ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN ANH THPT QUỐC GIA 2023 CHÍNH THỨC

Cập nhật đáp án 24 mã đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức. Dưới đây là 24 mã đề thi THPT Quốc gia tiếng Anh năm 2023, đi kèm đó là đáp án và giải thích chi tiết! Cùng Langmaster tham khảo ngay để kiểm tra số câu đúng/sai cũng như ước lượng được số điểm của bản thân bạn nhé!

DOWNLOAD FULL 24 MÃ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 – Tất cả mã đề: 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 324.

Langmaster đang liên tục update giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023, các bạn tiếp tục theo dõi. LƯU Ý: F5 LIÊN TỤC ĐỂ CẬP NHẬT ĐÁP ÁN NHANH CHÓNG NHẤT!

ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN FULL CÁC MÃ ĐỀ

(Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của Bộ)

1. Mã đề 404

1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44. D

45.A

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

2. Mã đề 409

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.D

44.C

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.B

3. Mã đề 413

1.C

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.D

23.B

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.A

43.B

44. C

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.D

4. Mã đề 419

1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.B

15.C

16.D

17.D

18.C

19.C

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.B

41.A

42.D

43.A

44. D

45.D

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

5. Mã đề 420

1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.D

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.B

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43B.

44. D

45.D

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

6. Mã đề 405

1.C

2.D

3.D 

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.B

24.A

25.A

26.A

27.B

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.A

34.A

35.D

36.C

37.D

38.C

39.B

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.D

50.B

7. Mã đề 406

1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.A

15.C

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.A

28.A

29.A

30.D

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.C

42.A

43.B

44. C

45.C

46.C

47.D

48.A

49.C

50.C

8. Mã đề 407

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.B

22.D

23.B

24.A

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.D

42.B

43.D

44. D

45.C

46.D

47.A

48.C

49.D

50.C

9. Mã đề 408

1.D

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.A

24.D

25.D

26.B

27.A

28.D

29.A

30.D

31.A

32.D

33.D

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.C

40.C

41.A

42.B

43.A

44. C

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

10. Mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44. B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

11. Mã đề 411

1.A

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.B

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.D

31.D

32.D

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.A

42.A

43.A

44. A

45.D

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

12. Mã đề 412

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44. C

45.D

46.D

47.D

48.D

49.C

50.A

13. Mã đề 414

1.B

2.C

3.B

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.D

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

14. Mã đề 415

1.B

2.D

3. D

4.C

5.C

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.B

48.C

49.C

50.A

15. Mã đề 416

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.B

30.B

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44.D 

45.B

46.D

47.D

48.C

49.A

50.C

16. Mã đề 417

1.B

2.D

3. A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.A

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.B

29.D

30.A

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.A

48.D

49.B

50.A

17. Mã đề 418

1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.C

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.D

36.D

37.A

38.C

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44. A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.C

50.C

18. Mã đề 421

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.B

43.C

44. B

45.C

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

19. Mã đề 422

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.B

24.D

25.C

26.B

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.B

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.D

44. C

45.A

46D.

47.D

48.C

49.D

50.B

20. Mã đề 423

1.D

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.CA

9.C

10.C

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.C

17.C

18.B

19.A

20.C

21.C

22.A

23.A

24.B

25.B

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.D

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.B

44. B

45.A

46.C

47.C

48.C

49.A

50.A

21. Mã đề 424

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.D

36.A

37.C

38.D

39.A

40.A

41.B

42.D

43.B

44. B

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

22. Mã đề 401

1. D

2.A

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.D

37.C

38.C

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44. B

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.C

23. Mã đề 402

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.D

18.A

19.B

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.D

50.D

24. Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.B

5. A

6. D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.B

22.B

23.A

24.B

25.C

26. D

27. A

28. D

29. A

30. D

31.A

32.B

33.C

34.D

35.B

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

41.D

42.B

43.C

44. B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác