Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]

  Các danh từ thông thường

   
  1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít 
  2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển 
  3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
  4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon 
  5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa 
  6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu 
  7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu 
  8. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật 
  9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy 
  10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ 
  11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
  12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng 
  13. dust /dʌst/ bụi bẩn 
  14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất 
  15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
  16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 
  17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra 
  18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế 
  19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường 
  20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học 
  21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn 
  22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài 
  23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải 
  24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch 
  25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói 
  26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu 
  27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón 
  28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu 
  29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
  30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp 
  31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên 
  32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu 
  33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn 
  34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm 
  35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn 
  36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 
  37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển 
  38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải 
  39. soil /sɔɪl/ đất 
  40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời 
  41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời 
  42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
   

  Các tính từ hữu ích 

   
  43. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại 
  44. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi 
  45. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng 
  46. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại 
  47. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm 
  48. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
  49. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
  50. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm

  51. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
  52. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
  53. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
   

  Các động từ thường gặp 

   
  54. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn 
  55. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy 
  56. die out /daɪ aʊt/ chết dần 
  57. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất 
  58. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn 
  59. dump /dʌmp/ vứt bỏ 
  60. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra 
  61. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn 
  62. leak /liːk/ rò rỉ 
  63. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa 
  64. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm 
  65. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ 
  66. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 
  67. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế 
  68. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
  69. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
  70. clean /klin/ dọn dẹp
   

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  Các cấu trúc đi với
  1.Cấu trúc: Make + somebody + do sth (Sai khiến ai đó làm gì) Ví dụ: The robber makes everyone lie down - Tên cướp bắt mọi người nằm xuống
  10 phút để nắm chắc cấu trúc So...that, Such...that trong tiếng Anh
  Cấu trúc So...that và Such...that là hai cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng rất nhiều trong thi cử và viết tiếng Anh. Vậy So...that và Such...that là gì? Cách sử dụng ra sao? Cùng Langmaster dành 10 phút để nắm chắc hai cấu trúc này nhé!
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai