Những bài học tiếng Anh thú vị

Cách đọc 33 ký tự đặc biệt trong tiếng Anh

Những kí tự đặc biệt như // ''' [] () * & rất quen thuộc phải không? Nhưng bạn có biết chúng đọc như thế nào trong tiếng Anh ko? Cùng nghiên cứu.
 
tiếng anh giao tiếp
 
1.     apostrophe / əˈpɑːstrəfi  / ( ' ' )
 
2.     brackets / ˈbrækɪts / ( ( ) ), ( [ ] ), ( { } ), ( < >)
 
3.     colon / ˈkoʊlən / ( : )
 
4.     comma  / ˈkɑːmə  /( , )
 
5.     dashes  / dæʃes/ ( ‒, –, —, ― )
 
6.     exclamation mark / ˌekskləˈmeɪʃn  mɑːrk  / ( ! )
 
7.     full stop / fʊl stɑːp  /
 
8.     period / ˈpɪriəd  /( . )
 
9.     guillemots / ˈɡɪlɪmɑːts/ ( « » )
 
10.   hyphen  / ˈhaɪfn / ( -, ‐ )
 
11.   question mark / ˈkwestʃən  mɑːrk /( ? )
 
12.   quotation marks / kwoʊˈteɪʃn  mɑːrks / ( ' ', " " )
 
13.   semicolon / ˈsemikoʊlən  / ( ; )
 
14.   slash / slæʃ/ ( / )
 
15.   stroke / stroʊk  / ( / )
 
16.   solidus / ˈsɑːlɪdəs /( ⁄ )
 
17.   at sign / ət saɪn   / ( @ )
 
18.   asterisk / ˈæstərɪsk  / ( * )
 
19.   backslash / ˈbækslæʃ  / ( )
 
20.   bullet  / ˈbʊlɪt  / ( • )
 
21.   caret / ˈkærət / ( ^ )
 
22.   ditto mark / ˈdɪtoʊ  mɑːrks / ( 〃 )
 
23.   inverted exclamation mark / ɪnˈvɜːrt  ˌekskləˈmeɪʃn  mɑːrk  / ( ¡ )
 
24.   inverted question mark / ɪnˈvɜːrt  ˈkwestʃən  mɑːrk / ( ¿ )
 
25.   number sign/ ˈnʌmbər saɪn  /( # )
 
26.   pound / paʊnd / ( # )
 
27.   hash / hæʃ/  ( # )
 
28.   numero sign / ˈnʌmər saɪn  / ( № )
 
29.   ordinal indicator / ˈɔːrdənl  ˈɪndɪkeɪtər  / (º, ª)
 
30.   percent / pər ˈsent / ( % )
 
31.   pilcrow / ˈpɪl kroʊ  / ( ¶ )
 
32.   prime / praɪm / ( ′ )
 
33. registered trademark / ˈredʒɪstər  ˈtreɪdmɑːrk  / ( ® )
 
Bài đọc thêm:
Nghe tieng Anh giao tiếp hàng ngày
Tieng Anh giao tiep theo chủ đề.
=> Test trình độ Tiếng Anh của bản thân: TẠI ĐÂY

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN
1 KÈM 4

 • Mô hình học 1-4, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

Hỗ trợ trực tuyến