giúp đỡ của bạn, Sara.)

Sara: No problem at all, Tom. We're here to support you as you get started.
(Sara: Không vấn đề gì cả, Tom. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn khi bạn bắt đầu.)

Tìm hiểu thêm: 

IV. Video hướng dẫn tự học tiếng Anh giao tiếp trong ngày làm việc đầu tiên

Tiếng Anh cho người đi làm - Tập 4: Ngày làm việc đầu tiên [Học tiếng Anh giao tiếp #3]

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp những từ vựng, mẫu câu và hội thoại hay nhất về chủ đề tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trong ngày làm việc đầu tiên. Hãy nhớ thường xuyên luyện tập để có thể sử dụng thành thạo phần kiến thức này vào cuộc sống nhé. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)