Những bài học tiếng Anh thú vị

Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực tư pháp, phiên dịch hay công nhân viên chức nhà nước thì việc tìm hiểu bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Vì thế, hãy cùng Langmaster khám phá ngay dưới đây nhé.

1. Từ vựng về Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

- Socialist Republic of Vietnam /səʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SRV): Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- President of the Socialist Republic of Vietnam /ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Vice President of the Socialist Republic of Vietnam /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

null

 Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

2. Từ vựng về tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

- Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV) /ˈgʌvnmənt ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv Viet Nam/: Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Ministry of National Defence /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/ (MND): Bộ Quốc phòng

- Ministry of Public Security /ˈmɪnɪstri ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/ (MPS): Bộ Công an

- Ministry of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/ (MOFA): Bộ Ngoại giao 

- Ministry of Justice /ˈmɪnɪstri ɒv ˈʤʌstɪs/ (MOJ): Bộ Tư pháp

- Ministry of Finance /ˈmɪnɪstri ɒv faɪˈnæns/ (MOF): Bộ Tài chính

- Ministry of Industry and Trade /ˈmɪnɪstri ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/ (MOIT): Bộ Công Thương

- Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/ (MOLISA): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Ministry of Transport /ˈmɪnɪstri ɒv ˈtrænspɔːt/ (MOT): Bộ Giao thông vận tải 

- Ministry of Construction /ˈmɪnɪstri ɒv kənˈstrʌkʃən/ (MOC): Bộ Xây dựng 

- Ministry of Information and Communications /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/ (MIC): Bộ Thông tin và Truyền thông

- Ministry of Education and Training /ˈmɪnɪstri ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/ (MOET): Bộ Giáo dục và Đào tạo 

null

Từ vựng về tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

- Ministry of Agriculture and Rural Development /ˈmɪnɪstri ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/ (MARD): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ministry of Planning and Investment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/ (MPI): Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ministry of Home Affairs /ˈmɪnɪstri ɒv həʊm əˈfeəz/ (MOHA): Bộ Nội vụ

- Ministry of Health /ˈmɪnɪstri ɒv hɛlθ/ (MOH): Bộ Y tế

- Ministry of Science and Technology /ˈmɪnɪstri ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/ (MOST): Bộ Khoa học và Công nghệ

Ministry of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstri ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/ (MOCST): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ministry of Natural Resources and Environment /ˈmɪnɪstri ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/ (MONRE): Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Government Inspectorate /ˈgʌvnmənt ɪnˈspɛktərɪt/ (GI): Thanh tra Chính phủ

- The State Bank of Vietnam /ðə steɪt bæŋk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/ (SBV): Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Committee for Ethnic Affairs /kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/ (CEMA): Ủy ban Dân tộc 

- Office of the Government /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/ (GO): Văn phòng Chính phủ

Xem thêm:

=> 13 MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC BẠN CẦN BIẾT

=> BỎ TÚI NGAY CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

3. Từ vựng về tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

Ho Chi Minh Mausoleum Management /Ho Chi Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/(HCMM): Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Viet Nam Social Security /Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/ (VSI): Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Viet Nam News Agency /Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/(VNA): Thông tấn xã Việt Nam

- Voice of Viet Nam /vɔɪs ɒv Viet Nam/(VOV): Đài Tiếng nói Việt Nam

- Viet Nam Television /Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/(VTV): Đài Truyền hình Việt Nam

- Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /Ho Chi Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/ (HCMA):  Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- Viet Nam Academy of Science and Technology /Viet Nam əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/(VAST): Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Viet Nam Academy of Social Sciences /Viet Nam əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/(VASS): Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

4. Từ vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

- Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam /praɪm ˈmɪnɪstər ɒv ðə ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Permanent Deputy Prime Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng Thường trực

- Deputy Prime Minister /ˈdɛpjʊti praɪm ˈmɪnɪstə/: Phó Thủ tướng

- Minister of National Defence /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʃənl dɪˈfɛns/: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Minister of Public Security /ˈmɪnɪstər ɒv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊərɪti/: Bộ trưởng Bộ Công an

- Minister of Foreign Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈfɒrɪn əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- Minister of Justice /ˈmɪnɪstər ɒv ˈʤʌstɪs/: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Minister of Finance /ˈmɪnɪstər ɒv faɪˈnæns/: Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Minister of Industry and Trade /ˈmɪnɪstər ɒv ˈɪndəstri ænd treɪd/: Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv ˈleɪbə, wɔːr ˈɪnvəlɪdz ænd ˈsəʊʃəl əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Minister of Transport /ˈmɪnɪstər ɒv ˈtrænspɔːt/: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Minister of Construction /ˈmɪnɪstər ɒv kənˈstrʌkʃən/: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Minister of Information and Communications /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃən ænd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz/: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Minister of Education and Training /ˈmɪnɪstər ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Minister of Agriculture and Rural Development /ˈmɪnɪstər ɒv ˈægrɪkʌlʧər ænd ˈrʊərəl dɪˈvɛləpmənt/: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Minister of Planning and Investment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

null

Từ vựng về chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

- Minister of Home Affairs /ˈmɪnɪstər ɒv həʊm əˈfeəz/: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Minister of Health /ˈmɪnɪstər ɒv hɛlθ/: Bộ trưởng Bộ Y tế

- Minister of Science and Technology /ˈmɪnɪstər ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

- Minister of Culture, Sports and Tourism /ˈmɪnɪstər ɒv ˈkʌlʧə, spɔːts ænd ˈtʊərɪz(ə)m/: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Minister of Natural Resources and Environment /ˈmɪnɪstər ɒv ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz ænd ɪnˈvaɪərənmənt/: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Inspector-General /ɪnˈspɛktə-ˈʤɛnərəl/: Tổng Thanh tra Chính phủ

- Governor of the State Bank of Viet Nam /ˈgʌvənər ɒv ðə steɪt bæŋk ɒv Viet Nam/: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə kəˈmɪti fɔːr ˈɛθnɪk əˈfeəz/: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government /ˈmɪnɪstə, ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈgʌvnmənt/: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

5. Từ vựng về văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

- Office of the President /ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Văn phòng Chủ tịch nước 

- Chairman/Chairwoman of the Office of the President /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ði ˈɒfɪs ɒv ðə ˈprɛzɪdənt/:  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

- Assistant to the President /əˈsɪstənt tuː ðə ˈprɛzɪdənt/: Trợ lý Chủ tịch nước

Xem thêm:

=> 30+ MẪU CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN TIẾNG ANH HÀNG NGÀY BẠN CẦN BIẾT

=> 25+ MẪU CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TIẾNG ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỚ!

6. Từ vựng tiếng Anh về tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

- Ministry Office /ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Văn phòng Bộ

- Ministry Inspectorate /ˈmɪnɪstri ɪnˈspɛktərɪt/: Thanh tra Bộ

- Directorate /dɪˈrɛktərɪt/: Tổng cục 

- Committee/Commission /kəˈmɪti/kəˈmɪʃən/: Ủy ban

- Department/Authority/Agency /dɪˈpɑːtmənt/ɔːˈθɒrɪti/ˈeɪʤənsi/: Cục

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Vụ

- Academy /əˈkædəmi/: Học viện

- Institute /ˈɪnstɪtjuːt/: Viện

- Centre /ˈsɛntə/: Trung tâm

- Department of Personnel and Organization /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌpɜːsəˈnɛl ænd ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən/: Vụ Tổ chức Cán bộ

- Department of Legal Affairs /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˈliːgəl əˈfeəz/: Vụ Pháp chế

- Department of International Cooperation /dɪˈpɑːtmənt ɒv ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl kəʊˌɒpəˈreɪʃən/: Vụ Hợp tác quốc tế

null

Từ vựng tiếng Anh về tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

7. Từ vựng tiếng anh về chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Permanent Deputy Minister /ˈpɜːmənənt ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: Thứ trưởng Thường trực

- Deputy Minister /ˈdɛpjʊti ˈmɪnɪstə/: Thứ trưởng

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/l: Tổng Cục trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Tổng Cục trưởng

- Permanent Vice Chairman/Chairwoman /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən//: Phó Chủ nhiệm Thường trực

- Vice Chairman/Chairwoman /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən/: Phó Chủ nhiệm

- Assistant Minister /əˈsɪstənt ˈmɪnɪstə/: Trợ lý Bộ trưởng

- Chairman/Chairwoman of Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: Chủ nhiệm Ủy ban

- Vice Chairman/Chairwoman of Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv kəˈmɪti/: Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

- Chief of the Ministry Office /ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Chánh Văn phòng Bộ

- Deputy Chief of the Ministry Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ðə ˈmɪnɪstri ˈɒfɪs/: Phó Chánh Văn phòng Bộ 

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Cục trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Cục trưởng

- Director General /dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Vụ trưởng

- Deputy Director General /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl/: Phó Vụ trưởng

- President of Academy /ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: Giám đốc Học viện

- Vice President of Academy /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv əˈkædəmi/: Phó Giám đốc Học viện

- Director of Institute /dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtju:t/: Viện trưởng

- Deputy Director of Institute /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈɪnstɪtjuːt/: Phó Viện trưởng

- Director of Centre /dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: Giám đốc Trung tâm

- Deputy Director of Centre /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv ˈsɛntə/: Phó giám đốc Trung tâm

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: Chuyên viên cao cấp

- Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: Chuyên viên chính

- Official /əˈfɪʃəl/: Chuyên viên

- Senior Inspector /ˈsiːnjər ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên cao cấp

- Principal Inspector /ˈprɪnsəpəl ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên chính

- Inspector /ɪnˈspɛktə/: Thanh tra viên

8. Từ vựng tiếng Anh về chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

- Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management /dɪˈrɛktər ɒv Ho Chi Minhˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktər ɒv Ho Chi Minh ˌmɔːsəˈlɪəm ˈmænɪʤmənt/: Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

- General Director of Vietnam Social Security /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Deputy General Director of Viet Nam Social Security /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈsəʊʃəl sɪˈkjʊərɪti/: Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- General Director of Viet Nam News Agency /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/: Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

- Deputy General Director of Viet Nam News Agency /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam njuːz ˈeɪʤənsi/: Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

- General Director of Voice of Vietnam /ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

- Deputy General Director of Voice of Vietnam /dɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv vɔɪs ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/: Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

- General Director of Viet Nam Television /ʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- Deputy General Director of Vietnam Television /ˈdɛpjʊti ˈʤɛnərəl dɪˈrɛktər ɒv Viet Nam ˈtɛlɪˌvɪʒən/: Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv həʊ ʧiː Minh ˈnæʃənl əˈkædəmi ɒv ˈpɒlɪtɪks ænd ˈpʌblɪk ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n/: Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- President of Vietnam Academy of Science and Technology /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Vice President of Vietnam Academy of Science and Technology /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɒləʤi/: Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- President of Vietnam Academy of Social Sciences /ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Vice President of Vietnam Academy of Social Sciences /vaɪs ˈprɛzɪdənt ɒv ˌvjɛtˈnɑːm əˈkædəmi ɒv ˈsəʊʃəl ˈsaɪənsɪz/: Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Xem thêm:

=> 80 MẪU CÂU HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP NHƯ NGƯỜI BẢN ĐỊA

=> 33 MẪU CÂU NHẬN XÉT BẰNG TIẾNG ANH

9. Từ vựng về tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị Tổng cục

- Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

- Chief of Office /ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh văn phòng

- Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó chánh văn phòng

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Cục

- Director /dɪˈrɛktə/: Cục trưởng

- Deputy Director /ˈdɛpjʊti dɪˈrɛktə/: Phó cục trưởng

- Board /bɔːd/: Ban

- Head /hɛd/: Trưởng ban

- Deputy Head /ˈdɛpjʊti hɛd/: Phó trưởng ban

- Branch /brɑːnʧ/: Chi cục

- Manager /ˈmænɪʤə/: Chi cục trưởng

- Deputy Manager /ˈdɛpjʊti ˈmænɪʤə/: Chi cục phó

- Division /dɪˈvɪʒən/: Phòng

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó trưởng phòng

null

Từ vựng về tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị Tổng cục

10. Từ vựng tiếng Anh về tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

- Ha Noi Capital /hɑː Noi ˈkæpɪtl/: Thủ đô Hà Nội 

- City /ˈsɪti/: Thành phố

- Province /ˈprɒvɪns/: Tỉnh

- District /ˈdɪstrɪkt/: Quận, huyện

- Commune /ˈkɒmjuːn/: Xã

- Ward /wɔːd/: Phường

- Hamlet, Village /ˈhæmlɪt, ˈvɪlɪʤ/: Thôn/Ấp/Bản

- People’s Committee /ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)

Office /ˈɒfɪs/: Văn phòng

- Department /dɪˈpɑːtmənt/: Sở

- Board /bɔːd/: Ban

- Committee Division /kəˈmɪti dɪˈvɪʒən/: Phòng (trực thuộc UBND)

- Town /taʊn/: Thị xã, thị trấn

11. Từ vựng tiếng Anh về thức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

- Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /ˈpɜːmənənt vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân

- Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee /vaɪs ˈʧeəmən/ˈʧeəˌwʊmən ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Member of the People’s Committee /ˈmɛmbər ɒv ðə ˈpiːplz kəˈmɪti/: Ủy viên Ủy ban nhân dân

- Director of Department /dɪˈrɛktər ɒv dɪˈpɑːtmənt/: Giám đốc Sở

- Chief of Office / ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Chánh Văn phòng

- Deputy Chief of Office /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɒv ˈɒfɪs/: Phó Chánh Văn phòng

- Chief Inspector /ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Chánh Thanh tra

- Deputy Chief Inspector /ˈdɛpjʊti ʧiːf ɪnˈspɛktə/: Phó Chánh Thanh tra

- Head of Division /hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Trưởng phòng

- Deputy Head of Division /ˈdɛpjʊti hɛd ɒv dɪˈvɪʒən/: Phó Trưởng phòng

- Senior Official /ˈsiːnjər əˈfɪʃəl/: Chuyên viên cao cấp

- Principal Official /ˈprɪnsəpəl əˈfɪʃəl/: Chuyên viên chính

- Official /əˈfɪʃəl/: Chuyên viên 

Phía trên là toàn bộ từ vựng về bộ máy nhà nước Việt Nam trong tiếng Anh để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học từ vựng của mình. Ngoài ea, đừng quên truy cập Langmaster thường xuyên để cập nhật các bài học tiếng Anh mới nhất mỗi ngày nhé.

Xem thêm:

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)