CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT THỨ NGÀY TRONG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

Trong tiếng Anh, cách nói thứ ngày là một trong những nội dung thông dụng và quan trọng cần phải ghi nhớ để sử dụng trong nhiều cuộc hội thoại thường ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn cảm thấy bối rối hoặc chưa biết cách đọc và viết thứ ngày trong tiếng Anh chính xác. Hôm nay, cùng Langmaster theo dõi bài viết dưới đây để “bỏ túi” cách ghi thứ ngày tháng trong tiếng Anh và từ vựng liên quan để tự tin hơn trong giao tiếp nhé!

I. Từ vựng về ngày tháng năm trong tiếng Anh

1. Từ vựng về các ngày trong tuần bằng tiếng Anh

Cách viết thứ ngày trong tiếng Anh cách đọc ngày trong tiếng Anh cụ thể như sau: 

 • Monday (MON) /ˈmʌn.deɪ/ (n): Thứ Hai 
 • Tuesday (TUE) /ˈtuːz.deɪ/ (n): Thứ Ba
 • Wednesday (WED) /ˈwenz.deɪ/ (n): Thứ Tư
 • Thursday (THU) /ˈθɝːz.deɪ/ (n): Thứ Năm
 • Friday (FRI) /ˈfraɪ.deɪ/ (n): Thứ Sáu
 • Saturday (SAT) /ˈsæt̮ərˌdeɪ/ (n): Thứ Bảy
 • Sunday (SUN) /ˈsʌn.deɪ/ (n): Chủ Nhật

Cách sử dụng: Khi viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh, ta sẽ dùng giới từ ON ở phía trước. (On Monday, on Tuesday,...)

Ví dụ: 

 • Will you be free this Sunday morning?
  (Dịch: Cậu có rảnh vào sáng Chủ nhật tuần này không?)
 • I have a piano class on Tuesday every week. 
  (Dịch: Tôi có một lớp piano vào thứ Ba mỗi tuần.)

Xem thêm:

=> SỐ ĐẾM TIẾNG ANH VÀ MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT!

=> CÁCH PHÂN BIỆT SỐ ĐẾM VÀ SỐ THỨ TỰ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100%

null

2. Từ vựng về các ngày trong tháng bằng tiếng Anh

Các ngày trong tháng sẽ được đọc và viết giống như số thứ tự trong tiếng Anh, cụ thể cách viết ngày trong tiếng Anh như sau: 

 • Ngày 1: The first (1st) /ˈfɜːst/
 • Ngày 2: The second (2nd) /ˈsek.ənd/
 • Ngày 3: The third (3rd) /θɜːd/
 • Ngày 4: The fourth (4th) /fɔːθ/
 • Ngày 5: The fifth (5th) /fɪfθ/
 • Ngày 6: The sixth (6th) /sɪksθ/
 • Ngày 7: The seventh (7th) /ˈsev.ənθ/
 • Ngày 8: The eighth (8th) /eɪtθ/
 • Ngày 9: The ninth (9th) /naɪnθ/
 • Ngày 10: The tenth (10th) /tenθ/
 • Ngày 11: The eleventh (11th) /ɪˈlev.ənθ/
 • Ngày 12: The twelfth (12th) /twelfθ/
 • Ngày 13: The thirteenth (13th) /θɜːˈtiːnθ/
 • Ngày 14: The fourteenth (14th) /ˌfɔːˈtiːnθ/
 • Ngày 15: The fifteenth (15th) /ˌfɪfˈtiːnθ/
 • Ngày 16: The sixteenth (16th) /ˌsɪkˈstiːnθ/
 • Ngày 17: The seventeenth (17th) /ˌsev.ənˈtiːnθ/
 • Ngày 18: The eighteenth (18th) /ˌeɪˈtiːnθ/
 • Ngày 19: The nineteenth (19th) /ˌnaɪnˈtiːnθ/
 • Ngày 20: The twentieth (20th) /ˈtwen.ti.əθ/
 • Ngày 21: The twenty first (21st) /ˌtwen.tiˈfɜːst/
 • Ngày 22: The twenty second (22nd) /ˌtwen.ti ˈsek.ənd/
 • Ngày 23: The twenty third (23rd) /ˌtwen.ti θɜːd/
 • Ngày 24: The twenty fourth (24th) /ˌtwen.ti fɔːθ/
 • Ngày 25: The twenty fifth (25th) /ˌtwen.ti fɪfθ/
 • Ngày 26: The twenty sixth (26th) /ˌtwen.ti sɪksθ/
 • Ngày 27: The twenty seventh (27th) /ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/
 • Ngày 28: The twenty eighth (28th) /ˌtwen.ti eɪtθ/
 • Ngày 29: The twenty ninth (29th)  /ˌtwen.ti naɪnθ/
 • Ngày 30: The thirtieth (30th) /ˈθɜː.ti.əθ/
 • Ngày 31: The thirty first (31st) /ˈθɜː.ti.əθ/

Cách sử dụng: Khi viết các ngày trong tháng bằng tiếng Anh, ta cũng sẽ dùng giới từ ON ở phía trước. (On the 1st of January, on the 30th of this month,...)

Ví dụ: 

 • We have a club meeting on the 15th of every month.
  (Dịch: Chúng tôi có một buổi họp câu lạc bộ vào ngày 15 của mỗi tháng.)
 • I am going on a business trip on the 29th of next month.
  (Dịch: Tôi chuẩn bị có một chuyến công tác vào ngày 29 của tháng sau.)

3. Từ vựng về các tháng trong năm bằng tiếng Anh

 • Tháng 1: January (JAN): /‘dʒænjʊərɪ/
 • Tháng 2: February (FEB): /‘febrʊərɪ/
 • Tháng 3: March (MAR): /mɑːtʃ/
 • Tháng 4: April (APR): /‘eɪprəl/
 • Tháng 5: May (MAY): /meɪ/
 • Tháng 6: June (JUNE): /dʒuːn/
 • Tháng 7: July (JUL): /dʒu´lai/
 • Tháng 8: August (AUG): /ɔː’gʌst/
 • Tháng 9: September (SEP/SEPT): /sep’tembə/
 • Tháng 10: October (OCT): /ɒk’təʊbə/
 • Tháng 11: November (NOV): /nəʊ’vembə/
 • Tháng 12: December (DEC): /dɪ’sembə/

Cách sử dụng: Khi viết các tháng trong năm bằng tiếng Anh:

 • Nếu tháng đi riêng, ta sẽ dùng giới từ IN ở phía trước. (In July, in December,...)
 • Nếu ngày đi kèm tháng, ta sẽ viết theo thứ tự Month, Day (Tháng, Ngày) và dùng giới từ ON ở phía trước tháng. (On August 8th, on May 5th,...)

Ví dụ: 

 • In Northern Vietnam, it's very hot in July.
  (Dịch: Ở miền Bắc Việt Nam, trời rất nóng vào tháng Bảy.)
 • He was born on July 30th.
  (Dịch: Anh ấy sinh vào ngày 30 tháng 7.) 

Xem thêm: THÀNH THẠO CÁCH ĐỌC NĂM TRONG TIẾNG ANH KHÔNG HỀ KHÓ!

4. Một số từ vựng liên quan đến các ngày trong tiếng Anh khác

null

 • Day /deɪ/ (n): ngày
 • Days of the week /deɪz ɔv ðə wiːk/ (n): tất cả mọi ngày trong tuần từ thứ 2 đến Chủ nhật
 • Week /wiːk/ (n): tuần
 • Weekdays /ˈwiːk.deɪ/ (n): các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
 • Weekend /ˌwiːkˈend/ (n): cuối tuần

ĐĂNG KÝ NGAY:

5. Năm trong tiếng Anh

Cách viết năm trong tiếng Anh vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần viết số năm ra, chẳng hạn như 2023. Tuy nhiên, cách đọc lại phức tạp hơn một chút, có 2 cách đọc năm chính xác như sau:

 • Đọc như số đếm có nhiều chữ số trong tiếng Anh:
  • 2023: Two thousand and twenty three /tuː ˈθaʊzənd ænd ˈtwɛnti θriː/
  • 2010: Two thousand and ten /tuː ˈθaʊzənd ænd tɛn/ 
  • 686: Six hundred and eighty six /sɪks ˈhʌndrəd ænd ˈeɪti sɪks/
 • Tách đôi thành 2 phần, 2 chữ số phía trước và 2 chữ số phía sau (đối với số có 4 chữ số):
  • 2029: Twenty twenty /ˈtwɛnti ˈtwɛnti/
  • 2014: Twenty fourteen /ˈtwɛnti ˈfɔːˈtiːn/
  • 1976: Nineteen seventy six /ˈnaɪnˈtiːn ˈsɛvnti sɪks/

Ngoài ra, có một số cách đọc năm khác như sau: 

 • Cách đọc đối với năm đầu tiên của mỗi thế kỷ:
  • ​1900: nineteen hundred /ˈnaɪnˈtiːn ˈhʌndrəd/
  • 2000: two thousand /tuː ˈθaʊzənd/
  • 800: eight thousand /eɪt ˈθaʊzənd/
 • Cách đọc đối với 1 thập kỷ (10 năm):
  • ​1970-1979: The ‘70s – ‘the seventies’ /ðə ˈsɛvntɪz/
  • 1990-1999: The ‘90s – ‘the nineties’ /ðə ˈnaɪntɪz/
  • 2000 – 2009: The 2000s – ‘the two thousands’ /ðə tuː ˈθaʊzəndz/

Cách sử dụng: Khi viết các năm bằng tiếng Anh, ta sẽ dùng giới từ IN ở phía trước. (In 2022, in 1789,...)

Ví dụ: 

 • In 2024, Jenny will be 20 years old.
  (Dịch: Vào năm 2024, Jenny sẽ 20 tuổi.)
 • World War II in Europe ended in 1945.
  (Dịch: Thế chiến thứ Hai ở châu Âu kết thúc vào năm 1945.)

6. Một số từ vựng về thời gian trong tiếng Anh khác

 • A fortnight /ˈfɔːtnaɪt/ (n): 2 tuần, nửa tháng
 • Daily/monthly/yearly, annually (adv): hàng ngày/tháng/năm
 • Spring /sprɪŋ/ (n): mùa xuân
 • Summer /ˈsʌmə(r)/ (n) : mùa hè
 • Autumn (Fall) /ˈɔːtəm/ (/fɔːl/) (n) : mùa thu
 • Winter /ˈwɪntə(r)/ (n): mùa đông
 • A decade /ˈdekeɪd/ (n) : một thập kỷ (10 năm)
 • A century /ˈsentʃəri/ (n) : một thế kỷ (100 năm)
 • A millennium /mɪˈleniəm/: một thiên niên kỷ (1000 năm)

II. Các cách ghi ngày tháng trong tiếng Anh kèm tháng, năm chính xác nhất

null

1. Theo Anh - Anh (thứ, ngày, tháng, năm)

 • Quy tắc: viết ngày trước tháng, dấu phẩy (,) đặt sau thứ
 • Thứ tự: thứ, ngày, tháng, năm
 • Cấu trúc: Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng + năm
 • Ví dụ: 
  • Monday, 9th August 2003 (Thứ Hai, ngày 9 tháng Tám năm 2003.)
  • Sunday, 21st January 2010 (Chủ Nhật, ngày 21 tháng Một năm 2010.)

2. Theo Anh - Mỹ (thứ, tháng, ngày, năm)

 • Quy tắc: viết tháng trước ngày, dấu phẩy (,) đặt sau thứ và ngày
 • Thứ tự: thứ, tháng, ngày, năm
 • Cấu trúc: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm
 • Ví dụ: 
  • Tuesday, February 2nd, 2020 (Thứ Ba, ngày 2 tháng Hai năm 2020.)
  • Saturday, December 3rd, 2009 (Thứ Bảy, ngày 3 tháng Mười Hai năm 2009.)

Xem thêm: Đăng ký test Online MIỄN PHÍ

III. Cách đọc thứ ngày trong tiếng Anh chính xác

1. Tháng + the + ngày

Ví dụ: When is your birthday? - On March the 3rd. (Sinh nhật bạn khi nào vậy? - Ngày 3 tháng 3.)

2. The + ngày + of + tháng

Ví dụ: When is your birthday? - On the 3th of March. (Sinh nhật bạn khi nào vậy? - Ngày 3 tháng 3.)

null

IV. Bài tập có đáp án về ngày trong tiếng Anh

1. Bài tập

Bài tập 1: Viết cách đọc thứ ngày tháng trong tiếng Anh cho các trường hợp sau

1. 9/3/2023

2. 4/8/1988

3. Mon, 2/1/2025

4. Sat, 3/4/240

5. 4/4/1444

Bài tập 2: Sử dụng cách viết thứ ngày tháng chuẩn để dịch các câu sau sang tiếng Anh 

1. Hôm nay là Chủ Nhật, 28/2/2002.

2. Kỳ học mùa xuân sẽ bắt đầu vào ngày 1/3/2024.

3. Đã có một lễ hội lớn tại thành phố này vào ngày 1/2/2020.

4. Thứ tư tuần sau là ngày 8/8. Vậy thứ tư tuần này là ngày 1/8.

5. 2/9 là ngày Quốc khánh Việt Nam.

2. Đáp án

Bài tập 1:

1. March the 9th (ninth)/the 9th (ninth) of March, two thousand twenty three/twenty twenty three

2. August the 4th (fourth)/the 4th (fourth) of August, nineteen eighty eight

3. Monday, February the 2nd (second)/the 2nd (second) of February, two thousand twenty five/twenty twenty five

4. Saturday, April the 3rd (third)/the 3rd (third) of April, two hundreds forty

5. April the 4th (fourth)/the 4th (fourth) of April, fourteen forty four

Bài tập 2:

1. Today is Sunday, February 28th/28th February 2002.

2. The Spring Semester will begin on March 1st/1st March 2024.

3. There was a big festival in this city on February 1st/1st February 2020.

4. Next Wednesday is August 8th/8th August. So this Wednesday is August 1st/1st August.

5. September 2nd/2nd September is Vietnam's National Day.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đây đã hướng dẫn bạn chi tiết cách đọc và viết ngày trong tiếng Anh và đưa ra một số từ vựng cũng như bài luyện tập liên quan. Giờ đây, hy vọng rằng chủ đề này sẽ không còn làm khó bạn trong những cuộc trò chuyện hàng ngày nữa. Langmaster chúc bạn luôn học tiếng Anh thật tốt nhé!

Nội Dung Hot

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

 • Mô hình học 4CE: Class - Club - Conference - Community - E-learning độc quyền của Langmaster
 • Đội ngũ giảng viên tối thiểu 7.5 IELTS hoặc 900 TOEIC cam kết đạt chuẩn về chuyên môn và năng lực giảng dạy.
 • Ứng dụng phương pháp Lập trình tư duy (NLP), TPR (Phản xạ toàn thân), ELC (Học thông qua trải nghiệm).
 • Môi trường học tập tích cực, cởi mở và năng động giúp học viên được thỏa sức “đắm mình” vào tiếng Anh và liên tục luyện tập giao tiếp."

Chi tiết

Khoá học trực tuyến
1 kèm 1

 • Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.
 • Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.
 • Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.
 • Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.
 • Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

Chi tiết

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN

 • Mô hình học trực tuyến, cùng học tập - cùng tiến bộ
 • Giao tiếp liên tục giữa thầy và trò, bạn cùng lớp với nhau giúp sửa lỗi, bù lỗ hổng kiến thức kịp thời
 • Đội ngũ giảng viên chất lượng cao, có nhiều năm kinh nghiệm
 • Lộ trình học thiết kế theo đúng quy chuẩn của Châu Âu
 • Không đổi - ghép lớp suốt quá trình học

Chi tiết


Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
(Hơn 500.000 học viên đã trải nghiệm và giao tiếp tiếng Anh thành công cùng Langmaster. Và giờ, đến lượt bạn...)