ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN ANH THPT QUỐC GIA 2023 CHÍNH THỨC

Mục lục [Ẩn]

  • 1. Mã đề 404
  • 2. Mã đề 409
  • 3. Mã đề 413
  • 4. Mã đề 419
  • 5. Mã đề 420
  • 6. Mã đề 405
  • 7. Mã đề 406
  • 8. Mã đề 407
  • 9. Mã đề 408
  • 10. Mã đề 410
  • 11. Mã đề 411
  • 12. Mã đề 412
  • 13. Mã đề 414
  • 14. Mã đề 415
  • 15. Mã đề 416
  • 16. Mã đề 417
  • 17. Mã đề 418
  • 18. Mã đề 421
  • 19. Mã đề 422
  • 20. Mã đề 423
  • 21. Mã đề 424
  • 22. Mã đề 401
  • 23. Mã đề 402
  • 24. Mã đề 403

Cập nhật đáp án 24 mã đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức. Dưới đây là 24 mã đề thi THPT Quốc gia tiếng Anh năm 2023, đi kèm đó là đáp án và giải thích chi tiết! Cùng Langmaster tham khảo ngay để kiểm tra số câu đúng/sai cũng như ước lượng được số điểm của bản thân bạn nhé!

DOWNLOAD FULL 24 MÃ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 – Tất cả mã đề: 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 324.

Langmaster đang liên tục update giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023, các bạn tiếp tục theo dõi. LƯU Ý: F5 LIÊN TỤC ĐỂ CẬP NHẬT ĐÁP ÁN NHANH CHÓNG NHẤT!

ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN FULL CÁC MÃ ĐỀ

(Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của Bộ)

1. Mã đề 404

1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44. D

45.A

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

2. Mã đề 409

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.D

44.C

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.B

3. Mã đề 413

1.C

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.D

23.B

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.A

43.B

44. C

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.D

4. Mã đề 419

1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.B

15.C

16.D

17.D

18.C

19.C

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.B

41.A

42.D

43.A

44. D

45.D

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

5. Mã đề 420

1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.D

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.B

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43B.

44. D

45.D

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

6. Mã đề 405

1.C

2.D

3.D 

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.B

24.A

25.A

26.A

27.B

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.A

34.A

35.D

36.C

37.D

38.C

39.B

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.D

50.B

7. Mã đề 406

1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.A

15.C

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.A

28.A

29.A

30.D

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.C

42.A

43.B

44. C

45.C

46.C

47.D

48.A

49.C

50.C

8. Mã đề 407

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.B

22.D

23.B

24.A

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.D

42.B

43.D

44. D

45.C

46.D

47.A

48.C

49.D

50.C

9. Mã đề 408

1.D

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.A

24.D

25.D

26.B

27.A

28.D

29.A

30.D

31.A

32.D

33.D

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.C

40.C

41.A

42.B

43.A

44. C

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

10. Mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44. B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

11. Mã đề 411

1.A

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.B

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.D

31.D

32.D

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.A

42.A

43.A

44. A

45.D

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

12. Mã đề 412

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44. C

45.D

46.D

47.D

48.D

49.C

50.A

13. Mã đề 414

1.B

2.C

3.B

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.D

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

14. Mã đề 415

1.B

2.D

3. D

4.C

5.C

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.B

48.C

49.C

50.A

15. Mã đề 416

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.B

30.B

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44.D 

45.B

46.D

47.D

48.C

49.A

50.C

16. Mã đề 417

1.B

2.D

3. A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.A

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.B

29.D

30.A

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.A

48.D

49.B

50.A

17. Mã đề 418

1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.C

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.D

36.D

37.A

38.C

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44. A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.C

50.C

18. Mã đề 421

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.B

43.C

44. B

45.C

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

19. Mã đề 422

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.B

24.D

25.C

26.B

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.B

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.D

44. C

45.A

46D.

47.D

48.C

49.D

50.B

20. Mã đề 423

1.D

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.CA

9.C

10.C

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.C

17.C

18.B

19.A

20.C

21.C

22.A

23.A

24.B

25.B

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.D

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.B

44. B

45.A

46.C

47.C

48.C

49.A

50.A

21. Mã đề 424

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.D

36.A

37.C

38.D

39.A

40.A

41.B

42.D

43.B

44. B

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

22. Mã đề 401

1. D

2.A

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.D

37.C

38.C

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44. B

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.C

23. Mã đề 402

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.D

18.A

19.B

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.D

50.D

24. Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.B

5. A

6. D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.B

22.B

23.A

24.B

25.C

26. D

27. A

28. D

29. A

30. D

31.A

32.B

33.C

34.D

35.B

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

41.D

42.B

43.C

44. B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Trung tâm tiếng Anh giao tiếp Langmaster

Langmaster là trung tâm tiếng Anh giao tiếp DUY NHẤT trên thị trường cam kết chuẩn đầu ra theo CEFR. Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho học viên, thay đổi niềm tin và thói quen để trở thành những người thành đạt có trách nhiệm với gia đình và xã hội!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

 • Giáo viên đạt tối thiểu 7.5+ IELTS/900+ TOEIC và có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh công sở
 • Lộ trình học thiết kế riêng phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
 • Nội dung học và các kỹ năng tiếng Anh có tính thực tế cao
 • Tổ chức lớp học thử cho công ty để trải nghiệm chất lượng đào tạo

Chi tiết


Bài viết khác