Những bài học tiếng Anh thú vị

Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

 
Cùng tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh nhé. Xem trong tiếng Anh thì những từ ngữ này được miêu tả như thế nào .
 
tiếng anh giao tiếp
 

1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

 
-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -------->  Socialist Republic of Viet Nam (SRV)
-  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam -------->   President of the Socialist Republic of Viet Nam              
-  Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -------->   Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam
               

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

 
-  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam --------> Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV)
-  Bộ Quốc phòng -------->Ministry of National Defence (MND)
-  Bộ Công an --------> Ministry of Public Security (MPS)
-  Bộ Ngoại giao --------> Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
-  Bộ Tư pháp --------> Ministry of Justice (MOJ)
-  Bộ Tài chính --------> Ministry of Finance (MOF)
-  Bộ Công Thương --------> Ministry of Industry and Trade (MOIT)
-  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội --------> Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs (MOLISA)
-  Bộ Giao thông vận tải --------> Ministry of Transport (MOT)
-  Bộ Xây dựng --------> Ministry of Construction (MOC)
-  Bộ Thông tin và Truyền thông --------> Ministry of Information and Communications (MIC)
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo --------> Ministry of Education and Training (MOET)
-  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn --------> Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)
-  Bộ Kế hoạch và Đầu tư --------> Ministry of Planning and Investment (MPI)
-  Bộ Nội vụ --------> Ministry of Home Affairs (MOHA)
-  Bộ Y tế --------> Ministry of Health (MOH)
-  Bộ Khoa học và Công nghệ --------> Ministry of Science and Technology               (MOST)
-  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch --------> Ministry of Culture, Sports and Tourism                (MOCST)
-  Bộ Tài nguyên và Môi trường --------> Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE)
-  Thanh tra Chính phủ --------> Government Inspectorate (GI)
-  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --------> The State Bank of Viet Nam (SBV)
-  Ủy ban Dân tộc --------> Committee for Ethnic Affairs (CEMA)
-  Văn phòng Chính phủ --------> Office of the Government (GO)
 

3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

 
-  Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  --------> Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM)
-  Bảo hiểm xã hội Việt Nam -------->   Viet Nam Social Security (VSI)
-  Thông tấn xã Việt Nam --------> Viet Nam News Agency (VNA)
-  Đài Tiếng nói Việt Nam -------->  Voice of Viet Nam (VOV)
-  Đài Truyền hình Việt Nam  --------> Viet Nam Television (VTV)
-  Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh --------> Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA)
-  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam --------> Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST)
-  Viện Khoa học Xã hội Việt Nam --------> Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS)
 
 

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

 
-  Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam --------> Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
-  Phó Thủ tướng Thường trực --------> Permanent Deputy Prime Minister
-  Phó Thủ tướng --------> Deputy Prime Minister
-  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng --------> Minister of National Defence
-  Bộ trưởng Bộ Công an --------> Minister of Public Security
-  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao --------> Minister of Foreign Affairs
-  Bộ trưởng Bộ Tư pháp --------> Minister of Justice
-  Bộ trưởng Bộ Tài chính --------> Minister of Finance
-  Bộ trưởng Bộ Công Thương --------> Minister of Industry and Trade
-  Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội --------> Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
-  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải --------> Minister of Transport
-  Bộ trưởng Bộ Xây dựng --------> Minister of Construction
-  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông --------> Minister of Information and Communications
-  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo --------> Minister of Education and Training
-  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn --------> Minister of Agriculture and Rural Development
-  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư --------> Minister of Planning and Investment
-  Bộ trưởng Bộ Nội vụ --------> Minister of Home Affairs
-  Bộ trưởng Bộ Y tế --------> Minister of Health
-  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ --------> Minister of Science and Technology
-  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -------->  Minister of Culture, Sports and Tourism
-  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường -------->  Minister of Natural Resources and Environment
-  Tổng Thanh tra Chính phủ --------> Inspector-General
-  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam --------> Governor of the State Bank of Viet Nam
-  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc --------> Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
-  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ               -------->  Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government
 

5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

 
-  Văn phòng Chủ tịch nước  -------->  Office of the President
-  Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước -------->  Chairman/Chairwoman of the Office of the President
-  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước -------->  Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
-  Trợ lý Chủ tịch nước -------->  Assistant to the President
 

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

 
-  Văn phòng Bộ -------->   Ministry Office
-  Thanh tra Bộ -------->  Ministry Inspectorate
-  Tổng cục -------->  Directorate
-  Ủy ban -------->  Committee/Commission
-  Cục -------->  Department/Authority/Agency
-  Vụ -------->  Department
-  Học viện                -------->  Academy
-  Viện -------->  Institute
-  Trung tâm -------->  Centre
-  Ban -------->  Board
-  Phòng -------->  Division
-  Vụ Tổ chức Cán bộ -------->  Department of Personnel and Organisation
-  Vụ Pháp chế -------->  Department of Legal Affairs
-  Vụ Hợp tác quốc tế -------->  Department of International Cooperation
 

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 
-  Thứ trưởng Thường trực -------->  Permanent Deputy Minister
-  Thứ trưởng -------->  Deputy Minister
-  Tổng Cục trưởng  -------->   Director General
-  Phó Tổng Cục trưởng -------->  Deputy Director General
-  Phó Chủ nhiệm Thường trực -------->  Permanent Vice Chairman/Chairwoman
-  Phó Chủ nhiệm -------->  Vice Chairman/Chairwoman
-  Trợ lý Bộ trưởng   -------->  Assistant Minister
-  Chủ nhiệm Ủy ban -------->  Chairman/Chairwoman of Committee
-  Phó Chủ nhiệm Ủy ban -------->  Vice Chairman/Chairwoman of Committee
-  Chánh Văn phòng Bộ -------->  Chief of the Ministry Office
-  Phó Chánh Văn phòng Bộ -------->   Deputy Chief of the Ministry Office
-  Cục trưởng -------->  Director General
-  Phó Cục trưởng -------->  Deputy Director General
-  Vụ trưởng -------->  Director General
-  Phó Vụ trưởng -------->  Deputy Director General
-  Giám đốc Học viện -------->  President of Academy
-  Phó Giám đốc Học viện -------->  Vice President of Academy
-  Viện trưởng -------->  Director of Institute
-  Phó Viện trưởng -------->  Deputy Director of Institute
-  Giám đốc Trung tâm -------->  Director of Centre
-  Phó giám đốc Trung tâm -------->  Deputy Director of Centre
-  Trưởng phòng -------->  Head of Division
-  Phó trưởng phòng -------->  Deputy Head of Division
-  Chuyên viên cao cấp -------->  Senior Official
-  Chuyên viên chính -------->  Principal Official
-  Chuyên viên -------->  Official
-  Thanh tra viên cao cấp -------->  Senior Inspector
-  Thanh tra viên chính -------->  Principal Inspector
-  Thanh tra viên -------->  Inspector
 

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

 
-  Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh -------->  Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
-  Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh -------->  Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
-  Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam -------->  General Director of Viet Nam Social Security
-  Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam -------->   Deputy General Director of Viet Nam Social Security
-  Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam-------->   General Director of Viet Nam News Agency
-  Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam  -------->   Deputy General Director of Viet Nam News Agency
-  Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam -------->   General Director of Voice of Viet Nam
-  Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam  -------->  Deputy General Director of Voice of Viet Nam
-  Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam -------->  General Director of Viet Nam Television
-  Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam -------->  Deputy General Director of Viet Nam Television
-  Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh -------->  President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
-  Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh -------->  Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
-  Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam -------->  President of Viet Nam Academy of Science and Technology
-  Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam -------->  Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
-  Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam -------->  President of Viet Nam Academy of Social Sciences
-  Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam -------->  Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences
 

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

 
-  Văn phòng -------->  Office
-  Chánh Văn phòng -------->  Chief of Office
-  Phó Chánh Văn phòng -------->  Deputy Chief of Office
-  Cục -------->  Department
-  Cục trưởng -------->  Director
-  Phó Cục trưởng -------->  Deputy Director
-  Vụ -------->  Department
-  Vụ trưởng -------->  Director
-  Phó Vụ trưởng -------->  Deputy Director
-  Ban -------->  Board
-  Trưởng Ban -------->  Head
-  Phó Trưởng Ban -------->  Deputy Head
-  Chi cục -------->  Branch
-  Chi cục trưởng -------->  Manager
-  Chi cục phó -------->  Deputy Manager
-  Phòng -------->   Division
-  Trưởng phòng  -------->  Head of Division
-  Phó Trưởng phòng -------->   Deputy Head of Division
 

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

 
-  Thủ đô Hà Nội -------->  Hà Nội Capital
-  Thành phố -------->  City
-  Tỉnh -------->  Province
-  Quận, Huyện -------->  District
-  Xã -------->  Commune
-  Phường -------->   Ward
-  Thôn/Ấp/Bản/Phum -------->  Hamlet, Village
-  Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) -------->  People’s Committee
-  Văn phòng -------->  Office
-  Sở -------->  Department
-  Ban -------->  Board
-  Phòng (trực thuộc UBND)  -------->  Committee Division
-  Thị xã, Thị trấn -------->  Town
 

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

 
-  Chủ tịch Ủy ban nhân dân -------->  Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
-  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân -------->  Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
-  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân -------->  Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
-  Ủy viên Ủy ban nhân dân -------->  Member of the People’s Committee
-  Giám đốc Sở -------->  Director of Department
-  Phó Giám đốc Sở                Deputy -------->  Director of Department
-  Chánh Văn phòng -------->  Chief of Office
-  Phó Chánh Văn phòng -------->  Deputy Chief of Office
-  Chánh Thanh tra -------->  Chief Inspector
-  Phó Chánh Thanh tra -------->  Deputy Chief Inspector
-  Trưởng phòng -------->  Head of Division
-  Phó Trưởng phòng -------->  Deputy Head of Division
-  Chuyên viên cao cấp -------->  Senior Official
-  Chuyên viên chính -------->  Principal Official
-       Chuyên viên -------->  Official
 
Còn rất nhiều bài học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nữa. Các bạn chú ý đón đọc nhé
 
Tìm hiểu thềm về :  
Learning English keys ( Chìa khóa thành công trong tiếng Anh )
Violympic tiếng Anh tại Langmaster
 

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến