Hỗ trợ trực tuyến
Nội dung [Hiện] [Ẩn]
  Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh là kiến thức nền cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Anh. Trong đó, các nội dung chính của phương thức cấu tạo từ gồm:
   
  • Cấu tạo từ loại đơn lẻ: danh từ, tính từ, trạng từ
  • Cấu tạo từ ghép: danh từ ghép, tính từ ghép.
  • Thay đổi hậu tố hay cách nhận biết từng loại từ
   
  Hãy cùng Langmaster đi vào từng phần của bài học hôm nay nhé.
   
   
   

  I. CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH - TỪ ĐƠN LẺ

   

  1. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh -  Danh từ

   
  Các phương thức cấu tạo DANH TỪ trong tiếng Anh

  “Động từ + ar, /er/, or” để chỉ người hoặc nghề nghiệp.

  Ex:
  • Beggar: kẻ ăn mày.
  • Liar: kẻ nói dối.
  • Teacher: giáo viên.
  • Driver: tài xế.
  • Visitor: người viếng thăm.
  • Actor: nam diễn viên,…
  “V + ing /ion/ ment” tạo thành danh từ. “V-ing” là danh động từ và được xem là danh từ.

  Ex: action, invention, conclusion, development, investment, ….

  “N/ adj + dom/” tạo thành một danh từ khác.

  Ex : freedom, wisdom, kingdom - triều đại,….

  “N/ adj + hood”.

  Ex: childhood, brotherhood, neighbourhood,…

  “N/ adj + ism”: chủ nghĩa gì ....

  Ex: “patriotism” - chủ nghĩa yêu nước, “colonialism” - chủ nghĩa đế quốc,….

  “Adj + ness /ty/ ity”.

  Ex: Happiness, laziness, illness, loyalty, possibility,….

  “V + ant”.

  Ex: assistant, accountant,…

  Chuyển đổi tính từ sang danh từ.

  Ex : angry -> anger, brave -> bravery, famous -> fame,…

  Động từ có thể sửa lại thành danh từ.

  Ex : choose -> choice, prove -> proof, sing -> song,…

  Chức năng của danh từ: Danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, có thể làm bổ ngữ của động từ “to be” hay làm tân ngữ của giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất.
   

  2. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh -  Tính từ

   
  Các phương thức cấu tạo TÍNH TỪ trong tiếng Anh

  “V + able/ ible”. Ex: eatable, noticeable, accessible, …

  “N + able/ ible”. Ex: sensible, honourable,…

  “N + al”. Ex : center -> central, nation -> national, industry -> industrial,…

  “N + ish”. Ex : childish, foolish,…

  “N + y”. Ex : rainy, snowy, starry,…

  “N + like”. Ex: childlike, warlike,…

  “N + ly”. Ex: daily, manly,…

  “N + ful/ less”. Ex: harmful, careless,…

  Chuyển động từ thành tính từ. Ex: obey -> obedient, …

  “Ving/ Ved”. Ex: interesting, interested, …

  “N + hậu tố ous”, nếu tận cùng là “y” chuyển thành “i” và thêm “s”. Ex: dangerous, advantageous,…

  Đuôi “sion” chuyển thành đuôi “sive”. Ex: comprehensive,…

  “N + ern”. Ex : northern,…

  “N + en”. Ex : woolen, golden,…

  Chuyển danh từ thành tính từ. Ex: confidence -> confident, difference -> different,…

  Đuôi “ance -> antial”. Ex: circumstance -> circumstantial.

  “N + ic”. Ex: economic, energic,…

  “N + some”. Ex: troublesome, quarrelsome,…

  “N + esque”. Ex : picturesque.

  “ion -> + ate”. Ex : passionate.

  Còn rất nhiều dạng khác, trên đây chỉ là một trong những cấu tạo quan trọng.
   
  Chức năng của tính từ: Tính từ trong tiếng Anh đứng trước dùng để bổ nghĩa cho danh từ, tính từ đứng sau “to be” hoặc “linking verbs”, tính từ có thể đi theo cụm, tính từ có thể đứng sau đại từ bất định, dùng để chỉ tuổi, độ cao.
   

  3. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh -  Trạng từ

   
  Để tạo nên trạng từ ta công thêm đuôi “ly” vào sau tính từ.

  Ex : beautifully, quickly, ….

  Nhưng có một số trường hợp “y” chuyển thành “i” và thêm “ly”.

  Ex : lucky -> luckily, happy -> happily,…

  Trạng từ với tính từ viết giống nhau.

  Ex: fast, late, early, hard.

  Lưu ý: “hard”, “harly”, “late”, “lately” đều là trạng từ nhưng nghĩa khác nhau.

  II. CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH - TỪ GHÉP

   
   
      

  1.  Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Danh từ ghép

   
  Các phương thức thông thường nhất là sự ghép tự do hai danh từ với nhau để tạo thành danh từ mới. Cách ghép tự do này có thể áp dụng đối với nhiều trường hợp và danh từ ghép có thể là hai từ hoặc một từ, đôi khi mang một nghĩa mới.
   
  Phần lớn danh từ ghép được tạo thành bởi:
  • Danh từ + danh từ:
          A tennis club: câu lạc bộ quần vợt
          A telephone bill: hóa đơn điện thoại
          A train journey: chuyến đi bằng tàu hỏa
  • Danh động từ + danh từ
          A swimming pool: hồ bơi
          A sleeping bag: túi ngủ
          Washing powder: bột giặt
  • Tính từ + danh từ:
          A greenhouse: nhà kình
          A blackboard: bảng viết
          Quicksilver: thủy ngân
          A black sheep: kẻ hư hỏng
  • Một số ít danh từ ghép có thể gồm ba từ hoặc nhiều hơn:
          Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)
          Forget- me- not (hoa lưu li)
          Mother- in- law (mẹ chồng/ mẹ vợ)
   
  Danh từ ghép có thể được viết như:
  • Hai từ rời: book seller (người bán sách), dog trainer (người huấn luyện chó)
  • Hai từ có gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)
  • Một từ duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).
  Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh từ đi trước thường có dạng số ít nhưng cũng có trường hợp ở dạng số nhiều:
  A vegetable garden (vườn rau)
  An eye test (kiểm tra mắt)
  A sports shop (cửa hàng bán đồ thể thao)
  A goods train (tàu chở hàng)
   

   

  Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho người mất gốc hiệu quả 

  nhất tại link dưới enlightenedenlightened

   

  Những phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

   


  2. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tính từ ghép

   
  Tính từ ghép thường gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau và được dùng như một từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết thành:
  -         Một từ duy nhât:
    Life + long -> lifelong (cả đời)
          Home + sick -> homesick (nhớ nhà)
  -         Hai từ có dấu gạch nối ở giữa :
    After + school -> after- school (sau giờ học)
    Back + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)
  -         Nhiều từ có dấu gạch nối ở giữa
    A two-hour-long test (bài kiểm tra kéo dài hai giờ)
    A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười)
  Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:
  -         Danh từ + tính từ:
    Duty-free (miễn thuế) noteworthy (đáng chú ý)
    Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu)
  -         Danh từ + phân từ:
    Handmade (làm bằng tay) time-consuming (tốn thời gian)
    Breath- taking (đáng kinh ngạc) heart- broken (đau khổ)
  -         Trạng từ + phân từ:
    ill- equipped (trang bị kém) outspoken (thẳng thắn)
    well- behaved (lễ phép) high- sounding (huyên hoang)
  -         Tính từ + phân từ:
    Good-looking (xinh xắn) easy-going (thoải mái)
    Beautiful-sounding (nghe hay) middle-ranking (bậc trung)
  -         Tính từ+ danh từ kết hợp với tận cùng –ed:
    old-fashioned (lỗi thời) absent –minded (đãng trí)
    fair-skinned (da trắng) artistic- minded (có óc thẩm mỹ)
   

  III. CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH - THAY ĐỔI PHỤ TỐ

   
  Bằng cách thêm phụ tố (affixation) bao gồm tiền tố (prefixes) vào đầu một từ gốc hoặc hậu tố (suffixes) vào cuối từ gốc ta có cách cấu tạo một hình thái từ mới rất phổ biến trong tiếng Anh.
   

  1. Hậu tố tạo động ​từ:

   
  -      ise/ -ize: modernize, popularize, industrialize…
  -      ify: beautify, purify, simplify
   

  2. Tiền tố phủ định của tính từ:

   
  Tiền tố phủ định
  Ví dụ
  im- (đứng trước tính từ bắt đầu m hoặc p)
  Immature, impatient
  ir- (đứng trước tính từ bắt đầu r)
  Irreplaceable. irregular
  il- (đứng trước tính từ bắt đầu l)
  Illegal, illegible, illiterate
  in-
  Inconvenient, inedible
  dis-
  Disloyal, dissimilar
  un-
  Uncomfortable, unsuccessful
   
   
  Lưu ý: Đối với các tiền tố in-, im-, ngoài ý nghĩa phủ định chúng còn mang nghĩa ‘bên trong; vào trong”, Ví dụ: internal, income, import..
  • Các tiền tố un- và dis- còn được dùng để thành lập từ trái nghĩa của động từ: tie/untie, appear/disappear..hoặc đảo ngược hành động hành động của động từ: disbelieve, disconnect, dislike, disqualify, unbend, undo, undress, unfold, unload, unlock, unwrap..
   
  Ngoài ra ra còn có tiền tố phủ định de- và non: decentralize, nonsense…
   

  3. Hậu tố tính từ:

   
  -y: bushy, dirty, hairy…
  -ic: atomic, economic, poetic
  -al: cultural, agricultural, environmental
  -ical: biological, grammatical
  -ful: painful, hopeful, careful
  -less: painless, hopeless, careless
  -able: loveable, washable, breakable
  -ive: productive, active
  -ous: poisonous, outrageous
  * Hậu tố tạo danh từ:
   

  4. Các hậu tố hình thành danh từ thường gặp.

   
  Hậu tố
  Ý nghĩa
  Ví dụ
  -er
  -or
   
   
  - chỉ người thực hiện một hành động
  - ta còn dùng hậu tố này cho rất nhiều động từ để hình thành danh từ
  Writer, painter, worker, actor, operator
  - er/- or
  Dùng chỉ vật thực hiện một công việc nhất định
  Pencil- sharpener, grater
  Bottle-opener, projector
   
  -ee
  Chỉ người nhận hoặc trải qua một hành động nào đó
  Employee, payee
  -tion
  -sion
  -ion
  Dùng để hình thành danh từ từ động từ
  Complication, admission, donation, alteration
  -ment
  Chỉ hành động hoặc kết quả
  Bombardment, development
  -ist
  -ism
  Chỉ người
  Chỉ hoạt động hoặc hệ tư tưởng (hai hậu tố này dùng cho chính trị , niềm tin và hệ tư tưởng hoặc ý thức hệ của con người)
  Buddhist, Marxist
  Buddhism, communism
  -ist
  Còn dùng để chỉ người chơi một loại nhạc cụ, chuyên gia một lĩnh vực…
  Guitarist, violinist, pianist
  Economist, biologist
  -ness
  Dùng để hình thành danh từ từ tính từ
  Goodness, readiness, forgetfulness, happiness, sadness, weakness
  -hood
  Chỉ trạng thái hoặc phẩm chẩt
   
  Childhood, falsehood
  -ship
  Chỉ trạng thái, phẩm chất, tình trạng, khả năng hoặc nhóm
   
  Friendship, citizenship, musicianship, membership
   
   

  IV. CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH - VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

   
  Khi lựa chọn đáp án đúng cho bài tập các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh ta cần chú ý những điểm sau:
  -      Xác định từ loại của từ cần tìm
  -      Danh từ cấn tìm số ít hay số nhiều
  -      Dộng từ trong câu chia ở thì nào, theo chủ ngữ số ít hay số nhiều
  -      Đáp án cần tìm có nghĩa khẳng định (positive) hay phủ định (negative)
  -      Nếu đáp án cần tìm là danh từ thì xác định đó là danh từ chỉ người, vật, hay sự vật
   
  Cần cân nhắc về nghĩa trong câu với những từ có cùng từ loại.
   
  Ví dụ 1: Chọn từ thích hợp tương ứng với A.,B, C, hoặc D để hoàn thành câu sau:
    He cycled ________and had an accident.
  1. careful   B. careless C. carefully   D. carelessly
  Hướng dẫn: Ta dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ cycle, ta lại chọn carelessly thay vì carefully vì nghĩa của câu.
    -> Đáp án là D.
       He cycled carelessly and had an accident. (Anh ấy đi xe máy ẩu và gặp tai nạn)
   
  Ví dụ 2: Chọn từ thích hợp tương ứng với A.,B, C, hoặc D để hoàn thành câu sau:
    Peter ________ opened the door of cellar, wondering what he might find.
  1. cautious B. cautiously C. cautional D. cautionally
  Hướng dẫn: Peter ________opened the door of the cellar, wondering what he might find. (Peter mở cửa tầng hầm _____, tự hỏi rằng mình có thể tìm thấy gì).
    B: đáp án đúng: cautiously (trạng từ) = (một cách) thận trọng
    A: Phương án sai: cautious (tính từ) = thận trọng
    C, D Phương án sai: không có các từ này trong tiếng Anh.
   
  Ví dụ 3: Chọn từ thích hợp tương ứng với A.,B, C, hoặc D để hoàn thành câu sau:
    The new dress makes you more__________.
    A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautify
       Hướng dẫn: make + danh từ/ đại từ + tính từ/ tính từ so sánh hơn: làm cho, khiến cho…
    Đáp án là B. “The new dress makes you more beautiful”. (Chiếc áo đầm mới làm cho bạn xinh đẹp hơn).

  V. BÀI TẬP VỀ CÁC PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH


  1. The act of _________ should be prohibited under any circumstances. Everyone all has equal rights to vote. (FRANCHISE)
  2. The boss ordered his staff to be ________ with each other in dealing with the company's end-of-year burden. (LABOR)
  3. It is such a _________ story that the mom lost her child when her family immigrated from Africa into Europe. (LUCK)
  4. The mayor was determined that he would do everything in his power to _________ the murder case. (MYSTERY)
  5. The government stressed it was not abandoning its tough __________ policies. (INFLATE)
  6. The woman detected her ________ conditions soon after she felt ill in her body. (CANCER)
  7. I cast my eyes ________ and saw the geese flying in V-line. (HEAVEN)
  8. ________ programs are offered to those who want to do professional training while being paid to work. (SERVICE)
  9. It is inhumane to sell ________ limbs of the animals, such as rhinoceros or elephants, in the market place. (MEMBER)
  10. He was regarded as a _______ winner as he beat his opponents in three straight sets. (RUN)

  Trên đây là kiến thức cụ thể nhất về các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh, cũng tài liệu tiếng Anh cho người mới bắt đầu rất tuyệt vời mà những bạn mất gốc tiếng Anh nên tham khảo.
   
  Langmaster chúc bạn học tiếng Anh thành công!
   
   

  ▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

  ▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại.

  ▪ Thời gian giảng dạy linh hoạt.

  ▪ Chỉ cần có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo cho việc dạy học online.

  ▪ Yêu cầu chứng chỉ:

  TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

  ▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học.

  ▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

  ▪ Lộ trình được thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau.

  ▪ Dựa trên mục tiêu, đặc thù từng ngành việc của học viên.

  ▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời gian linh động.

  ▪ Được học tại môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

  ▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản.

  ▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra.

  ▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

  ▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

  Tin mới hơn
  Bình luận bài viết
  Xem nhiều
  Mẹo hay phân biệt A - An - The để không còn nhầm lẫn
  A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.
  (FULL) 100 CỤM TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ
  Bản tổng hợp đầy đủ nhất của CÁC CỤM TÍNH TỪ KÈM GIỚI TỪ! Tham khảo dưới đây nhé:
  15 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất
  Bạn đã từng biết đến những công cụ giúp bạn kiểm tra và sửa lỗi ngữ pháp cũng như lỗi chính tả?
  120 Câu tiếng Anh giao tiếp cực ngắn tăng phản xạ như tên bắn
  Langmaster có tốt không
  50 Từ vựng tiếng Anh chủ đề về đồ ăn bạn nhất định phải biết
  40 Cách nói Lời Xin Lỗi chân thành nhất
  3 lỗi sai "chết người" khiến bạn phát âm sai