ĐÁP ÁN 24 MÃ ĐỀ THI MÔN ANH THPT QUỐC GIA 2023 CHÍNH THỨC

Cập nhật đáp án 24 mã đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức. Dưới đây là 24 mã đề thi THPT Quốc gia tiếng Anh năm 2023, đi kèm đó là đáp án và giải thích chi tiết! Cùng Langmaster tham khảo ngay để kiểm tra số câu đúng/sai cũng như ước lượng được số điểm của bản thân bạn nhé!

DOWNLOAD FULL 24 MÃ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2023

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2023 – Tất cả mã đề: 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 324.

Langmaster đang liên tục update giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023, các bạn tiếp tục theo dõi. LƯU Ý: F5 LIÊN TỤC ĐỂ CẬP NHẬT ĐÁP ÁN NHANH CHÓNG NHẤT!

ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN FULL CÁC MÃ ĐỀ

(Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của Bộ)

1. Mã đề 404

1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44. D

45.A

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

2. Mã đề 409

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.B

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.D

43.D

44.C

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.B

3. Mã đề 413

1.C

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.D

23.B

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.A

43.B

44. C

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.D

4. Mã đề 419

1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.B

15.C

16.D

17.D

18.C

19.C

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.B

41.A

42.D

43.A

44. D

45.D

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

5. Mã đề 420

1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.D

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.C

32.B

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.C

43B.

44. D

45.D

46.D

47.C

48.A

49.D

50.D

6. Mã đề 405

1.C

2.D

3.D 

4.B

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.B

20.A

21.B

22.C

23.B

24.A

25.A

26.A

27.B

28.A

29.C

30.A

31.C

32.A

33.A

34.A

35.D

36.C

37.D

38.C

39.B

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.B

46.C

47.D

48.A

49.D

50.B

7. Mã đề 406

1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.D

13.D

14.A

15.C

16.A

17.D

18.D

19.C

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B

27.A

28.A

29.A

30.D

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.C

42.A

43.B

44. C

45.C

46.C

47.D

48.A

49.C

50.C

8. Mã đề 407

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.A

20.C

21.B

22.D

23.B

24.A

25.B

26.D

27.C

28.C

29.B

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.D

42.B

43.D

44. D

45.C

46.D

47.A

48.C

49.D

50.C

9. Mã đề 408

1.D

2.D

3.B

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.A

24.D

25.D

26.B

27.A

28.D

29.A

30.D

31.A

32.D

33.D

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.C

40.C

41.A

42.B

43.A

44. C

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

10. Mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.C

30.A

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44. B

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

11. Mã đề 411

1.A

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.B

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.D

31.D

32.D

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.A

42.A

43.A

44. A

45.D

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

12. Mã đề 412

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44. C

45.D

46.D

47.D

48.D

49.C

50.A

13. Mã đề 414

1.B

2.C

3.B

4.D

5.D

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26.A

27.A

28.A

29.C

30.D

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.A

47.D

48.C

49.D

50.D

14. Mã đề 415

1.B

2.D

3. D

4.C

5.C

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.A

43.B

44.A

45.B

46.A

47.B

48.C

49.C

50.A

15. Mã đề 416

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.B

30.B

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44.D 

45.B

46.D

47.D

48.C

49.A

50.C

16. Mã đề 417

1.B

2.D

3. A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.A

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.B

29.D

30.A

31.C

32.A

33.B

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.A

48.D

49.B

50.A

17. Mã đề 418

1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.C

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.D

36.D

37.A

38.C

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44. A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.C

50.C

18. Mã đề 421

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.B

43.C

44. B

45.C

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

19. Mã đề 422

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.B

23.B

24.D

25.C

26.B

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.B

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.D

44. C

45.A

46D.

47.D

48.C

49.D

50.B

20. Mã đề 423

1.D

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.CA

9.C

10.C

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.C

17.C

18.B

19.A

20.C

21.C

22.A

23.A

24.B

25.B

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.D

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.D

43.B

44. B

45.A

46.C

47.C

48.C

49.A

50.A

21. Mã đề 424

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B

34.A

35.D

36.A

37.C

38.D

39.A

40.A

41.B

42.D

43.B

44. B

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.C

22. Mã đề 401

1. D

2.A

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.D

37.C

38.C

39.A

40.C

41.C

42.B

43.D

44. B

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.C

23. Mã đề 402

1.D

2.B

3.A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.C

17.D

18.A

19.B

20.A

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.C

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.C

45.D

46.C

47.C

48.A

49.D

50.D

24. Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.B

5. A

6. D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.B

14.B

15.B

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.B

22.B

23.A

24.B

25.C

26. D

27. A

28. D

29. A

30. D

31.A

32.B

33.C

34.D

35.B

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

41.D

42.B

43.C

44. B

45.A

46.C

47.A

48.D

49.D

50.D

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)