NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY VỀ BẢN THÂN Ý NGHĨA NHẤT

Mục lục [Ẩn]

 • I. Tổng hợp những câu nói tiếng Anh về bản thân truyền cảm hứng
 • II.  Những câu nói Tiếng Anh về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn
 • Kết luận

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân sẽ là liều thuốc hữu ích giúp bạn có thêm động lực và sự tự tin trong cuộc sống. Langmaster mong rằng bài viết hữu ích này sẽ đem đến cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực nhé!

I. Tổng hợp những câu nói tiếng Anh về bản thân truyền cảm hứng

1. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt 

Dịch nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa con đường.

2. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs 

Dịch nghĩa: Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc mình làm.

3. "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Albert Schweitzer 

Dịch nghĩa: Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu thích việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

4. "Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Steve Jobs 

Dịch nghĩa: Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.

5. "Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson 

Dịch nghĩa: : Đừng nhìn đồng hồ; hãy làm như nó làm. Luôn tiến lên

6. "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt 

Dịch nghĩa: Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.

7. "The only person you should try to be better than is the person you were yesterday." - Matty Mullins 

Dịch nghĩa: Người duy nhất bạn nên cố gắng vượt qua là chính bản thân bạn ngày hôm qua.

8. "Don't be afraid to give up the good to go for the great." - John D. Rockefeller 

Dịch nghĩa: Đừng sợ từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại.

9. "The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt 

Dịch nghĩa: Giới hạn duy nhất đối với khả năng thực hiện của chúng ta vào ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.

10. "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis 

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu mới hoặc mơ một giấc mơ mới.

null

11. "Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart." - Roy T. Bennett 

Dịch nghĩa:  Đừng để những nỗi sợ trong tâm trí bạn chi phối bạn. Hãy để những giấc mơ trong trái tim bạn dẫn lối.

12. "The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams." - Oprah Winfrey

Dịch nghĩa: Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của những giấc mơ của bạn.

13."The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible." - Arthur C. Clarke 

Dịch nghĩa: Cách duy nhất để khám phá giới hạn của điều có thể là vượt qua chúng, dấn thân vào điều không thể.

14. "Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill 

Dịch nghĩa: Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là điểm chết : Tinh thần tiếp tục mới là điều quan trọng.

15. "The future depends on what you do today." - Mahatma Gandhi 

Dịch nghĩa: Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay.

16. "You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you." - Brian Tracy 

Dịch nghĩa: Bạn có trong mình sức mạnh ngay bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là đối mặt với bất cứ điều gì thế giới có thể mang đến

17. "The only person who can truly make you feel fulfilled is you." - Oprah Winfrey 

Dịch nghĩa: Người duy nhất có thể thực sự làm cho bạn cảm thấy đầy đủ là chính bạn.

18. "The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it." - Sudhashree Acharya 

Dịch nghĩa: Càng làm việc chăm chỉ cho một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy càng vĩ đại khi đạt được nó.

19. "Don't be afraid to stand for what you believe in, even if it means standing alone." - Unknown 

Dịch nghĩa: Đừng sợ đứng lên vì những gì bạn tin tưởng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đứng một mình.

20. "Your life does not get better by chance, it gets better by change." - Jim Rohn 

Dịch nghĩa: Cuộc sống của bạn không cải thiện bằng sự may mắn, nó cải thiện bằng sự thay đổi.

21. "The only limit is the one you set for yourself." - Felix Baumgartner 

Dịch nghĩa: Giới hạn duy nhất là giới hạn mà bạn tự đặt ra cho bản thân.

22. "Don't wait for opportunity, create it." - George Bernard Shaw 

Dịch nghĩa: Đừng chờ đợi cơ hội, hãy tạo ra nó.

23. "You are the author of your own story. Make it a good one." - Unknown 

Dịch nghĩa: Bạn là tác giả của câu chuyện riêng mình. Hãy biến nó trở thành một câu chuyện tốt đẹp.

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 50+ NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY, Ý NGHĨA NHẤT

=> NHỮNG CÂU NÓI BẰNG TIẾNG ANH HAY VỀ TÌNH YÊU

II.  Những câu nói Tiếng Anh về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn

1. "You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think." - A.A. Milne 

Dịch nghĩa: Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn có vẻ và thông minh hơn bạn tưởng.

2. "Be yourself; everyone else is already taken." - Oscar Wilde 

Dịch nghĩa: Hãy là chính bạn; tất cả mọi người khác đã có chủ rồi.

3. "You are never given a dream without also being given the power to make it true." - Richard Bach 

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ được ban tặng một giấc mơ mà không có sức mạnh để biến nó thành hiện thực.

4. "The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do." - Walter Bagehot 

Dịch nghĩa: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói bạn không thể làm được.

5. "The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker. 

Dịch nghĩa: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.

6. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson. 

Dịch nghĩa: Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng có một thứ bên trong bạn vĩ đại hơn bất kỳ trở ngại nào.

7. "You don't have to be perfect to be amazing." - Unknown. 

Dịch nghĩa: Bạn không cần phải hoàn hảo để trở nên tuyệt vời."

8. "Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world." - Lucille Ball. 

Dịch nghĩa: Hãy yêu bản thân trước và tất cả mọi thứ khác sẽ đặt vào đúng vị trí. Bạn thực sự phải yêu bản thân để đạt được điều gì đó trong thế giới này.

9. "To love oneself is the beginning of a lifelong romance." - Oscar Wilde. 

Dịch nghĩa: Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn suốt đời.

null

10. "You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection." - Buddha. 

Dịch nghĩa: Bạn chính mình, cùng với bất kỳ ai trên thế giới này, xứng đáng được yêu và được quan tâm.

11."If you have the ability to love, love yourself first." - Charles Bukowski. 

Dịch nghĩa: Nếu bạn có khả năng yêu, hãy yêu chính mình trước tiên.

12. "You are enough just as you are." - Meghan Markle. 

Dịch nghĩa: Bạn đủ đáng để được chấp nhận chính như bạn là."

13. "Be yourself. An original is worth more than a copy." - Suzy Kassem. 

Dịch nghĩa: "Hãy là chính mình. Bản gốc luôn đáng giá hơn một bản sao.

14. "Love yourself enough to set boundaries. Your time and energy are precious. You get to choose how you use it. You teach people how to treat you by deciding what you will and won't accept." - Anna Taylor. 

Dịch nghĩa: Hãy yêu bản thân đủ để đặt ra những ranh giới. Thời gian và năng lượng của bạn quý giá. Bạn được quyền lựa chọn cách sử dụng chúng. Bạn dạy người khác cách đối xử với bạn bằng cách quyết định những điều bạn sẽ và không chấp nhận."

15. "Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults." - Les Brown. 

Dịch nghĩa: Yêu bản thân mình một cách vô điều kiện, giống như cách bạn yêu những người thân thiết nhất của bạn mặc dù họ có khuyết điểm."

16. "You are never too small to make a difference." - Greta Thunberg 

Dịch nghĩa:  Bạn không bao giờ là quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt.

17. "Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it." - Rumi. 

Dịch nghĩa: Nhiệm vụ của bạn không phải là tìm kiếm tình yêu, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm và phát hiện tất cả những rào cản trong chính bạn mà bạn đã xây dựng chống lại nó."

18. "You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously." - Sophia Bush. 

Dịch nghĩa: Bạn được phép trở thành một kiệt tác và đồng thời một công trình đang xây dựng

19. "Your relationship with yourself sets the tone for every other relationship you have." - Robert Holden. 

Dịch nghĩa: Mối quan hệ của bạn với chính mình định đoạt bầu không khí cho tất cả các mối quan hệ khác bạn có.

20. "Self-compassion is simply giving the same kindness to ourselves that we would give to others." - Christopher Germer. 

Dịch nghĩa: Tự yêu thương mình đơn giản là dành cho chính mình những sự tử tế như chúng ta dành cho người khác.

21. "You have been criticizing yourself for years, and it hasn't worked. Try approving of yourself and see what happens." - Louise Hay. 

Dịch nghĩa: Bạn đã tự phê phán chính mình suốt nhiều năm, và nó không có tác dụng. Hãy thử chấp nhận bản thân và xem điều gì xảy ra.

22. "Loving yourself isn't vanity. It is sanity." - Katrina Mayer. 

Dịch nghĩa: Yêu chính mình không phải là sự tự mãn. Đó là sự tỉnh táo.

Xem thêm: TỔNG HỢP NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG TIẾNG ANH HAY NHẤT

Kết luận

Qua bài tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân, Langmaster mong rằng mỗi chúng ta đều sẽ yêu thương và trân quý bản thân mình. Bên cạnh đó, các bạn đừng mất động lực hay niềm tin khi gặp khó khăn nhé, Langmaster tin rằng ai cũng có thế mạnh và tốc độ phát triển riêng, chắc chắn sẽ có ngày tài năng của bạn được tỏa sáng!

Ms. Lê Thị Hương Lan
Tác giả: Ms. Lê Thị Hương Lan
 • 920 TOEIC
 • Tốt nghiệp loại Giỏi, Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG)
 • 7 năm kinh nghiệm giảng tiếng Anh

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác