TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM - BÀI 35: CHUẨN BỊ THƯ

Mục lục [Ẩn]

 • I. Từ vựng về chủ đề chuẩn bị thư
 • II. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm chủ đề chuẩn bị thư
  • 1. Mẫu câu mở đầu thư
  • 2. Mẫu câu nêu yêu cầu trong thư
  • 3. Mẫu câu kết thúc thư
 • III. Đoạn hội thoại minh hoạ chủ đề chuẩn bị thư tiếng Anh
  • 1. Hội thoại 1
  • 2. Hội thoại 2
 • IV. Video hướng dẫn tự học tiếng Anh giao tiếp chủ đề chuẩn bị thư
 • Kết luận

Khi tự học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, bạn đã nắm được cách giao tiếp chuyên nghiệp, hay nhất trong tình huống chuẩn bị thư khi làm việc tại công ty chưa? Cùng Langmaster khám phá các từ vựng, những câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm và các đoạn hội thoại minh hoạ về chủ đề này nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào!

Xem thêm:

=> 40 CHỦ ĐỀ TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM TỰ TIN THĂNG TIẾN

=> TỰ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI ĐI LÀM - BÀI 36: ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ

I. Từ vựng về chủ đề chuẩn bị thư

 1. Email (n): [ˈiːmeɪl] - Thư điện tử
 2. Subject (n): [ˈsʌbdʒɪkt] - Chủ đề
 3. Address (n): [əˈdrɛs] - Địa chỉ
 4. Salutation (n): [ˌsæljuˈteɪʃən] - Lời chào hỏi
 5. Recipient (n): [rɪˈsɪpiənt] - Người nhận
 6. Sender (n): [ˈsɛndər] - Người gửi
 7. Subject (n): [ˈsʌbdʒɪkt] - Chủ đề
 8. Body of the email (n): [ˈbɒdi əv ðə ˈiːmeɪl] - Phần nội dung email
 9. Signature (n): [ˈsɪɡnətʃə] - Chữ ký
 10. Forward (v): [ˈfɔrwərd] - Chuyển tiếp
 11. Reply (v): [rɪˈplaɪ] - Trả lời
 12. Attachments (n): [əˈtæʧmənts] - Tệp đính kèm
 13. Closing (n): [ˈkloʊzɪŋ] - Phần kết thư
 14. Dear [dɪr]: Thân gửi
 15. Write [raɪt] (v): Viết
 16. Request [rɪˈkwɛst] (v): Yêu cầu
 17. Send [sɛnd] (v): Gửi
 18. Receive [rɪˈsiv] (v): Nhận
 19. Consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃən] (n): Sự cân nhắc
 20. Invite [ɪnˈvaɪt] (v): Mời
 21. Inbox (n): [ˈɪnˌbɒks] - Hộp thư đến
 22. Outbox (n): [ˈaʊtˌbɒks] - Hộp thư đã gửi
 23. Draft (n): [dræft] - Bản nháp
 24. Spam (n): [spæm] - Thư rác

null

II. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm chủ đề chuẩn bị thư

1. Mẫu câu mở đầu thư

 • I am writing to inform you that… (Tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng…)
 • I am contacting you for the following reason… (Tôi liên hệ với bạn vì…)
 • I recently read/heard about… (Gần đây tôi đọc/nghe được rằng…)
 • Thank you for your email. (Cảm ơn bạn đã gửi thư.)
 • Thank you for contacting us. (Cảm ơn đã liên hệ với chúng tôi.)
 • In reply to your request… (Tôi xin trả lời về yêu cầu của bạn…)
 • In response to your recent email… (Trả lời email gần đây của bạn...)
 • Thank you for your email regarding… (Cảm ơn email của bạn về việc…)
 • I'm writing to inquire about... (Tôi viết để hỏi về...)
 • I would like to bring to your attention... (Tôi muốn đưa bạn biết rằng...)

2. Mẫu câu nêu yêu cầu trong thư

 • Could you please confirm receipt of this email? (Bạn có thể xác nhận việc nhận thư này không?)
 • I'm writing to request more information about… (Tôi viết để yêu cầu thêm thông tin về...)
 • Please find the attached document you requested. (Xin vui lòng tìm tài liệu đính kèm  bạn yêu cầu.)
 • Kindly review the attached document at your earliest convenience. (Vui lòng xem xét tài liệu đính kèm khi bạn có thời gian.)
 • This is just a friendly reminder about our meeting scheduled for… (Đây chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ về cuộc họp của chúng ta đã lên lịch vào...)
 • Attached is the agenda for our upcoming meeting. (Đính kèm là chương trình cuộc họp sắp tới của chúng ta.)

3. Mẫu câu kết thúc thư

 • I look forward to hearing from you soon  (Tôi mong đợi sớm nhận được tin từ bạn.)
 • I look forward to hearing from you soon. (Tôi mong đợi sớm nhận được tin từ bạn.)
 • If you have any questions or need further clarification, please don't hesitate to ask. (Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần giải thích thêm, xin đừng ngần ngại hỏi.)

XEM THÊM: 

⇒ ​​50 MẪU VIẾT EMAIL BẰNG TIẾNG ANH CHUẨN CHUYÊN NGHIỆP!

HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ BẰNG TIẾNG ANH CHI TIẾT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU  

null

III. Đoạn hội thoại minh hoạ chủ đề chuẩn bị thư tiếng Anh

1. Hội thoại 1

Amit: Hey Liesel, I have an email I need you to prepare. Will you take care of it for me?
(Amit: Liesel này, tôi có một email cần cô soạn. Cô có thể làm nó giúp tôi được không?)

Liesel: Yes, Amit. Would you like me to type it up for you?
(Liesel: Vâng ngài Amit. Ngài muốn tôi đánh máy không ạ?)

Amit: Yes, please. It's a business email.
(Amit: Vâng, làm ơn. Đây là một bức thư công việc.)

Liesel: I see. Would you like me to use the company template or type it in the usual business email format?
(Liesel: Tôi hiểu. Ngài muốn tôi dùng khuôn mẫu của công ty hay dùng định dạng công việc bình thường vẫn dùng ạ?)

Amit: I think the company template will be best. And make sure to polish it up and make it more concise before you send it.
(Amit: Tôi nghĩ dùng khuôn mẫu của công ty là tốt nhất. Nhưng đừng quên chỉnh sửa nó và làm cho các ý rõ ràng trước khi cô gửi nó đi.)

Liesel: Yes. I'll see to it.
(Liesel: Vâng, tôi biết mình phải làm gì.)

Amit: Thank you.
(Amit: Cảm ơn.)

null

2. Hội thoại 2

A: Hi, I need to send an email to inquire about a product. Can you help me draft it?
(A: Xin chào, tôi cần gửi một email để tìm hiểu về một sản phẩm. Bạn có thể giúp tôi soạn nó được không?)

B: Of course! What specific information are you looking for?
(B: Tất nhiên! Bạn đang muốn biết thông tin cụ thể gì?)

A: I want to ask about the price, availability, and delivery options for a new product they just launched.
(A:  Tôi muốn hỏi về giá cả, sự có sẵn và các tùy chọn giao hàng cho một sản phẩm mới họ vừa tung ra.)

B: Got it. Here's how you can begin your email: "Dear [Recipient's Name or Company], I hope this email finds you well. I am writing to inquire about [product name]..."
(B: Tôi hiểu rồi. Dưới đây là cách bạn có thể bắt đầu email: "Kính gửi [Tên người nhận hoặc Công ty], tôi hy vọng email này tìm thấy bạn trong tình trạng tốt. Tôi viết email để tìm hiểu về [tên sản phẩm]...")

A: Thanks! What should I ask about the price?
(A:  Cảm ơn! Vậy thì tôi nên hỏi về giá cả như thế nào?)

B: You can write, "Could you please provide me with the pricing details for [product name]?"
(B: Bạn có thể viết, "Liệu bạn có thể cung cấp cho tôi thông tin về giá cả cho [tên sản phẩm] không?")

A: And how about availability?
(A:  Còn về sự có sẵn thì sao?)

B: You can say, "I am also interested in knowing if [product name] is currently in stock."
(B: Bạn có thể nói, "Tôi cũng quan tâm xem [tên sản phẩm] hiện đang có sẵn hay không.")

A: And what about delivery options?
(A:  Và về các tùy chọn giao hàng thì sao?)

B: You can ask, "Additionally, could you please explain the available delivery options for [product name]?"
(B: Bạn có thể hỏi, "Ngoài ra, liệu bạn có thể giải thích về các tùy chọn giao hàng cho [tên sản phẩm] không?")

A: Great! What should I include in the closing?
(A:  Tuyệt vời! Vậy thì tôi nên kết thúc email như thế nào?)

B: You can end the email with, "Thank you in advance for your assistance. I look forward to your prompt response."
(B: Bạn có thể kết thúc email bằng cách viết, "Trước hết, tôi xin cảm ơn về sự hỗ trợ của bạn. Tôi rất mong sớm nhận được câu trả lời từ bạn.")

A: Perfect! That's exactly what I needed. Thanks for your help!
(A:  Hoàn hảo! Đó chính xác là điều tôi cần. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ!)

B: You're welcome! If you need any further assistance, feel free to ask. Good luck with your inquiry!
(B: Không có gì! Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ nào khác, đừng ngần ngại hỏi. Chúc bạn may mắn với cuộc trao đổi thông tin của bạn!)1

IV. Video hướng dẫn tự học tiếng Anh giao tiếp chủ đề chuẩn bị thư

Tiếng Anh cho người đi làm - Tập 35: Chuẩn bị thư [Học tiếng Anh giao tiếp #3]

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đây vừa tổng hợp cho bạn những từ vựng, mẫu câu và đoạn hội thoại minh hoạ tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm chủ đề chuẩn bị thư hay nhất. Đừng quên thường xuyên luyện tập để củng cố, bổ sung kiến thức nhé. Bên cạnh đó, đừng quên đăng ký làm bài test trình độ tiếng Anh miễn phí tại đây để biết được khả năng của mình nhé. Langmaster chúc bạn thành công!

Nội Dung Hot

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 1 KÈM 1

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học và trao đổi trực tiếp 1 thầy 1 trò.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh hoạt.

Chi tiết

null

KHÓA HỌC CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 • Học các kỹ năng trong công việc: đàm phán, thuyết trình, viết email, gọi điện,...
 • Chủ đề học liên quan trực tiếp đến các tình huống công việc thực tế
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, có kinh nghiệm thực tế với tiếng Anh công sở.
 • Phương pháp học chủ đạo: Siêu phản xạ, PG (chuẩn hóa phát âm), PBL (Học qua dự án),...

Chi tiết

null

KHÓA HỌC OFFLINE TẠI HÀ NỘI

 • Mô hình học ACE: Học chủ động, Rèn luyện năng lực lõi và môi trường học toàn diện
 • Đội ngũ giáo viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC, cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Áp dụng phương pháp: Siêu phản xạ, Lập trình tư duy (NLP), ELC (Học qua trải nghiệm),...
 • Môi trường học tập toàn diện và năng động giúp học viên “đắm mình” vào tiếng Anh và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Chi tiết


Bài viết khác